Typy grafů

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Funkce Office pro práci s grafy umožňuje snadno vytvořit atraktivní graf v Excelu a přidat ho do dokumentu.

K dispozici je mnoho typů grafů, abyste data mohli zobrazit co nejsrozumitelnějším způsobem svému publiku. Níže je několik příkladů nejběžnějších typů grafů a způsob jejich použití.

Sloupcový graf

chart column

Data uspořádaná v listu Excelu ve sloupcích nebo v řádcích můžete vykreslit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy obvykle zobrazují kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Sloupcové grafy jsou užitečné ke znázornění změny dat v průběhu času nebo k porovnání položek.

Sloupcové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový sloupcový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé obdélníky. Skupinový sloupcový prostorový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy.

 • Skládaný sloupcový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku a porovnává příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé skládané obdélníky. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný sloupcový graf     porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé 100% skládané obdélníky. Prostorový 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • Prostorový sloupcový graf    používá 3 osy, které můžete upravovat (vodorovnou, svislou a hloubkovou osu). Porovnává datové body podél vodorovné a hloubkové osy.

 • Válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané, 100% skládané a prostorové typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové sloupcové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Spojnicový graf

chart line

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit ve spojnicovém grafu. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase stanovených podle společné stupnice, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů dat v rovnocenných intervalech. Ve spojnicovém grafu se kategorie dat rozmisťují rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat se rovnoměrně rozmisťují podél svislé osy.

Spojnicové grafy dobře fungují, pokud popisky kategorií tvoří text a představují rovnoměrně členěné hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicové grafy mají následující podtypy:

 • Spojnicový graf se značkami nebo bez    je vhodný k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • 100% skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

 • Prostorový spojnicový graf    zobrazuje každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

Výsečový graf

chart pie

Data uspořádaná v listu Excelu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžete vynést do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek v jedné datové řadě v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Zvažte použití výsečového grafu, když máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete zanést, žádné z hodnot nejsou záporné a skoro žádné z nich nejsou nulové, nemáte více než sedm kategorií a kategorie představují části celku.

Výsečové grafy mají následující podtypy:

 • Výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku v plošném nebo prostorovém formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně z grafu vysunout.

 • Výsečový graf s dílčí výsečí nebo výsečový graf s dílčími pruhy    zobrazuje výsečové grafy s hodnotami definovanými uživatelem, které jsou převzaté z hlavního výsečového grafu a zkombinované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu. Tyto typy grafů jsou užitečné, když chcete snáze rozlišit malé výseče v hlavním výsečovém grafu.

 • Rozložený výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Rozložený výsečový graf můžete zobrazit v prostorovém formátu. Nastavení rozložení grafu můžete změnit pro všechny výseče nebo pro jednotlivé výseče. Jednotlivé výseče rozloženého výsečového grafu však nelze přesunovat ručně.

Pruhový graf

chart bar

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v pruhovém grafu.

Pruhové grafy znázorňují porovnání jednotlivých položek.

Pruhové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový pruhový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Skládaný pruhový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Prostorový skládaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný prostorový pruhový graf    porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný prostorový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Vodorovný válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané a 100% skládané typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové pruhové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru vodorovných obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Plošný graf

chart area

Data uspořádaná na listu Excelu ve sloupcích nebo řádcích můžete vykreslit do plošného grafu. Protože plošný graf zobrazuje součet zanesených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a slouží k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v rámci trendu. Například data, která představují zisk v průběhu času, je možné zanést do plošného grafu, který zdůrazní celkový zisk.

Plošné grafy mají následující podtypy:

 • Plošný graf    zobrazuje trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné upravovat. Obecně byste měli zvážit, jestli není vhodnější místo neskládaného plošného grafu použít spojnicový graf, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Skládaný plošný graf    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný plošný graf    zobrazuje procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

XY bodový graf

chart scatter

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v XY bodovém grafu. Bodový graf má dvě hodnotové osy. Zobrazuje jednu sadu číselných dat podél vodorovné osy (osa X) a druhou podél svislé osy (osa Y). Tyto hodnoty kombinuje do jednotlivých datových bodů a zobrazuje je v nepravidelných intervalech nebo shlucích.

Bodové grafy zobrazují vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodové grafy mají následující podtypy:

 • Bodový graf pouze se značkami    porovnává dvojice hodnot. Pokud máte hodně datových bodů a spojovacích čar a datům by bylo obtížné porozumět, použijte bodový graf s datovými značkami, ale bez čar. Tento typ grafu můžete použít také v případě, že nepotřebujete zobrazit propojení datových bodů.

 • Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a se značkami    zobrazí plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez značek. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a bodový graf s rovnými spojnicemi se značkami    zobrazí rovné čáry mezi datovými body. Rovné čáry můžete zobrazit se značkami nebo bez značek.

Bublinový graf

chart bubble

Bublinový graf je typ XY bodového grafu, kde velikost každé bubliny představuje hodnotu třetí proměnné.

Bublinové grafy mají následující podtypy:

 • Bublinový graf nebo bublinový graf s prostorovým efektem    srovnává sady tří hodnot namísto dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny můžete zobrazovat v plošném nebo prostorovém formátu.

Burzovní graf

chart stock

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků v konkrétním pořadí můžete vykreslit v burzovním grafu.

Jak název napovídá, burzovní graf slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu jde ale použít i pro vědecká data. Burzovní graf můžete například využít k znázornění změny denních nebo ročních teplot.

Burzovní grafy mají následující podtypy:

 • Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr    znázorňuje ceny akcií. Vyžaduje tři řady hodnot ve správném pořadí: maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: otevření, maximum, minimum, závěr.

 • Burzovní graf objem-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

 • Burzovní graf objem-otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí: objem, otevření, maximum, minimum, závěr.

Povrchový graf

chart surface

Data uspořádaná na listu v Excelu ve sloupcích nebo řádcích mžete vynést do povrchového grafu. Barvy a vzory označují oblasti se stejným rozsahem hodnot (jako na topografických mapách).

Povrchový graf je užitečný, když chcete najít optimální kombinaci dvou množin dat.

Povrchové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový povrchový graf    zobrazuje trendy hodnot ve dvou rozměrech v nepřetržité křivce. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datové řady. Představují rozdíl mezi hodnotami. Tento typ grafu zobrazí prostorový náhled dat, který si můžete představit jako gumovou fólii nataženou přes prostorový sloupcový graf. Obvykle se používá k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

 • Prostorový drátěný povrchový graf    zobrazuje pouze čáry. V prostorovém drátěném povrchovém grafu není snadné se vyznat, ale tento typ grafu je užitečný pro rychlejší vykreslování rozsáhlých datových sad.

 • Obrysový graf    je povrchový graf v pohledu shora a podobá se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

 • Drátěný obrysový graf    je povrchový graf při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte, jestli nepoužít třeba spíš prostorový povrchový graf.

Prstencový graf

chart doughnut

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah jednotlivých částí k celku. Může ale obsahovat víc než jednu datovou řadu. Každý prstenec prstencového grafu znázorňuje datovou řadu.

Prstencové grafy mají následující podtypy:

 • Prstencový graf    znázorňuje data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

 • Rozložený prstencový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Můžou ale obsahovat víc než jednu datovou řadu.

Paprskový graf

chart radar

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot vycházející z centrálního bodu. Čáry spojují všechny hodnoty ve stejné řadě.

Pomocí paprskových grafů můžete porovnávat celkové hodnoty několika datových řad.

Paprskové grafy mají následující podtypy:

 • Paprskový graf    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

 • Paprskový graf s výplní    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu a vyplňuje oblast pokrytou datovými řadami barvou výplně.

Viz taky

Vytvoření grafu

Úprava dat v grafu

Přidání vedlejší osy do grafu

Vytvoření organizačního diagramu

PowerPoint

Funkce Office pro práci s grafy umožňuje snadno vytvořit atraktivní graf v Excelu a přidat ho do prezentace.

K dispozici je mnoho typů grafů, abyste data mohli zobrazit co nejsrozumitelnějším způsobem svému publiku. Níže je několik příkladů nejběžnějších typů grafů a způsob jejich použití.

Sloupcový graf

chart column

Data uspořádaná v listu Excelu ve sloupcích nebo v řádcích můžete vykreslit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy obvykle zobrazují kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Sloupcové grafy jsou užitečné ke znázornění změny dat v průběhu času nebo k porovnání položek.

Sloupcové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový sloupcový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé obdélníky. Skupinový sloupcový prostorový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy.

 • Skládaný sloupcový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku a porovnává příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé skládané obdélníky. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný sloupcový graf     porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé 100% skládané obdélníky. Prostorový 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • Prostorový sloupcový graf    používá 3 osy, které můžete upravovat (vodorovnou, svislou a hloubkovou osu). Porovnává datové body podél vodorovné a hloubkové osy.

 • Válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané, 100% skládané a prostorové typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové sloupcové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Spojnicový graf

chart line

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit ve spojnicovém grafu. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase stanovených podle společné stupnice, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů dat v rovnocenných intervalech. Ve spojnicovém grafu se kategorie dat rozmisťují rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat se rovnoměrně rozmisťují podél svislé osy.

Spojnicové grafy dobře fungují, pokud popisky kategorií tvoří text a představují rovnoměrně členěné hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicové grafy mají následující podtypy:

 • Spojnicový graf se značkami nebo bez    je vhodný k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • 100% skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

 • Prostorový spojnicový graf    zobrazuje každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

Výsečový graf

chart pie

Data uspořádaná v listu Excelu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžete vynést do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek v jedné datové řadě v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Zvažte použití výsečového grafu, když máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete zanést, žádné z hodnot nejsou záporné a skoro žádné z nich nejsou nulové, nemáte více než sedm kategorií a kategorie představují části celku.

Výsečové grafy mají následující podtypy:

 • Výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku v plošném nebo prostorovém formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně z grafu vysunout.

 • Výsečový graf s dílčí výsečí nebo výsečový graf s dílčími pruhy    zobrazuje výsečové grafy s hodnotami definovanými uživatelem, které jsou převzaté z hlavního výsečového grafu a zkombinované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu. Tyto typy grafů jsou užitečné, když chcete snáze rozlišit malé výseče v hlavním výsečovém grafu.

 • Rozložený výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Rozložený výsečový graf můžete zobrazit v prostorovém formátu. Nastavení rozložení grafu můžete změnit pro všechny výseče nebo pro jednotlivé výseče. Jednotlivé výseče rozloženého výsečového grafu však nelze přesunovat ručně.

Pruhový graf

chart bar

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v pruhovém grafu.

Pruhové grafy znázorňují porovnání jednotlivých položek.

Pruhové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový pruhový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Skládaný pruhový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Prostorový skládaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný prostorový pruhový graf    porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný prostorový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Vodorovný válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané a 100% skládané typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové pruhové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru vodorovných obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Plošný graf

chart area

Data uspořádaná na listu Excelu ve sloupcích nebo řádcích můžete vykreslit do plošného grafu. Protože plošný graf zobrazuje součet zanesených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a slouží k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v rámci trendu. Například data, která představují zisk v průběhu času, je možné zanést do plošného grafu, který zdůrazní celkový zisk.

Plošné grafy mají následující podtypy:

 • Plošný graf    zobrazuje trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné upravovat. Obecně byste měli zvážit, jestli není vhodnější místo neskládaného plošného grafu použít spojnicový graf, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Skládaný plošný graf    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný plošný graf    zobrazuje procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

XY bodový graf

chart scatter

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v XY bodovém grafu. Bodový graf má dvě hodnotové osy. Zobrazuje jednu sadu číselných dat podél vodorovné osy (osa X) a druhou podél svislé osy (osa Y). Tyto hodnoty kombinuje do jednotlivých datových bodů a zobrazuje je v nepravidelných intervalech nebo shlucích.

Bodové grafy zobrazují vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodové grafy mají následující podtypy:

 • Bodový graf pouze se značkami    porovnává dvojice hodnot. Pokud máte hodně datových bodů a spojovacích čar a datům by bylo obtížné porozumět, použijte bodový graf s datovými značkami, ale bez čar. Tento typ grafu můžete použít také v případě, že nepotřebujete zobrazit propojení datových bodů.

 • Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a se značkami    zobrazí plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez značek. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a bodový graf s rovnými spojnicemi se značkami    zobrazí rovné čáry mezi datovými body. Rovné čáry můžete zobrazit se značkami nebo bez značek.

Bublinový graf

chart bubble

Bublinový graf je typ XY bodového grafu, kde velikost každé bubliny představuje hodnotu třetí proměnné.

Bublinové grafy mají následující podtypy:

 • Bublinový graf nebo bublinový graf s prostorovým efektem    srovnává sady tří hodnot namísto dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny můžete zobrazovat v plošném nebo prostorovém formátu.

Burzovní graf

chart stock

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků v konkrétním pořadí můžete vykreslit v burzovním grafu.

Jak název napovídá, burzovní graf slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu jde ale použít i pro vědecká data. Burzovní graf můžete například využít k znázornění změny denních nebo ročních teplot.

Burzovní grafy mají následující podtypy:

 • Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr    znázorňuje ceny akcií. Vyžaduje tři řady hodnot ve správném pořadí: maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: otevření, maximum, minimum, závěr.

 • Burzovní graf objem-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

 • Burzovní graf objem-otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí: objem, otevření, maximum, minimum, závěr.

Povrchový graf

chart surface

Data uspořádaná na listu v Excelu ve sloupcích nebo řádcích mžete vynést do povrchového grafu. Barvy a vzory označují oblasti se stejným rozsahem hodnot (jako na topografických mapách).

Povrchový graf je užitečný, když chcete najít optimální kombinaci dvou množin dat.

Povrchové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový povrchový graf    zobrazuje trendy hodnot ve dvou rozměrech v nepřetržité křivce. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datové řady. Představují rozdíl mezi hodnotami. Tento typ grafu zobrazí prostorový náhled dat, který si můžete představit jako gumovou fólii nataženou přes prostorový sloupcový graf. Obvykle se používá k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

 • Prostorový drátěný povrchový graf    zobrazuje pouze čáry. V prostorovém drátěném povrchovém grafu není snadné se vyznat, ale tento typ grafu je užitečný pro rychlejší vykreslování rozsáhlých datových sad.

 • Obrysový graf    je povrchový graf v pohledu shora a podobá se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

 • Drátěný obrysový graf    je povrchový graf při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte, jestli nepoužít třeba spíš prostorový povrchový graf.

Prstencový graf

chart doughnut

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah jednotlivých částí k celku. Může ale obsahovat víc než jednu datovou řadu. Každý prstenec prstencového grafu znázorňuje datovou řadu.

Prstencové grafy mají následující podtypy:

 • Prstencový graf    znázorňuje data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

 • Rozložený prstencový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Můžou ale obsahovat víc než jednu datovou řadu.

Paprskový graf

chart radar

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot vycházející z centrálního bodu. Čáry spojují všechny hodnoty ve stejné řadě.

Pomocí paprskových grafů můžete porovnávat celkové hodnoty několika datových řad.

Paprskové grafy mají následující podtypy:

 • Paprskový graf    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

 • Paprskový graf s výplní    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu a vyplňuje oblast pokrytou datovými řadami barvou výplně.

Viz taky

Vytvoření grafu

Úprava dat v grafu

Přidání vedlejší osy do grafu

Vytvoření organizačního diagramu

Excel

K dispozici je mnoho typů grafů, abyste data mohli zobrazit co nejsrozumitelnějším způsobem svému publiku. Níže je několik příkladů nejběžnějších typů grafů a způsob jejich použití.

Sloupcový graf

chart column

Data uspořádaná v listu Excelu ve sloupcích nebo v řádcích můžete vykreslit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy obvykle zobrazují kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Sloupcové grafy jsou užitečné ke znázornění změny dat v průběhu času nebo k porovnání položek.

Sloupcové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový sloupcový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé obdélníky. Skupinový sloupcový prostorový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy.

 • Skládaný sloupcový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku a porovnává příspěvek jednotlivých hodnot k celku v různých kategoriích. Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé skládané obdélníky. Prostorový skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný sloupcový graf     porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné svislé 100% skládané obdélníky. Prostorový 100% skládaný sloupcový graf zobrazuje data pomocí 3D perspektivy. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • Prostorový sloupcový graf    používá 3 osy, které můžete upravovat (vodorovnou, svislou a hloubkovou osu). Porovnává datové body podél vodorovné a hloubkové osy.

 • Válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané, 100% skládané a prostorové typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové sloupcové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Spojnicový graf

chart line

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit ve spojnicovém grafu. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase stanovených podle společné stupnice, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů dat v rovnocenných intervalech. Ve spojnicovém grafu se kategorie dat rozmisťují rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat se rovnoměrně rozmisťují podél svislé osy.

Spojnicové grafy dobře fungují, pokud popisky kategorií tvoří text a představují rovnoměrně členěné hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky.

Spojnicové grafy mají následující podtypy:

 • Spojnicový graf se značkami nebo bez    je vhodný k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • 100% skládaný spojnicový graf se značkami nebo bez    můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo napříč seřazenými kategoriemi. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

 • Prostorový spojnicový graf    zobrazuje každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem. Prostorový spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osu, které můžete upravovat.

Výsečový graf

chart pie

Data uspořádaná v listu Excelu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžete vynést do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek v jedné datové řadě v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Zvažte použití výsečového grafu, když máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete zanést, žádné z hodnot nejsou záporné a skoro žádné z nich nejsou nulové, nemáte více než sedm kategorií a kategorie představují části celku.

Výsečové grafy mají následující podtypy:

 • Výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku v plošném nebo prostorovém formátu. Výseče můžete pro zdůraznění ručně z grafu vysunout.

 • Výsečový graf s dílčí výsečí nebo výsečový graf s dílčími pruhy    zobrazuje výsečové grafy s hodnotami definovanými uživatelem, které jsou převzaté z hlavního výsečového grafu a zkombinované do vedlejšího výsečového grafu nebo do skládaného pruhového grafu. Tyto typy grafů jsou užitečné, když chcete snáze rozlišit malé výseče v hlavním výsečovém grafu.

 • Rozložený výsečový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Rozložený výsečový graf můžete zobrazit v prostorovém formátu. Nastavení rozložení grafu můžete změnit pro všechny výseče nebo pro jednotlivé výseče. Jednotlivé výseče rozloženého výsečového grafu však nelze přesunovat ručně.

Pruhový graf

chart bar

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v pruhovém grafu.

Pruhové grafy znázorňují porovnání jednotlivých položek.

Pruhové grafy mají následující podtypy:

 • Skupinový pruhový graf    porovná hodnoty v různých kategoriích. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Prostorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Skládaný pruhový graf    zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Prostorový skládaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný prostorový pruhový graf    porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. 100% skládaný prostorový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdélníky ve 3D formátu. Nezobrazuje data na třech osách.

 • Vodorovný válcový, kuželový a jehlanový graf    jsou k dispozici pro stejné skupinové, skládané a 100% skládané typy grafů, jaké jsou k dispozici pro obdélníkové pruhové grafy. Zobrazují a porovnávají data stejným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se tyto typy grafů zobrazují namísto ve tvaru vodorovných obdélníků jako válce, kužely a jehlany.

Plošný graf

chart area

Data uspořádaná na listu Excelu ve sloupcích nebo řádcích můžete vykreslit do plošného grafu. Protože plošný graf zobrazuje součet zanesených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a slouží k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v rámci trendu. Například data, která představují zisk v průběhu času, je možné zanést do plošného grafu, který zdůrazní celkový zisk.

Plošné grafy mají následující podtypy:

 • Plošný graf    zobrazuje trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Prostorové plošné grafy používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné upravovat. Obecně byste měli zvážit, jestli není vhodnější místo neskládaného plošného grafu použít spojnicový graf, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Skládaný plošný graf    zobrazuje trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

 • 100% skládaný plošný graf    zobrazuje procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný prostorový plošný graf se zobrazuje stejně, ale používá 3D perspektivu. Graf s perspektivou není skutečný prostorový graf, protože třetí osa hodnot (hloubková osa) se nevyužívá.

XY bodový graf

chart scatter

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků můžete vykreslit v XY bodovém grafu. Bodový graf má dvě hodnotové osy. Zobrazuje jednu sadu číselných dat podél vodorovné osy (osa X) a druhou podél svislé osy (osa Y). Tyto hodnoty kombinuje do jednotlivých datových bodů a zobrazuje je v nepravidelných intervalech nebo shlucích.

Bodové grafy zobrazují vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodové grafy mají následující podtypy:

 • Bodový graf pouze se značkami    porovnává dvojice hodnot. Pokud máte hodně datových bodů a spojovacích čar a datům by bylo obtížné porozumět, použijte bodový graf s datovými značkami, ale bez čar. Tento typ grafu můžete použít také v případě, že nepotřebujete zobrazit propojení datových bodů.

 • Bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a bodový graf s vyhlazenými spojnicemi a se značkami    zobrazí plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez značek. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a bodový graf s rovnými spojnicemi se značkami    zobrazí rovné čáry mezi datovými body. Rovné čáry můžete zobrazit se značkami nebo bez značek.

Bublinový graf

chart bubble

Bublinový graf je typ XY bodového grafu, kde velikost každé bubliny představuje hodnotu třetí proměnné.

Bublinové grafy mají následující podtypy:

 • Bublinový graf nebo bublinový graf s prostorovým efektem    srovnává sady tří hodnot namísto dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny můžete zobrazovat v plošném nebo prostorovém formátu.

Burzovní graf

chart stock

Data uspořádaná na listu Excelu do sloupců nebo řádků v konkrétním pořadí můžete vykreslit v burzovním grafu.

Jak název napovídá, burzovní graf slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu jde ale použít i pro vědecká data. Burzovní graf můžete například využít k znázornění změny denních nebo ročních teplot.

Burzovní grafy mají následující podtypy:

 • Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr    znázorňuje ceny akcií. Vyžaduje tři řady hodnot ve správném pořadí: maximum, minimum a závěr.

 • Burzovní graf otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: otevření, maximum, minimum, závěr.

 • Burzovní graf objem-maximum-minimum-závěr    vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí: objem, maximum, minimum, závěr. Objem vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

 • Burzovní graf objem-otevření-maximum-minimum-závěr    vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí: objem, otevření, maximum, minimum, závěr.

Povrchový graf

chart surface

Data uspořádaná na listu v Excelu ve sloupcích nebo řádcích mžete vynést do povrchového grafu. Barvy a vzory označují oblasti se stejným rozsahem hodnot (jako na topografických mapách).

Povrchový graf je užitečný, když chcete najít optimální kombinaci dvou množin dat.

Povrchové grafy mají následující podtypy:

 • Prostorový povrchový graf    zobrazuje trendy hodnot ve dvou rozměrech v nepřetržité křivce. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datové řady. Představují rozdíl mezi hodnotami. Tento typ grafu zobrazí prostorový náhled dat, který si můžete představit jako gumovou fólii nataženou přes prostorový sloupcový graf. Obvykle se používá k zobrazení vztahů mezi velkými objemy dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

 • Prostorový drátěný povrchový graf    zobrazuje pouze čáry. V prostorovém drátěném povrchovém grafu není snadné se vyznat, ale tento typ grafu je užitečný pro rychlejší vykreslování rozsáhlých datových sad.

 • Obrysový graf    je povrchový graf v pohledu shora a podobá se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

 • Drátěný obrysový graf    je povrchový graf při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na povrchu. Není ale snadné se v drátěných obrysových grafech vyznat. Zvažte, jestli nepoužít třeba spíš prostorový povrchový graf.

Prstencový graf

chart doughnut

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah jednotlivých částí k celku. Může ale obsahovat víc než jednu datovou řadu. Každý prstenec prstencového grafu znázorňuje datovou řadu.

Prstencové grafy mají následující podtypy:

 • Prstencový graf    znázorňuje data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

 • Rozložený prstencový graf    zobrazuje příspěvek jednotlivých hodnot k celku a zdůrazňuje jednotlivé hodnoty. Můžou ale obsahovat víc než jednu datovou řadu.

Paprskový graf

chart radar

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot vycházející z centrálního bodu. Čáry spojují všechny hodnoty ve stejné řadě.

Pomocí paprskových grafů můžete porovnávat celkové hodnoty několika datových řad.

Paprskové grafy mají následující podtypy:

 • Paprskový graf    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

 • Paprskový graf s výplní    zobrazuje změny hodnot vzhledem ke středovému bodu a vyplňuje oblast pokrytou datovými řadami barvou výplně.

Viz taky

Vytvoření grafu

Úprava dat v grafu

Přidání vedlejší osy do grafu

Vytvoření organizačního diagramu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×