Stránka vlastností uložené procedury

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Obsahuje možnosti určující chování jednopříkazových uložených procedur, které vytváříte nebo upravujete.

Procedura

Určuje název aktuální uložené procedury. Pokud jste proceduru dosud neuložili, zobrazí se výchozí název. V tomto poli nelze název procedury změnit. K přiřazení názvu použijte příkaz Uložit nebo Uložit jako v nabídce Soubor.

Výstup všech sloupců

Určuje, že výstupem procedury budou všechny sloupce ze všech právě zobrazených tabulek. Zaškrtnutí tohoto políčka odpovídá zadání hvězdičky (*) namísto konkrétních názvů sloupců v podokně SQL.

Hodnoty DISTINCT

Určuje, zda má dotaz z výstupu procedury odfiltrovat duplicitní řádky. Tato možnost je užitečná v případech, kdy používáte pouze některé sloupce tabulky a tyto sloupce mohou obsahovat duplicitní hodnoty, nebo v případech, kdy sada výsledků operace spojení dvou nebo více tabulek obsahuje duplicitní řádky. Zaškrtnutí tohoto políčka odpovídá zadáním klíčového slova DISTINCT příkazu SELECT v podokně SQL.

Nastavit možnost NOCOUNT

Brání serveru SQL Server vložit do výsledků dotazu zprávu určující počet řádků ovlivněných příkazem jazyka Transact-SQL v těle uložené procedury. Chcete-li tuto zprávu zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Rozšíření GROUP BY

Určuje, že pro uložené procedury založené na agregačních dotazech budou k dispozici další možnosti.

  • WITH CUBE

Určuje, že agregační dotaz má vracet souhrnné hodnoty pro skupiny definované klauzulí GROUP BY. Tyto skupiny jsou vytvořeny křížovými odkazy na sloupce obsažené v klauzuli GROUP BY a následným použitím agregační funkce dotazu k vytvoření souhrnných hodnot superagregačních řádků. Přepínač WITH CUBE je multidimenzionální a vytváří souhrny všech kombinací agregačních funkcí a sloupců v dotazu.

  • WITH ROLLUP

Určuje, že agregační dotaz má vracet souhrnné hodnoty pro skupiny definované klauzulí GROUP BY. Přepínač WITH ROLLUP je obdobou přepínače WITH CUBE, pro každou kombinaci sloupce a agregační funkce však vytváří pouze jeden typ souhrnu.

  • ALL

Určuje, že agregační dotaz bude obsahovat všechny duplicitní řádky souhrnu.

Vlastník

Určuje jméno vlastníka procedury. Jménem vlastníka může být název role serveru SQL Server nebo uživatelské jméno serveru SQL Server. Rozevírací seznam obsahuje všechny uživatele a všechny role definované v dané databázi. K označení uživatelů a rolí jsou v rozevíracím seznamu použity různé ikony; na ikoně role jsou vyobrazeny dvě tváře, na ikoně uživatele pouze jedna.

TOP

(Platí pro databáze typu SQL Server verze 7.0 nebo vyšší.) Určuje, že uložená procedura má obsahovat klauzuli TOP, která vrací pouze prvních n řádků nebo prvních n procent řádků sady výsledků. Ve výchozím stavu procedura vrací prvních 10 řádků sady výsledků.

Toto pole slouží k zadání jiného počtu vrácených řádků nebo procentuální hodnoty.

  • PERCENT

(Platí pro databáze typu SQL Server verze 7.0 nebo vyšší.) Určuje, že procedura má obsahovat klauzuli TOP, která vrací pouze prvních n procent řádků sady výsledků.

  • WITH TIES

(Platí pro databáze typu SQL Server verze 7.0 nebo vyšší.) Určuje, že procedura bude obsahovat klauzuli WITH TIES. Tato klauzule je výhodná v situacích, kdy procedura obsahuje klauzuli ORDER BY a klauzuli TOP založenou na procentuální hodnotě. Je-li nastavena tato možnost a připadne-li hranice určená procentuální hodnotou na řádek uvnitř skupiny řádků s identickými hodnotami klauzule ORDER BY, budou do zobrazení zahrnuty všechny tyto řádky.

Komentář SQL

Požadovaný text můžete zadat přímo do tohoto pole nebo jako komentář v podokně SQL. Zadáte-li text přímo do pole, stačí zadat pouze vlastní text. Zadáváte-li text komentáře v podokně SQL, musíte použít znaky pro oddělení komentářů. Příklad:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Popis

(Pouze SQL Server 2000)

Toto pole se od pole Komentář SQL liší ve dvou bodech. Za prvé se hodnoty pole Popis na serveru SQL Server ukládají jako rozšířené vlastnosti. Za druhé do pole Popis nelze zadávat hodnoty z podokna SQL.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×