Vlastnost Section (Sekce)

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Kolekce TabControl (Ovládací prvky karty)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt Form (Formulář)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt SubForm (Podformulář)

Použití vlastnosti Section pro ovládací prvky ve formuláři nebo v sestavě.

Tyto Ovládací prvek je možné identifikovat podle sekce formuláře nebo sestavy, kde se ovládací prvek objevuje. Čtení/zápis, celé číslo.

výraz.Sekce

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Vlastnost Section je možné použít k určení, ve které sekci formuláře nebo sestavy se dané ovládací prvky nacházejí.

Použití vlastnosti Section pro objekty Form (Formulář) a Report (Sestava).

Vlastnost Section můžete použít ke zjištění SekceFormulář nebo Sestava a získání přístupu k vlastnostem této sekce. Objekt Section jen pro čtení.

výraz.Section(Index)

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Index    Povinný, typ Variant. Číslo nebo název sekce.

Poznámky

Vlastnost Section odpovídá určité sekci. Je možné používat konstanty uvedené níže. Konstanty doporučujeme používat pro usnadnění čitelnosti kódu.

Nastavení

Konstanta

Popis

0

acDetail

Sekce podrobností formuláře nebo Oddíl podrobností sestavy

1

acHeader

Sekce formuláře nebo Záhlaví sestavy

2

acFooter

Sekce zápatí formuláře nebo Zápatí sestavy

3

acPageHeader

Sekce Záhlaví stránky formuláře nebo sestavy

4

acPageFooter

Sekce Zápatí stránky formuláře nebo sestavy

5

acGroupLevel1Header

Sekce záhlaví Úroveň skupiny 1 (pouze sestavy)

6

acGroupLevel1Footer

Sekce zápatí úrovně seskupení 1 (pouze sestavy)

7

acGroupLevel2Header

Sekce záhlaví úrovně seskupení 2 (pouze sestavy)

8

acGroupLevel2Footer

Sekce zápatí úrovně seskupení 2 (pouze sestavy)


Má-li sestava další sekce úrovní seskupení, dvojice záhlaví/zápatí jsou číslovány postupně počínaje číslem 9.

Pro formuláře a sestavy je vlastnost Section polem (maticí) existujících sekcí ve formuláři nebo sestavě určených číslem sekce. Například Section(0) odkazuje na sekci podrobností formuláře, Section(3) odkazuje na sekci záhlaví stránky formuláře.

Na sekce lze odkazovat také názvem. Následující příkazy odkazují na sekci Detail0 formuláře Customers a jsou rovnocenné.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

U formulářů a sestav se vlastnost Section musí kombinovat s jinými vlastnostmi platnými pro sekce formuláře nebo sestavy.

Příklad

Použití vlastnosti pro ovládací prvky ve formuláři nebo v sestavě.

V následujícím příkladu se vlastnost Section používá k určení, která sekce obsahuje ovládací prvek CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Použití pro objekty Form (Formulář) a Report (Sestava).

Následující příklad ukazuje, jak se odkazuje na vlastnost Visible (Viditelné) sekce záhlaví stránky formuláře Customers.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×