Vlastnost Properties (Vlastnosti)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt AccessObject (Objekt Access)

Objekt Control (Ovládací prvek)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt CurrentProject (Aktuální projekt)

Objekt Line (Čára)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CodeProject (Kódový projekt)

Objekt Form (Formulář)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Report (Sestava)

Objekt ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Objekt ComboBox (Seznam)

Objekt GroupLevel (Úroveň seskupení)

Objekt OptionButton (Přepínač)

Objekt Section (Sekce)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt SmartTag (Inteligentní značka)

Vlastnost Properties platí pro objekty AccessObject, CodeProject a AktuálníProjekt.

Vrací odkaz na objekty AccessObject, CurrentProject nebo CodeProject kolekce objektu AccessObjectProperties.

výraz.Properties

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Objekt kolekce AccessObjectProperties je souhrn všech vlastností souvisejících s AccessObject, aktuálníentProjectnebo CodeProject objektu. Možné odkazovat na jednotlivé členy kolekce pomocí objektu člena indexu nebo řetězcový výraz, který je název objektu člena. Na první objekt člena v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet objektů člena v kolekci je hodnota vlastnost Count kolekce AccessObjectProperties mínus 1.

Vlastnost Properties nelze použít k vrácení vlastností objektu AccessObject, který je členem kolekce, na niž byl získán přístup z objektu CurrentData.

Vlastnost Properties platí pro objekt inteligentní značky.

Vrátí kolekci SmartTagProperties (Vlastnosti inteligentní značky), která představuje souhrn vlastností určité inteligentní značky.

výraz.Properties()

výraz Povinný. Výraz, který vrací objekt SmartTag.

Vlastnost Properties platí pro všechny objekty v seznamu platí pro.

Vrátíte odkaz na objekt kolekce Vlastnosti ovládacího prvku.

výraz.Properties

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Objekt kolekce Properties je souhrn všech vlastností vztahujících se na ovládací prvek. Je možné odkazovat na jednotlivé členy kolekce pomocí indexu nebo pomocí řetězcového výrazu, který je názvem členského objektu. První členský objekt v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet členských objektů v kolekci je hodnota vlastnosti Count (Počet) kolekce Properties minus 1.

Příklad

V následující proceduře se vlastnost Properties používá k vytisknutí všech vlastností vztahujících se k ovládacím prvkům na formuláři v ladicím okně. Pro spuštění tohoto kódu umístěte na formulář příkazové tlačítko s názvem cmdListProperties a do deklarační sekce formuláře vložte následující kód. Klepnutím na příkazové tlačítko se seznam vlastností vytiskne v ladicím okně.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×