Tipy pro navrhování Power View

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V tomto tématu najdete některé tipy pro práci v Power View v Excelu a na SharePointu, které vám pomůžou vytvořit z datových modelů v excelových sešitech a tabulkových modelů nasazených na instance služby SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS) interaktivní zobrazení dat.

V tomto článku

Vytvoření sestavy Power View

Power View v Excelu

Power View na SharePointu

Přizpůsobení sestavy Power View velikosti okna

Proč jsou ikony grafu zobrazené jako neaktivní?

Co znamenají ikony v seznamu polí?

Pole v části Pole

Názvy tabulek

Pole popisků řádků

Část Rozložení

Zobrazení sestavy Power View na SharePointu v režimech čtení a zobrazení na celé obrazovce

Překrývající se položky a položky vsazené nad jiné

Rozbalení vizualizace

Změna velikosti vizualizace

Zpět

„Omlouváme se, ale data nemůžeme zobrazit, protože těsně související pole jsou umístěná na různých osách.“

Řešení 1: Odeberte pole

Řešení 2: Vytvořte v datovém modelu duplicitní pole

Viz taky

Vytvoření sestavy Power View

Power View v Excelu

Spuštění Power View v Microsoft Excelu 2013 je snadné.

V aplikaci Excel postupně klikněte na kartu Vložit > Power View.

Přečtěte si další informace o spuštění nástroje Power View v Excelu 2013.

Nástroj Power View ve službě SharePoint

Spusťte Power View ze souboru datového modelu v Excelu (XLSX), sdíleného zdroje dat (RSDS) nebo připojení BISM (BISM) na SharePoint Serveru 2013.

Modely může být v standardní knihovnu dokumentů SharePoint serveru 2013 nebo v Galerii Power Pivot. Otevře se návrhového prostředí Power View a najdete v článku zobrazení podle kterého chcete umístit vizualizaci.

Další informace naleznete v tématu Vytváření, ukládání, export a tisk sestav Power View.

Začátek stránky

Přizpůsobení sestavy Power View velikosti okna

List sestavy Power View v Microsoft Excelu (nebo zobrazení na SharePointu) má na rozdíl od jiných excelových listů pevnou velikost podobně jako snímek prezentace Microsoft Office PowerPointu.

Změna velikosti Power View

Ve výchozím nastavení list svojí velikostí odpovídá velikosti okna. Jeho velikost se pak mění podle toho, kolik máte otevřených podoken. Pokud například zobrazíte oblast filtrů, list se zmenší tak, aby vyplnil zbytek okna. Toto nastavení můžete vypnout.

Pokud chcete zakázat přizpůsobování listu velikosti okna, zrušte výběr tlačítka Přizpůsobit oknu.

V takovém případě můžete zobrazit různé části listu posouváním.

Začátek stránky

Proč jsou ikony grafu zobrazené jako neaktivní?

Pokud je položka na pásu karet zakázaná (vyšedlá), znamená to, že akce není dostupná pro žádnou položku vybranou na listu nebo v zobrazení. Pokud například v tabulce nejsou žádné agregované hodnoty (třeba součty nebo průměry), nemůžete ji převést na graf a všechny ikony grafu na kartě Návrh jsou neaktivní.

Přidejte do tabulky číselné pole.

Přečtěte si víc o změně součtu na průměr nebo jinou agregovanou hodnotu v Power View.

Začátek stránky

Co znamenají ikony v seznamu polí?

Podokno napravo od zobrazení je seznam polí.

Část polí v horní polovině zobrazuje tabulky a pole v datovém modelu, na kterém je založena vaše sestava nástroje Power View. Toto jsou pole, která jsou v sestavě dostupná a lze je použít.

V dolní polovině se nachází část Rozložení. Zobrazuje možnosti rozložení polí pro vizualizaci, kterou jste pro dané zobrazení vybrali.

Pole v části Pole

Kliknutím na pole je přidáte do zobrazení. Je-li v zobrazení vybrána vizualizace, je nové pole přidáno do dané vizualizace. Není-li v zobrazení vybrána vizualizace, nové pole v zobrazení vytvoří novou vizualizaci.

Pole lze do zobrazení také přetáhnout. Můžete vytvořit novou tabulku nebo pole přidat do existující tabulky.

Názvy tabulek

V části Pole rozbalte název tabulky a zobrazte pole v dané tabulce.

Kliknete-li na samotný název tabulky, nástroj Power View přidá výchozí pole tabulky do zobrazení. Výchozí pole jsou definována v datovém modelu, na kterém je založena sestava.

Pole popisků řádků

∑ Agregace v tabulce jsou pole označená symbolem sigma ∑. Agregace je číselná hodnota, která označuje velikost, množství, měřítko, důležitost nebo rozsah určité položky. Agregace jsou definované v modelu, na kterém je sestava založená. K vytvoření grafické vizualizace je potřeba alespoň jedna agregace.

Další informace najdete v tématu Konfigurace vlastností chování tabulky u sestav Power View.

Jako agregaci lze využít i neagregované pole. Máte-li například pole Název produktu, můžete je přidat do tabulky a nastavit na hodnotu Počet. Další informace najdete v tématu Změna součtu na průměr nebo jinou agregovanou hodnotu v Power View.

Ikona kalkulačky Power View Počítaná pole v tabulce jsou označené Ikona kalkulačky Power View symbol kalkulačky. Toto jsou někdy se jí říká počítané míry. Každý počítané pole obsahuje vlastní vzorec vytvořeným pomocí jazyka DAX. Není možné změnit agregace, například, pokud je součtu, může obsahovat součtu.

Další informace naleznete v tématu o vytváření vizualizací v nástroji Power View.

Začátek stránky

Část Rozložení

Elementy v části Rozložení se liší v závislosti na typu vizualizace vybrané ve zobrazení. Pokud jste například vybrali graf, zobrazí se pole v polích Hodnota, Osa a Řada. V části Rozložení můžete provádět následující akce:

Do polí v části Rozložení můžete přetáhnout pole z části Pole v seznamu polí. Pomocí této akce je přidáte do vybrané vizualizace v zobrazení.

Pole můžete z části Rozložení odstranit (tato akce je neodstraní z modelu).

Můžete v oddílu rozložení změnit agregovanou hodnotu. Většina agregovaných hodnot ve výchozím nastavení jsou součty. Můžete trvale změnit výchozí agregovanou hodnotu pomocí doplňku Power Pivot. Anebo můžete agregovanou hodnotu změnit jednotlivě kliknutím na šipku u názvu pole v poli Hodnoty a výběrem položky Průměr, Minimum, Maximum nebo Počet.

Můžete změnit neagregované pole na agregované. Další informace najdete v tématu Změna součtu na průměr nebo jinou agregovanou hodnotu v Power View.

Vytvoření kontejneru dlaždic. Například pokud jste vybrali grafu, můžete vytvořit dlaždice tak, že když přetáhnete nějaké pole do dlaždice podle. Další informace najdete v tématu dlaždicích v Power View.

Můžete vytvořit násobné grafy přetažením pole do polí pro svislé nebo vodorovné násobné grafy v oddílu rozložení. Další informace najdete v tématu Vizualizace násobných grafů v Power View.

Začátek stránky

Zobrazení sestavy Power View na SharePointu v režimech čtení a zobrazení na celé obrazovce

V režimu čtení sestava zabere celý prohlížeč. V režimu zobrazení na celé obrazovce sestava zabere celou obrazovku (jak vyplývá z názvu) podobně jako prezentace aplikace PowerPoint. Tento režim se používá k prezentaci pomocí nástroje Power View.

Postupně klikněte na kartu Domů > Režim čtení nebo Celá obrazovka.

V obou režimech bude pás karet a seznam polí skryt, takže vizualizace v zobrazení budou mít mnohem více prostoru. Oblast filtrů si ponechává stav, který měla v režimu návrhu – je-li viditelná v režimu návrhu, bude viditelná i v režimu čtení nebo zobrazení na celé obrazovce.

V režimech čtení a zobrazení na celé obrazovce se můžete pohybovat mezi zobrazeními v sestavě pomocí šipkových kláves nebo kliknutím na ikonu více zobrazení v levém dolním rohu. S vizualizacemi sestavy můžete interagovat stejně jako v režimu návrhu.

Sestavu však v režimu čtení a zobrazení na celé obrazovce nelze upravit – vizualizace například není možné přesunout, odstranit ani změnit jejich velikost a zobrazení nelze kopírovat, odstranit ani změnit jejich uspořádání.

Stisknutím klávesy ESC ukončíte režim zobrazení na celé obrazovce a vrátíte se zpět do režimu, ve kterém jste byli naposledy (režim návrhu nebo čtení).

Začátek stránky

Překrývající se položky a položky vsazené nad jiné

Položky v zobrazení se mohou překrývat nebo může jedna druhou úplně pokrývat. Do většího grafu například můžete vsadit menší graf. Návrh můžete vylepšit přenesením objektů do popředí nebo na pozadí.

Uspořádání pořadí vizualizací v Power View

Vyberte vizualizaci na návrhové ploše.

Na kartě Návrh klikněte na:

Přenést blíž

Přenést do popředí

Přenést dál

Přenést do pozadí

Tip:  Pokud je nějaká vizualizace před pravým horním rohem jiné vizualizace, může být těžké vybrat ikonu filtru nebo nového okna té zadní. Pokud ji chcete filtrovat, přeneste ji do popředí a potom zase zpátky do pozadí.

Pokud přidáte novou vizualizaci do zobrazení, které je už plné, Power View ji umístí nad položky, které už v zobrazení jsou.

Začátek stránky

Rozbalení vizualizace

Všechny vizualizace mít tlačítko otevření v novém okně Ikona nového okna Power View v pravém horním rohu. Klepněte na něj, vizualizaci nabídne rozbalte vyplnění celého zobrazení Power View, nebo pokud jste ve čtení nebo celé obrazovky režimu vyplnění celého režimu. Toto je jenom dočasná. Zbytek sestavy je pořád pod a po kliknutí na ikonu pro otevření v novém okně se vizualizace vrátí jeho místo v sestavě.

Poznámka: Dlaždice nemají tlačítko otevření v novém okně.

Změna velikosti vizualizace

Velikost vizualizací se při přidávání nových polí do vizualizace mění automaticky. Velikost vizualizací se dá změnit taky ručně.

  1. Vyberte vizualizaci.

  2. Najeďte myší na jeden z úchytů pro změnu velikosti vizualizace (úchyt se zobrazí, když najedete myší na střed jedné z šedých tečkovaných čar kolem vizualizace). Ukazatel myší se změní na oboustrannou šipku Ukazatel ve tvaru oboustranné šipky v Power View .

  3. Přetáhněte oboustrannou šipku na požadovanou velikost vizualizace.

Poznámka: Po ruční změně se už velikost vizualizace automaticky nepřizpůsobuje novým polím. Místo toho se zobrazí posuvníky, takže se dá obsah vizualizace posouvat. Pokud chcete vrátit režim automatické změny velikosti, klikněte dvakrát na některý z úchytů pro změnu velikosti.

Vrácení akce zpět

Při navrhování v Power View je skvělé, že můžete vrátit zpět skoro cokoli, co uděláte. Díky tomu, že se můžete vždy vrátit, můžete volně experimentovat a učit se. Můžete se vrátit i o několik kroků, a to v pořadí, v jakém jste je provedli.

Funkce Zpět a Znovu v Power View

Poznámka:  V Excelu mají listy Power View vlastní tlačítka Zpět a Znovu. Jsou to ty velké šipky dopředu a dozadu na kartě Power View.

„Omlouváme se, ale data nemůžeme zobrazit, protože těsně související pole jsou umístěná na různých osách.“

Tato zpráva se v Power View zobrazí v případě, že má vizualizace stejné pole ve víc oblastech – třeba v oblastech osy a legendy.

Pokud vytváříte sestavy Power View v SharePointu (soubory RDLX) s multidimenzionálním modelem služby SQL Server Analysis Services, může tato zpráva zobrazit, i když máte jiná pole, pokud spolu těsně souvisí (tj. pokud sdílejí některá klíčové pole). Toto omezení je způsobené přidáním podpory pro multidimenzionální modely.

Řešení 1: Odeberte pole

Odstraňte pole ze všech oblastí s výjimkou jedné. Například pokud máte sloupcový graf se stejným polem v oblasti Osy i Legenda, odeberte ho z legendy a nechte ho jen v oblasti Osa.

Řešení 2: Vytvořte v datovém modelu duplicitní pole

Pokud máte přístup k datovému modelu sestavy Power View, vytvořte kopii tohoto pole. Dejme tomu, že máte třeba sloupcový graf s polem Země v oblasti Osa i Legenda. V datovém modelu vytvořte počítaný sloupec se vzorcem "=[Země]" a pojmenujte ho Země2. V Power View pak přetáhněte pole Země do oblasti Osa a pole Země2 do oblasti Legenda.

Viz taky

Videa o Power View a Power Pivotu

Kurz: Import dat do Excelu a vytvoření datového modelu

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×