Tipy pro efektivní hledání

Požadované položky můžete snadněji najít, pokud využijete plně možností, které nabízejí nástroje pro hledání v aplikaci Microsoft Search Server 2008. Mezi běžné způsoby, jak zaměřit hledání a zlepšit výsledky hledání, patří úprava oboru hledání, přiřazování intuitivních názvů a cest obsahu, přiřazování hodnot vlastnostem a používání vlastností v dotazech.

V tomto článku

Tipy pro používání pole Hledat

Tipy pro používání webu Centrum vyhledávání

Tipy pro používání vlastností

Tipy pro Rozšířené hledání

Tipy pro vylepšení výsledků hledání

Tipy pro používání pole Hledat

Pole Hledat je výkonný nástroj pro odesílání dotazů. Zde jsou uvedeny některé užitečné techniky pro používání pole Hledat.

 • Výběr oboru hledání    Použijte seznam oborů vedle pole Hledat, pokud je zobrazen, a upravte rozsah hledání. Pokud zúžíte obor hledání, hledání může být zaměřeno na pravděpodobné zdroje požadovaných informací. Namísto hledání v širokém oboru, například Všechny weby, vyzkoušejte konkrétnější obor, například Tento web nebo Tento seznam.

 • Zadání slov, pokud chcete „najít všechno“    Zadáte-li slova do pole Hledat, hledání vrátí v rámci zvoleného oboru obsah, který obsahuje všechna zadaná slova v libovolném pořadí. Chcete-li například najít slovo „jablka“ i slovo „pomeranče“, zadejte jablka pomeranče a klepněte na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka .

 • Uzavření přesných frází do uvozovek    Chcete-li najít konkrétní frázi, uzavřete ji do uvozovek ("). Chcete-li například najít položky, které obsahují frázi objednávkový formulář součástí, zadejte "objednávkový formulář součástí" do pole Hledat. Hledání vrátí obsah v rámci zvoleného oboru obsahující tuto přesnou frázi.

 • Vyzkoušejte návrhy Máte na mysli?    Na stránce výsledků hledání se funkce Máte na mysli? zobrazuje nad výsledky hledání. Tato funkce navrhuje alternativní dotazy, které můžete vyzkoušet. Každý návrh je formátován jako odkaz. Chcete-li tedy znovu hledat pomocí alternativního dotazu, jednoduše na tento odkaz klepněte.

 • Připojení vlastností souboru    Pomocí vlastností můžete určit název nebo typ souboru, který má být vrácen. Chcete-li například najít soubory aplikace Microsoft Office Word 2007, které obsahují slovo „plán“, zadejte plán typ_souboru:docx do pole Hledat.

  Poznámka : Další informace o vlastnostech naleznete v části Tipy pro používání vlastností.

 • Vyloučení určitých výsledků hledání    Chcete-li vyloučit výsledky hledání obsahující určité termíny, použijte před termínem, který chcete vyloučit, znaménko minus (-). Chcete-li například najít položky obsahující slovo „výdaje“, které ovšem neobsahují slovo „daně“, zadejte výdaje -daně do pole Hledat.

  Poznámka : Dotaz musí obsahovat alespoň jeden termín, který má být nalezen. Dotazy obsahující pouze termíny, které mají být vyloučeny, způsobí zobrazení chybové zprávy.

Začátek stránky

Tipy pro používání webu Centrum vyhledávání

 • Používání řetězců s předponami    Dotazy začínající určitým termínem mohou být směrovány správcem na externí web. Například dotaz na termín počasí pro určité poštovní směrovací číslo může být odeslán službě předpovědi počasí a vrátí místní předpověď počasí pro poštovní směrovací číslo, které bylo zadáno v dotazu.

 • Řazení výsledků hledání    Klepnutím na možnost Zobrazit podle data změny lze seřadit výsledky hledání podle toho, kdy byl každý záznam změněn. Klepnutím na možnost Výsledky podle důležitosti seřadíte výsledky podle toho, nakolik odpovídají vašemu dotazu.

  Poznámka : Způsob, jakým je důležitost výsledku vypočtena, závisí na mnoha faktorech. Správce může například nakonfigurovat hledání tak, aby se zvýšila důležitost výsledků z určitých webů, například z týmových portálů.

Začátek stránky

Tipy pro používání vlastností

Při zadávání dotazů do pole Hledat nebo na webu Centrum vyhledávání můžete upřesnit výsledky hledáním hodnot vlastností zadaných ve formě vlastnost:hodnota.

Vlastnosti obsahu a jejich hodnoty jsou ukládány při indexování webů. Některé z nich jsou mapovány správcem vyhledávací služby na spravované vlastnosti, které mohou být použity v rámci hledání. Jsou to vlastnosti, které můžete vybrat ze seznamů Vybrat vlastnost v části Rozšířené hledání nebo které můžete zadat ručně do pole Hledat.

Chcete-li najít přesnou shodu, uzavřete hodnotu vlastnosti do uvozovek, chcete-li najít částečně shodné položky začínající písmeny, která jste zadali, ponechte hodnotu bez uvozovek. U vlastností se nerozlišují velká a malá písmena.

 • Hledání podle názvu souboru     Pokud je pro hledání k dispozici vlastnost název_souboru, zadejte název_souboru:"Rozpočet" (v uvozovkách) a bude nalezen soubor s názvem Rozpočet.xlsx, nebo zadejte název_souboru:rozpočet (bez uvozovek) a budou nalezeny soubory Rozpočet_aktuální.xlsx a Rozpočet_příští.xlsx.

  Tip : Rozšířené hledání můžete také použít pro hledání části názvu souboru. Pokud je vlastnost Název k dispozici v seznamu Vybrat vlastnost, hledejte Název obsahuje hodnota.

 • Hledání podle typu souboru     Předpokládejme, že hledáte tabulky rozpočtu vytvořené v aplikaci Excel 2007. Připojíte-li k dotazu položku typ_souboru:xlsx, zobrazí se pouze výsledky hledání ve formátu sešitu aplikace Excel 2007.

 • Hledání různých vlastností    Vyhledávací služba interpretuje mezeru mezi termíny, které používají různé vlastnosti, jako A. Pokud například hledáte položku název:rozpočet typ_souboru:xlsx, hledání vrátí pouze sešity aplikace Excel 2007 s názvy, které začínají slovem „Rozpočet“.

  Poznámka : Uzavřete hodnoty obsahující mezery do uvozovek. Můžete také hledat více vlastností pomocí rozšířeného hledání nebo omezit výsledky na určitý typ souboru.

 • Hledání alternativních hodnot stejné vlastnosti    Vyhledávací služba interpretuje mezeru mezi termíny, které používají stejnou vlastnost, jako NEBO. Pokud například hledáte položku autor:"Roman Sojka" autor:"Aleš Suchý", hledání vrátí položky, které byly vytvořeny kteroukoli z těchto osob.

  Pokud správce namapoval vlastnosti, například „pisatel“ nebo „e-mail“ na spravovanou vlastnost „autor“, do výsledků může být zahrnut obsah, který obsahuje tyto vlastnosti.

 • Vyloučení hodnot vlastností    Chcete-li vyloučit obsah označený určitou hodnotou vlastnosti, použijte znaménko minus (-) před názvem vlastnosti.

  Pokud je například pro hledání k dispozici vlastnost „technologie“, přidejte k dotazu položku -technologie:mobilní, čímž vyloučíte obsah týkající se mobilních technologií z výsledků hledání.

  Poznámka : Dotaz musí obsahovat položku, která má být nalezena. Dotazy obsahující pouze termíny, které mají být vyloučeny, způsobí zobrazení chybové zprávy.

 • Zaměření na obsah z určitého webu    Pokud je pro hledání k dispozici vlastnost „web“, připojte položku web:název_webu k dotazu, čímž zaměříte hledání na obsah uložený na určitém serveru.

Začátek stránky

Tipy pro Rozšířené hledání

Chcete-li zobrazit stránku rozšířeného hledání, klepněte na odkaz Rozšířené hledání vedle pole Hledat. Pomocí rozšířeného hledání můžete provádět logické hledání slov a frází, zúžit výsledky hledání podle jazyka nebo formátu a vybrat požadované vlastnosti.

 • Zahrnutí nebo vyloučení slov    Pod záhlavím Najít dokumenty obsahující můžete vybrat, zda mají být hledána všechna slova nebo libovolné zadané slovo a zda má být zahrnut nebo vyloučen nalezený obsah.

 • Zúžení hledání na určité jazyky    Pod záhlavím Zpřesnit hledání zaškrtněte libovolná políčka vedle fráze Pouze tyto jazyky, čímž zúžíte výsledky hledání na obsah napsaný v zadaných jazycích.

  Poznámka : Zaškrtávací políčka pro další volby jazyků mohou být přidána do webové části Rozšířené hledání úpravou její stránky Vlastnosti.xml a přidáním termínů <Jazyk> do jejího seznamu <Jazyky> . Další informace naleznete v nápovědě, v části Viz také.

 • Zobrazení pouze určitého typu výsledků    Seznam Typ výsledku použijte ke zúžení výsledků hledání z možnosti Všechny výsledky na možnost Dokumenty nebo na určitý typ dokumentu nebo prezentace.

 • Hledání vlastností    Chcete-li najít obsah označený určitými hodnotami, použijte pole vedle záhlaví Kde vlastnost. Můžete si vybrat, zda se má shodovat část nebo všechny hodnoty vlastnosti, a zahrnout nebo vyloučit nalezený obsah.

 • Hledání více vlastností     Chcete-li hledat více než jednu vlastnost nebo další hodnotu pro stejnou vlastnost, vyberte hodnotu první vlastnosti a poté klepněte na položku Přidat vlastnost. Například hledání

Název

Obsahuje

Projekt

A

Popis

Obsahuje

Aktuální

 • vrátí obsah obsahující obojí – slovo „Projekt“ v položce Název a slovo „Aktuální“ v položce Popis. Pokud změníte logický operátor na Nebo, výsledky se rozšíří a budou zahrnovat obsah, který obsahuje buď slovo „Projekt“ v položce Názevnebo slovo „Aktuální" v položce Popis.

 • Hledání podle data    Vyberete-li vlastnost data, například položku Datum vytvoření nebo Datum poslední změny, volby pro logický operátor budou Je rovno, Dříve než nebo Později než. Zadejte hodnotu data ve formě dd/mm/rrrr. Použijte například tyto hodnoty

Datum poslední změny

Později než

01/05/2007

 • chcete-li hledat obsah, který se změnil od 1. května 2007.

Začátek stránky

Tipy pro vylepšení výsledků hledání

Hledání nejlépe funguje, pokud osoby, které spravují, organizují a zadávají dotazy na online obsah ve vaší organizaci, spolupracují na zdokonalování výsledků hledání. Zde uvádíme několik příkladů akcí, které mohou vylepšit výsledky hledání ve vaší organizaci.

 • Používejte názvy, které ostatní uživatelé mohou identifikovat.    Používejte intuitivní názvy dokumentů, názvy souborů a cesty ke složkám, které pomohou identifikovat předmět obsahu. Pokud například publikujete plán nadcházejícího stěhování na webu vašeho týmu, dejte stránce jasný název, například Plán stěhování týmu a vystavte ji v umístění, které si snadno zapamatujete, například http://nas_web/plany.

 • Přiřazujte hodnoty vlastností k obsahu.    Obsah můžete najít podle autora, názvu nebo jiných vlastností pouze v případě, že jsou tyto vlastnosti přiřazeny položkám obsahu jejich vlastníky. Přidáváte-li obsah, přiřazujte hodnoty vlastnostem běžně používaným při hledání, například Autor, Název, Popis a Technologie.

  Tip : Vlastníci knihoven dokumentů mohou definovat typy obsahu, které vyžadují, aby uživatelé zadali hodnoty pro určité vlastnosti, když dokument vracejí se změnami.

 • Požádejte, aby byly vlastnosti používány v hledání.    Pokud je obsah indexován pro hledání, jeho vlastnosti a jejich hodnoty jsou také uloženy. Správce může namapovat vlastnosti obsahu na spravované vlastnosti, které můžete vybrat v části Rozšířené hledání nebo ručně zadat do pole Hledat.

  To umožňuje vyhledávat v kolekcích webů pomocí standardních názvů vlastností bez ohledu na to, jak jsou v určitých kolekcích webů nebo zdrojích dat nazvány vlastnosti, které přiřazují obsahu. (Úloha správy mapování vlastností může vylepšit výsledky hledání v tomto směru.)

 • Požádejte o vlastní obory.    Pokud vaše organizace nebo tým často spouští dotazy na určitých webech nebo serverech nebo používá obsah označený určitými hodnotami vlastností, požádejte správce, aby definoval obory zaměřené na tyto zdroje. Poté požádejte vlastníky webů, které používáte nejčastěji, aby tyto obory uváděli v seznamu vedle polí Hledat na svých stránkách.

  Poznámka : Správce kolekce webů může měnit a přidávat obory a uspořádat obory do skupin zobrazení. Vlastníci webů tedy mohou upravovat instance webové části Pole Hledat na svých stránkách a přiřazovat skupiny zobrazení, aby uvedli v jejich seznamech oborů požadované obory.

 • Navrhněte klíčová slova a nejvhodnější dokumenty.    Pokud do dotazu zahrnete klíčové slovo nebo některé z jeho synonym, na stránce výsledků hledání se zobrazí definice tohoto klíčového slova a v oblasti vedle výsledků hledání budou uvedeny odkazy na nejvhodnější dokumenty. Pokračuje-li správce v přidávání klíčových slov, stávají se interaktivním glosářem termínů, které odkazují na doporučené zdroje obsahu a které vám pomohou najít a porozumět složitým dokumentům.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×