Vlastnost Section (Sekce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt Form (Formulář)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt SubForm (Podformulář)

Vlastnost Section ZobrazitFormulář.aspx platí pro ovládací prvky formuláře nebo sestavy.

Můžete určit tyto možnosti řízení podle části formuláře nebo sestavy umístění ovládacího prvku. Pro čtení i zápis celé číslo.

výraz.Sekce

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Vlastnost Section je možné použít k určení, ve které sekci formuláře nebo sestavy se dané ovládací prvky nacházejí.

Vlastnost Section tak, jak se týká objekty formulářů a sestav.

Vlastnost Section můžete použít ke zjištění SekceFormulář nebo Sestava a získání přístupu k vlastnostem této sekce. Objekt Section jen pro čtení.

výraz.Section(Index)

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Index    Povinné Variant. Oddíl číslo nebo název.

Poznámky

Vlastnost Section odpovídá určité sekci. Je možné používat konstanty uvedené níže. Konstanty doporučujeme používat pro usnadnění čitelnosti kódu.

Nastavení

Konstanta

Popis

+

acDetail

Sekce podrobností formuláře nebo Oddíl podrobností sestavy

2,5

acHeader

Sekce formuláře nebo Záhlaví sestavy

5,08

acFooter

Sekce zápatí formuláře nebo Zápatí sestavy

15

acPageHeader

Sekce Záhlaví stránky formuláře nebo sestavy

1

acPageFooter

Sekce Zápatí stránky formuláře nebo sestavy

17

acGroupLevel1Header

Úrovně seskupení 1 záhlaví (pouze sestavy)

18

acGroupLevel1Footer

Sekce zápatí úrovně seskupení 1 (pouze sestavy)

7:

acGroupLevel2Header

Sekce záhlaví úrovně seskupení 2 (pouze sestavy)

2,5

acGroupLevel2Footer

Sekce zápatí úrovně seskupení 2 (pouze sestavy)


Má-li sestava další sekce úrovní seskupení, dvojice záhlaví/zápatí jsou číslovány postupně počínaje číslem 9.

Pro formuláře a sestavy je vlastnost Section polem (maticí) existujících sekcí ve formuláři nebo sestavě určených číslem sekce. Například Section(0) odkazuje na sekci podrobností formuláře, Section(3) odkazuje na sekci záhlaví stránky formuláře.

Na sekce lze odkazovat také názvem. Následující příkazy odkazují na sekci Detail0 formuláře Customers a jsou rovnocenné.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

U formulářů a sestav se vlastnost Section musí kombinovat s jinými vlastnostmi platnými pro sekce formuláře nebo sestavy.

Příklad

Použití ovládacích prvků ve formuláři nebo sestavě.

V následujícím příkladu se vlastnost Section používá k určení, která sekce obsahuje ovládací prvek CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Jak je určený pro objekty formulářů a sestav.

Následující příklad ukazuje, jak se odkazuje na vlastnost Visible (Viditelné) sekce záhlaví stránky formuláře Customers.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×