Vlastnost AllowEdits

Platí pro:

Objekt Form

Pomocí vlastnosti AllowEdits můžete zadat, zda může uživatel upravit uložené záznamy při používání Formulář. Čtení/zápis Boolean.

výraz.AllowEdits

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowEdits používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Uživatel může upravit uložené záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže upravit uložené záznamy.


Vlastnost AllowEdits lze nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámky

Pomocí vlastnosti AllowEdits můžete zabránit změnám existujících dat zobrazených ve formuláři. Pokud chcete zabránit změnám dat v konkrétním ovládacím prvku, použijte vlastnost Povoleno nebo Uzamčeno.

Chcete-li zabránit změnám existujících záznamů (označit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Ne. Záznamy můžete nastavit jen pro čtení také nastavením vlastnosti RecordsetType na hodnotu Snímek.

Změna hodnoty pole pomocí programu způsobí, že aktuální záznam bude možné upravit bez ohledu na nastavení vlastnosti AllowEdits. Chcete-li zabránit uživateli v provádění změn záznamu (vlastnost AllowEdits má hodnotu Ne), který potřebujete změnit pomocí programu, uložte záznam po provedení všech programových změn; nastavení vlastnosti AllowEdits bude použito ihned po uložení všech neuložených změn aktuálního záznamu.

Poznámka : Pokud je nastaven argument pro režim dat akce OtevřítFormulář, přepíše aplikace Microsoft Office Access 2007 větší počet nastavení vlastností formuláře. Jestliže je argument pro režim dat akce OtevřítFormulář nastaven na hodnotu Úpravy, aplikace Access otevře formulář s následujícím nastavením vlastností:

  • AllowEdits – ano

  • AllowDeletions – ano

  • AllowAdditions – ano

  • DataEntry – ne

Chcete-li předejít tomu, aby akce OtevřítFormulář přepsala některá z těchto existujících nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu pro režim dat, aplikace Access potom použije nastavení vlastnosti definované ve formuláři.

Příklad

Následující příklad zkoumá vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. U každého ovládacího prvku popisku a textového pole tato procedura přepne vlastnost Speciálníefekt u těchto ovládacích prvků. Pokud je vlastnost Speciálníefekt ovládacího prvku popisku nastavena na hodnotu Stínovaný a vlastnost Speciálníefekt ovládacího prvku textového pole nastavena na hodnotu Normální a vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits jsou nastaveny na hodnotu True, bude zapnuta proměnná intCanEdit umožňující úpravy podkladových dat.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×