Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky

Pravopisné a gramatické chyby mohou odvrátit pozornost čtenářů od sdělení, které dokument obsahuje, takže je důležité tyto chyby vyloučit. Pravděpodobně při tom v aplikacích systému Microsoft Office postupujete způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Možná dáváte přednost hromadné kontrole pravopisu po dokončení dokumentu. Nebo chcete používat kontrolu pravopisu a gramatiky (červené, modré a zelené vlnovky) v průběhu práce a minimalizovat tak množství chyb.

V tomto článku jsou vysvětleny všechny způsoby, kterými můžete nástroje kontroly pravopisu a gramatiky v používaných aplikacích Office přizpůsobit svým zvyklostem.

Co chcete udělat?

Zobrazení možností kontroly pravopisu a gramatiky

Výběr možností automatických oprav

Výběr možností oprav pravopisu, které ovlivňují všechny aplikace Office

Výběr globálního nastavení kontroly pravopisu Office

Výběr režimu francouzštiny

Změna funkce kontroly pravopisu na pozadí

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby (červené vlnovky)

Zapnutí nebo vypnutí automatické kontroly pravopisu

Zlepšení výsledků kontroly pravopisu pomocí kontextové kontroly pravopisu

Změna možností kontroly gramatiky v aplikacích Outlook a Word

Poznámka   Přečtěte si také článek Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Zobrazení možností kontroly pravopisu a gramatiky

V mnoha postupech uvedených v tomto článku je nutné, abyste nejdříve zobrazili možnosti kontroly pravopisu a gramatiky.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Možnosti.
  Pokud používáte aplikaci Outlook, klikněte na položku Pošta a potom na tlačítko Pravopis a automatické opravy.

 2. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

Začátek stránky

Výběr možností automatických oprav

Další informace naleznete v článcích Automatická oprava velkých písmen, Automatická oprava pravopisu a vkládání textu a symbolů a Automatická oprava pravopisu za použití slov z hlavního slovníku.

Začátek stránky

Výběr možností oprav pravopisu, které ovlivňují všechny aplikace Office

Chcete-li zobrazit a změnit tyto možnosti, je nutné nejprve zobrazit možnosti kontroly pravopisu a gramatiky. Poté můžete zobrazit a změnit nastavení popsaná v následujících částech.

Výběr globálního nastavení kontroly pravopisu Office

Některé možnosti uvedené v zobrazeném okně platí pro všechny aplikace systému Microsoft Office. Vybrané nastavení platí pro všechny aplikace bez ohledu na to, ve které aplikaci změnu provedete.

Dále je uveden seznam zaškrtávacích políček a jejich funkcí.

Zaškrtávací políčko:

Akce v případě jeho zaškrtnutí:

Přeskakovat slova VELKÝMI PÍSMENY

Jsou přeskakována slova, která jsou celá napsána velkými písmeny. V případě zaškrtnutí tohoto políčka není například slovo ABC při kontrole pravopisu označeno jako chyba.

Přeskakovat slova obsahující číslice

Jsou přeskakována slova, která obsahují číslice. V případě zaškrtnutí tohoto políčka není například slovo a1b2c3 při kontrole pravopisu označeno jako chyba.

Přeskakovat internetové adresy a adresy souborů

Jsou přeskakována slova, která představují internetové adresy a adresy souborů. Příklady slov, která jsou v případě zaškrtnutí tohoto políčka při kontrole pravopisu přeskočena:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Označit opakující se slova

Je zobrazeno upozornění na opakující se slova. V případě zaškrtnutí tohoto políčka jsou například slova píp píp při kontrole pravopisu označena jako chyba.

Vynutit velká písmena s akcenty ve francouzštině

Je zobrazeno upozornění na francouzská slova obsahující velká písmena, u kterých chybí akcent.

Při použití kanadské francouzštiny je ve výchozím nastavení toto políčko vždy zaškrtnuto, protože slovník pro tento jazyk obsahuje slova psaná velkými písmeny s akcenty. To znamená, že toto políčko je automaticky zaškrtnuto v následujících případech:

Navrhovat pouze z hlavního slovníku

Jsou navrhována pouze slova z hlavního slovníku, který je integrován v nástroji kontroly pravopisu. V případě zaškrtnutí tohoto políčka nejsou při kontrole pravopisu dokumentu do seznamu navrhovaných slov zahrnuta slova z vlastních slovníků.

Výběr režimu francouzštiny

Další možnost, která ovlivňuje všechny aplikace systému Microsoft Office, je rozevírací seznam Režimy francouzštiny. Tato možnost ovlivňuje pouze text psaný ve francouzštině.

Vysvětlení položek v tomto rozevíracím seznamu

Položka

Následek

Nový pravopis

Při kliknutí na tuto položku budou používána pravopisná pravidla doporučená Francouzskou jazykovou akademií (French Academy of Language) po pravopisné reformě v roce 1990. Při výběru této možnosti budou slova, jejichž pravopis nesplňuje tato pravidla, považována za chyby. Při kontrole pravopisu jsou navíc namísto chybně napsaných slov navrhována pouze slova z nového slovníku pravopisu, který obsahuje slova neovlivněná pravopisnou reformou.

Tradiční pravopis

Při kliknutí na tuto položku budou používána pravopisná pravidla, která platila před pravopisnou reformou v roce 1990. Při výběru této možnosti budou slova, jejichž pravopis nesplňuje tato pravidla, považována za chyby. Při kontrole pravopisu jsou navíc namísto chybně napsaných slov navrhována pouze slova z tradičního slovníku pravopisu, který obsahuje slova neovlivněná pravopisnou reformou.

Tradiční a nový pravopis

Při kliknutí na tuto položku budou slova při kontrole pravopisu považována za správná bez ohledu na to, zda jsou psána podle nového nebo tradičního pravopisu. Namísto chybně napsaných slov budou navíc navrhována slova z nového i tradičního slovníku pravopisu.

Pokud například kliknete na položku Tradiční pravopis a do dokumentu napíšete francouzské slovo bruler, bude slovo při kontrole pravopisu považováno za chybu, protože se jedná o tvar slova platný po pravopisné reformě. Jestliže však kliknete na položku Nový pravopis nebo Tradiční a nový pravopis, nebude toto slovo považováno za chybu.

Začátek stránky

Změna funkce kontroly pravopisu na pozadí

Během práce v dokumentu může kontrola pravopisu, při které jsou vyhledávány chyby, probíhat na pozadí. Po dokončení konceptu, na kterém pracujete, je pak proces kontroly pravopisu rychlejší. Díky tomu lze zejména u rozsáhlých dokumentů ušetřit čas.

Poznámka    V aplikacích Microsoft Access, Microsoft Excel a Microsoft Project nejsou tyto možnosti k dispozici. V těchto aplikacích nemůže kontrola pravopisu probíhat na pozadí.

Chcete-li zobrazit a změnit tyto možnosti, je nutné nejprve zobrazit možnosti kontroly pravopisu a gramatiky. Poté můžete zobrazit a změnit nastavení popsaná v následujících částech.

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní

Ve většině případů můžete políčko Kontrolovat pravopis při psaní nechat zaškrtnuté. V některých situacích, například v následujících, je však vhodné zaškrtnutí tohoto políčka zrušit:

 • Potřebujete skrýt pravopisné chyby (červené vlnovky) v upravovaných položkách aplikace Microsoft Office Outlook.

 • Používáte počítač, jehož výkon je nízký z důvodů hardwarových omezení (například disponuje malou pamětí nebo pomalým procesorem) nebo softwarových omezení (například je současně spuštěno množství náročných aplikací).

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby (červené vlnovky)

Zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby zrušte, pokud chcete, aby aplikace systému Microsoft Office automaticky označovala pravopisné chyby během psaní. Tímto způsobem zajistíte, že při dokončování dokumentu nebudete muset opravovat velké množství pravopisných chyb. Aplikace systému Microsoft Office označuje slova s chybným pravopisem během psaní, takže si jich snadno všimnete, jako v tomto příkladu.

Slova s chybným pravopisem se zobrazují s červenou vlnovkou pod nimi.

Zapnutí nebo vypnutí automatické kontroly pravopisu

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Možnosti.
  Pokud používáte aplikaci Outlook, klikněte na položku Pošta a potom na tlačítko Pravopis a automatické opravy.

 2. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. Zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Pokud používáte aplikaci Word, můžete pomocí následujících kroků zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu pravopisu ve všech nově vytvářených dokumentech:

 1. Postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3.

 2. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na položku Všechny nové dokumenty.

 3. Zaškrtněte políčko Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Poznámka    Pokud vypnete automatickou kontrolu pravopisu v souboru, který sdílíte s jinými uživateli, je vhodné je o této změně informovat.

Začátek stránky

Zlepšení výsledků kontroly pravopisu pomocí kontextové kontroly pravopisu

Chcete-li zobrazit a změnit tuto možnost, je nutné nejprve zobrazit možnosti kontroly pravopisu a gramatiky.

Už se vám někdy v anglickém textu stal překlep podobný následujícímu? Místo „I will see you there.“ jste napsali „I will see you their.“. V aplikacích Outlook, PowerPoint a Word můžete zaškrtnutím políčka Používat kontextovou kontrolu pravopisu tento typ chyb snáze vyhledat a opravit.

Jestliže jste například zaškrtli políčka Používat kontextovou kontrolu pravopisu a Kontrolovat pravopis při psaní a současně zrušili zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby, bude při kontrole pravopisu chyba označena a pokud na označené slovo kliknete pravým tlačítkem myši, bude nabídnut návrh, jak znázorňuje následující obrázek.

Kliknutí pravým tlačítkem myši na kontextovou pravopisnou chybu nalezenou v aplikaci Office

Poznámky   

 • Pokud má počítač, ve kterém je nainstalován systém Microsoft Office, méně než 1 GB paměti RAM, je zaškrtnutí políčka Použít kontextovou kontrolu pravopisu ve výchozím nastavení zrušeno.

 • V počítačích s menší pamětí může při zaškrtnutí políčka Použít kontextovou kontrolu pravopisu dojít ke snížení výkonu. Jestliže při použití této možnosti zpozorujete tento typ potíží, můžete je odstranit zrušením zaškrtnutí políčka Použít kontextovou kontrolu pravopisu.

Začátek stránky

Změna možností kontroly gramatiky v aplikacích Outlook a Word

Aplikace Outlook a Word umožňují kontrolovat kromě pravopisu i gramatiku. Chcete-li zobrazit a změnit možnosti kontroly gramatiky, je nutné nejprve zobrazit možnosti kontroly pravopisu a gramatiky.

Co chcete udělat?

Zapnutí nebo vypnutí automatické kontroly gramatiky

Aplikace Outlook

Aplikace Word

Zapnutí jednorázové kontroly gramatiky

Zobrazení statistických údajů čitelnosti

Nastavení pravidel používaných při kontrole pravopisu zadávaného textu

Zapnutí nebo vypnutí automatické kontroly gramatiky

V aplikacích Outlook a Word lze používat automatické označování gramatických chyb, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Kliknutí pravým tlačítkem myši na gramatickou chybu

Aplikace Outlook

 • Zaškrtněte políčko Automatická kontrola gramatiky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Poznámka    Kontrola gramatiky může být prováděna u všech položek kromě poznámek.

Aplikace Word

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky v aktuálně otevřeném dokumentu, postupujte následujícím způsobem:

 1. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na název aktuálně otevřeného souboru.

 2. Zaškrtněte políčko Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky ve všech nově vytvářených dokumentech, postupujte následujícím způsobem:

 1. V rozevíracím seznamu Výjimky pro klikněte na položku Všechny nové dokumenty.

 2. Zaškrtněte políčko Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Důležité    Pokud vypnete automatickou kontrolu gramatiky v souboru, který sdílíte s jinými uživateli, je vhodné je o této změně informovat.

Začátek stránky

Zapnutí jednorázové kontroly gramatiky

Chcete-li při jednorázové kontrole pravopisu (například stisknutím klávesy F7) současně zkontrolovat gramatické chyby, zaškrtněte políčko S pravopisem kontrolovat i gramatiku.

Zobrazení statistických údajů čitelnosti

Pokud chcete po dokončení jednorázové kontroly pravopisu (například stisknutím klávesy F7) zobrazit statistické údaje čitelnosti, zaškrtněte políčko Zobrazit statistické údaje čitelnosti. Další informace o této funkci naleznete v tématu Kontrola čitelnosti dokumentu.

Nastavení pravidel používaných při kontrole pravopisu zadávaného textu

V nabídce Styl dokumentu lze vybrat jednu z následujících dvou možností: Pouze gramatika nebo Gramatika a styl. Chcete-li změnit typy gramatických a stylových pravidel, která jsou použita při kontrole gramatiky textu, klikněte na tlačítko Nastavení. Pomocí dialogového okna Nastavení gramatiky můžete zobrazit nastavení a provést požadované změny. Další informace naleznete v tématu Výběr možností gramatiky a stylu.

Proč aplikace Outlook neobsahuje rozevírací seznam Styl dokumentu a tlačítko Nastavení?

Tato nabídka a tlačítko nejsou v aplikaci Microsoft Outlook dostupné z důvodu známé chyby. Tento problém lze obejít zobrazením možností kontroly pravopisu z otevřené položky.

Poznámka    Veškeré změny těchto nastavení platí pro všechny upravované položky, nikoli pouze pro položku, se kterou právě pracujete.

Začátek stránky

Výběr možností kontroly pravopisu v aplikaci Outlook

 • Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Možnosti a potom na položku Pošta.

  • Pokud chcete, aby byla kontrola pravopisu spuštěna jednorázově po kliknutí na tlačítko Odeslat, zaškrtněte políčko Před odesláním vždy zkontrolovat pravopis.

  • Pokud nechcete kontrolovat pravopis původního textu zprávy, na kterou odpovídáte nebo kterou předáváte dál, zaškrtněte políčko Ignorovat původní text při odpovědi nebo předávání dál.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí polí pro kontrolu pravopisu v aplikaci Project

Aplikace Microsoft Project může obsahovat pole, u kterých nechcete kontrolovat pravopis.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a potom na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 2. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Project zrušte zaškrtnutí políček u všech polí, u kterých nechcete kontrolovat pravopis.

Začátek stránky

Použít na: Project Standard 2010, OneNote 2016 Preview, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Excel 2016 Preview, Visio Standard 2010, Word 2016 Preview, Access 2013, PowerPoint 2016 Preview, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Outlook 2016 Preview, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Access 2016 Preview, Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk