Vlastnost Formát - Typy dat Číslo a Měna

Vlastnost Formát můžete nastavit na předdefinované formáty čísla nebo vlastní formáty čísla pro typy dat Číslo a Měna.

Nastavení

Předdefinované formáty

Následující tabulka zobrazuje předdefinované nastavení vlastnosti Formát pro čísla.

Nastavení

Popis

Obecné číslo

(Výchozí nastavení) Zobrazí číslo tak, jak bylo zadáno.

Měna

Používá Oddělovač tisíců; odpovídá nastavení určenému v místním nastavení systému Windows pro záporné částky, desetinná místa, oddělovač desetinných míst a symboly měn.

Euro

Používá symbol eura ( euro ) bez ohledu na symbol měny určený v místním nastavení systému Windows.

Pevný

Zobrazí alespoň jednu číslici; odpovídá nastavení určenému v místním nastavení systému Windows pro záporné částky, desetinná místa, oddělovač desetinných míst a symboly měn.

Standardní

Používá oddělovač tisíců; odpovídá nastavení určenému v místním nastavení systému Windows pro záporné částky, oddělovač desetinných míst a desetinná místa.

Procenta

Vynásobí hodnotu číslem 100 a přidá znak procento (%); odpovídá nastavení určenému v místním nastavení systému Windows pro záporné částky, oddělovač desetinných míst a desetinná místa.

Vědecký

Používá standardní matematický zápis.


Vlastní formáty

Vlastní formáty čísla mohou mít jeden až čtyři oddíly oddělené pomocí středníků (;). Každý oddíl obsahuje specifikaci formátu pro rozdílný typ čísla.

Oddíl

Popis

První

Formát kladných čísel.

Druhý

Formát záporných čísel.

Třetí

Formát nulových hodnot.

Čtvrtý

Formát hodnot Null.


Můžete například použít následující vlastní formát pro Měnu:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Tento formát čísla obsahuje čtyři oddíly oddělené středníky a používá pro každý oddíl odlišný formát.

Jestliže použijete více oddílů, ale neurčíte pro každý z nich formát, zobrazí se položky, jejichž formát není specifikován, jako prázdné nebo ve výchozím formátu prvního oddílu.

Vlastní formáty čísla můžete vytvořit pomocí následujících symbolů.

Symbol

Popis

, (čárka)

Desetinná čárka. Oddělovače jsou nastaveny v místním nastavení systému Windows.

(mezera)

Oddělovač tisíců.

0

Zástupný text číslice. Zobrazí číslici nebo 0.

#

Zástupný text číslice. Zobrazí číslici nebo nezobrazí žádnou hodnotu.

$

Zobrazí literální znak „$".

%

Procenta. Hodnota je vynásobena číslem 100 a je přidán znak procento.

E– nebo e–

Matematický zápis se znaménkem mínus (–) u záporných exponentů a bez znaménka u kladných exponentů. Tento symbol musí být použit spolu s dalšími symboly, jako například 0,00E–00 nebo 0,00E00.

E+ nebo e+

Matematický zápis se znaménkem mínus (–) u záporných exponentů a se znaménkem plus (+) u kladných exponentů. Tento symbol musí být použit spolu s dalšími symboly, jako například 0,00E+00.


Poznámky

Vlastnost .Početdesetinnýchmíst můžete použít k přepsání výchozího počtu desetinných míst u předdefinovaného formátu určeného pro vlastnost Formát.

Předdefinované formáty měny a eura odpovídají nastavení v místním nastavení systému Windows. Toto nastavení můžete přepsat zadáním vlastního formátu měny.

Příklad

Následují příklady předdefinovaných formátů čísla.

Nastavení

Data

Zobrazení

Obecné číslo

3456,789
–3456,789
213,21 Kč

3456,789
–3456,789
213,21 Kč

Měna

3456,789
–3456,789

3 456,79 Kč
–3 456,79 Kč

Pevný

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3,57

Standardní

3456,789

3 456,79

Procenta

3
0,45

300%
45%

Vědecký

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


Následují příklady vlastních formátů čísla.

Nastavení

Popis

0;(0);;"Null"

Kladné hodnoty zobrazí normálně; záporné hodnoty zobrazí v závorkách; zobrazí slovo „Null", jestliže hodnota je Null.

+0,0;–0,0;0,0

U kladných nebo záporných čísel zobrazí znaménko plus (+) nebo mínus (–); pokud je hodnota nula, zobrazí 0,0.


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×