Vlastnost Formát

Platí pro:

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Vlastnost Formát můžete použít k vlastnímu nastavení způsobu zobrazení a tisku čísel, dat, časů a textu. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.Formát

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Můžete použít jeden z předdefinovaných formátů nebo vytvořit vlastní formát pomocí symbolů formátování.

Vlastnost Formát používá pro různé Datový typ pole různá nastavení.

Pro ovládací prvek můžete tuto vlastnost nastavit v Seznam vlastností ovládacího prvku. Pro pole tuto vlastnost můžete nastavit v Návrhové zobrazení (v části Vlastnosti pole) nebo v návrhovém zobrazení Okno dotazu (v seznamu vlastností Vlastnosti pole). Dále můžete použít Makro nebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámka : V jazyce Visual Basic zadejte Řetězcový výraz, který odpovídá jednomu z předdefinovaných formátů, nebo zadejte formát vlastní.

Vlastnost Formát ovlivňuje pouze způsob zobrazení dat, nemá vliv na způsob ukládání dat.

V aplikaci Microsoft Office Access 2007 jsou k dispozici předdefinované formáty pro typy dat Datum a čas, Číslo, Měna, Text, Memo a Ano/ne. Předdefinované formáty závisejí na zemi nebo oblasti určené poklepáním na panel Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. Aplikace Access zobrazí příslušné formáty pro zvolenou zemi nebo oblast. Pokud je například na kartě Obecné vybrána možnost Angličtina (Spojené státy), zobrazí se číslo 1234,56 ve formátu Měna jako $1,234.56, pokud je ale na kartě Obecné vybrána možnost Angličtina (Spojené království), číslo se zobrazí jako £1,234.56.

Jestliže nastavíte vlastnost Formát pro pole v návrhovém zobrazení tabulky, použije aplikace Access tento formát pro zobrazení dat v datových listech. Použije také vlastnost Formát pole pro nové ovládací prvky ve formulářích a sestavách.

Následující symboly můžete použít ve vlastních formátech pro jakýkoli typ dat.

Symbol

Význam

(mezera)

Zobrazí mezery jako literální znaky.

„ABC"

Zobrazí veškeré znaky uvnitř uvozovek jako literální znaky.

!

Místo zarovnání vpravo vynutí zarovnání vlevo.

*

Vyplní dostupné místo následujícím znakem.

\

Zobrazí následující znak jako literální znak. Literální znaky můžete zobrazit také jejích uzavřením do uvozovek.

[barva]

Zobrazí formátovaná data v barvě určené mezi závorkami. K dispozici jsou barvy: Černá, Modrá, Zelená, Azurová, Červená, Purpurová, Žlutá, Bílá.


Není možné kombinovat vlastní symboly formátování pro typy dat Číslo a Měna se symboly formátování typů dat Datum a čas, Ano/ne, nebo Text a Memo.

Pokud jste definovali Vstupní maska a pro stejná data nastavili vlastnost Formát, má vlastnost Formát přednost při zobrazení dat a vstupní maska je ignorována. Jestliže například v návrhovém zobrazení tabulky vytvoříte vstupní masku Heslo a pro stejné pole nastavíte i vlastnost Formát v tabulce, ovládacím prvku nebo formuláři, vstupní maska Heslo bude ignorována a data budou zobrazena podle nastavení vlastnosti Formát.

Příklad

Následující tři příklady nastavují vlastnost Formát pomocí předdefinovaného formátu:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Následující příklad nastaví vlastnost Formát pomocí vlastního formátu. Tento formát zobrazí datum jako: Leden 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Následující příklad ukazuje funkci jazyka VBA, která formátuje číselná data pomocí formátu Měna a textová data výhradně jako velká písmena. Tato funkce je volána událostí OnLostFocus nevázaného ovládacího prvku nazvaného VráceníDaně.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×