Tabulka operátorů

Operátor je znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu prováděného ve výrazu. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory. V aplikaci Access jsou podporovány nejrůznější operátory, k nimž patří aritmetické operátory, jako jsou znaménka +, -, krát (*) a děleno (/) a dále relační operátory pro porovnávání hodnot, textové operátory pro propojení textů a logické operátory pro zjištění logických hodnot (pravda či nepravda). Tento článek obsahuje podrobné informace o použití těchto operátorů.

V tomto článku

Aritmetické operátory

Porovnávací (relační) operátory

Logické operátory

Operátory zřetězení

Speciální operátory

Aritmetické operátory

Aritmetické operátory slouží k výpočtu hodnoty ze dvou či více čísel nebo ke změně záporného znaménka před číslem na znaménko kladné či obráceně.

Operátor

Účel

Příklad

+

Sečte dvě čísla.

[Mezisoučet]+[DPH]

-

Vypočítá rozdíl mezi dvěma čísly nebo označí záporné číslo.

[Cena]-[Sleva]

*

Vypočítá součin dvou čísel.

[Množství]*[Cena]

/

Vydělí první číslo druhým číslem.

[Celkem]/[Počet položek]

\

Zaokrouhlí obě čísla na celé číslo, potom vydělí první číslo druhým číslem a výsledek zobrazí jako celé číslo.

[Přihlášeno]\[Pokoje]

Mod

Vydělí první číslo druhým číslem a potom vrátí pouze zbytek.

[Přihlášeno] Mod [Pokoje]

^

Vypočítá číslo umocněné na zadanou mocninu.

Číslo ^ Mocnina

Začátek stránky

Porovnávací (relační) operátory

Relační operátory slouží k porovnání hodnot a vrátí hodnotu True (Pravda), False (Nepravda) nebo Null (Prázdné).

Operátor

Účel

Příklad

<

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší než druhá hodnota.

Hodnota1 < Hodnota2

<=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší nebo rovna druhé hodnotě.

Hodnota1 <= Hodnota2

>

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší než druhá hodnota.

Hodnota1 > Hodnota2

>=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší nebo rovna druhé hodnotě.

Hodnota1 >= Hodnota2

=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota rovna druhé hodnotě.

Hodnota1 = Hodnota2

<>

Vrátí hodnotu True, pokud první hodnota není rovna druhé hodnotě.

Hodnota1 <> Hodnota2

Poznámka : Ve všech případech platí, že pokud je první nebo druhá hodnota hodnotou Null, bude mít výsledek také hodnotu Null. Hodnota Null představuje neznámou hodnotu, a proto je výsledek každého porovnávání hodnoty Null také neznámý.

Začátek stránky

Logické operátory

Logické operátory kombinují dvě logické hodnoty a vrátí výslednou hodnotu True (Pravda), False (Nepravda) nebo Null (Prázdné). Logické operátory jsou označovány také jako operátory typu Boolean.

Operátor

Účel

Příklad

And

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 And Výraz2

Or

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 nebo Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 Or Výraz2

Eqv

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True nebo pokud mají oba výrazy hodnotu False.

Výraz1 Eqv Výraz2

Not

Vrátí hodnotu True, pokud Výraz nemá hodnotu True.

Not Výraz

Xor

Vrátí hodnotu True, pokud má hodnotu True Výraz1 nebo Výraz2, ale nikoli oba výrazy.

Výraz1 Xor Výraz2

Začátek stránky

Operátory zřetězení

Operátory zřetězení slouží ke sloučení dvou textových hodnot do jedné.

Operátor

Účel

Příklad

&

Sloučí dva řetězce do jednoho.

řetězec1 & řetězec2

+

Sloučí dva řetězce do jednoho a předá hodnoty Null (je-li jedna hodnota Null, bude jako hodnota Null vyhodnocen celý řetězec).

řetězec1 + řetězec2

Začátek stránky

Speciální operátory

Použití speciálních operátorů k vrácení hodnoty True (Pravda) nebo False (Nepravda) je popsáno v následující tabulce.

Operátor

Účel

Příklad

Is Null nebo Is Not Null

Určí, zda jde o hodnotu Null či nikoli.

Pole1 Is Not Null

Like "vzorek"

Porovná řetězcové hodnoty pomocí zástupných znaků ? a *.

Pole1 Like "info*"

Between hodnota1 And hodnota2

Určí, zda se číselná hodnota nebo datum nachází v daném rozsahu.

Pole1 Between 1 And 10
- NEBO -
Pole1 Between #01-07-07# And #31-12-07#

In(hodnota1,hodnota2...)

Určí, zda se hodnota nachází v sadě hodnot.

Pole1 In ("červená","zelená","modrá")
- NEBO -
Pole1 In (1,5,7,9)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×