Vlastnost ListIndex

Platí pro:

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt ListBox (Seznam)

Vlastnost ListIndex se používá pro určení toho, která položka je vybrána v Seznam nebo v Pole se seznamem. Dlouhý pro čtení/zápis.

výraz.ListIndex

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost ListIndex je celočíselná hodnota v rozsahu od 0 do celkového počtu položek v seznamu nebo poli se seznamem mínus 1. Aplikace Microsoft Office Access 2007 nastaví hodnotu vlastnosti ListIndex při výběru položky v seznamu nebo v seznamové části pole se seznamem. Hodnota vlastnosti ListIndex první položky v seznamu je 0, hodnota druhé položky je 1 atd.

Tato vlastnost je k dispozici pouze prostřednictvím Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA). Tuto vlastnost lze prohlížet pouze ve Formulářové zobrazení a Zobrazení Datový list. Tato vlastnost je pouze ke čtení a v jiných zobrazeních není dostupná.

Hodnota vlastnosti ListIndex je rovněž k dispozici nastavením vlastnosti Vázaný sloupec na hodnotu 0 pro pole se seznamem nebo seznam. Pokud je vlastnost Vázaný sloupec nastavena na hodnotu 0, bude pole podkladové tabulky, ke kterému je pole se seznamem nebo seznam vázán, obsahovat stejnou hodnotu jako vlastnost ListIndex.

Seznamy mají rovněž vlastnost MultiSelect, která umožňuje uživateli vybrat více položek z ovládacího prvku. Při více výběrech v seznamu můžete určit, které položky budou vybrány pomocí vlastnosti Vybráno ovládacího prvku. Vlastnost Vybráno je maticí hodnot od 0 do hodnoty vlastnosti ListCount mínus 1. Pro každou položku v seznamu bude vlastnost Vybráno mít hodnotu Pravda, pokud je položka vybrána, a Nepravda, pokud položka vybrána není.

Kolekce Vybrané položky rovněž poskytuje jeden ze způsobů, jak přistupovat k datům ve vybraných řádcích seznamu nebo pole se seznamem.

Příklad

Hodnotu vlastnosti ListIndex získáte následujícím způsobem:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Hodnotu vlastnosti ListIndex nastavíte následujícím způsobem:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

formname a controlname jsou názvy ovládacího prvku formuláře, seznamu nebo pole se seznamem vyjádřené hodnotami Řetězec a index je hodnota indexu položky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×