Správa rozsáhlé seznamy a knihovny v Sharepointu 2013 a 2016 služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Bez ohledu na velikost jsou seznamy a knihovny v mnoha směrech zásadní. Pokud však seznam či knihovna obsahuje velký počet položek, je třeba pečlivě naplánovat a uspořádat přístup k datům a stanovit u něj zodpovědnosti. Díky dobrému plánování a využití klíčových funkcí seznamů a knihoven zajistíte všem uživatelům rychlé vyhledání potřebných informací, aniž by to negativně ovlivnilo výkon zbývající části webu.

Poznámka : Toto téma je určené pro SharePoint 2013 a SharePoint 2016 pouze uživatelé místní. Pokud používáte Office 365 nebo Sharepointu Online, přečtěte si téma Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365.

Přehled seznamů a knihoven s velkým počtem položek

Můžete pracovat s velmi rozsáhlými seznamy a knihovnami. Následující tabulka shrnuje specifikace a omezení seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Funkce

Maximální limit

Počet položek v seznamu nebo knihovně

50 milionů

Velikost jednotlivé položky souboru nebo přílohy k položce

10 GB

Jak vidíte, do seznamů a knihoven lze uložit velké množství dat. Pokud však dotaz nebo databázová operace překročí omezení nebo limit prostředků, mohou být zablokovány, protože přístup k takovému počtu položek může negativně ovlivnit další uživatele webu. Naštěstí je k dispozici několik přímočarých strategií a základních funkcí, pomocí nichž lze dosáhnout požadovaných výsledků a zároveň předejít překročení těchto omezení a limitů. Všichni uživatelé mohou omezení obejít během vyhrazeného časového intervalu. Po získání odpovídajícího oprávnění je také možné využít vyšší limit prostřednictvím kódu.

Minimalizovat databáze konflikty, SQL Server často používá úroveň řádku zamknutí jako strategii zajistit přesnost aktualizace bez nepříznivě vlivu na ostatní uživatelé, kteří mají přístup k další řádky. Ale pokud pro čtení a zápis databáze operace, například dotazu způsobí, že víc než 5 000 řádků, které chcete uzamknout najednou, je efektivnější pro systém SQL Server dočasně eskalování zámek celou tabulku, až do dokončení databázová operace.

Poznámka : Skutečný počet mailu nebývá vždycky 5000 a může lišit v závislosti na webu, množství aktivity v databázi a konfiguraci vašeho webu.

Pokud dojde k této vedoucím uzamknout, zabrání jiným uživatelům přístup k tabulce. V takovém případě příliš často uživatelé budou mít snížení výkonu systému. Limity a prahové hodnoty jsou proto základní minimalizovat vliv operace náročné databáze a zůstatek potřeb všem uživatelům.

Začátek stránky

Následující schéma shrnuje klíčové body procesů probíhajících na pozadí v okamžiku, kdy získáváte přístup k velkému počtu položek v seznamu nebo knihovně.

Rozsáhlé seznamy a knihovny

1. Data seznamu nebo knihovny v kolekci webů jsou uložená v databázové tabulce SQL Serveru, která udržuje celkový výkon, sdílení a přesnost pomocí dotazů, indexů a uzamčení.

2. Filtrovaná zobrazení s indexy sloupců (a další operace) vytvářejí databázové dotazy, které určí podmnožinu sloupců a řádků a vrátí ji do vašeho počítače.

3. Mezní hodnoty a omezení pomáhají omezovat objem operací a vyvažovat systémové prostředky pro mnoho současně pracujících uživatelů.

4. Vývojáři s oprávněními můžou k dočasnému zvýšení mezních hodnot a omezení u vlastních aplikací použít přepsání modelu objektu.

5. Správci můžou určit vyhrazené časové intervaly mimo špičku, kdy můžou všichni uživatelé provádět operace bez omezení.

6. Informační pracovníci můžou zobrazení dat na stránce urychlit pomocí vhodných zobrazení, stylů a omezení stránky.

Začátek stránky

Následující tabulka shrnuje informace o omezeních a limitech prostředků, které byste měli znát. Tato omezení a limity se nastavují na stránce Omezení prostředků v konzole Centrální správa. Konkrétní omezení a požadavky daného webu zjistíte u správce.

Poznámka : Kvůli usnadnění správy nepodléhá správce následujícím omezením a limitům prostředků.

Mezní hodnota
nebo omezení

Výchozí
hodnota

Popis

Mezní hodnota zobrazení seznamu

5 000

Určuje maximální počet položek v seznamu nebo knihovně, které může databázová operace (například dotaz) zpracovat najednou. Operace překračující toto omezení jsou blokovány.

Jakmile seznam překročí 3 000 položek, zobrazí se varování na stránce Nastavení seznamu, abyste získali čas změnit své plány. Varování obsahuje odkaz nápovědy na toto téma.

Limit jedinečných oprávnění

50 000

Určuje maximální počet jedinečných oprávnění povolených u seznamu či knihovny.

Při každém přerušení vztahu dědičnosti oprávnění k položce nebo složce se do tohoto limitu započítá jedno jedinečné oprávnění. Pokusíte-li se přidat položku, kterou by byl tento limit překročen, nebude takový krok možný.

Limit velikosti řádků

6

Určuje maximální počet interních řádků tabulky v databázi používaný pro položku seznamu nebo knihovny. Z důvodu usnadnění zpracování širokých seznamů s mnoha sloupci je každá položka zalomena přes několik interních řádků tabulky, a to až na 6 řádků a do celkového objemu 8 000 bajtů (bez příloh).

Máte-li například seznam s mnoha úzkými sloupci, který obsahuje stovky sloupců Ano/Ne, mohli byste tento limit překročit. V takovém případě by nebylo možné do seznamu přidávat další sloupce Ano/Ne, avšak je možné, že byste nadále mohli přidávat sloupce jiného typu.

Správci můžou tenhle limit nastavit jenom pomocí modelu objektu, ne v uživatelském rozhraní.

Mezní hodnota vyhledávání zobrazení seznamu

12

Určuje maximální počet operací spojení, jako jsou operace založené na sloupcích vyhledávání, sloupcích Osoba či skupina nebo sloupcích stavu pracovního postupu.

Jestliže dotaz používá více než osm sloupců, dojde k zablokování operace. Je však možné programátorskými prostředky vybrat sloupce určené k použití, a to pomocí maximálního zobrazení, které lze nastavit prostřednictvím modelu objektu.

Velikost mezní hodnoty zobrazení seznamu pro auditory a správce

20 000

Určuje maximální počet položek seznamu či knihovny, které může databázová operace, například dotaz, najednou zpracovat v případě, že ji provádí auditor nebo správce s příslušnými oprávněními. Toto nastavení funguje ve spojení s nastavením Povolit přepsání modelu objektu.

Povolit přepsání modelu objektu

Ano

Určuje, jestli můžou vývojáři provádět databázové operace, jako jsou dotazy, které vyžadují přepsání hodnoty Mezní hodnota zobrazení seznamu na vyšší limit určený položkou Mezní hodnota zobrazení seznamu pro auditory a správce. Vývojáři s odpovídajícím oprávněním můžou toto nastavení využít a prostřednictvím kódu programu si vyžádat, aby jejich dotaz používal vyšší mezní hodnotu zobrazení seznamu, jenom v případě, že správce povolí přepsání modelu objektu.

Denní časový interval

Žádný

Určuje časový interval, během kterého jsou mezní hodnoty a limity prostředků ignorované. Správce může nakonfigurovat časový interval mimo špičku po 15minutových přírůstcích až do výše 24 hodin, například od 18:00 do 22:00 nebo od 01:30 do 05:15.

Databázová operace nebo dotaz zahájené během denního časového intervalu proběhnou až do dokončení (nebo selhání) i v případě, že neskončí v rámci určeného časového intervalu.

Začátek stránky

Způsoby správy seznamů a knihoven s velkým počtem položek

Následující části obsahují doporučení, techniky a tipy pro zajištění rychlého přístupu k velkému počtu položek v seznamu či knihovně a pro podporu bezproblémového provozu webu.

Chcete-li zlepšit zpracování rozsáhlého seznamu nebo knihovny, můžete indexovat až 20 sloupců. Index u sloupce vám obecně umožní rychlé vyhledání požadovaných řádků na základě hodnot v tomto sloupci, přestože pracujete s miliony položek. Pokud zkombinujete indexy s filtrovanými zobrazeními, můžete načíst požadované položky velmi rychle.

Při vytváření a používání indexovaných sloupců je třeba uvážit následující záležitosti. Každý další index sloupce spotřebovává v databázi prostředky navíc a přidává ke každé operaci určitou režii nutnou k udržování indexu. Proto byste měli indexy přidávat pouze ke sloupcům, které se budou aktivně používat pro filtrování v zobrazeních seznamu nebo knihovny. Je vhodné posoudit všechna zobrazení a určit, které sloupce se nejběžněji používají pro filtrování napříč různými zobrazeními. Na tomto základě lze snáze vybrat správné sloupce pro indexování. Mějte na paměti, že každý sloupec, u kterého definujete požadavek na jedinečnou hodnotu, vyžaduje index.

Následující tabulka shrnuje, které sloupce lze a nelze indexovat.

Podporované typy sloupců

Nepodporované typy sloupců

Jeden řádek textu

Více řádků textu

Volba (s jednou hodnotou)

Volba (s více hodnotami)

Číslo

Počítaný

Měna

Hypertextový odkaz nebo obrázek

Datum a čas

Vlastní sloupce

Vyhledávání (s jednou hodnotou)

Indexování sloupce v jiném seznamu nebo knihovně nezlepší výkon operace vyhledávání.

Vyhledávání (s více hodnotami)

Osoba nebo skupina (s jednou hodnotou)

Osoba nebo skupina (s více hodnotami)

Ano/Ne

Externí data

Spravovaná metadata

Postup vytvoření indexovaného sloupce naleznete v části Vytvoření jednoduchého nebo složeného indexu v tomto tématu. Získání několik dalších rad při plánování knihoven původně, naleznete v článku plánování knihovny dokumentů ve službě SharePoint 2013

Začátek stránky

Chcete-li v zobrazení rychle filtrovat velký počet položek, musí první sloupec zadaný ve filtru představovat indexovaný sloupec. Další sloupce zadané ve filtru zobrazení mohou, ale nemusejí být indexované, protože zobrazení případné indexy nepoužívá. Dále je třeba zajistit, aby první sloupec filtru nevracel více položek, než odpovídá mezní hodnotě zobrazení seznamu, i když konečný výsledek filtrovaného zobrazení vrací méně položek než tato mezní hodnota.

Pokud první sloupec filtru vrací více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, můžete použít filtr se dvěma nebo více sloupci. Jestliže definujete filtrované zobrazení využívající dva či více sloupců, omezíte celkový počet vrácených položek obvykle pomocí operátoru AND. Ale i v tomto případě je stále nutné jako první ve filtru určit sloupec, který s největší pravděpodobností vrátí menší objem dat. Filtr OR téměř vždy počet vrácených položek zvýší a nebude za těchto okolností efektivní.

Důležité : Přestože můžete indexu vyhledávací sloupec, aby se zvýšil výkon, kvůli kterým větší než mezní hodnota zobrazení seznamu pomocí indexované vyhledávací sloupec nelze použít. Použijte jiný typ sloupce jako primární a sekundární index.

Důležité : Pokud filtrujete seznamu indexované polem, zkontrolujte odpadkový koš pro odstraněné položky. Položky v odpadkovém koši nejsou odstraněn z back-end databáze, dokud se odeberou z koše. Pokud celkový počet filtrované položky v seznamu a v odpadkovém koši je větší než mezní hodnota v seznamu, pak vám můžou zobrazit neúplné sady výsledků nebo žádný vůbec.

Následuje několik návrhů obvyklých zobrazení, která s indexovanými sloupci dobře fungují:

Filtr:

Indexovaná položka:

Příklady:

Nedávno změněné položky

Sloupec Změněno

Pokud chcete zobrazit jenom položky, které se změnily v uplynulém týdnu, použijte filtr změněno  je větší než  [dnes] -7.

Nové položky

Sloupec Vytvořeno

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky přidané v uplynulém týdnu, použijte filtr Vytvořeno je větší než [Dnes]-7.

Moje položky

Sloupec Vytvořil

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky, které jste sami přidali, použijte filtr Vytvořil je rovno [Já].

Položky s termínem splnění v aktuální den

Sloupec Termín splnění (který vytvoříte v seznamu nebo knihovně)

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom položky s termínem splnění v aktuální den, použijte filtr Termín splnění je rovno [Dnes].

Aktualizace diskusní vývěsky

Sloupec Naposledy aktualizováno

Pokud chcete vytvořit zobrazení obsahující jenom diskuse aktualizované v uplynulém měsíci, použijte filtr Naposledy aktualizováno je větší než [Dnes]-30.

Archivace souborů v knihovně dokumentů

Datum změny

Pokud chcete vytvořit zobrazení dokumentů, které nebyly změněné od roku 2006 (a které chcete později archivovat), použijte filtr Datum změny je menší než 31. prosinec 2006.

Vyhledání podmnožiny finančních dat

Oblast, rok (jako dva jednoduché indexy)

Pokud chcete vytvořit zobrazení finančních dat v severovýchodní oblasti 2008, použijte filtr oblast rovná se "NE" a roce 2008 rovná se, protože sloupci oblast je pravděpodobně nižší hodnoty než na sloupec Year.

Poznámka : I když vytvoříte filtrované zobrazení založené na indexech sloupců, určité další operace mohou nadále zůstat blokované, protože vyžadují přístup k celému seznamu nebo knihovně. Mezi tyto operace patří: přidání nebo odstranění indexu, vytvoření řazení v definici zobrazení, zobrazení celkové hodnoty sloupce a přidání, aktualizace nebo odstranění počítaných polí.

Poznámka : Složený index je založen na dvou sloupcích, primárním a sekundárním, a k rychlému přístupu k datům může využít kterýkoli z nich.

Začátek stránky

Složky (nazývané také kontejnery) nejsou sice při práci s rozsáhlými seznamy a knihovnami nutné, pomocí nich však můžete zlepšit efektivitu přístupu k datům a lépe je uspořádat. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň seznamu či knihovny. Jestliže přecházíte k položkám ve složce, využíváte ve skutečnosti k přístupu k datům uvedený interní index. Je nutné upozornit, že pokud složka obsahuje podsložky, bude každá podsložka považována za položku (nikoli však případné položky v této podsložce).

I v případě, že celkové množství položek v seznamu či knihovně je velmi rozsáhlé, je zobrazení jedné složky přinejmenším stejně rychlé jako zobrazení, které filtruje celkový počet položek pomocí indexovaného sloupce. V některých případech může být řešením rozdělení všech položek v seznamu či knihovně do více složek tak, aby žádná z nich neobsahovala více než pět tisíc položek.

Při uspořádání rozsáhlého seznamu nebo knihovny do složek je důležité zvážit následující faktory:

 • Složka může obsahovat víc položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud se však chcete vyhnout zablokování, bude možná potřeba použít filtrované zobrazení založené na indexech sloupců.

 • Pokud při vytváření nebo úpravě zobrazení tohoto seznamu či knihovny zvolíte v části Složky možnost Zobrazit všechny položky bez složek, je nutné nastavit filtr založený na jednoduchém indexu, čímž znemožníte dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu.

 • Často je užitečné ve výchozím zobrazení zobrazit veškeré dostupné složky bez filtrování, aby uživatelé při vkládání nových položek mohli zvolit odpovídající složku. Zobrazení všech složek také snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v seznamu či knihovně. V seznamech (na rozdíl od knihoven) neexistuje žádný automatický postup k přesunutí položek mezi složkami.

Začátek stránky

Jakmile přenesete podmnožinu dat do svého počítače, máte k dispozici další strategie pro urychlení zobrazení dat v prohlížeči.

Zvýšíte-li velikost zdrojového kódu HTML webové stránky, dojde obvykle k odpovídajícímu nárůstu doby vykreslení stránky. Čím větší stránka je, tím déle trvá její zobrazení. Výchozím stylem zobrazení seznamu či knihovny je například styl tabulky, ve které se zobrazí všechna data na jedné stránce a každá položka v novém řádku tabulky. Čím více řádků tedy zobrazujete, tím déle zobrazení dat trvá.

Nastavení omezení počtu položek na stránce

Nastavením omezení počtu položek na stránce můžete pomocí konkrétního čísla (výchozí hodnota je 30) přímo řídit, kolik položek se zobrazí najednou.

Styl Seskupit podle

Při nastavování omezení počtu položek na stránce je možné volit ze dvou možností:

 • Vyberete-li možnost Zobrazit položky po dávkách o zadané velikosti (pro stránkování), vytváříte zobrazení dat po stránkách užitečné v případě, že položky procházíte nějakým neinteraktivním způsobem.

 • Vyberete-li možnost Omezit celkový počet vrácených položek na zadaný počet, vytváříte pevný limit, který může a nemusí vrátit úplné výsledky dané operace s filtrem. Může však být užitečný při testování zobrazení, vytváření prototypu nebo v případě, že chcete do zobrazení načíst pouze první hodnoty.

  Použití stylu zobrazení Podokno náhledu

Chcete-li zobrazit veškeré informace z položek v seznamu ve formátu svislého podokna, použijte styl Podokno náhledu. Data je možné procházet rychleji, jestliže podržíte ukazatel myši nad názvem položky v oblasti s možností posouvání v levé části stránky. Tímto způsobem zobrazíte všechny hodnoty sloupců aktuální položky ve svislém seznamu v pravé části stránky. Zobrazí se méně počátečních dat, což napomáhá rychlejšímu zobrazení. Tento styl je také velmi užitečný v případě, že je seznam široký nebo obsahuje velký počet sloupců a prohlížení dat by vyžadovalo vodorovné posouvání.

Styl Seskupit podle

Použití stylu zobrazení Seskupit podle

Styl zobrazení Seskupit podle seskupuje data podle kategorie (až do dvou úrovní), které vyberete během definování zobrazení. Díky tomu je počáteční zobrazení seznamu podstatně menší. Kliknutím na tlačítko se symbolem plus/minus můžete rozbalit nebo sbalit konkrétní skupinu dat a načíst na aktuální stránku jenom její podmnožinu, kterou potřebujete.

Styl Seskupit podle

Zobrazení ve stylu nejen omezuje zobrazení dat, ale také načítání data. Ujistěte se, že možnost Zobrazit seskupení výchozí je nastavena na Sbalit. Můžete taky určit stránkování seskupených dat stejným způsobem jako data, která není seskupené. V některých případech, jako je jednoduchý vykazování nebo rozbalování a přechod k obecnějším informacím najít a aktualizovat data může být tento styl zobrazení mnohem efektivnější uživatelé můžou používat.

Pomocí denního časového intervalu můžou správci určit vyhrazené časové období mimo špičku (například od 18:00 do 22:00), během kterého můžou všichni uživatelé provádět neomezené operace.

Primárním způsobem načtení položek ze seznamu či knihovny jsou sice zobrazení, přístup k položkám v seznamu nebo knihovně však vyžadují také další příkazy a operace služby SharePoint, jako je například přidání a odstranění indexu, přidání a úpravy sloupce seznamu, odstranění a kopírování složek, změna nastavení zabezpečení seznamu nebo knihovny, uložení seznamu s obsahem jako šablony, odstranění webu či obnovení nebo odstranění položek z Koše. Také tyto příkazy a operace mohou selhat, pokud při načítání dat seznamu překročí mezní hodnoty a omezení webu.

Pokud nejste vývojáři nebo nemáte odpovídající přístup k vývojářským prostředkům, které zvládnou uvedené operace za vás, můžete tyto typy operací odložit na denní časový interval. V případě, že je pravidelný denní časový interval nastavený na noční hodiny, můžete správce požádat, aby ho přesunul na časné ráno nebo pozdní večer.

Začátek stránky

Převedení dat do offline režimu je pro uživatele často praktičtější a efektivnější. Můžete provést změny ve svém stolním nebo přenosném počítači, pak převést data zpět online a snadno a efektivně synchronizovat změny a vyřešit konflikty. Při práci s rozsáhlými seznamy s využitím offline synchronizace s cílem data „čistit“, analyzovat nebo vykazovat lze snížit objem databázové činnosti a minimalizovat zátěž prostředků služby SharePoint.

Data seznamu můžete převést do offline režimu a po opětovném přechodu do online režimu synchronizovat změny pomocí několika produktů Microsoft Office.

Aplikace Microsoft Access       Můžete čtení a zápis nejčastěji nativní seznamy z MicrosoftAccess propojením k nim a Access pracuje s prakticky všech datových typů Sharepointu. Propojení umožňuje připojení k datům v seznamu služby SharePoint, takže vytvořit obousměrné připojení k prohlížení a úpravy nejnovější data, jak v seznamu služby SharePoint a databáze aplikace Access. Access vytvoří kopii nebo zreplikuje seznamu služby SharePoint v Accessové tabulce. Po vytvoření tabulky aplikace Access můžete pracovat s daty seznamu v aplikaci Access až omezení přístupu dvou gigabajtů (s výjimkou případných příloh, které nejsou uložené místně). Kromě toho Access ukládá data seznamu na straně klienta, použije efektivně v paměti, zápis mezipaměti a pouze přenosů změněné položky seznamu. Které vytvoří dotazů a aktualizace pracovat mnohem rychleji. Dialogové okno vyřešení konfliktů usnadňuje spravovat konfliktní aktualizace hladký průběh způsobem.

Pokud je zapnuta služby Access Services, pak můžete pracovat daty mnohem více než mezní hodnota zobrazení seznamu až 50 000 položek ve výchozím nastavení. Access automaticky zpracuje data seznamu nebo knihovny po malých dávkách a potom sestavení dat postup, který umožňuje práci s daty podstatně více než mezní hodnota zobrazení seznamu a bez nepříznivě vlivu na ostatní uživatelé na Sharepointovém webu. Další informace naleznete v části Použití služby Access Services .

Aplikace Microsoft Excel        Sharepointové seznamy můžete exportovat do tabulky aplikace Excel, která vytvoří jednosměrné datového připojení mezi tabulku aplikace Excel a seznamu služby SharePoint. Při aktualizaci dat ze seznamu služby SharePoint a aktualizace tabulky aplikace Excel, Microsoft Excel nahradí data z Excelové tabulky nejnovější data seznamu služby SharePoint, přepisování žádné změny, které jste udělali tabulky aplikace Excel. Jakmile se data v tabulce aplikace Excel, můžete využít mnoho funkcí analýzy dat Microsoft Excel, například listy výkonné a flexibilní, sestavy kontingenčních tabulek, grafů s profesionálním vzhledem a spark řádky, podmíněné formátování s ikonami, datových pruhů a barevné škály a sofistikované operace citlivostní analýzy.

Pokud je aktivována funkce Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to až 50 000 položek). Další informace naleznete v části Použití služeb Access Services.

Microsoft Outlook        Z Microsoft Outlook můžete můžete číst a psát kontaktu, úkolu, kalendáře a seznamy diskusí, stejně jako synchronizace knihoven dokumentů. Například můžete pracovat s standardními seznamy úkolů a seznamů úkolů projektu přepnutím seznamů úkolů do offline režimu, zobrazení, aktualizace a přiřazením nové úkoly, jejich uvedení zpět online a jejich synchronizace aniž byste museli opustit Outlook; Můžete ukládat, sdílet a spravovat kontakty služby SharePoint mnohem efektivněji v Outlook.

Začátek stránky

Alternativní způsob, jak hledat dokumenty nebo položky v rozsáhlé knihovně nebo seznamu, představuje pole Hledat, do kterého můžete zadat klíčové slovo nebo výraz. Vyhledávání SharePointu používá vlastní indexovací mechanismy, nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu ani jiným souvisejícím omezením. Když hledáte pomocí pole Hledat, můžete postupně rozšiřovat obor hledání:

 • Ve výchozím nastavení je obor hledání založený nejdřív na všech položkách aktuálního zobrazení a případných podsložkách. Výsledky se zobrazí jako sloupce, které můžete dál filtrovat a řadit. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu, nezobrazí se všechny výsledky.

 • Pokud nenajdete, co hledáte, můžete obor hledání rozšířit na celý seznam včetně všech podsložek bez ohledu na aktuální zobrazení nebo mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • A nakonec můžete rozšířit obor hledání na celý web. V tomto případě se všechny výsledky zobrazí na stránce standardního vyhledávání na webu. Výsledky pak můžete dále upřesnit pomocí panelu upřesnění, který můžete použít k filtrování, například podle autora dokumentu nebo data vytvoření položky seznamu. Dokonce můžete formulovat propracovanější dotazy pomocí logické syntaxe a operátorů.

Poznámky : Do vyhledávacího pole je dostupný jenom u seznamů a knihoven, které jsou zobrazeny jako klienta vykreslení zobrazení. I když se ve výchozím nastavení pro zobrazení vyhledávacího pole, do vyhledávacího pole můžete skrýt – webové části Seznam vlastností Vyhledávacího pole ve skupině různé části podokna nástrojů.

Seznam vlastností "Zobrazit vyhledávací pole" ve skupinovém rámečku různé

Začátek stránky

Pokud chcete dále podpořit celkový výkon systému a vyhnout se dosažení mezní hodnoty či omezení prostředků, zvažte také změny u následujících často používaných funkcí SharePointu:

Osobní zobrazení:    Vzhledem k tomu, že vytvoření zobrazení správně používajících index sloupce je v případě rozsáhlých seznamů a knihoven náročné, může být vhodné přispěvatelům u těchto seznamů a knihoven odebrat oprávnění Spravovat osobní zobrazení. Odebráním uvedeného oprávnění znemožníte uživatelům vytvářet zobrazení, která vrací všechny položky a mohou následně ovlivnit výkon ostatních částí webu.

Relační seznamy:     Vytváříte-li vztahy mezi seznamy pomocí vyhledávacích sloupců, jedinečných sloupců a vynuceného relačního chování (označovaného také jako referenční integrita), můžete dosáhnout mezní hodnoty zobrazení seznamu a zablokování za následujících okolností:

 • Jako jedinečný v existujícím seznamu určíte sloupec s více položkami, než je mezní hodnota zobrazení seznamu. (Je však nutné upozornit, že přidání jedné položky do seznamu, který tím přesáhne tuto hodnotu, obvykle nepředstavuje blokovanou operaci.)

 • Seznam obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, a zapnete u vyhledávacího pole v tomto seznamu možnost Kaskádové odstraňování (nebo Zakázat odstranění).

Informační kanály RSS:     Jakmile je podpora informačních kanálů RSS povolena v konzole Centrální správa a na úrovni kolekce webů, můžete uvedenou podporu povolit a nakonfigurovat pro mnoho typů seznamů a knihoven. Při přístupu uživatelů k informačnímu kanálu RSS seznamu nebo knihovny se data načítají ze seznamu. Výchozí zobrazení informačních kanálů RSS omezuje počet vrácených položek na základě data jejich posledních úprav pomocí filtru u sloupce Změněno. Jestliže seznam nebo knihovna obsahují velký počet položek a jestliže uživatelé využívají přístup k informačním kanálům RSS, je vhodné sloupec Změněno indexovat. Počet načítaných položek můžete také omezit změnou jejich počtu a počtu dní, pro které jsou do informačních kanálů RSS zahrnovány změny.

Podrobnější informace o správě informačních kanálů RSS naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

V Accessu 2010 můžete vytvořit webovou databázi založenou na službách Access Services sestavením tabulek založených na propojených seznamech společně s dotazy, formuláři, sestavami a makry, které jste publikovali na sharepointovém webu. Tyto webové databáze se upgradují a můžete je pořád používat a upravovat. Můžete taky vytvořit nové databáze ze šablony, nejde to ale udělat z aplikace Access 2013.

Novým přístupem je vytvoření aplikace pro Access, což je sharepointová aplikace, kterou můžete vytvořit bez psaní kódu. Sharepointová aplikace je obvykle úzce zaměřené řešení, které se dá snadno distribuovat a zpřístupnit na trhu. Aplikaci si můžete představit jako výhodný alternativní způsob, jak zabalit, distribuovat, spustit, sledovat a odebrat řešení.

Na rozdíl od databáze aplikace Access Web obsahujícího data v seznamech služby SharePoint aplikace pro Access používá samostatných z produktů SharePoint databáze SQL serveru k ukládání dat a nepodléhá k mezní hodnota zobrazení seznamu služby SharePoint. To významně rozšiřuje možnosti přístupu řešení a chce k efektivnímu zpracování potenciálně miliony záznamů. Pro místní uživatele je možné konfigurovat databázi serveru SQL Server s dynamickými za bráně firewall vaší organizace. Uživatelé online databáze je databáze SQL Server Azure povolen s bezplatný účet a bezplatného úložiště. Pokud používáte Office 365, přečtěte si téma Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365.

A nakonec, kdykoli můžete synchronizovat data mezi sharepointovým seznamem a accessovou tabulkou, a udržovat tak obě množiny dat aktuální. Tato synchronizace funguje obousměrně. Změny, které v aplikaci Access 2013 uděláte v datech seznamu, se odešlou do sharepointového seznamu a změny provedené v sharepointovém seznamu se zase stáhnou do Accessu ve vašem počítači. Při synchronizaci dat běží na pozadí služby Access Services, které vám umožňují pracovat s výrazně větším objemem dat, než odpovídá mezní hodnotě zobrazení seznamu, aniž byste byli blokovaní. Služby Access Services automaticky zpracovávají data v dávkách vždy po 2 000 položkách a potom je znovu sestavují. Výchozí limit je 50 000 položek, ale toto nastavení může správce změnit. Služby Access Services mají vlastní sadu limitů a mezních hodnot.

Začátek stránky

Funkce Navigace pomocí metadat a filtrování je ve výchozím nastavení povolená na většině sharepointových webů. Přestože nebyla navigace pomocí metadat nakonfigurovaná pro konkrétní seznam nebo knihovnu, funkce Navigace pomocí metadat a filtrování stále běží na pozadí kvůli zvýšení výkonu zobrazení v seznamech a knihovnách. Funkce Navigace pomocí metadat a filtrování může automaticky vybrat nejlepší index, který se má používat vždycky, když se načte zobrazení. Když načtete nová zobrazení, použijete filtry pro zobrazení, vymažete filtry nebo použijete řazení pro pole, určí optimalizace dotazu nejlepší způsob, jakým se mají zadávat dotazy na databázi.

Pokud uživatel vytvoří nebo načte zobrazení, které nemůže pro dotazy na seznamy využívat index, funkce Navigace pomocí metadat a filtrování vytvoří a provede náhradní dotaz. Náhradní dotaz je upravená verze původního dotazu uživatele, který zobrazí částečnou sadu požadovaných položek, protože se nedotazuje na celý seznam, ale pouze na jeho část. Jeho účelem je poskytnout uživatelům alespoň nějaké užitečné výsledky v případech, kdy je původní dotaz blokován z důvodu omezení velkých seznamů. Zobrazuje se až 1 250 nejnovějších položek v závislosti na tom, kdy byly tyto položky přidány do seznamu. V některých případech vrátí náhradní dotazy 0 výsledků. Dochází k tomu v případě, že žádné položky v té části seznamu, která byla prohledávána dotazem, neobsahují výsledky odpovídající původnímu dotazu uživatele.

Web Centrum dokumentů můžete využít v případě, že potřebujete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Web Centrum dokumentů je založen na šabloně webu a navržen tak, aby sloužil jako centralizované úložiště pro správu velkého počtu dokumentů. Funkce, jako je navigace pomocí metadat nebo pomocí zobrazení stromové struktury, typy obsahu a webové části, vám usnadní efektivní a přehledné uspořádání a načtení dokumentů s ohledem na uživatele.

Pracovníci s obsahem mohou rychle nakonfigurovat navigaci pomocí metadat, která dobře funguje pro většinu knihoven, aniž by bylo nutné explicitně vytvářet indexy. Zároveň mohou snadněji vytvořit další indexy a tímto způsobem zlepšit výkon při použití širší škály filtrů a zobrazení.

Web Centrum dokumentů můžete využívat jako autorské prostředí nebo archiv obsahu:

 • V autorském prostředí mohou uživatelé aktivně rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Je aktivována správa verzí, která umožňuje udržovat deset či více starších verzí každého dokumentu. Uživatelé často rezervují dokumenty a vracejí je se změnami a pracovní postupy usnadňují automatizaci akcí u dokumentů.

 • Naopak v archivu obsahu (nebo ve znalostní bázi) probíhá uvedená činnost jen velmi zřídka. Uživatelé mohou dokumenty pouze zobrazit nebo odeslat na web. Archivy obsahu většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může zahrnovat až miliony souborů. V obvyklém scénáři, jakým je například centrum technické podpory ve velké organizaci, může k obsahu přistupovat až deset tisíc uživatelů (především za účelem čtení). Podmnožina tří až čtyř tisíc uživatelů může na web odesílat nový obsah.

Začátek stránky

Do sharepointových produktů můžete integrovat externí data pomocí služby Podnikové připojení, která zajišťuje standardizovaná rozhraní pro externí zdroje dat, jako jsou obchodní databáze, systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), OData nebo webové služby, podle toho který z sharepointových produktů používáte. Externí data jsou často zpřístupněná prostřednictvím externích seznamů. Externí seznam se chová v mnoha ohledech jako nativní seznam. Můžete například vytvářet, číst, aktualizovat a odstraňovat data a vytvářet zobrazení.

Externí seznamy nepodléhají stejným omezením a limitům prostředků jako nativní seznamy nebo knihovny, podléhají ale omezením a limitům služby Podnikové připojení. V některých případech tak může být externí seznam pro splnění vašich požadavků na práci s daty a aplikacemi praktičtější.

Začátek stránky

Postup indexování a filtrování zobrazení

Následující části obsahují podrobné postupy vytváření indexů a jejich použití ve filtrovaných zobrazeních.

Chcete-li zrychlit zpracování rozsáhlého seznamu či knihovny, můžete vytvořit index. Indexovaný sloupec pak můžete využít v případě, že vytváříte nebo upravujete filtrované zobrazení na základě indexů sloupců daného seznamu či knihovny.

Důležité : Protože indexování vyžaduje přístup k všechny položky v seznamu, je možné, že může být blokován indexování sloupce Pokud celého seznamu větší než mezní hodnota zobrazení seznamu. V takovém případě provádění operací během denního časového intervalu nebo kontaktujte svého správce.

Důležité : Přestože můžete indexu vyhledávací sloupec, aby se zvýšil výkon, kvůli kterým větší než mezní hodnota zobrazení seznamu pomocí indexované vyhledávací sloupec nelze použít. Použijte jiný typ sloupce jako primární a sekundární index.

 1. Přejděte na web, který obsahuje požadovaný seznam nebo knihovnu.

 2. Klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu nebo Obsah webu a potom klikněte na název.

 3. Klikněte na Seznam nebo Knihovna > Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 4. V části sloupce poznamenejte typ pro každý sloupec. Zkontrolujte, že vyberete vyhledávací sloupec v kroku 7.

 5. Klikněte na Indexované sloupce.

 6. Na stránce Indexované sloupce klikněte na možnost Vytvořit nový index.

 7. Postupujte následovně:

  1. Vytvoření jednoduchého indexu, vyberte sloupec, který není vyhledávacího sloupce v části Primární sloupec v části primární sloupec pro tento index.

  2. Vytvoření složeného indexu, vyberte na jiný sloupec, který není vyhledávacího sloupce v části Sekundární sloupec v části sekundární sloupec pro tento index.

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Po indexování můžete sloupec přidat do vytvářeného nebo upravovaného zobrazení a pak jej použít pro filtrování. Než začnete vytvářet zobrazení, můžete do seznamu přidat další sloupce, aby bylo možné položky flexibilněji řadit, seskupovat a filtrovat.

Další informace o tvorbě sloupců a zobrazení naleznete v části Viz také.

 1. Přejděte na web, který obsahuje požadovaný seznam nebo knihovnu.

 2. Klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu nebo Obsah webu a potom klikněte na název.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  Vytvoření zobrazení
  1. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Vytvořit zobrazení.

  2. Klikněte na požadovanou možnost (například Standardní zobrazení) nebo na existující zobrazení, které chcete k vytvoření zobrazení použít.

  3. Do pole Název zobrazení zadejte název zobrazení.

   Chcete-li dané zobrazení použít jako výchozí pro seznam či knihovnu, vyberte volbu Nastavit jako výchozí zobrazení. Výchozím zobrazením pro seznam či knihovnu může být pouze veřejné zobrazení.

  Změna zobrazení
  1. Ve skupině Spravovat zobrazení vyberte z rozevíracího seznamu Aktuální zobrazení zobrazení, které chcete upravit.

  2. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na tlačítko Změnit toto zobrazení.

  3. V části Filtr klikněte na možnost Zobrazit položky, pouze platí-li následující a pak rozhodněte, jak chcete filtrovat položky na základě některého z indexovaných sloupců.

   Například vytvořit zobrazení obsahující jenom položky, které byly upraveny dnes, vyberte sloupec Změněno (Indexováno) a podmínku je rovno a zadejte [dnes].

   Poznámka : Pokud za názvem žádného ze zobrazených sloupců není uveden text (Indexováno), nejsou pro daný seznam nebo knihovnu dostupné žádné indexované sloupce. Je potřeba nejdřív vytvořit jednoduchý nebo složený index.

  4. Vyberte ostatní požadované možnosti pro zobrazení, například zobrazené a skryté sloupce nebo způsob řazení položek.

  5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Plánování knihovny dokumentů ve službě SharePoint 2013

Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×