Tvorba výrazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje, jak vytvářet a používat výrazy v aplikaci Microsoft Access. Pomocí výrazů provádějí řadu stejné úkoly, u kterých jste práce se vzorci v aplikaci Microsoft Excel. Tento článek popisuje použití výrazů v závislosti na konkrétní úkol, který se má udělat.

V tomto článku

Základní informace o výrazech

Funkce v okně Tvůrce výrazů Accessu

Výrazy vnořené u webových databází

Použití výrazů v ovládacích prvcích formuláře a sestavy

Použití výrazů jako kritérií dotazu

Vytvoření vypočítaného pole v dotazu

Vytvoření vypočítaného pole v tabulce

Přidání ověřovacího pravidla do pole tabulky nebo záznamu

Přidání ověřovacího pravidla k ovládacímu prvku

Nastavení výchozích hodnot pro pole tabulky

Nastavení výchozích hodnot pro ovládací prvky

Řízení toho, které akce maker jsou spuštěny

Seskupení a řazení dat v sestavách

Základní informace o výrazech

Výraz je kombinace některých nebo všech následujících prvků: předdefinovaných nebo uživatelem definovaných funkcí, identifikátorů, operátorů nebo konstant. Výsledkem výrazu je jedna hodnota.

Součásti výrazu

Následující výraz například obsahuje všechny čtyři tyto prvky:

= SUMA ( [nákupní cena]) * 0. 08

V tomto příkladu SUMA () je integrované funkce, [Nákupní cena] je identifikátor, * je matematický operátor, a 0. 08 konstanty. Tento výraz lze v textovém poli v zápatí formuláře nebo sestavy zápatí vypočítat daň z prodeje pro skupinu položek.

Výrazy mohou být mnohem složitější nebo mnohem jednodušší než uvedený příklad. Tento logický výraz (výraz, jehož výsledkem je hodnota True (Pravda) nebo False (Nepravda)) se skládá například jen z operátoru a konstanty:

>0

Tento výraz vrátí hodnotu True, pokud bude porovnán s číslem větším než 0 a hodnotu False, pokud bude porovnán s číslem menším než 0. Použitím tohoto výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo ovládacího prvku nebo pole tabulky můžete zajistit, že budou zadávány pouze kladné hodnoty.

V aplikaci Access jsou výrazy používány na mnoha místech k výpočtům, manipulaci se znaky nebo k testování dat. Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy i makra mají vlastnosti, které přijímají výrazy. Výrazy lze například použít ve vlastnostech ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku a Výchozí hodnota. Výrazy lze také použít ve vlastnosti pole tabulky Ověřovací pravidlo. Při psaní kódu jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Application) pro obslužnou proceduru události nebo pro modul navíc často používáte výrazy podobné těm, které používáte v objektu aplikace Access, například v tabulce nebo dotazu.

Následující oddíly popisují nejběžnější způsoby, jakými lze používat výrazy.

Začátek stránky

Funkce v okně Tvůrce výrazů Accessu

Na začátku v aplikaci Access 2010, Tvůrce výrazů byla upravena být snadněji používaly. Tady jsou některé změny, které zjistíte v této verzi:

 • IntelliSense    Funkce IntelliSense byla přidána téměř do všech kontextů, kde lze zadat výraz. V praxi to znamená, že jakmile začnete zadávat identifikátor nebo funkci, zobrazí se seznam dostupných identifikátorů a funkcí, které jsou vhodné pro daný kontext. Můžete pak buď pokračovat v zadávání a zúžit tak výběr nebo zvolit položku ze seznamu. Tato funkce znatelně urychluje zadávání výrazů a pomáhá zajistit přesnost vytvářených výrazů.

  Funkce IntelliSense je obzvláště užitečná při vytváření webových databází pomocí nové funkce publikování na webu. S webovými databázemi jsou totiž kompatibilní pouze určité funkce a díky funkci IntelliSense se vám nemůže stát, že byste použili funkce, které nejsou kompatibilní.

  Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

 • Rychlá nápověda    Zatímco funkce IntelliSense zobrazuje seznam identifikátorů a funkcí, můžete kliknutím na jednotlivé položky v seznamu zobrazit jejich krátký popis.

 • Rychlé informace    Jakmile do Tvůrce výrazů zadáte úplný název funkce, otevře se malé okno obsahující syntaxi výrazu. Pomůže vám to zapamatovat si, které argumenty funkce vyžaduje a v jakém pořadí. Během zadávání argumentu do pole výrazu je příslušný argument v okně Rychlé informace vyznačen tučně, abyste vždy věděli, kde se v seznamu argumentů nacházíte.

Tyto funkce jsou rovněž dostupné ve většině kontextů, ve kterých lze zadávat výrazy, i když nepoužíváte dialogové okno Tvůrce výrazů.

Kromě doplnění těchto nových funkcí bylo pozměněno i samotné dialogové okno Tvůrce výrazů:

 • Kliknutím na tlačítka << Méně nebo Více >> můžete určit, jak velká část dialogového okna Tvůrce výrazů má být zobrazena.

 • Po změně velikosti dialogového okna Tvůrce výrazů je nová velikost po dobu trvání vaší relace v aplikaci Access zachována, takže není nutné velikost dialogového okna měnit pokaždé, když jej otevřete.

 • Byl odstraněn řádek s tlačítky operátorů, takže dialogové okno je nyní přehlednější.

Začátek stránky

Výrazy vnořené u webových databází

Výrazy jsou často "vnořené" dalších výrazů. Například zvažte následující možnosti:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Tento výraz označeny jako vnořené o jednu úroveň tmavě, protože každé zřetězení operace vnořené funkce len(). V klientské databázi je žádné konkrétní omezený počet úrovní, na které můžete do sebe vnořit výrazů. Ve webové databázi, je maximální počet úrovní vnoření 65. Výrazy, které jsou vnořené více než 65 úrovně, které důkladné nefunguje v prohlížeči a kontrola kompatibility aplikace Access nezobrazuje všechny zprávy, která označuje, že k tomu dojde.

Důležité : Použití a, a a nebo operátorů můžete vytvořit další počet úrovní vnoření na serveru, na kterém nejsou zjevných v klientovi přístup. Příklad výrazu "a" & "b" & "c" nezobrazí vnoření klienta, ale na serveru, se převede na concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Tento překlad vytvoří úrovní vnoření. Použití mnoho po sobě jdoucí aa nebo operátory OR v jediném výrazu může způsobit překročení omezení vnoření serveru 65 v tomto okamžiku výraz nefunguje v prohlížeči.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Začátek stránky

Použití výrazů v ovládacích prvcích formuláře a sestavy

Pokud výraz použijete jako zdroj dat ovládacího prvku, vytvoříte počítaný ovládací prvek. Předpokládejme například, že máte sestavu zobrazující více skladových záznamů a chcete v jejím zápatí vytvořit součet, který sečte všechny řádkové položky v sestavě.

Součet v sestavě

Chcete-li vypočítat součet, umístěte do zápatí sestavy ovládací prvek typu textového pole a poté nastavte ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku tohoto textového pole následující výraz:

= SUMA ( [ pole_tabulky ])

V tomto případě je pole_tabulky název pole, které obsahuje hodnoty dílčího součtu. Toto pole se může nacházet v tabulce nebo v dotazu. Funkce Sum vypočítá celkovou hodnotu pro sadu hodnot ze zdroje záznamu.

Následující postup ukazuje zadání výrazu do ovládacího prvku typu textového pole.

Zadání výrazu do ovládacího prvku typu textového pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte ovládací prvek, do kterého chcete zadat výraz.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Pokud chcete ručně Tvorba výrazu, na kartě Data v seznamu vlastností, klikněte na vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole a potom zadejte = následuje zbytek výraz. Například, abyste spočítali Mezisoučet nahoře, zadejte =Sum([table_field]), jak zajistit, nahraďte název pole typu pole_tabulky.

 5. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka v poli vlastností.

  Po dokončení výrazu bude seznam vlastností vypadat podobně jako na následujícím obrázku:

  Výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku textového pole

Začátek stránky

Použití výrazů jako kritérií dotazu

Výraz můžete použít k definování kritérií v dotazu. Aplikace Access potom vrátí pouze ty řádky, které vyhovují příslušným kritériím. Předpokládejme například, že chcete zobrazit všechny objednávky, jejichž datum odeslání připadá na první tři měsíce roku 2010. Chcete-li zadat kritéria, zadejte v dotazu následující výraz do buňky Kritéria pro sloupec Datum a čas. V tomto příkladu je použit sloupec Datum a čas nazvaný Datum odeslání. Chcete-li definovat rozsah data, zadejte kritéria tímto způsobem:

Between #1/1/2010# And #3/31/2010#

Sloupec Datum odeslání bude vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Výraz v řádku Kritéria mřížky dotazu

Pokud je hodnota ve sloupci Datum odeslání v zadaném rozsahu dat, pro jednotlivé záznamy v tabulce Objednávky platí, že jsou zahrnuty ve výstupu dotazu. Všimněte si, že ve výrazu, který uzavřete mezi znaky křížku (#), zachází aplikace Access s hodnotami uzavřenými mezi znaky křížku jako s hodnotami datového typu Datum a čas. Zacházení s těmito hodnotami jako s hodnotami datového typu Datum a čas umožňuje provádět u těchto hodnot výpočty, například odečtení jednoho data od druhého.

Zadání kritérií do návrhové mřížky dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Ve sloupci, pro který chcete zadat kritéria, klikněte do buňky Kritéria.

 3. Chcete-li výraz vytvořit ručně, zadejte výraz kritérií.

  Poznámka : Před výraz kritérií nedávejte operátor =.

 4. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce Obrázek tlačítka .

  Chcete-li zvětšit oblast pro úpravu výrazu, umístěte kurzor do buňky Kritéria a stisknutím kláves SHIFT+F2 zobrazte okno Lupa:

  Výraz v dialogovém okně Lupa

Začátek stránky

Vytvoření vypočítaného pole v dotazu

Předpokládejme, že navrhujete dotaz a chcete zobrazit výsledek výpočtu, který zahrnuje ostatní pole v dotazu. Chcete-li vytvořit vypočítané pole, zadejte výraz do prázdné buňky v řádku Pole v dotazu. Máte-li například dotaz, který obsahuje pole Množství nebo Jednotková cena, lze tato pole vynásobit a vytvořit vypočítané pole pro hodnotu Kalkulační cena zadáním následujícího výrazu do řádku Pole v dotazu:

Kalkulační cena: [Množství] * [Jednotková cena]

Pokud bude výrazu předcházet text Kalkulační cena:, bude se nový sloupec nazývat Kalkulační cena. Tento název se často nazývá alias. Pokud nezadáte alias, aplikace Access jej vytvoří sama, například Výraz1.

Použití výrazu k vytvoření počítaného pole v dotazu

Aplikace Access po spuštění dotazu provede výpočet na každém řádku, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Počítané pole v zobrazení Datový list

Vytvoření vypočítaného pole v návrhovém zobrazení dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte do buňky Pole ve sloupci, kde chcete vytvořit vypočítané pole.

 3. Chcete-li výraz vytvořit ručně, zadejte jej.

  Poznámka : Nedávejte před výraz kritérií operátor =; namísto toho na začátku výrazu zadejte popisek, za kterým následuje dvojtečka. Zadejte například text Kalkulační cena: jako popisek výrazu, který vytvoří vypočítané pole s názvem Kalkulační cena. Poté za dvojtečku zadejte kritéria pro výraz.

 4. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce.

Začátek stránky

Vytvoření vypočítaného pole v tabulce

Na začátku v aplikaci Access 2010, můžete vytvořit počítané pole v tabulce. Nemusí samostatné dotazu k provádění výpočtů.

 • Výpočet nemůže zahrnovat pole z jiných tabulek nebo dotazů.

 • Výsledky výpočtu jsou určeny pouze ke čtení.

Vytvoření vypočítaného pole:

 1. Otevřete tabulku dvojitým kliknutím na její název v navigačním podokně.

 2. Přejděte ve vodorovném směru do krajního pravého sloupce tabulky a klikněte na záhlaví sloupce Kliknutím přidat.

 3. V zobrazeném seznamu klikněte na možnost Vypočítané pole a potom klikněte na požadovaný datový typ výsledku.

  Aplikace Access zobrazí Tvůrce výrazů.

 4. Začněte zadávat požadovaný výpočet pro toto pole, například:

  [Množství] * [Jednotková cena]

  Před výraz není nutné zadávat symbol rovná se (=).

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Přidá se vypočítané pole a zvýrazní se záhlaví pole, abyste mohli zadat název pole.

 6. Zadejte název pro vypočítané pole a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla do pole tabulky nebo záznamu

Výrazy jsou velmi užitečné pro ověřování dat během jejich zadávání do databáze. V tabulkách můžete vytvářet dva druhy ověřovacích pravidel: ověřovací pravidla polí, která zabraňují uživatelům zadávat neplatná data do jednotlivých polí, a ověřovací pravidla záznamů, která zabraňují uživatelům vytvářet záznamy, které nesplňují zadaná kritéria. Oba druhy ověřovacích pravidel jsou vytvářeny pomocí výrazů.

Předpokládejme například, že máte tabulku nazvanou Zásoby s polem nazvaným Jednotky k dispozici a chcete nastavit pravidlo, které vynutí, aby uživatelé zadali hodnotu, která se rovná nule nebo je vyšší. Jinými slovy, zásoby nikdy nemohou mít zápornou hodnotu. Lze to provést použitím následujícího výrazu jako ověřovacího pravidla pole Jednotky k dispozici:

>=0

Zadání ověřovacího pravidla

Pomocí následujícího postupu můžete zadat ověřovací pravidlo pole nebo ověřovací pravidlo záznamu:

 1. V navigačním podokně dvakrát klikněte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Chcete-li zadat ověřovací pravidlo pole, vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Ověření pole na možnost Ověření a potom klikněte na možnost Ověřovací pravidlo pole nebo Ověřovací pravidlo záznamu.

  Zobrazí se Tvůrce výrazů.

 4. Začněte zadávat požadovaná kritéria. Například pro vytvoření ověřovacího pravidla pole, které vyžaduje, aby všechny hodnoty byly větší nebo rovny nule, zadejte následující kritérium:

  >=0

  Poznámka : Nedávejte před výraz operátor rovná se (=).

Výrazy ověřovacích pravidel jsou logické, což znamená, že jejich výsledkem je buď hodnota True (Pravda) nebo False (Nepravda). Ověřovací pravidlo musí být analyzováno jako True, aby byla hodnota přijata. V tomto příkladu, pokud zadáte do pole Jednotky k dispozici hodnotu menší než nula, výraz je vyhodnocen jako False a hodnota není přijata. Pokud jste ověřovací zprávu nezadali níže popsaným způsobem, zobrazí aplikace Access vlastní zprávu s informacemi o tom, že hodnota, kterou jste zadali, je zakázána ověřovacím pravidlem pro příslušné pole.

Zadání ověřovací zprávy

Zadáním vlastních ověřovacích zpráv můžete usnadnit použití databáze. Tyto zprávy nahrazují obecné zprávy, které aplikace Access zobrazuje v případě, že data neodpovídají ověřovacímu pravidlu. Ve vlastní ověřovací zprávě můžete poskytnout uživatelům informace, které jim pomohou zadat správná data, například: „Hodnota pole Jednotky k dispozici nemůže být záporné číslo“. Ověřovací zprávu můžete vytvořit následujícím způsobem:

 1. V navigačním podokně dvakrát klikněte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole, do kterého jste přidali ověřovací pravidlo, a pro které chcete zadat ověřovací zprávu.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Ověření pole na možnost Ověření a potom klikněte na možnost Ověřovací zpráva pole nebo Ověřovací zpráva záznamu.

 4. V dialogovém okně Zadat ověřovací zprávu zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit v případě, že data nevyhovují ověřovacímu pravidlu, a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla k ovládacímu prvku

Poznámka : Ověřovací pravidla nejsou dostupná pro ovládací prvky ve webových databázích. Pro tyto ovládací prvky použijte ověřovací pravidla pole nebo záznamu popsaná v předchozí části.

Vlastnost Ověřovací pravidlo, která může přijímat výrazy, mají kromě polí tabulky a záznamů také ovládací prvky. Předpokládejme například, že používáte formulář k zadání datového rozsahu pro sestavu a chcete mít jistotu, že počáteční datum není dřívější než 1. 1. 2010. Pro textové pole, kam zadáte počáteční datum, můžete nastavit vlastnosti Ověřovací pravidlo a Ověřovací text takto:

Vlastnost

Nastavení

Ověřovací pravidlo

>=#1.1.2010#

Ověřovací text

Nelze zadat datum dřívější než 1.1.2010.

Pokusíte-li se zadat datum dřívější než 1. 1. 2010, zobrazí se zpráva obsahující text zadaný ve vlastnosti Ověřovací text. Pokud nebyl v poli vlastnosti Ověřovací text zadán žádný text, zobrazí se obecná zpráva. Jakmile kliknete na tlačítko OK, vrátí se aplikace Access do textového pole.

Tip : Nastavení ověřovacího pravidla pro pole tabulky vynucuje toto pravidlo v celé databázi při každé změně tohoto pole. Pokud toto pravidlo nastavíte pro ovládací prvek ve formuláři, bude vynuceno pouze v případě, že bude použit daný formulář. Nastavení ověřovacích pravidel samostatně pro pole tabulky a pro ovládací prvky ve formulářích může být užitečné, pokud hodláte vytvořit různá ověřovací pravidla pro jednotlivé uživatele.

Zadání ověřovacího pravidla pro ovládací prvek

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Aplikace Access zobrazí seznam vlastností pro ovládací prvek.

 3. Klikněte na kartu Vše a potom do pole vlastností Ověřovací pravidlo.

 4. Zadejte výraz nebo klikněte v poli vlastností na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka a vytvořte výraz pomocí Tvůrce výrazů.

  Poznámka : Před výraz nedávejte operátor =.

 5. Chcete-li upravit text, který se zobrazí, pokud uživatel zadá data, která neodpovídají ověřovacímu pravidlu, zadejte požadovaný text do vlastnosti Ověřovací text.

Začátek stránky

Nastavení výchozích hodnot pro pole tabulky

Výraz lze použít k uložení výchozí hodnoty pro pole v tabulce. Předpokládejme například, že chcete automaticky vložit datum a čas do pole nazvaného DatumObjednávky, když přidáváte nový záznam. Chcete-li tuto akci provést, můžete použít následující výraz:

Now()

Zadání výchozí hodnoty pro pole v tabulce

 1. V navigačním podokně dvakrát klikněte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na možnost Výchozí hodnota.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Tvůrce výrazů.

 4. Zadejte výraz do pole a nezapomeňte jej uvést znaménkem rovná se (=).

Poznámka : Pokud svážete ovládací prvek s polem tabulky a ovládací prvek i pole tabulky mají výchozí hodnoty, bude mít výchozí hodnota ovládacího prvku přednost před polem tabulky.

Začátek stránky

Nastavení výchozích hodnot pro ovládací prvky

Dalším obvyklým místem, kde lze použít výraz, je vlastnost ovládacího prvku Výchozí hodnota. Vlastnost ovládacího prvku Výchozí hodnota se chová podobně jako vlastnost Výchozí hodnota pole v tabulce. Pokud chcete například použít aktuální datum jako výchozí hodnotu pro textové pole, můžete použít následující výraz:

Date()

Tento výraz používá funkci Date pro získání aktuálního data, ale ne času. Pokud svážete textové pole s polem tabulky a pole má výchozí hodnotu, bude mít výchozí hodnota ovládacího prvku přednost před polem tabulky. Obvykle je pro pole v tabulce lepší nastavit vlastnost Výchozí hodnota. Tímto způsobem docílíte toho, že pokud založíte několik ovládacích prvků pro různé formuláře na stejném poli tabulky, pro každý ovládací prvek bude platit stejná výchozí hodnota a bude zajištěno konzistentní zadávání dat v každém formuláři.

Zadání výchozí hodnoty ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte ovládací prvek, který chcete změnit.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Klikněte na seznam vlastností na kartě Vše a potom klikněte na pole vlastností Výchozí hodnota.

 5. Zadejte výraz nebo klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka v poli vlastností, chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

Začátek stránky

Řízení toho, které akce maker jsou spuštěny

V některých případech je žádoucí provést akci nebo posloupnost akcí v makru jen tehdy, je-li splněna určitá podmínka. Předpokládejme například, že chcete provést akci makra jen v případě, že je hodnota v textovém poli vyšší nebo se rovná 10. Chcete-li toto pravidlo nastavit, použijte výraz v bloku If v makru k definování podmínky v makru.

V tomto příkladu se textové pole nazývá Položky. Výraz, který nastaví podmínku, je [Položky]>=10.

Výraz použitý v bloku If v makru

Zadání výrazu do bloku If v makru

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na makro, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Klikněte na blok If, který chcete upravit, nebo přidejte blok If z podokna Katalog akcí.

 3. Klikněte na horní řádek bloku If.

 4. Zadejte do pole podmíněný výraz nebo klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka vedle pole výrazu, chcete-li spustit Tvůrce výrazů.

Poznámka : Zadané výrazy musí být logické, což znamená, že jejich výsledkem je buď hodnota True (Pravda) nebo False (Nepravda). Akce makra se spustí v bloku If pouze v případě, že výsledkem podmínky je hodnota True.

Začátek stránky

Seskupení a seřazení dat v sestavách

Podokno Skupina, řazení a součet slouží k definování úrovní seskupení a pořadí řazení pro data v sestavě. Nejčastěji se seskupuje nebo řadí podle pole vybraného ze seznamu, ale pokud chcete seskupovat nebo řadit podle vypočtené hodnoty, lze namísto toho zadat výraz.

Seskupování je proces kombinace sloupců obsahujících duplicitní hodnoty. Předpokládejme například, že databáze obsahuje údaje o prodeji pro kanceláře v různých městech a že jedna ze sestav v databázi se nazývá Prodeje podle města. Dotaz, který poskytuje data pro sestavu, seskupí data podle hodnot měst. Díky tomuto typu seskupení se budou informace snadněji číst a budou lépe srozumitelné.

Řazení je naopak proces uspořádání pořadí řazení řádků (záznamů) ve výsledcích dotazu. Záznamy můžete například řadit vzestupně nebo sestupně podle hodnot primárních klíčů (nebo jiných sad hodnot v jiném poli) nebo je můžete řadit podle jednoho nebo více znaků v určeném pořadí, například v abecedním pořadí.

Přidání seskupení a řazení k sestavě

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit.

  Pod sestavou se zobrazí podokno Skupina, řazení a součet.

 3. Chcete-li do sestavy přidat úroveň seskupení, klikněte na tlačítko Přidat skupinu.

 4. Chcete-li do sestavy přidat pořadí řazení, klikněte na tlačítko Přidat řazení.

  V podokně se zobrazí nová úroveň skupiny nebo pořadí řazení plus seznam polí, která poskytují data pro sestavu. Na tomto obrázku vidíte typickou novou úroveň skupiny (seskupení podle kategorie) a pořadí řazení (řazení podle výrobce) plus seznam, který obsahuje pole dostupná pro seskupování a řazení:

  Volba možnosti výrazu v podokně Skupina, řazení a souhrn

 5. Chcete-li spustit Tvůrce výrazů, klikněte pod seznamem dostupných polí na možnost výraz.

 6. Do pole pro výraz (horní pole) v Tvůrci výrazů zadejte výraz, který chcete použít. Ujistěte se, že výraz začíná operátorem (=).

Přidání výrazu k existující skupině nebo řazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na úroveň skupiny nebo pořadí řazení, které chcete změnit.

 3. Klikněte na šipku dolů vedle položky Seskupovat (pro úrovně seskupování) nebo Seřadit podle (pro pořadí řazení).

  Zobrazí se seznam obsahující dostupná pole.

 4. Chcete-li spustit Tvůrce výrazů, klikněte v dolní části seznamu, který obsahuje pole, na možnost výraz.

 5. V Tvůrci výrazů zadejte výraz do pole pro výraz (horní pole). Ujistěte se, že výraz začíná operátorem (=).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×