Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů)

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost RecordSource je možné použít k určení zdroje dat pro Formulář nebo Sestava. Čtení/zápis, typ Řetězec.

výraz.RecordSource

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost RecordSource může být nastavena na název tabulky, název dotazu nebo na příkaz SQL. Můžete například použít následující nastavení:

Vzor nastavení

Popis

Zaměstnanci

Název tabulky určující tabulku Zaměstnanci jako zdroj dat.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Příkaz SQL určující jako zdroj dat pole OrderDate v tabulce Orders. Je možné vytvořit vazbu ovládacího prvku ve formuláři nebo v sestavě s polem OrderDate v tabulce Orders nastavením vlastnosti ControlSource (Zdroj ovládacího prvku) ovládacího prvku na OrderDate.


Poznámka : Vlastnost RecordSource je možné nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře nebo sestavy, Makro nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

V jazyce VBA použijte pro nastavení této vlastnosti Řetězcový výraz.

Poznámka : Změna zdroje záznamů otevřeného formuláře nebo otevřené sestavy vyvolá automatické nové spuštění dotazu na podkladová data. Je-li vlastnost Recordset (Sada záznamů) formuláře nastavena za běhu, vlastnost RecordSource formuláře se aktualizuje.

Po vytvoření formuláře nebo sestavy můžete změnit zdroj jejich dat změnou vlastnosti RecordSource. Vlastnost RecordSource je rovněž užitečná, chcete-li vytvořit opakovaně použitelný formulář nebo sestavu. Můžete například vytvořit standardní formulář, potom jej zkopírovat a změnit vlastnost RecordSource tak, aby se zobrazovala data z jiné tabulky, dotazu nebo příkazu SQL.

Omezením počtu záznamů obsažených ve zdroji záznamů formuláře je možné zvýšit výkonnost, zejména když je aplikace spuštěna v síti. Vlastnost RecordSource můžete nastavit například na příkaz SQL, který vrací jediný záznam, a měnit zdroj záznamů formuláře podle kritérií vybraných uživatelem.

Příklad

V následujícím příkladu se vlastnost formuláře RecordSource nastavuje na tabulku s názvem Customers:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

V následujícím příkladu se zdroj záznamů formuláře mění na jediný záznam v tabulce Customers v závislosti na názvu společnosti vybraném v poli se seznamem cmboCompanyName. Pole se seznamem je vyplňováno příkazem SQL, který vrací ID zákazníka (ve vázaném sloupci) a název společnosti. ID zákazníka má typ dat Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×