Stránka vlastností Sloupce

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností sloupce tabulky nebo sady výstupních sloupců zobrazení nebo vložené funkce.

Název tabulky

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí. Určuje název tabulky obsahující sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Vlastnost Název tabulky lze upravit pouze v Návrháři databáze, nikoli v Návrháři tabulky. Je-li v diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Název objektu

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete s tabulkou. Určuje název zobrazení nebo vložené funkce obsahující výstupní sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Vlastnost Název objektu nelze upravit.

Název sloupce

Určuje název vybraného sloupce. Chcete-li zobrazit vlastnosti jiného sloupce, rozbalte seznam Název sloupce.

Pokud pracujete s tabulkou, zobrazuje se zde název jednoho z jejích sloupců. Pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí, zobrazuje se zde název výstupního sloupce.

Výraz

Zobrazí se pouze při práci se zobrazením nebo s vloženou funkcí. Určuje databázový výraz výstupního sloupce, tj. sloupce, který se objeví ve výstupu zobrazení nebo vložené funkce. Pokud sloupec přímo odpovídá zdrojovému sloupci, bude výraz obsahovat jméno vlastníka, název tabulky a název sloupce. Obsahuje-li zobrazení nebo funkce například sloupec qty z tabulky sales (prodej), zobrazí se výraz dbo.sales.qty.

Pokud sloupec odpovídá odvozenému sloupci definovanému v zobrazení nebo ve vložené funkci, bude výraz určovat způsob odvození sloupce. Například sloupec nazvaný profit může být definován výrazem revenue-expenses.

Popis

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Určuje textový popis vybraného sloupce. Hodnota je uložena jako rozšířená vlastnost serveru SQL Server.

Typ dat

Určuje datový typ vybraného sloupce.

Pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí, vztahuje se vlastnost Typ dat pouze na výstupní sloupce, které přímo odpovídají sloupcům podkladové tabulky, zobrazení nebo funkce. Jinými slovy, je-li výstupní sloupec odvozený, bude vlastnost Typ dat prázdná. U zobrazení a vložených funkcí nelze tuto vlastnost upravit.

Délka

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje délku vybraného sloupce.

S možnou hodnotou Null

Určuje, zda lze do sloupce zadávat hodnoty Null.

 • NULL.     Je povoleno použití hodnot Null.

 • NOT NULL.     Použití hodnot Null není povoleno.

Výchozí hodnota

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje výchozí hodnotu, která bude v tomto sloupci použita, vložíte-li do tabulky řádek, jenž v tomto sloupci neobsahuje žádnou hodnotu. Hodnotou tohoto pole může být hodnota výchozího omezení serveru SQL Server nebo název globálního omezení, ke kterému je tento sloupec vázán. Rozevírací seznam obsahuje všechny globální výchozí hodnoty definované v databázi. Chcete-li sloupec svázat s globální výchozí hodnotou, vyberte ji z rozevíracího seznamu. Chcete-li pro sloupec vytvořit výchozí omezení, zadejte výchozí hodnotu přímo ve formě textu.

Přesnost

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje maximální počet číslic u hodnot v tomto sloupci.

Měřítko

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje maximální počet číslic, které se v hodnotách v tomto sloupci mohou objevit za desetinnou čárkou.

Identita

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda SQL Server používá daný sloupec jako sloupec identity. Možné hodnoty:

 • Ne.     Sloupec není použit jako sloupec identity.

 • Ano.     Sloupec je použit jako sloupec identity.

 • Ano (není určeno k replikaci).     Sloupec je použit jako sloupec identity s výjimkou situací, kdy do tabulky vkládá data replikační agent.

Základ pro identitu

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje počáteční hodnotu použitou ve sloupci identity. Tato vlastnost se vztahuje pouze na sloupce, u kterých je vlastnost Identita nastavena na hodnotu Ano nebo Ano (není určeno k replikaci).

Přírůstek pro identitu

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje přírůstek použitý ve sloupci identity. Tato vlastnost se vztahuje pouze na sloupce, u kterých je vlastnost Identita nastavena na hodnotu Ano nebo Ano (není určeno k replikaci).

Je RowGuid

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda SQL Server používá daný sloupec jako sloupec ROWGUID. Tuto vlastnost lze nastavit na hodnotu Ano pouze u sloupců identity.

Vzorec

(Pouze SQL Server verze 7.0 nebo vyšší) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje vzorec vypočítaného sloupce.

Řazení

(Pouze SQL Server 2000) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje pořadí řazení, které SQL Server standardně použije pro daný sloupec v případě, že jsou hodnoty v tomto sloupci použity k řazení řádků sady výsledků. Chcete-li použít výchozí pořadí řazení databáze, vyberte možnost <výchozí nastavení databáze>.

Formát

(Pouze SQL Server 2000) Určuje formát zobrazení sloupce. Chcete-li použít jiný formát, vyberte jej ze seznamu.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst použitý k zobrazení hodnot daného sloupce. Pokud vyberete možnost Automaticky, bude počet desetinných míst určen vybranou hodnotou vlastnosti Formát.

Vstupní maska

(Pouze SQL Server 2000) Chcete-li změnit vstupní masku, klepněte na toto textové pole a poté klepněte na tlačítko, které se objeví na jeho pravém okraji.

Titulek

(Pouze SQL Server 2000) Určuje textový popisek, který se ve výchozím stavu objeví ve formulářích používajících tento sloupec.

Indexované

(Pouze SQL Server 2000) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda pro daný sloupec existuje index. Možné hodnoty:

 • Ne.     Pro sloupec neexistuje index.

 • Ano (duplikáty povoleny).     Pro sloupec existuje jednosloupcový index s povolenými duplicitami.

 • Ano (bez duplikátů).     Pro sloupec existuje jedinečný index tvořený pouze tímto sloupcem.

Hypertextový odkaz

(Pouze SQL Server 2000) Určuje, zda lze hodnoty obsažené v tomto sloupci interpretovat jako hypertextové odkazy.

Režim IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje stav IME (Input Method Editor) sloupce v situacích, kdy uživatel zadává do sloupce hodnoty. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • No Control.     Hodnota No Control (Bez řízení) je výchozí.

 • Zapnuto.     Určuje, že režim IME je zapnut a jako hodnoty sloupce lze zadávat znaky čínských, japonských a korejských abeced.

 • Vypnuto. Určuje, že režim IME je vypnut. Při zadávání hodnot do tohoto sloupce pracuje klávesnice v anglickém režimu.

 • Zakázat.     Tato hodnota je shodná s hodnotou Vypnuto, navíc však brání uživatelům v zapnutí režimu IME.

 • Hiragana.     Tato hodnota je platná pouze pro japonskou verzi editoru IME.

 • Katakana.     Tato hodnota je platná pouze pro japonskou verzi editoru IME.

 • Katakana s poloviční šířkou. Tato hodnota je platná pouze pro japonskou verzi editoru IME.

 • Alfanumerická s plnou šířkou.     Tato hodnota je platná pouze pro japonskou a korejskou verzi editoru IME.

 • Alfanumerická. Tato hodnota je platná pouze pro japonskou a korejskou verzi editoru IME.

 • Hangul s plnou šířkou.     Tato hodnota je platná pouze pro korejskou verzi editoru IME.

 • Hangul.     Tato hodnota je platná pouze pro korejskou verzi editoru IME.

Režim Sentence editoru IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje, jaký další převod IME je použit při zadávání hodnot do sloupce. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Phase Predict.     Určuje základní úroveň převodu. Tato možnost je výchozí.

 • Plural Clause.     Podporuje převod využívající další slovníky s jmennými, zeměpisnými a poštovními daty.

 • Konverzace.     Podporuje převod s rozpoznáváním konverzačního jazyka.

 • Žádný.     Převod znaků je zakázán.

Furigana

(Pouze SQL Server 2000) Určuje sloupec, do kterého se ukládá ekvivalent textu zadaného uživatelem v abecedě Furigana. Když uživatel zadá do tohoto sloupce hodnotu, bude tato hodnota uložena a kromě toho bude do sloupce uvedeného v této vlastnosti uložen ekvivalent zadaného textu v abecedě Furigana.

Poštovní adresa

(Pouze SQL Server 2000) Určuje ovládací prvek nebo pole, ve kterém se zobrazí adresa odpovídající zadanému směrovacímu číslu nebo data čárového kódu zákazníka odpovídající zadané adrese.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×