Vlastnost .Kontextovýidentifikátornápovědy

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt Page (Stránka)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt Report (Sestava)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt ListBox (Seznam)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt OptionButton (Přepínací tlačítko)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Objekt Form (Formulář)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Vlastnost .Kontextovýidentifikátornápovědy určuje ID kontextu tématu ve vlastním souboru nápovědy určeném nastavením vlastnosti .Soubornápovědy. Dlouhý pro čtení/zápis.

výraz.Kontextovýidentifikátornápovědy

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Poznámka : Jestliže zadáte ID kontextu tématu souboru nápovědy jako kladné číslo, téma se zobrazí v normálním okně nápovědy. Přidáte-li před ID kontextu znaménko mínus (-), téma nápovědy se zobrazí v překryvném okně. Nutno poznamenat, že pokud je téma nápovědy vytvořeno pomocí nástroje Microsoft Help Workshop, ID kontextu nemusí mí zápornou hodnotu. Má-li se téma zobrazovat v překryvném okně, je třeba před hodnotu této vlastnosti přidat znaménko mínus.

Můžete vytvořit vlastní soubor nápovědy pro formulářové dokumenty, sestavy nebo aplikace vytvořené v programu Microsoft Office Access 2007.

Po stisknutí klávesy F1 ve Formulářové zobrazení spustí aplikace Access program Microsoft Help Workshop nebo Microsoft HTML Help Workshop, načte vlastní soubor nápovědy určený nastavením vlastnosti .Soubornápovědy pro formulář nebo zprávu a zobrazí téma nápovědy určené nastavením vlastnosti .Kontextovýidentifikátornápovědy.

Pokud je vlastnost ovládacího prvku .Kontextovýidentifikátornápovědy nastavena na hodnotu 0 (výchozí nastavení), použije aplikace Access vlastnosti formuláře .Kontextovýidentifikátornápovědy a .Soubornápovědy pro určení toho, které téma nápovědy zobrazit. Pokud stisknete klávesu F1 v jiném než formulářovém zobrazení nebo pokud je vlastnost .Kontextovýidentifikátornápovědy pro formulář i ovládací prvek nastavena na hodnotu 0, zobrazí se téma nápovědy aplikace Access.

Příklad

V tomto příkladu se pomocí vlastnosti .Kontextovýidentifikátornápovědy objektu Err zobrazí téma nápovědy jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pro chybu Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×