Uspořádání a plánování úkolů v seznamu úkolů projektu

Některé úkoly v projektu lze dále rozčlenit na menší, neboli dílčí úkoly. Pokud víte, že projekt obsahuje několik úkolů spadajících pod jeden rozsáhlejší úkol, můžete v seznamu úkolů projektu vytvořit souhrnný úkol, který představuje tento rozsáhlejší úkol. Určením úkolů, které musejí být dokončeny, aby mohly jiné úkoly začít, můžete také vyjádřit vztahy mezi úkoly.

Vytvoření souhrnného úkolu

Při vytváření úkolů v seznamu úkolů projektu je důležité naplánovat, které úkoly by mohly spadat pod rozsáhlejší úkoly. Projekt může být například uskutečňován ve fázích, přičemž každá fáze obsahuje několik úkolů. Pokud tyto fáze zohledníte v seznamu úkolů projektu, budete mít k dispozici ucelený obrázek o stavu projektu.

 1. Na kartě Položky klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nová položka a potom na příkaz Souhrnný úkol.

 2. Vyplněním formuláře vytvořte nový souhrnný úkol a příslušným způsobem přitom zadejte následující údaje:

  • Název:    Zadejte název souhrnného úkolu.

  • Předchůdci:   Zvolte souhrnné úkoly nebo dílčí úkoly, které musejí být dokončeny, aby mohl být zahájen tento souhrnný úkol. Pokud jsou tyto úkoly vybrány v levém okně, kliknutím na tlačítkoPřidatje přidáte do pravého okna. Další informace o předchůdcích získáte v dalším oddíle tohoto článku.

   Tip :  Pokud nemáte jistotu, zda jste předchůdce plně pochopili, nebo nejste v plánování tak daleko, abyste do seznamu úkolů projektu přidali předchůdce všech souhrnných úkolů, můžete toto pole prozatím ponechat prázdné a přidat vztahy mezi předchůdci později pomocí levé tabulkové části zobrazení seznamu úkolů projektu.

  • Priorita:    Zvolte úroveň priority, která nejpřesněji vyjadřuje důležitost tohoto souhrnného úkolu vzhledem k ostatním souhrnným úkolům v tomto projektu.

  • Stav úkolu:    Zvolte popis, který nejpřesněji vystihuje stav skupiny úkolů spadajících pod tento souhrnný úkol. Pokud projekt zatím jen plánujete a žádný z úkolů v tomto souhrnném úkolu nebyl dosud zahájen, zvolte stav Nezahájeno.

  • Hotovo (%):Zadejte procentuální hodnotu, která nejlépe vyjadřuje, kolik práce je dokončeno na skupině úkolů spadajících pod tento souhrnný úkol. Pokud projekt zatím jen plánujete a žádný z úkolů v tomto souhrnném úkolu nebyl dosud zahájen, ponechejte toto pole prázdné nebo zadejte hodnotu 0 %.

  • Přiřazeno:Pomocí tohoto pole můžete určit osobu zodpovědnou za tento souhrnný úkol. Další informace o přiřazování úkolů naleznete v tématuPřiřazení osob k úkolům v seznamu úkolů projektu.

  • Popis:   Zadejte stručný popis souhrnného úkolu.

  • Datum zahájení:    Zadejte datum, kdy má být zahájen první dílčí úkol tohoto souhrnného úkolu.

  • Termín splnění:    Zadejte datum, do kterého má být dokončen poslední dílčí úkol tohoto souhrnného úkolu.

 1. Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte souhrnný úkol.

Jakmile je souhrnný úkol vytvořen, můžete kliknutím na jeho název v levé tabulkové části zobrazení otevřít tento souhrnný úkol v novém zobrazení seznamu úkolů projektu. V tomto zobrazení můžete přidat úkoly spadající do tohoto souhrnného úkolu. Další informace o přidání úkolů naleznete v tématu Přidání a aktualizace úkolů v seznamu úkolů projektu. Chcete-li se vrátit zpět a zobrazit pouze souhrnný úkol, na kartě Seznam klikněte ve skupině Spravovat zobrazení na tlačítko Přejít nahoru.

Začátek stránky

Vytvoření vztahů mezi úkoly

V rámci jednoho seznamu úkolů projektu může existovat určité pořadí, v jakém mají být úkoly (včetně souhrnných a dílčích úkolů) prováděny. Například při stavbě domu musí být před výstavbou stěn dokončeny základy a před zastřešením musí být dokončeny stěny. Toto pořadí lze vyjádřit pomocí sloupce Předchůdci.

 1. V řádku úkolu klikněte na buňku ve sloupci Předchůdci a kliknutím na šipku napravo od této buňky zobrazte seznam všech úkolů v rámci aktuálního seznamu úkolů projektu. Jeho součástí jsou také všechny souhrnné a dílčí úkoly v seznamu.

 2. Zaškrtněte políčko nalevo od každého úkolu, který musí být dokončen před zahájením tohoto úkolu.

  Tip :  V tomto okamžiku lze snadno propadnout přílišné horlivosti a zaškrtnout všechny úkoly, které mají být dokončeny před aktuálním úkolem. Je však zapotřebí zaškrtnout pouze ty úkoly, které mají být dokončeny bezprostředně před aktuálním úkolem. Představte si seznam úkolů projektu obsahující tři úkoly: Úkol 1, Úkol 2 a Úkol 3. Po dokončení Úkolu 1 může začít Úkol 2 a po dokončení Úkolu 2 může začít Úkol 3. Při zadávání předchůdců pro Úkol 3 se můžete domnívat, že před zahájením Úkolu 3 musí být dokončen jak Úkol 1, tak Úkol 2. Protože Úkol 1 je ale již uveden jako předchůdce pro Úkol 2, není zapotřebí jej uvádět jako předchůdce pro Úkol 3.

 3. Úpravou kalendářních dat ve sloupcích Datum zahájení a Termín splnění vyjádřete závislosti mezi úkoly. Představte si dva úkoly, jejichž dokončení zabere vždy přibližně dva dny. První úkol nastavíte jako předchůdce druhého úkolu. Sloupec Datum zahájení druhého úkolu bude třeba upravit tak, aby toto datum následovalo po Termínu splnění prvního úkolu a sloupec Termín splnění druhého úkolu bude třeba upravit tak, aby toto datum následovalo dva dny po novém Datu zahájení.

  Tip :  Chcete tento postup více automatizovat? Zvažte použití podnikového řešení pro řízení projektů kompatibilního se službou Microsoft SharePoint Foundation 2010, jako je například aplikace Microsoft Project 2010 a Microsoft Project Server 2010.

Po stanovení příslušných předchůdců jednotlivých úkolů jsou tyto vztahy znázorněny v Ganttově diagramu. Při určení předchůdce určitého úkolu se zobrazí šipka mezi koncem pruhu Ganttova diagramu znázorňujícího úkol předchůdce a začátkem pruhu Ganttova diagramu znázorňujícího následující úkol.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×