Správa možností zpracování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

U sestavy můžete nastavit možnosti zpracování, abyste mohli zjistit, kdy ke zpracování dat dochází. Můžete také nastavit hodnotu časového limitu pro zpracování sestavy a možnosti, které určují, zda je pro aktuální sestavu povolena historie sestavy.

Co chcete udělat?

Nastavit možnosti aktualizace dat

Nastavit možností ukládání sestav do mezipaměti

Nastavení hodnot časových limitů zpracování

Nastavení možností a omezení historie sestavy

Nastavení možností aktualizace dat

Snímek sestavy je sestava, která načítá data v plánovaných intervalech a ukládá je do databáze serveru sestav. Sestavu můžete spustit jako snímek sestavy, abyste zabránili zpracovávání dat v libovolných časech (například během plánovaného zálohování). Snímek sestavy se obvykle vytvoří a následně aktualizuje podle plánu a umožní vám přesně načasovat, kde dojde ke zpracování sestavy a dat. Pokud je sestava založená na dotazech, jejichž spuštění trvá delší dobu, nebo na dotazech používajících zdroj dat, u kterého preferujete, aby k němu nikdo během určitých hodin nepřistupoval, měli byste sestavu spustit jako snímek.

Snímek sestavy je uložený v databázi serveru sestav, kam se načte poté, co si uživatel nebo proces (například odběr) sestavu vyžádá. Při aktualizaci se snímek sestavy přepíše novou instancí. Server sestav neukládá předchozí verze snímku sestavy, pokud výslovně nenastavíte možnosti tak, aby se přidala do historie sestavy.

Požadavky snímku

Ne všechny sestavy lze nakonfigurovat tak, aby je bylo možné spustit jako snímek. Snímek sestavy nemůžete vytvořit pro sestavu, která žádá uživatele o pověření nebo používá integrované zabezpečení systému Windows k získání dat pro sestavu. Pokud chcete jako snímek spustit parametrizovanou sestavu, musíte určit výchozí parametr, který se má použít při vytváření snímku. Na rozdíl od sestav, které běží na vyžádání, není pro snímek sestavy možné určit jinou hodnotu parametru, jakmile je sestava otevřená. Výběr jiné hodnoty parametru by vedl k nové žádosti o zpracování sestavy, což není povolené.

Konfigurace sestavy na vyžádání tak, aby se spustila jako snímek, může vést k deaktivaci odběrů. Server sestav deaktivuje stávající odběry, pokud sestava používá parametry dotazu a vy vyberte výchozí hodnotu, která se liší od hodnoty používané v odběru. V takovém případě server sestav odběr zakáže. Pokud chcete odběr znovu aktivovat, otevřete odběr a pak ho uložte. Když otevřete odběr, server sestav aktualizuje hodnoty parametrů odběru na ty, které jsou určené pro snímek. Další informace najdete v tématu Správa odběru.

Ve výchozím nastavení jsou možnosti zpracování nastaveny na Používat dynamická data. Dotazy v sestavě se spustí při každém otevření sestavy uživatelem. Pokud chcete spustit sestavu pomocí dat snímku, postupujte takto:

 1. Přejděte na sestavu v knihovně.

 2. Klikněte na šipku dolů a vyberte Správa možností zpracování.

 3. V Možnostech aktualizace dat klikněte na Používat data snímku. Pokud se zobrazí zpráva „Tuto sestavu nelze spustit ze snímku, protože minimálně jedna sada pověření zdroje dat není uložena“, sestava není nakonfigurovaná na bezobslužné spuštění a před nastavením této možnosti je nutné upravit zdroje dat, aby používaly uložená pověření. Pokyny najdete v tématu Plánování zpracování sestav a odběrů.

 4. V části Možnosti snímků dat vyberte Naplánovat zpracování dat.

 5. Na Podle sdíleného plánu klikněte, pokud máte stávající sdílený plán, který chcete použít. V opačném případě klikněte na Podle vlastního plánu a potom klikněte na Konfigurovat.

 6. Vyberte frekvenci, plán, počáteční a koncové datum a klikněte na OK.

 7. V části Možnosti snímků dat vyberte Vytvořit nebo aktualizovat snímek při uložení této stránky, pokud chcete okamžitě vytvořit data snímku, která se mají se sestavou použít, aniž byste museli čekat na plánované zpracování dat.

Začátek stránky

Nastavení možností ukládání sestav do mezipaměti

Server sestav může uložit kopii zpracované sestavy do mezipaměti a tuto kopii vrátit při otevření sestavy uživatelem. Pro uživatele je datum a čas spuštění sestavy jediným dostupným indikátorem toho, že sestava je kopií v mezipaměti. Pokud datum a čas nejsou aktuální a sestava není snímkem, pak jde o sestavu načtenou z mezipaměti.

Sestava uložená v mezipaměti se vytvoří při prvním otevření sestavy uživatelem. Další uživatelé, kteří potom stejnou sestavu otevřou, získají kopii v mezipaměti. Pokud se jedná o parametrizovanou sestavu, vytvoří se kopie uložená v mezipaměti pro každou jedinečnou kombinaci hodnot parametrů.

Když uživatel vybere sestavu po vypršení platnosti předchozí kopie v mezipaměti, nahradí se sestava uložená v mezipaměti novější verzí. Sestavy nakonfigurované tak, aby se spouštěly jako instance v mezipaměti, se z mezipaměti odebírají v pravidelných intervalech založených na nastavení vypršení platnosti. Dobu vypršení platnosti sestavy můžete nastavit v minutách nebo v naplánovaném čase, závisí to na požadavku na bezprostřednost dat. Sestavy nelze z mezipaměti přímo odstranit, je k tomu potřeba použít rozhraní API SOAP.

Pokud chcete nakonfigurovat dobu vypršení platnosti, můžete použít sdílený plán nebo plán konkrétní sestavy. Pokud použijete sdílený plán a tento plán se následně pozastaví, platnost mezipaměti v době nefunkčnosti plánu nevyprší. Pokud pak sdílený plán odstraníte, uloží se kopie nastavení plánu jako plán konkrétní sestavy. Pokud platnost plánu vyprší nebo pokud je modul plánu v době vypršení platnosti mezipaměti nedostupný, server sestav spustí živou sestavu, dokud se naplánované operace neobnoví (buď rozšířením plánu nebo spuštěním služby plánování).

Ukládání do mezipaměti může zkrátit čas potřebný k načtení sestavy, pokud je sestava velká nebo se k ní často přistupuje. Ukládání do mezipaměti je technika zvyšující výkon. Obsah mezipaměti je nestálý a může se při přidávání, nahrazování nebo odebírání sestav měnit. Pokud požadujete předvídatelnější strategii ukládání do mezipaměti, měli byste vytvořit snímek sestavy.

 1. Přejděte na sestavu v knihovně.

 2. Klikněte na šipku dolů a vyberte Správa možností zpracování.

 3. V Možnostech aktualizace dat klikněte na Používat data z mezipaměti. Pokud se zobrazí zpráva „Tuto sestavu nelze uložit do mezipaměti, protože není uloženo minimálně jedno pověření zdrojů dat“, sestava není nakonfigurovaná na bezobslužné spuštění a před nastavením této možnosti je nutné upravit zdroje dat, aby používaly uložená pověření. Pokyny najdete v tématu Plánování zpracování sestav a odběrů.

 4. V části Možnosti mezipaměti určete způsob vypršení platnosti mezipaměti:

  • Zadejte počet minut, po jejichž uplynutí platnost mezipaměti vyprší.

  • Pro vymazání mezipaměti v časech určených v plánu použijte sdílený plán.

  • Pro vymazání mezipaměti ve vámi určeném čase vytvořte vlastní plán.

Začátek stránky

Nastavení hodnot časových limitů zpracování

Pokud chcete nastavit omezení způsobů použití systémových prostředků, můžete určit hodnoty časových limitů. Server sestav podporuje dvě hodnoty časového limitu:

 • Hodnota časového limitu dotazu je počet sekund, po který server sestav čeká na odpověď databáze. Tato hodnota je uložená spolu se sestavou v prvku Časový limit definice sestavy. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavená na 30 sekund. Uživatelé, kteří mají oprávnění upravovat vlastnosti publikované sestavy, mohou tuto hodnotu obnovit tak, že upraví soubor definice sestavy.

 • Hodnota časového limitu spuštění sestavy je maximální počet sekund, po který může zpracovávání sestavy pokračovat, než bude zastaveno. Tato hodnota je původně definovaná na úrovni systému, u jednotlivých sestav však můžete použít jiné nastavení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavená na 1 800 sekund.

K většině chyb vypršení časového limitu dochází během zpracovávání dotazů. Pokud dochází k chybám vypršení časového limitu, zvyšte hodnotu časového limitu dotazu. Ujistěte se, že jste hodnotu časového limitu spuštění sestavy upravili tak, aby byla větší než časový limit dotazu. Časové období by mělo stačit k dokončení zpracování dotazu a sestavy.

 1. Přejděte na sestavu v knihovně.

 2. Klikněte na šipku dolů a vyberte Správa možností zpracování.

 3. V části Časový limit zpracování klikněte na Použít výchozí nastavení webu, pokud chcete použít hodnotu zadanou na úrovni serveru sestav. V opačném případě vyberte Nenastavovat časový limit zpracování sestavy nebo Limit zpracování sestavy v sekundách, pokud chcete danou hodnotu přepsat prázdnou hodnotou nebo jinou hodnotou časového limitu.

Začátek stránky

Nastavení možností a omezení historie sestavy

Historie sestavy je kolekce kopií dříve spuštěných sestav. Historii sestavy můžete použít k údržbě záznamu sestavy v průběhu času. Historie sestavy není určena pro sestavy, které obsahují důvěrné nebo osobní údaje. Z tohoto důvodu může historie sestavy obsahovat pouze ty sestavy, které se dotazují zdroje dat pomocí jedné sady přihlašovacích údajů (uložených přihlašovacích údajů nebo přihlašovacích údajů používaných pro bezobslužné spuštění sestavy) dostupných všem uživatelům, kteří sestavu spouští.

Historie sestavy se skládá ze snímků sestavy: instancí sestavy, které obsahují informace o rozložení a data získaná z externího zdroje dat v určitých bodech v čase. Každý snímek v historii sestavy zaznamenává sestavu tak, jak vypadala při vytvoření snímku. Pokud změníte rozložení nebo odstraníte zdroj dat, snímky v historii sestavy se zachovají.

Omezení historie sestavy můžete zvýšit nebo snížit. Určíte tím, kolik snímků sestavy se v historii sestavy uchová. Vzhledem k tomu, že velikost snímku sestavy se může výrazně lišit, neexistují žádné pokyny pro zadávání omezení velikosti. Omezení historie sestavy můžete kdykoli změnit. Jakmile historie sestavy dosáhne maximálního omezení, starší snímky se odeberou při přidávání nových snímků. Pokud snížíte omezení historie sestavy, server sestav odstraní starší snímky, aby vyhověl nižšímu omezení.

Pro jakoukoli danou sestavu můžete nastavit vlastnosti určující, jak se historie sestavy bude generovat. Můžete nastavit kteroukoli nebo všechny následující možnosti:

 • Pokud chcete uživatelům povolit ruční generování snímků sestavy, klikněte na Povolit ruční vytváření snímků historie sestavy. Když tuto možnost povolíte, zobrazí se na stránce Historie sestavy tlačítko Přidat snímek.

 • Pokud chcete ukládat kopie snímků spuštění sestavy, klikněte na Ukládat všechny snímky dat sestavy do historie sestavy. Složení dat sestavy se podobá snímku historie sestavy, liší se v tom, že se aktualizuje v naplánovaných intervalech (nezachovává se neomezeně). Kliknutím na tuto možnost umožníte, aby se udržovaly všechny kopie snímku dat sestavy, které jsou vytvořené.

 • Pokud chcete přidat snímky sestavy do historie sestavy automaticky, klikněte na Vytvořit snímky historie sestavy podle plánu.

 • Přejděte na sestavu v knihovně.

 • Klikněte na šipku dolů a vyberte Správa možností zpracování.

 • V části Možnosti snímků historie určete, jak a kdy má ke zpracování a ukládání dat docházet.

 • V části Omezení počtu snímků historie klikněte na Použít výchozí nastavení webu, pokud chcete použít hodnotu zadanou na úrovni serveru sestav. V opačném případě vyberte Neomezovat počet snímků nebo Omezte počet snímků na vlastní hodnotu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×