Vlastnost Název

Platí pro:

Objekt AccessObject (Objekt Access)

Objekt CodeProject (Kódový projekt)

Objekt Form (Formulář)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Reference (Odkaz)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt AccessObjectProperty

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionButton (Přepínací tlačítko)

Objekt Report (Sestava)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt AdditionalData (Další data)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Objekt Section (Sekce)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt Application (Aplikace)

Objekt CurrentProject (Aktuální projekt)

Objekt Line (Čára)

Objekt Page (Stránka)

Objekt SmartTag (Inteligentní značka)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt SmartTagAction (Akce inteligentní značky)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt DataAccessPage (Datová stránka)

Objekt Module (Modul)

Objekt Obdélník

Objekt SmartTagProperty (Vlastnosti inteligentní značky

Vlastnost Název se používá k určení nebo zadání Řetězcový výraz, který označuje název objektu. Řetězec pro čtení/zápis u následujících objektů: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox a ToggleButton. Řetězec pouze pro čtení u následujících objektů: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag a SmartTagAction.

výraz.Název

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Platný je pouze ten název, který odpovídá standardním konvencím pro názvy aplikace Microsoft Office Access 2007. Názvy Objekt Microsoft Accessmohou obsahovat maximálně 64 znaků. Názvy ovládacích prvků mohou obsahovat maximálně 255 znaků.

Vlastnost Název se u nových objektů nastavuje klepnutím na příkaz Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup a zadáním platného názvu. Změnu stávajícího názvu objektu v navigačním podokně provedete klepnutím pravým tlačítkem na název a klepnutím na příkaz Přejmenovat. Změnu názvu stávajícího otevřeného objektu provedete klepnutím na příkaz Uložit jako na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Pro oddíl nebo ovládací prvek se hodnota této vlastnosti nastavuje pomocí Seznam vlastností, pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA). Vlastnost Název můžete použít ve výrazech pro objekty.

Výchozí název pro nové objekty je tvořen názvem objektu a jedinečným celým číslem. Například první nový formulář je pojmenován Formulář1, druhý Formulář2 atd. Název formuláře nemůže být stejný jako jiný Systémový objekt, jako je například objekt Obrazovka.

Výchozí název Nevázaný ovládací prvek je tvořen typem ovládacího prvku a jedinečným celým číslem. Pokud například první ovládací prvek přidaný do formuláře je textové pole, je vlastnost Název tohoto ovládacího prvku nastavena na hodnotu Text1.

Výchozí název Vázaný ovládací prvek je tvořen názvem pole v zadaném zdroji dat. Pokud vytvoříte ovládací prvek přetažením pole ze seznamu polí, bude nastavení vlastnosti Název pole zkopírováno do okna vlastnosti ovládacího prvku Název.

Ovládací prvek nebo sekci nelze pojmenovat prostřednictvím formuláře nebo sestavy.

Ovládací prvky ve stejném formuláři, sestavě nebo datové stránce se nemohou jmenovat stejně, avšak ovládací prvky různých formulářů, sestav nebo datových stránek se stejně jmenovat mohou. Ovládací prvek nebo sekce ve stejném formuláři nemohou mít stejný název.

Příklad

Hodnotu vlastnosti Název prvního formuláře v kolekci Formuláře získáte níže uvedeným způsobem.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×