Vkládání a formátování kódů polí v aplikaci Word 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Informace v tomto článku platí pro všechny kódu pole v aplikaci Word. Informace o konkrétním kódu pole najdete v tématu kódy polí ve Wordu.

Co chcete udělat?

Další informace o polích

Vložení pole

Úpravy pole

Zobrazení výsledků

Určit, jak aktualizovat pole

Další informace o polích

Pole můžete použít v následujících případech:

 • Sčítání, odečítání nebo jiné výpočty. V tomto případě použijte pole = (Vzorec).

 • Práce s dokumenty v hromadné korespondenci. Například po vložení polí ASK a FILLIN se zobrazí dotaz při každém sloučení Datový záznam s hlavním dokumentem.

V ostatních případech je jednodušší použít k přidání požadovaných informací příkazy a možnosti aplikace Word. Například Hypertextový odkaz můžete vložit pomocí pole HYPERLINK, ale jednodušší je použít příkaz Hypertextový odkaz, který se nachází ve skupině Odkazy na kartě Vložení. Použitím polí AUTHOR nebo TITLE také můžete vložit informace o dokumentu, v tomto případě jméno autora, či název dokumentu. Snadněji lze stejného výsledku dosáhnout vložením jednoho z ovládacích prvků typu Vlastnosti, který najdete v nabídce Předdefinované části.

Poznámka : Závorky pole nelze vložit z klávesnice. Můžete je zadat stisknutím kláves CTRL+F9.

Syntaxe kódu pole

Kódy polí se zobrazují ve složených závorkách ( { } ). Pole se podobají vzorcům v aplikaci Microsoft Office Excel — kód pole odpovídá vzorci a výsledek pole odpovídá hodnotě daného vzorce. Mezi zobrazením kódů a výsledků polí v dokumentu můžete přepínat pomocí kláves ALT+F9.

Syntaxe kódu pole v dokumentu vypadá následovně:

{ NÁZEV POLE Vlastnosti Nepovinné přepínače }

 • NÁZEV POLE:    Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Pole.

 • Vlastnosti:     Vlastnostmi mohou být libovolné instrukce nebo proměnné, které se v poli používají. Všechna pole nemají parametry a v některých případech nejsou tyto parametry povinné.

 • Nepovinné přepínače:    Jedná se o volitelné nastavení, které je dostupné pro každé pole. Všechna pole nemají volitelné přepínače, kromě těch, které určují formátování výsledků polí.

Příklad

Například můžete vložit název dokumentu kdekoliv v dokumentu tak, že zaškrtnete pole TITLE v dokumentu. (Název dokumentu je do pole název na Panelu informací o dokumentech, které se zobrazí po klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

Pole TITLE je zde uvedeno jako příklad syntaxe kódu pole. Jednodušší způsob jak vložit název dokumentu představuje použití nabídky Rychlé části na kartě Vložení. Namiřte ukazatelem na možnost Vlastnosti a klepněte na pole Title.

Syntaxe kódu pole TITLE vypadá následovně:

{ TITLE ["NovýNázev"] }

VlastnosteNewTitlvynechán, označen složených závorek ([]). Pokud je vlastnost necháte prázdné, výsledek pole zobrazuje aktuální název dokumentu. Ale pokud NovýNázev zapsaná Čtvrtletní zpráva , pole název v aktualizace Čtvrtletní zprávaz Panelu informací o dokumentech a výsledek poli s NÁZVEM po stisknutí klávesy ALT + F9, taky zobrazí Čtvrtletní zpráva.

V poli TITLE se nevyskytují nepovinné přepínače.

Začátek stránky

Vložení pole

 1. Klepněte na místo, kam chcete vložit pole.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na položku Rychlé části a potom klepněte na položku Pole.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. V rozevíracím seznamu Kategorie vyberte kategorii.

 4. V seznamu Názvy polí vyberte název pole.

 5. Zvolte požadované možnosti.

 • Jestliže chcete v dialogovém okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klepněte na tlačítko Kódy polí.

 • Chcete-li pole vnořit do jiného pole, nejprve vložte pomocí dialogového okna Pole vnější pole. Umístěte kurzor v dokumentu do kódu pole na místo, kam chcete vložit vnitřní pole. Potom pomocí dialogového okna Pole vložte vnitřní pole.

Znáte-li kód pole pro pole, které chcete vložit, můžete jej rovněž zadat přímo do dokumentu. Nejprve stiskněte klávesy CTRL+F9 a potom zadejte kód do závorek.

Začátek stránky

Úpravy pole

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole, a potom na příkaz Upravit pole.

  Úprava některých polí vyžaduje zobrazení kódu pole. Chcete-li tak učinit, klepněte na pole a poté stiskněte klávesy SHIFT+F9. Nebo stiskněte klávesy ALT+F9, čímž zobrazíte všechny kódy polí v dokumentu.

 2. Změňte vlastnosti pole. Další informace o dostupných vlastnostech a možnostech pole získáte v nápovědě, když dáte vyhledat název pole.

  Pokud se zobrazí možnosti polí a vlastností pole

  Vyberte požadované nové vlastnosti a možnosti. Pokud chcete pracovat přímo v kódu pole, ale nevidíte ho, zobrazíte jej klepnutím na tlačítko Kódy polí. Parametry pole nebo další možnosti přidejte klepnutím na tlačítko Možnosti.

  Pokud pouze se zobrazí Upřesnit vlastnosti pole (kódy polí)

  Pole můžete upravit přímo v kódu pole. Parametry pole či další možnosti můžete přidat také po klepnutí na tlačítko Možnosti .

Začátek stránky

Zobrazení výsledků pole

Ve výchozím nastavení zobrazí aplikace Microsoft Word výsledky polí současně s obsahem dokumentu tak, aby uživatel, který čte dokument nepoznal, že část obsahu dokumentu je umístěna v polích. Pole mohou být rovněž zobrazena se stínovaným pozadím, aby byly v dokumentu lépe vidět.

Výsledky polí můžete spojit s obsahem dokumentu vypnutím možnosti zobrazení stínovaného pozadí polí a formátováním výsledků polí.

Chcete-li upozornit na pole, můžete je zobrazit se stínovaným pozadím, které může být vidět neustále, nebo jen při výběru pole.

Výsledky polí můžete formátovat jednak pomocí textového formátování pole a jednak přidáním formátovacích přepínačů do kódu pole.

Změna stínovaného pozadí polí

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Upřesnit.

 3. V části Zobrazit obsah dokumentu vyberte v rozevíracím seznamu Stínování polí jednu z možností:

  • Pokud chcete, aby pole byla v dokumentu zvýrazněná, zvolte možnost Vždy.

  • Pokud chcete, aby se pole spojila s obsahem dokumentu, vyberte možnost Nikdy.

  • Pokud chcete, aby uživatelé aplikace Word poznali, že klepli na pole, vyberte možnost Jsou-li vybrána.

   Je-li volba stínování polí nastavená na možnost Jsou-li vybrána, zobrazí se po klepnutí uvnitř pole šedé pozadí. Šedé stínování však neznamená, že došlo k výběru pole. Výběr pole proveďte poklepáním nebo tažením myši. K šedému stínovaní pole se přidá zvýraznění vybraného textu.

Formátování výsledků pole

 • Vyberte pole, které chcete formátovat a nastavte požadované vlastnosti pomocí příkazů ve skupině Písmo, která se nachází na kartě Domů.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Například podtrhnout název, který je vložen pomocí pole AUTHOR, vyberte celý kód pole, včetně závorek (nebo vyberte celé pole výsledek) a klikněte na podtržené Obrázek tlačítka ve skupině písmo na kartě Domů.

Poznámka : Po aktualizaci pole se formátování použité přímo na výsledky pole může ztratit. Chcete-li formátování zachovat, vložte do kódu pole přepínač \* MERGEFORMAT. Jestliže vložíte pole pomocí dialogového okna Pole, přepínač \* MERGEFORMAT bude přidán automaticky.

Přidání přepínače formátu ke kódu pole

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole a potom na příkaz Upravit pole

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou zobrazeny skupinové rámečky Vlastnosti pole a Možnosti pole, vyberte požadované možnosti formátování.

  • Jestliže je zobrazen pouze kód pole, klepněte na tlačítko Možnosti a vyberte požadované možnosti formátování. 

   Není-li tlačítko Možnosti přístupné, nejsou pravděpodobně k dispozici další možnosti formátování.

Pro formátování výsledků pole můžete použít tři přepínače formátu:

Přepínač formátu

Přepínač formátu (\*) určuje způsob zobrazení výsledků pole. Formátovací instrukce určují tyto vlastnosti:

 • Používání velkých a malých písmen

 • Formát čísla — například bude-li číslice 9 zobrazena jako ix (římská číslice) nebo jako devátý (číslovka řadová)

 • formát znaků

Přepínače formátu zachovávají formátování výsledků pole i při aktualizaci pole.

Formáty velkých písmen

Následuje seznam přepínačů a položek, u kterých jsou nastavena velká písmena:

 • \ * Caps    Tento přepínač nastaví velké první písmeno každého slova. Například { FILLIN "Zadejte své jméno:" \ * Caps } zobrazí Jana Nováková i v případě zadání názvu malými písmeny.

  Chcete-li zvolit tuto možnost, tak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku Všechna první velká.

 • \* FirstCap    Počáteční písmeno prvního slova. Například { COMMENTS \* FirstCap } zobrazí Týdenní přehled prodeje.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku První velké.

 • \* Upper    Všechna písmena velká. Například { QUOTE "slovo" \* Upper } zobrazí SLOVO.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku Všechna velká.

 • \* Lower    Všechna písmena malá. Například { FILENAME \* Lower } zobrazí týdenní přehled prodeje.doc.

  Poznámka : Tento přepínač je neúčinný, je-li celé pole zformátováno velkými písmeny.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku Všechna malá.

Formáty čísel

Následuje seznam přepínačů čísel a jejich výsledky:

 • \*alphabetic    Zobrazí výsledky jako znaky abecedy. Výsledek bude zobrazen stejnými písmeny jako slovo "alphabetic" v kódu pole. Například { SEQ příloha \* ALPHABETIC } zobrazí velké písmeno B (místo číslice 2) a { SEQ příloha \* alphabetic } zobrazí malé písmeno b.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku a, b, c,.

 • \*Arabic    Zobrazí výsledky jako arabské číslice. Například { PAGE \* Arabic } zobrazí číslo stránky 31.

  Poznámky : 

  • Nejsou-li v rozevíracím seznamu Formát číslování v dialogovém okně Formát číslování stránek nastaveny arabské číslice, změní přepínač nastavení rozevíracího seznamu Formát číslování.

  • Pro číslování stránek lze rovněž použít formát ArabicDash, který zobrazí výsledek jako arabské číslice, ohraničené pomlčkami. Například { PAGE \* ArabicDash } zobrazí - 31 -.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Výsledek bude zobrazen malými písmeny, pokud nebude přidán přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { = SUM(A1:B2) \* CardText } zobrazí text sedm set devadesát a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Upper } zobrazí text SEDM SET DEVADESÁT.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku jedna, dva, tři,.

 • \*DollarText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Word vloží písmeno a místo desetinné čárky a zobrazí dvě desetinná místa (zaokrouhleně) arabskými číslicemi jako zlomek s hodnotou 100 ve jmenovateli. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } zobrazí text ČTRNÁCT A 55/100.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku Text v dolarech.

 • \*Hex    Zobrazí výsledky jako čísla v šestnáctkové soustavě. Například { QUOTE "458" \* Hex } zobrazí číslo ve tvaru 1CA.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku hex....

 • \*OrdText    Zobrazí výsledky jako text řadových číslovek (rodu mužského). Výsledek bude formátován malými písmeny, pokud nebude přidán přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { DATE \@ "d" \* OrdText } zobrazí dvacátý první a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } zobrazí Dvacátý první.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku První, druhý, třetí....

 • \*Ordinal    Zobrazí výsledky jako řadové číslovky. Například { DATE \@ "d" \* Ordinal } zobrazí 30..

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku 1., 2., 3.,.

 • \*Roman    Zobrazí výsledky jako římské číslice. Výsledek bude zobrazen stejnými písmeny jako slovo "roman" v kódu pole. Například { SEQ CHAPTER \* roman } zobrazí číslo xi a { SEQ CHAPTER \* ROMAN } zobrazí číslo XI.

  Chcete-li vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klepněte na položku I, II, III,.

Formát znaků a dříve použité formáty

Následují přepínače formátování znaků a jejich výsledky:

 • \*Charformat    Použije formátování prvního písmene pole na celý výsledek. Výsledek následujícího příkladu bude formátován tučným stylem, protože písmeno V ve slově Věc je zadáno tučným stylem.

  {REF kapitola2_název \ * Charformat } zobrazí Whprodeje tichomořská tučným písmem.

  Chcete-li přidat tento přepínač, zadejte jej do kódu pole nebo do pole Kódy polí v dialogovém okně Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Použije formátování předchozího výsledku pro nový výsledek. Vyberete-li například jméno zobrazené pomocí pole { AUTHOR \* MERGEFORMAT } a použijete formátování tučným stylem, zachová aplikace Microsoft Word tučný styl i při aktualizaci pole, kdy se jméno autora změní.

  Vkládáte-li pole pomocí dialogového okna Pole je přepínač \*MERGEFORMAT zahrnut jako výchozí. Tuto možnost můžete vypnout, zrušíte-li v dialogovém okně Pole zaškrtnutí políčka Při aktualizaci zachovat formátování.

Kombinace kláves vymění zpět k formátování

Přepínač formátu čísel

Přepínač Formát čísel (\#) určuje způsob zobrazení číselného výsledku.

Přepínač \# "# ##0,00 Kč" u pole { = SUM(ABOVE) \# "# ##0,00 Kč" } zobrazí například následující výsledek: 4 455,70 Kč. Pokud výsledkem pole není číslo, nemá tento přepínač žádný vliv.

Poznámka : U jednoduchých číselných formátů, které neobsahují mezery — například { Prodej za březen \# $#,##0.00 } — není nutné používat uvozovky. U složitějších číselných formátů a u formátů, které zahrnují text nebo mezery, napište číselný formát do uvozovek, jak je uvedeno v následujících příkladech. Vložíte-li pole pomocí příkazu Pole nebo pomocí příkazu Vzorec, který se nachází ve skupině Data na kartě Rozložení (kontextová karta Nástroje tabulky), přidá aplikace Microsoft Word uvozovky k tomuto přepínači automaticky.

Přepínač Formát čísel můžete vytvořit kombinací následujících položek:

 • 0 (nula)    Určí požadovaná číselná místa, která mají být ve výsledku zobrazena. Neobsahuje-li výsledek na některém z těchto míst jinou číslici, zobrazí aplikace Microsoft Word nulu (0). Například pole { = 4 + 5 \# 00,00 } zobrazí výsledek 09,00.

 • #    Tuto položku formát Určuje, že požadovaná číselná místa pro zobrazení výsledku. Pokud výsledek neobsahuje číslici na tomto místě, Word zobrazí mezeru. Například { = 9 + 6 \ # $### } zobrazí $ 15.

 • x    Vynechá číslice vlevo od znaku x. Je-li tento znak umístěn vpravo od desetinné čárky, zaokrouhlí aplikace Word výsledek na toto desetinné místo. Příklady:
  { = 111053 + 111439 \# x## } zobrazí výsledek 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } zobrazí výsledek 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } zobrazí výsledek ,8.

 • , (desetinná čárka)    Určí pozici desetinné čárky. Například pole { = SUM(ABOVE) \# "###,00 Kč" } zobrazí výsledek 495,47 Kč.

  Používejte symbol desetinné čárky, zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

 • (mezera jako oddělovač skupin číslic)    Odděluje skupiny po třech číslicích. Například pole { = Čistý zisk \# "# ### ### Kč"} zobrazí výsledek 2 456 800 Kč.

  Používejte oddělovač skupin číslic, zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

 • - (znaménko mínus)    Přidá znaménko mínus k zápornému výsledku nebo přidá mezeru v případě, že výsledek je kladný nebo 0 (nula). Například pole { = 10 - 90 \# -## } zobrazí výsledek -80.

 • + (znaménko plus)    Přidá znaménko plus ke kladnému výsledku, znaménko mínus k zápornému výsledku nebo mezeru v případě, že je výsledek 0 (nula). Například pole { = 100 - 90 \# +## } zobrazí výsledek +10 a pole { = 90 - 100 \# +## } zobrazí výsledek -10.

 • %, $, *, atd.    Zahrne určený znak do výsledku. Např.: { = čistý zisk \# "##%" } zobrazí 33%.

 • "kladné; záporné"    Určí různé formáty čísel pro kladné a záporné výsledky, oddělené středníkem. Pokud je například Záložka Tržby95 kladná hodnota, zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč" } hodnotu v obyčejném formátu – například "1 245,65 Kč". Záporná hodnota se zobrazí tučným písmem a se znaménkem minus, například -345,56 Kč.

 • "kladné; záporné; nula"    Určí různé formáty čísel pro kladný, záporný a 0 (nulový) výsledek oddělené středníkem. Například v závislosti na hodnotě záložky Tržby95 zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;(# ##0,00 Kč);0 Kč" } kladnou, zápornou a 0 (nulovou) hodnotu jako 1 245,65 Kč, (345,56 Kč), 0 Kč.

 • 'text'    Přidá k výsledku text. Vložte text do jednoduchých uvozovek. Například { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 'Kč je DPH' " } zobrazí 347,44 Kč je DPH.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek (skupiny Titulky na kartě Odkazy) nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky, např. tabulka nebo obrázek, vložte mezi znaménka čárka nad vlevo (`). Pořadové číslo se zobrazí v arabských číslicích. Pole { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je součtem tabulky' `tabulka`" } např. zobrazí 456,34 je součtem Tabulky 2.

Kombinace kláves vymění zpět k formátování

Přepínač formátu data a času

Přepínač formátu data a času (\@) určuje způsob zobrazení data a času.

Například přepínač \@ "dddd, MMMM d, yyyy" v poli { DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" } zobrazí „pátek, 24. listopadu 2007“. Přepínač Formát data a času můžete vytvořit kombinací instrukcí o datu a čase — den (d), měsíc (M) a rok (y); hodiny (h) a minuty (m). Můžete také vložit text, interpunkční znaménka nebo mezery.

Datumové instrukce

Měsíc (M)

Písmeno M musí být velké, aby se odlišily měsíce od minut.

 • M    Zobrazí měsíc jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 7.

 • MM    Zobrazí měsíc jako číslo s 0 (nulou) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 07.

 • MMM    Zobrazí měsíc jako římskou číslici. Například červenec se zobrazuje jako číslo VII.

 • MMMM    Zobrazí úplný název měsíce.

Den (d)

Písmeno d zobrazí den v měsíci nebo týdnu. Písmeno d může být velké nebo malé.

 • d    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci je zobrazen číslem 6.

 • dd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo s 0 (nulou) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci je zobrazen jako 06.

 • ddd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako dvoupísmennou zkratku. Například úterý se zobrazí jako Út.

 • dddd    Zobrazí den v týdnu plným názvem.

Rok (r)

Písmeno r zobrazí rok jako dvě nebo čtyři číslice. Písmeno r může být velké nebo malé.

 • yy    Zobrazí rok jako dvě číslice s 0 (nulou) na začátku u roků 01 až 09. Například rok 1999 je zobrazen jako číslo 99 a rok 2006 číslem 06.

 • yyyy    Zobrazí rok jako čtyři číslice.

Časové instrukce

Hodiny (h)

Malé písmeno h určuje čas na základě 12. hodinového cyklu. Velké písmeno H určuje čas na základě 24. hodinového cyklu; například 5 hod. odpoledne je zobrazeno číslem 17.

 • h nebo H    Zobrazí hodinu bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne je zobrazeno číslem 9.

 • hh nebo HH    Zobrazí hodinu s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne je zobrazeno číslem 09.

Minuty (m)

Písmeno m musí být malé, aby se odlišily minuty od měsíců.

 • m    Zobrazí minuty bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "m" } zobrazí číslo 2.

 • mm    Zobrazí minuty s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "mm" } zobrazí číslo 02.

Dopoledne a odpoledne (dop., odp.)

Zobrazí označení dopoledne a odpoledne. Pokud chcete změnit symboly pro dopoledne a odpoledne v systému Microsoft Windows, změňte místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

 • am/pm nebo AM/PM    Zobrazí označení dopoledne a odpoledne velkými nebo malými písmeny. Například { TIME \@ "h AM/PM" } a { TIME \@ "h am/pm" } zobrazí 9 DOP. nebo 5 odp..

Jiné texty a interpunkce

 • 'text'    Jakýkoli zadaný text v zobrazení data a času. Text uzavřete do jednoduchých uvozovek. Například { TIME \@ "HH:mm 'středoevropského času' " } zobrazí 12:45 středoevropského času.

 • znak    Zahrne do zobrazení data nebo času zadaný znak, například : (dvojtečku), - (pomlčku), * (hvězdičku) nebo mezeru. Například { DATE \@ "HH:mm, d.MMMM 'rr" } zobrazí 11:15, 6. listopadu, '99.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek skupiny Titulky (karta Odkazy), nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky označte po obou stranách čárkami nad vlevo (`), například tabulka nebo obrázek. Word zobrazí pořadové číslo arabskou číslicí. Například pole { PRINTDATE \@ "'Tabulka' `tabulka` 'byla vytištěna' d.M.rr" } zobrazí text Tabulka 2 byla vytištěna 25.9.02.

Poznámka : U jednoduchých formátů data a času, které neobsahují mezery nebo text, například { DATE \@ MM/yy }, není nutné použít uvozovky. U složitějších formátů data a času a všude tam, kde se vyskytují mezery nebo text, vložte celý formát do uvozovek, například { DATE \ @ "d.MMMM.yyyy', v' h:mm" }. Vložíte-li pole pomocí příkazu Datum a čas skupiny Text, která se nachází na kartě Vložení, případně pomocí dialogového okna Pole, přidá aplikace Microsoft Word uvozovky k přepínačům Formát data a času automaticky.

Začátek stránky

Způsob aktualizace polí

Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Word se pole aktualizují při otevření dokumentu. Tím je zajištěna čerstvost zobrazených informací. Existují však situace, kdy si nepřejete, aby k této aktualizaci docházelo. Můžete například chtít, aby v záhlaví dokumentu bylo zobrazené vždy stejné datum, místo aby se automaticky aktualizovalo na dnešní datum při každém otevření dokumentu.

Pole můžete rovněž aktualizovat, tak že na něj klepnete pravým tlačítkem myši, a potom klepnete na příkaz Aktualizovat pole, případně klepněte na pole a stiskněte klávesu F9.

Chcete-li ručně aktualizovat všechna pole v textu dokumentu, nejprve stiskněte klávesy CTRL+A, a potom stiskněte klávesu F9. Pole v záhlavích, zápatích a v textových polích je třeba aktualizovat odděleně. Klepněte na záhlaví, zápatí, či textové pole, stiskněte klávesy CTRL+A, a potom stiskněte klávesu F9.

Automatické nebo nechtěné aktualizaci můžete předejít uzamknutím polí.

Uzamknutí a odemknutí pole

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li pole uzamknout, aby výsledky pole nebyly aktualizovány, klepněte na pole a stiskněte klávesy CTRL+F11.

 • Chcete-li pole odemknout, aby výsledky pole byly aktualizovány, klepněte na pole a stiskněte CTRL+SHIFT+F11.

Uzamknutí výsledků polí BOOKMARK, INCLUDETEXT a REF

Přepínač Uzamknout výsledek (\!) zabrání aktualizaci pole, které je obsaženo ve výsledku pole BOOKMARK, INCLUDETEXT nebo REF, pokud nedošlo ke změnám ve výsledku pole v původním umístění. Bez použití tohoto přepínače aplikace Microsoft Word aktualizuje pole, obsažená ve výsledku pole, při každé aktualizaci pole BOOKMARK, INCLUDETEXT nebo REF.

Například pole { INCLUDETEXT C:\\Tržby\Čtvrt.4 Tržby.doc \! } vloží obsah dokumentu "Čtvrt.4 Tržby.doc", který obsahuje pole DATE a EMBED. Při aktualizaci pole INCLUDETEXT zabrání přepínač \! aktualizaci polí DATE a EMBED v textu, pokud nebyly nejprve aktualizovány v původním dokumentu ("Čtvrt.4 Tržby.doc"). Přepínač zaručí, že text vložený polem INCLUDETEXT odpovídá textu v původním dokumentu.

Chcete-li aktualizovat pole DATE a EMBED na obou místech, aktualizujte pole v původním dokumentu (Čtvrt.4 Tržby.doc), a potom aktualizujte pole INCLUDETEXT.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×