Správa kontaktů v SharePointu Workspace 2010

Kontakty jsou lidé, se kterými komunikujete. Můžete je přidat do svého osobního seznamu na spouštěcím panelu. Můžete taky spravovat svůj vlastní kontakt.

Co chcete udělat?

Přidání nových kontaktů

Přidání člena pracovního prostoru do seznamu kontaktů

Uložení kontaktu jako souboru

Odeslání kontaktu jiným uživatelům

Ověření identity kontaktů

Reakce na dialog Výstraha ověření kontaktu

Ruční ověření kontaktu

Zrušení ověření identity kontaktu

Vyřešení konfliktů jmen kontaktů

Vytvoření aliasu pro kontakt

Odstranění kontaktu

Skrytí kontaktu

Zobrazení diagnostických informací o kontaktu

Zobrazení vlastností kontaktu

Přidání nových kontaktů

Pokud chcete vyhledat nové kontakty a přidat je do seznamu kontaktů na spouštěcím panelu, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Klikněte na Přidat kontakt.

 3. V dialogu Najít uživatele zadejte jméno nebo text, které chcete najít, do pole Vyhledat.

  Podrobnosti

  Můžete hledat podle celého jména nebo jen jména či příjmení nebo podle e-mailu do práce či osobního e-mailu. Hledání vrátí všechny kontakty, u kterých se najde shoda v kterémkoliv z platných polí. Třeba vyhledávací řetězec „Jan“ by vrátil kontakt se jménem „Ondřej Janík“, protože „jan“ představuje první tři znaky v poli Příjmení. Jako přibližné pravidlo platí, že čím konkrétnější je vyhledávací řetězec (díky zadání víc znaků), tím přesnější jsou výsledky hledání.

  Pořadí sloupců v dialogu Najít uživatele můžete změnit jejich přetažením. Sloupce můžete taky odebrat (s výjimkou sloupce Celé jméno), a to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na záhlaví libovolného sloupce a zrušíte zaškrtnutí u názvu toho, který už nechcete. Odebrané sloupce můžete zase obnovit, a to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na záhlaví libovolného sloupce a název požadovaného sloupce zaškrtnete. Všechny změny, které uděláte v dialogu Najít uživatele, platí jenom pro aktuální relaci hledání. Až dialog Najít uživatele otevřete příště, budou obnovená všechna výchozí nastavení.

 4. Volitelné: Zaškrtněte Zahrnout veřejný adresář kontaktů pracovního prostoru, pokud chcete do hledání zahrnout tento adresář.

  Ve výchozím nastavení SharePoint Workspace hledá ve vaší firemní síti (pokud do nějaké patříte) a mezi známými kontakty.

 5. Klikněte na Najít.

 6. Pokud se najde shoda, vyberte ji v seznamu.

  U každého jména kontaktu v seznamu se zobrazí ikona přítomnosti, podle které poznáte, jaký má dotyčná osoba online stav. U shodných kontaktů nalezených přes veřejný adresář kontaktů pracovního prostoru se vždycky zpočátku zobrazuje ikona stavu „Neznámý“, dokud je nevyberete a nepřidáte je do svého seznamu kontaktů.

 7. Pokud chcete o vybraném kontaktu zobrazit další informace, klikněte na Vlastnosti.

  Třeba byste mohli chtít podniknout kroky k ověření identity kontaktu.

 8. Kliknutím na Přidat přidejte kontakt do seznamu.

Přidání člena pracovního prostoru do seznamu kontaktů

Jak se členy vašich pracovních prostorů budou stávat noví uživatelé, možná si je budete chtít přidat jako kontakty do svého osobního seznamu. Klikněte pravým tlačítkem myši na člena, kterého chcete přidat, a vyberte Přidat do kontaktů.

Člena pracovního prostoru si do seznamu kontaktů můžete přidat i přetažením.

Začátek stránky

Uložení kontaktu jako souboru

Kontakt si můžete uložit jako soubor a pak tento soubor odeslat jako přílohu v e-mailu.

 1. Na kontakt klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit kontakt jako soubor.

 2. V dialogu Uložit informace o kontaktu jako vyberte umístění, kam chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Odeslání kontaktu jiným uživatelům

Kontakt můžete ostatním odeslat jako souborovou přílohu v e-mailové zprávě nebo ve zprávě Groovu.

 1. Klikněte na kontakt pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Odeslat e-mailem vybraným kontaktům.

 3. Zadejte nejmíň jednu e-mailovou adresu do pole Komu.

 4. Pokud je potřeba, upravte předmět a text zprávy.

  Všimněte si, že standardní textová zpráva obsahuje pokyny pro stažení SharePointu Workspace pro případ, že by příjemce zatím neměl účet.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Ověření identity kontaktů

Důrazně doporučujeme ověření identity kontaktů, aby se zmírnilo riziko sdílení důvěrných informací s nežádoucími lidmi. V závislosti na instalaci vašeho účtu už může být identita mnoha kontaktů ověřená správcem ve vaší organizaci. Aplikace SharePoint Workspace označuje stav ověření lidí ve vašich seznamech kontaktů a členů pomocí následujících barev:

 • Černá: Neověřený

 • Zelená: Ověřený vámi

 • Šedozelená: Ověřený vaší organizací

 • Modrá: Ověřený vaší organizací, ale mimo vaši doménu nebo na základě křížové certifikace

 • Červená: Konflikt jmen. Dva kontakty s podobnými jmény se zobrazí červeně, bez ohledu na jejich stav ověření. Další informace najdete v tématu Vyřešení konfliktů jmen.

Vaše schopnost komunikovat s jinými uživateli s různými stavy ověření závisí na zásadách komunikace použitých u vaší identity. Tyto zásady můžou mít kterýkoliv z následujících důsledků:

 • Máte zakázanou komunikaci s uživateli, kteří nejsou ověření správcem ve vaší organizaci.

 • Otevře se dialog Výstraha ověření kontaktu (popsané níže), které vás před umožněním komunikace s uživateli, jejichž identity nejsou ověřené, upozorní na tuto skutečnost.

 • Smíte komunikovat s jakýmkoliv kontaktem bez varování nebo omezení.

Ověření jiných uživatelů ve vaší organizaci pro vás může být dostatečnou zárukou ohledně jejich identity. V některých případech, zejména v případě, že pracujete s vysoce citlivými informacemi, můžete pokládat za vhodné ověřit si identitu uživatele ručně.

Reakce na dialog Výstraha ověření kontaktu

Dialog Výstraha ověření kontaktu se zobrazí, když se pokusíte komunikovat s uživatelem, jehož identita není ověřená, a současně zásady komunikace u identity vašeho účtu jsou nastavené tak, aby vás na takové uživatele upozorňovaly. Můžete udělat kterýkoliv z těchto kroků:

 • Vyberte uživatele a klikněte na Ověřit identitu. Postupujte podle pokynů pro ruční ověření identity kontaktu v následující části.

 • Kliknutím na Vlastnosti zobrazte vlastnosti vybraného kontaktu.

 • Kliknutím na Pokračovat rozhodněte, že se má výstraha ověření kontaktu ignorovat, a pokračujte v požadovaných krocích.

 • Kliknutím na Zrušit zrušte činnost, kterou jste dělali a při které se výstraha objevila.

Ruční ověření kontaktu

SharePoint Workspace přiřadí každé identitě kontaktu jedinečný „digitální otisk“. Digitální otisk vypadá jako dlouhý řetězec písmen a číslic (s interpunkčními znaménky pro lepší čitelnost). Tyto digitální otisky slouží pro ruční ověření skutečných identit kontaktů, které vidíte v pracovních prostorech a seznamech kontaktů. Můžete se taky podívat na digitální otisk přiřazený k vaší identitě.

Pokud chcete ručně ověřit identitu kontaktu, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt (nebo člena pracovního prostoru), který chcete ověřit, a potom klikněte na Ověřit identitu.

  Dialog Ověřit identitu zobrazuje informace o vašich aktuálních vztazích s vybraným kontaktem, jako jsou pracovní prostory, které sdílíte, počet zpráv, které jste si vyměnili, a vztah v organizaci. Pokud nemáte s vybraným kontaktem žádné vztahy, dialog Ověřit identitu místo toho poskytne pokyny k ověření identity kontaktu kontrolou jeho digitálního otisku.

  Poznámka :  Pokud SharePoint Workspace zjistí, že dva nebo víc kontaktů má stejné jméno, dialog Ověřit identitu zobrazí doporučení, abyste tomuto kontaktu při ověření přiřadili alias.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud jste si identitou kontaktu na základě zobrazených informací dostatečně jistí, klikněte na Ověřit.

   V dialogu Ověřit identitu jako zadejte alternativní jméno kontaktu, pokud si myslíte, že je to potřeba, a klikněte na OK.

  • Pokud si zatím nejste identitou kontaktu dostatečně jistí, a chcete udělat další kroky k jeho ověření, klikněte na Stále si nejste jisti? Zkontrolujte otisk.

   Postupujte podle pokynů pro kontrolu digitálního otisku kontaktu v dialogu Ověřit identitu a klikněte na Ověřit.

   V dialogu Ověřit identitu jako zadejte alternativní jméno kontaktu, pokud si myslíte, že je to potřeba, a klikněte na OK.

Zrušení ověření identity kontaktu

Občas můžete mít důvod změnit stav ověření kontaktů, které jste ověřili ručně, tak, aby byly zobrazené jako neověřené.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt (nebo člena pracovního prostoru), jehož ověření chcete zrušit, a potom klikněte na Ověřit identitu.

 2. Klikněte na Zrušit ověření.

Začátek stránky

Vyřešení konfliktů jmen kontaktů

Když mají nejmíň dva kontakty shodná zobrazovaná jména, zobrazí se tato jména červeně v seznamech kontaktů, seznamech členů pracovních prostorů a na jejich kartách s kontaktními údaji. Zobrazovaná jména se považují za shodná, pokud si přesně odpovídají po odstranění úvodních, koncových a vícečetných vložených mezer a převodu jejich textové podoby na malá písmena.

Konflikt vznikne třeba u jmen „Anna  Bílá“ a „Anna Bílá“. Ne ale u jmen „Anna Bílá“ a „AnnaBílá“.

Jména kontaktů je důležité správně rozlišovat, abyste omylem nezahájili aktivity se špatným kontaktem. Pro kterékoliv z konfliktních jmen můžete vytvořit alias.

Navíc v některých vzácných případech může konflikt názvů způsobit, že budete mít u účtu uložené zastaralé kontakty. Kontakt si třeba mohl aktivovat nový účet a ukončit všechny aktivity na předchozím účtu, ale u starého i nového účtu používá stejné zobrazované jméno. V tomto případě můžete zastaralý kontakt podle níže popsaného postupu skrýt, aby se už v žádném z vašich seznamů kontaktů nezobrazoval.

Při řešení konfliktu jmen postupujte takto:

 1. Klikněte na jméno s konfliktem pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vyřešit konflikt názvů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na Zobrazit vizitku formátu vCard zobrazíte podrobné informace o vybraném kontaktu. To by vám mohlo pomoct s rozlišením kontaktů se stejným jménem.

  • Kliknutím na Alias pro kontakt otevřete dialog Alias, kde můžete pro kontakt zadat jedinečné zobrazované jméno.

  • Klikněte na Ověřit identitu a projděte kroky pro ověření identity kontaktu.

 3. Klikněte na Hotovo.

Začátek stránky

Vytvoření aliasu pro kontakt

Alias si můžete nastavit pro kterýkoliv kontakt (kromě svého vlastního). Je to užitečné, pokud máte potíže s rozlišováním kontaktů se stejným jménem.

 1. Na kontakt klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Alias pro kontakt.

 2. Zadejte alias a klikněte na OK.

  Alias se zobrazí místo původního jména. Pokud se chcete podívat na původní jméno kontaktu, můžete otevřít jeho kontaktní informace nebo najet myší na alias, čímž zobrazíte překryvné okno s původním jménem.

Začátek stránky

Odstranění kontaktu

Při odstraňování kontaktu z vašeho seznamu kontaktů postupujte na spouštěcím panelu takto:

 1. Vyberte kontakt, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu DELETE a odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Kontakty, které odstraníte ze seznamu kontaktů na spouštěcím panelu, se můžou dál zobrazovat v jiných seznamech kontaktů, třeba v rozevíracích seznamech Komu v dialozích Odeslat zprávu nebo Odeslat pozvánku. Je to proto, že SharePoint Workspace ukládá kontaktní informace všech uživatelů, se kterými komunikujete, do souhrnného seznamu s názvem Známé kontakty. Jedná se o kontakty, které jste přidali do seznamu kontaktů na spouštěcím panelu, plus členy vašich pracovních prostorů. Mějte na paměti, že je celkem běžné, že v pracovním prostoru jsou členové, které nemáte ve svém seznamu kontaktů.

Kontakty, které se vám objevují v seznamu Známé kontakty, nemůžete odstranit. Máte ale aspoň možnost tyto kontakty skrýt.

Začátek stránky

Skrytí kontaktu

Kontakty se někdy můžou stát zastaralými, a to z nejrůznějších důvodů. Pokud máte zastaralé kontakty, můžete je skrýt, aby se už neobjevovaly v rozevíracích nabídkách kontaktů.

 1. Otevřete Správce kontaktů.

 2. Vyberte kontakty, které chcete skrýt.

 3. Kliknutím na Skrýt umístíte vybrané kontakty do seznamu Skryté kontakty.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka :  Skrytím kontaktu se automaticky nevyřeší případný související konflikt jmen. Pokud se kontakt, který chcete skrýt, zobrazuje jako konflikt jmen, nahlédněte do části Vyřešení konfliktů jmen.

Začátek stránky

Zobrazení diagnostických informací o kontaktu

Pro vybrané kontakty můžete zobrazit diagnostické informace. Občas můžou být tyto informace potřebné pro účely technické podpory. Pokud potřebujete diagnostické informace v dialogu Diagnostika odeslat zástupci technické podpory, můžete je zkopírovat a vložit do e-mailu.

 1. Otevřete Správce kontaktů.

 2. Vyberte požadovaný kontakt.

 3. Klikněte na Diagnostika.

  Pokud chcete zkopírovat informace z podokna Kontakty, klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vybrat vše, znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Kopírovat.

  Pokud chcete zkopírovat informace z podokna Přítomnost nebo Diagnostika sítě, klikněte na Kopírovat do schránky.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností kontaktu

Pokud chcete zobrazit „vlastnosti“ některého kontaktu, klikněte na něho pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti. Ve vlastnostech kontaktů můžete:

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×