Tvorba výrazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tvorba výrazu v databázích Accessu, vyberte objekt nebo vlastnost, ve které chcete zadat pomocí výrazů a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F2 – tím se otevře Tvůrce výrazů, nástroj s velkým množstvím částečně sestavují výrazů ušetříte čas a integrovanou nápovědu k ušetříte potíže s. Můžete výrazů dělat všechny typy věci s daty – třeba zjištění, kolik dnů uplynulo protože byla odeslána smysluplném pořadí nebo zkombinuje jméno příjmení do FullName. Pokud osobu Excelu, považujte výrazů Accessu verzi vzorce.

Některé výrazy nefungují stejným způsobem jako v Accessových webových aplikacích a v desktopových databázích. Všechno v tomto článku platí pro web apps a databází, s výjimkou Pokud uvedeno jinak. Další informace o webových aplikacích pro Access naleznete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Další informace o výrazech kdy a způsobu jejich použití a vytváření Čtěte dál.

V tomto článku

Základní informace o výrazech

Používání Tvůrce výrazů

Výpočet hodnot ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

Použití výrazů jako kritérií dotazu

Vytvoření počítaného pole v dotazu

Vytvoření počítaného pole v tabulce

Přidání ověřovacího pravidla do pole tabulky nebo záznamu

Přidání ověřovacího pravidla k ovládacímu prvku

Nastavení výchozích hodnot pro pole tabulky

Nastavení výchozích hodnot pro ovládací prvky

Řízení akcí maker, které se mají spustit

Seskupení a řazení dat v sestavách

Základní informace o výrazech

Pamatujete si na rovnice v hodinách matematiky? Mějmex2+z = (2y-1)/7, najděte řešení pro x a podobně? Možná si také vzpomenete, že rovnice jsou základem moderní techniky a stavitelství – pokud chcete postavit něco pořádně, použijete rovnice k zodpovězení specifických otázek (třeba jaká je potřebná tloušťka nosníků schodiště). Rovnice jsou tedy velmi užitečné. V našem případě v rovnicích (výrazech) nebudeme používat proměnné x, y a z, ale například [Jednotková cena], [Sleva] a [Množství]. Výrazy nejsou jen o výpočtech, umožňují také třeba manipulaci s textovými daty.

K čemu lze použít výrazy

Následuje několik běžných příkladů, které ilustrují některé z mnoha možností použití výrazů.

 • Výpočet věku

 • Sloučení jména a příjmení

 • Vyznačení data a času u změněného záznamu

 • Určení vyžadovaného formátu dat pro vstup

 • Oříznutí znaků z obou stran textu

Technický přehled

Poznámka :  Tuto část nemusíte číst, pokud se chcete pouze naučit vytvářet výrazy. Může vám ale pomoct lépe pochopit fungování výrazů. Zároveň obsahuje technické termíny umožňující vyhledat související informace na odbornějších stránkách, jako je třeba web MSDN.

Výraz je kombinace předdefinovaných nebo uživatelem definovaných funkcí, identifikátorů, operátorů nebo konstant. Výsledkem výrazu je jedna hodnota.

Součásti výrazu

Následující výraz například obsahuje všechny čtyři tyto prvky:

=Sum([Nákupní cena])*0.19

V tomto příkladu je Sum( ) předdefinovaná funkce, [Nákupní cena] je identifikátor, * je matematický operátor a 0.08 je konstanta. Tento výraz lze použít v textovém poli v zápatí formuláře nebo sestavy k výpočtu DPH pro skupinu položek.

Výrazy mohou být mnohem složitější nebo mnohem jednodušší než uvedený příklad. Tento logický výraz (výraz, jehož výsledkem je hodnota True (Pravda) nebo False (Nepravda)) se skládá například jen z operátoru a konstanty:

>0

Tento výraz vrátí hodnotu True, pokud bude porovnán s číslem větším než 0 a hodnotu False, pokud bude porovnán s číslem menším než nebo rovným 0. Použitím tohoto výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo ovládacího prvku nebo pole tabulky můžete zajistit, že půjdou zadat pouze hodnoty větší než 0.

V aplikaci Access jsou výrazy používány na mnoha místech k výpočtům, manipulaci se znaky nebo k testování dat. Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy i makra mají vlastnosti, které přijímají výrazy. Výrazy lze například použít ve vlastnostech ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku a Výchozí hodnota. Při psaní kódu jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Application) pro obslužnou proceduru události nebo pro modul navíc často používáte výrazy podobné těm, které používáte v objektu Access, například v tabulce nebo dotazu.

Začátek stránky

Používání Tvůrce výrazů

Tvůrce výrazů poskytuje následující výhody:

 • Můžete snadno vyhledat a vložit funkce, operátory, konstanty a identifikátory (názvy polí, tabulky, formuláře, dotazy,...), čímž se šetří čas a snižuje počet chyb.

 • Tvůrce výrazů omezuje použitelné části výrazů podle kontextu výrazu.

 • Můžete vybírat z množství připravených výrazů, jako jsou čísla stránek, aktuální datum nebo aktuální datum a čas.

 • Tvůrce výrazů podporuje technologii IntelliSense. Nemusíte si tak pamatovat všechny potřebné argumenty výrazu.

 • V Tvůrci výrazů máte nápovědu hned na dosah – stačí kliknout na odkazy v nástroji Rychlé informace.

Spustit Tvůrce výrazů :

Klávesová zkratka pro spuštění Tvůrce výrazů je CTRL + F2. Jakmile tuto zkratu poprvé použijete, otevře se dialogové okno Zvolit tvůrce. V dialogovém okně poklikejte na Tvůrce výrazů.

Najdete že podrobnější informace o použití Tvůrce výrazů.

Ve výrazech ve webové databázi platí limit 65 vnoření

Výrazy vnořené více než 65 úrovně, které důkladné nefunguje v prohlížeči, takže byste neměli používat takové výrazy ve webové databázi Accessu. Nezobrazí se žádná chybová zpráva – výraz jenom nebude fungovat.

Důležité : Použití operátorů &, AND a OR může způsobit další vnoření serverového kódu, které se neprojeví v klientu aplikace Access. Například u výrazu "a" & "b" & "c" nedochází ke vnoření na úrovni Tvůrce výrazů, ale server výraz přeloží na kód concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Tento převod představuje jednu úroveň vnoření. Při použití množství po sobě následujících operátorů &, AND a OR v jednom výrazu můžete překročit limit 65 vnoření serveru. Potom výraz nebude v prohlížeči fungovat.

Začátek stránky

Výpočet hodnot ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

Pokud výraz použijete jako zdroj dat ovládacího prvku, vytvoříte počítaný ovládací prvek. Předpokládejme například, že máte sestavu zobrazující více skladových záznamů a chcete v jejím zápatí vytvořit součet, který sečte všechny řádkové položky v sestavě.

Součet v sestavě

Chcete-li vypočítat součet, umístěte do zápatí sestavy ovládací prvek typu textového pole a poté nastavte ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku tohoto textového pole následující výraz:

= Sum ([ pole_tabulky ])

V tomto případě pole_tabulky stejný název pole, které obsahuje hodnoty. Toto pole můžou pocházet z tabulky nebo dotazu. Funkce SUMA vypočítá součet všech hodnot pole_tabulky.

Následující postup ukazuje zadání výrazu do ovládacího prvku typu textového pole.

Zadání výrazu do ovládacího prvku typu textového pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte ovládací prvek, do kterého chcete zadat výraz.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Pokud chcete ručně vytvořit výraz, klikněte na vlastnost textového pole Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností na kartě Datové a pak zadejte operátor = a zbývající část výrazu. Pokud chcete třeba vypočítat nahoře uvedený souhrn, zadejte =Sum([pole_tabulky]). Místo výrazu pole_tabulky je třeba zadat název pole.

 5. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, klikněte vytvořit tlačítko Obrázek tlačítka v poli vlastnosti.

  Po dokončení výrazu bude seznam vlastností vypadat následovně:

  Výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku textového pole

Začátek stránky

Použití výrazů jako kritérií dotazu

Používání kritérií v dotazu upřesnění výsledků dotazu. Zadání kritérií jako výraz a přístup vrátí jenom ty řádky, které odpovídají výrazu. Pokud chcete zobrazit velké množství příklady, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

Předpokládejme například, že chcete zobrazit všechny objednávky, jejichž datum odeslání připadá na první tři měsíce roku 2010. Pokud chcete zadat kritéria, zadejte v dotazu následující výraz do buňky Kritéria pro sloupec Datum a čas. V tomto příkladu je použit sloupec Datum a čas nazvaný Datum odeslání. Chcete-li definovat rozsah dat, zadejte kritéria tímto způsobem:

Between #1.1.2010# And #3.31.2010#

Sloupec Datum odeslání bude vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Výraz v řádku Kritéria mřížky dotazu

Pokud je hodnota ve sloupci Datum odeslání v zadaném rozsahu dat, pro jednotlivé záznamy v tabulce Objednávky platí, že jsou zahrnuty ve výstupu dotazu. Všimněte si, že ve výrazu, který uzavřete mezi znaky křížku (#), zachází aplikace Access s hodnotami uzavřenými mezi znaky křížku jako s hodnotami datového typu Datum a čas. Zacházení s těmito hodnotami jako s hodnotami datového typu Datum a čas umožňuje provádět u těchto hodnot výpočty, například odečtení jednoho data od druhého.

Zadání kritérií do návrhové mřížky dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Ve sloupci, pro který chcete zadat kritéria, klikněte do buňky Kritéria.

 3. Chcete-li výraz vytvořit ručně, zadejte výraz kritérií.

  Poznámka : Před výraz kritérií nedávejte operátor =.

 4. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, na pásu karet, klikněte na Návrh a klikněte ve skupině Nastavení dotazu na Tvůrce Obrázek tlačítka .

  Chcete-li zvětšit oblast pro úpravu výrazu, umístěte kurzor do buňky Kritéria a stisknutím kláves SHIFT+F2 zobrazte okno Lupa:

  Výraz v dialogovém okně Lupa

Začátek stránky

Vytvoření počítaného pole v dotazu

Předpokládejme, že navrhujete dotaz a chcete zobrazit výsledek výpočtu pomocí ostatních polí v dotazu. K vytvoření počítaného pole zadejte výraz do prázdné buňky v řádku Pole v dotazu. Máte-li například dotaz, který obsahuje pole Množství nebo Jednotková cena, je možné tato pole vynásobit a vytvořit počítané pole pro hodnotu Rozšířená cena zadáním následujícího výrazu do řádku Pole v dotazu:

Rozšířená cena: [Množství] * [Jednotková cena]

Pokud bude výrazu předcházet text Rozšířená cena:, bude se nový sloupec nazývat Rozšířená cena. Tento název se často nazývá alias. Pokud nezadáte alias, Access ho vytvoří sám, například Výraz1.

Použití výrazu k vytvoření počítaného pole v dotazu

Access po spuštění dotazu provede výpočet na každém řádku, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Počítané pole v zobrazení Datový list

Vytvoření počítaného pole v návrhovém zobrazení dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte do buňky Pole ve sloupci, kde chcete vytvořit počítané pole.

 3. Chcete-li výraz vytvořit ručně, zadejte jej.

  Poznámka : Nedávejte před výraz kritérií operátor =; namísto toho na začátku výrazu zadejte popisek, za kterým následuje dvojtečka. Zadejte například text Rozšířená cena: jako popisek výrazu, který vytvoří počítané pole s názvem Rozšířená cena. Poté za dvojtečku zadejte kritéria pro výraz.

 4. Chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, na pásu karet klikněte na Návrh a potom ve skupině Nastavení dotazu na Tvůrce.

Začátek stránky

Vytvoření počítaného pole v tabulce

V Accessu můžete vytvořit počítané pole v tabulce. Tím se eliminuje potřeba používat k výpočtům samostatný dotaz. Pokud máte třeba tabulku s hodnotami množství, ceny a sazby daně pro jednotlivé položky nabídky, můžete následujícím způsobem přidat počítané pole zobrazující celkovou cenu:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Výpočet nemůže zahrnovat pole z jiných tabulek nebo dotazů.

 • Výsledky výpočtu jsou určeny pouze ke čtení.

Vytvoření počítaného pole:

 1. Otevřete tabulku dvojitým kliknutím na její název v navigačním podokně.

 2. Přejděte ve vodorovném směru do krajního pravého sloupce tabulky a klikněte na záhlaví sloupce Kliknutím přidat.

 3. V zobrazeném seznamu klikněte na možnost Počítané pole a potom klikněte na požadovaný datový typ výsledku.

  Aplikace Access zobrazí Tvůrce výrazů.

 4. Zadejte požadovaný výpočet pro toto pole:

  [Množství] * [Jednotková cena]

  Poznámka : U počítaného pole nezačínejte výraz symbolem rovná se (=).

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access přidá počítané pole a zvýrazní záhlaví pole, do kterého můžete zadat název pole.

 6. Zadejte název pro počítané pole a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla do pole tabulky nebo záznamu

Výrazy jsou velmi užitečné pro ověřování dat během jejich zadávání do databáze (eliminují chybná data). V tabulkách se používají dva druhy ověřovacích pravidel: ověřovací pravidla polí – ty zabraňují uživatelům zadávat neplatná data do jednotlivých polí a ověřovací pravidla záznamů – ty zabraňují uživatelům vytvářet záznamy, které nesplňují zadaná kritéria. Oba druhy ověřovacích pravidel vytváříte pomocí výrazů.

Předpokládejme například, že máte tabulku nazvanou Zásoby s polem nazvaným Jednotky k dispozici a chcete nastavit pravidlo, které vynutí, aby uživatelé zadali hodnotu, která se rovná nule nebo je vyšší. Jinými slovy, zásoby nikdy nemohou mít zápornou hodnotu. Lze to provést použitím následujícího výrazu jako ověřovacího pravidla pole Jednotky k dispozici:

>=0

Zadání ověřovacího pravidla

Pomocí následujícího postupu můžete zadat ověřovací pravidlo pole nebo ověřovací pravidlo záznamu:

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Chcete-li zadat ověřovací pravidlo pole, vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Na pásu karet klikněte na Pole a potom ve skupině Ověření pole na Ověření. Potom klikněte na Ověřovací pravidlo pole nebo Ověřovací pravidlo záznamu.

  Zobrazí se Tvůrce výrazů.

 4. Začněte zadávat požadovaná kritéria. Například pro vytvoření ověřovacího pravidla pole, které vyžaduje, aby všechny hodnoty byly větší nebo rovny nule, zadejte následující kritérium:

  > = 0

  Poznámka : Nedávejte před výraz operátor rovná se (=).

Výrazy ověřovacích pravidel jsou logické, což znamená, že se všechny vstupní hodnoty vyhodnotí buď jako True (Pravda) nebo False (Nepravda). Ověřovací pravidlo musí být vyhodnoceno True, jinak Access vstupní data neuloží a zobrazí chybovou zprávu ověření. V tomto příkladu, pokud zadáte do pole Jednotky k dispozici hodnotu menší než nula, ověřovací pravidlo se vyhodnotí na False a hodnota nebude přijata. Pokud jste ověřovací zprávu nezadali níže popsaným způsobem, zobrazí Access vlastní zprávu s informacemi o tom, že hodnota, kterou jste zadali, je zakázána ověřovacím pravidlem pro příslušné pole.

Zadání ověřovací zprávy

Zadáním vlastních ověřovacích zpráv můžete usnadnit použití databáze. Tyto zprávy nahrazují obecné zprávy, které aplikace Access zobrazuje v případě, že data neodpovídají ověřovacímu pravidlu. Ve vlastní ověřovací zprávě můžete poskytnout uživatelům informace, které jim pomohou zadat správná data, například: „Hodnota pole Jednotky k dispozici nemůže být záporné číslo“. Ověřovací zprávu můžete vytvořit následujícím způsobem:

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole, do kterého jste přidali ověřovací pravidlo, a pro které chcete zadat ověřovací zprávu.

 3. Na pásu karet klikněte na Pole a potom ve skupině Ověření pole na Ověření. Potom klikněte na Ověřovací zpráva pole nebo Ověřovací zpráva záznamu.

 4. V dialogovém okně Zadat ověřovací zprávu zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit v případě, že data nevyhovují ověřovacímu pravidlu, a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání ověřovacího pravidla k ovládacímu prvku

Poznámka : Ověřovací pravidla nejsou k dispozici u ovládacích prvků ve webových aplikacích pro Access nebo webových databázích. Pomocí pole nebo ověřovací pravidla pro záznamy místo toho, jak je uvedeno v předchozí části.

Vlastnost Ověřovací pravidlo, která může přijímat výrazy, mají kromě polí tabulky a záznamů také ovládací prvky. Předpokládejme například, že používáte formulář k zadání datového rozsahu pro sestavu a chcete mít jistotu, že počáteční datum není dřívější než 1. 1. 2010. Pro textové pole, kam zadáte počáteční datum, můžete nastavit vlastnosti Ověřovací pravidlo a Ověřovací text takto:

Vlastnost

Nastavení

Ověřovací pravidlo

>=#1.1.2010#

Ověřovací text

Nelze zadat datum dřívější než 1.1.2010.

Pokusíte-li se zadat datum dřívější než 1. 1. 2010, zobrazí se zpráva obsahující text zadaný ve vlastnosti Ověřovací text. Pokud nebyl v poli vlastnosti Ověřovací text zadán žádný text, zobrazí se obecná zpráva. Jakmile kliknete na tlačítko OK, vrátí se aplikace Access do textového pole.

Tip : Nastavení ověřovacího pravidla pro pole tabulky vynucuje toto pravidlo v celé databázi při každé změně tohoto pole. Pokud toto pravidlo nastavíte pro ovládací prvek ve formuláři, bude vynuceno pouze v případě, že bude použit daný formulář. Nastavení ověřovacích pravidel samostatně pro pole tabulky a pro ovládací prvky ve formulářích může být užitečné, pokud hodláte vytvořit různá ověřovací pravidla pro jednotlivé uživatele.

Zadání ověřovacího pravidla pro ovládací prvek

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Access zobrazí seznam vlastností pro ovládací prvek.

 3. Klikněte na kartu Vše a potom do pole vlastností Ověřovací pravidlo.

 4. Zadejte výraz nebo klikněte vytvořit tlačítko Obrázek tlačítka v poli vlastnosti chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

  Poznámka : Před výraz nedávejte operátor =.

 5. Chcete-li upravit text, který se zobrazí, pokud uživatel zadá data, která neodpovídají ověřovacímu pravidlu, zadejte požadovaný text do vlastnosti Ověřovací text.

Začátek stránky

Nastavení výchozích hodnot pro pole tabulky

Výraz lze použít k určení výchozí hodnoty pole v tabulce – tuto hodnotu Access použije v nových záznamech, pokud nebude zadána jiná hodnota. Předpokládejme například, že chcete automaticky vložit datum a čas do pole nazvaného DatumObjednávky, když uživatel přidá nový záznam. Chcete-li to tak nastavit, můžete použít následující výraz:

Now()

Zadání výchozí hodnoty pro pole v tabulce

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Na pásu karet klikněte na Pole a potom ve skupině Vlastnosti na Výchozí hodnota.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Tvůrce výrazů.

 4. Zadejte výraz do pole a nezapomeňte jej uvést znaménkem rovná se (=).

Poznámka : Pokud svážete ovládací prvek s polem tabulky a ovládací prvek i pole tabulky mají výchozí hodnoty, bude mít výchozí hodnota ovládacího prvku přednost před polem tabulky.

Začátek stránky

Nastavení výchozích hodnot pro ovládací prvky

Dalším obvyklým místem, kde lze použít výraz, je vlastnost ovládacího prvku Výchozí hodnota. Vlastnost Výchozí hodnota ovládacího prvku je podobná vlastnosti Výchozí hodnota pole tabulky. Když chcete třeba použít aktuální datum jako výchozí hodnotu pro textové pole, můžete použít následující výraz:

Date()

Tento výraz používá funkci Date pro získání aktuálního data, ale ne času. Pokud svážete textové pole s polem tabulky a pole má výchozí hodnotu, bude mít výchozí hodnota ovládacího prvku přednost před polem tabulky. Obvykle je pro pole v tabulce lepší nastavit vlastnost Výchozí hodnota. Tímto způsobem docílíte toho, že pokud založíte několik ovládacích prvků pro různé formuláře na stejném poli tabulky, pro každý ovládací prvek bude platit stejná výchozí hodnota a bude zajištěno konzistentní zadávání dat v každém formuláři.

Zadání výchozí hodnoty ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte ovládací prvek, který chcete změnit.

 3. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 4. Klikněte na seznam vlastností na kartě Vše a potom klikněte na pole vlastností Výchozí hodnota.

 5. Zadejte výraz nebo klikněte vytvořit tlačítko Obrázek tlačítka v poli vlastnosti chcete-li výraz vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

Začátek stránky

Řízení akcí maker, které se mají spustit

V některých případech je žádoucí provést akci nebo posloupnost akcí v makru jen tehdy, je-li splněna určitá podmínka. Předpokládejme například, že chcete provést akci makra jen v případě, že je hodnota v textovém poli vyšší nebo se rovná 10. Chcete-li toto pravidlo nastavit, použijte výraz v bloku If v makru k definování podmínky v makru.

V tomto příkladu se textové pole nazývá Položky. Výraz, který nastaví podmínku, je [Položky]>=10.

Výraz použitý v bloku If v makru

Zadání výrazu do bloku If v makru

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na makro, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Klikněte na blok If, který chcete upravit, nebo přidejte blok If z podokna Katalog akcí.

 3. Klikněte na horní řádek bloku If.

 4. Do pole zadejte podmíněný výraz nebo klikněte vytvořit tlačítko Obrázek tlačítka vedle pole Spustit Tvůrce výrazů.

Poznámka : Zadané výrazy musí být logické, což znamená, že mají hodnotu True (Pravda) nebo False (Nepravda). Akce makra se spustí v bloku If pouze v případě, že podmínka bude mít výslednou hodnotu True.

Začátek stránky

Seskupení a řazení dat v sestavách

Podokno Skupina, řazení a souhrn slouží k definování úrovní seskupení a pořadí řazení pro data v sestavě. Nejčastěji se seskupuje nebo řadí podle pole vybraného ze seznamu, ale pokud chcete seskupovat nebo řadit podle počítané hodnoty, lze namísto toho zadat výraz.

Seskupování je proces kombinace sloupců obsahujících duplicitní hodnoty. Předpokládejme například, že databáze obsahuje údaje o prodeji pro kanceláře v různých městech a že jedna ze sestav v databázi se nazývá Prodeje podle města. Dotaz, který poskytuje data pro sestavu, seskupí data podle hodnot měst. Díky tomuto typu seskupení se budou informace snadněji číst a budou lépe srozumitelné.

Řazení je naopak proces uspořádání pořadí řazení řádků (záznamů) ve výsledcích dotazu. Záznamy můžete například řadit vzestupně nebo sestupně podle hodnot primárních klíčů (nebo jiných sad hodnot v jiném poli) nebo je můžete řadit podle jednoho nebo více znaků v určeném pořadí, například v abecedním pořadí.

Přidání seskupení a řazení k sestavě

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Na pásu karet klikněte na Návrh a potom ve skupině Skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit.

  Pod sestavou se zobrazí podokno Skupina, řazení a souhrn.

 3. Chcete-li do sestavy přidat úroveň seskupení, klikněte na tlačítko Přidat skupinu.

 4. Chcete-li do sestavy přidat pořadí řazení, klikněte na tlačítko Přidat řazení.

  V podokně se zobrazí nová úroveň skupiny nebo pořadí řazení plus seznam polí, která poskytují data pro sestavu. Na tomto obrázku vidíte typickou novou úroveň skupiny (seskupení podle kategorie) a pořadí řazení (řazení podle výrobce) plus seznam, který obsahuje pole dostupná pro seskupování a řazení:

  Volba možnosti výrazu v podokně Skupina, řazení a souhrn

 5. Chcete-li spustit Tvůrce výrazů, klikněte pod seznamem dostupných polí na možnost výraz.

 6. Do pole pro výraz (horní pole) v Tvůrci výrazů zadejte výraz, který chcete použít. Ujistěte se, že výraz začíná operátorem (=).

Přidání výrazu k existující skupině nebo řazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na úroveň skupiny nebo pořadí řazení, které chcete změnit.

 3. Klikněte na šipku dolů vedle položky Seskupovat (pro úrovně seskupování) nebo Seřadit podle (pro pořadí řazení).

  Zobrazí se seznam obsahující dostupná pole.

 4. Chcete-li spustit Tvůrce výrazů, klikněte v dolní části seznamu, který obsahuje pole, na možnost výraz.

 5. V Tvůrci výrazů zadejte výraz do pole pro výraz (horní pole). Ujistěte se, že výraz začíná operátorem (=).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×