Správa uživatelů Yammeru v rámci celého jejich životního cyklu z Office 365

Až si na svém tenantovi Office 365aktivujete Yammer, budete mít z pozice správce Office 365 možnost řídit životní cyklus pro uživatele sítě Yammer z Office 365 – od okamžiku, kdy uživatele vytvoříte, až do okamžiku, kdy ho odstraníte. Uživatelé, které vytvoříte v Office 365, se můžou přihlásit k síti Yammer pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365. Můžou například přejít na Yammer pomocí spouštěče aplikací Office 365. Když se uživatel odstraní z Office 365, automaticky se mu deaktivuje nebo pozastaví účet v síti Yammer. Když se uživatel v Office 365 obnoví, opět se v síti Yammer aktivuje.

Vytvoření uživatele

Uživatelé v síti Yammer se vytvoří při přihlášení, tzn. že se nevytvářejí na základě hromadných aktualizací nebo synchronizací ze služby Active Directory. Teď se v následujícím diagramu podíváme na to, jak se vytváří uživatel sítě Yammer.

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 vytvoří uživatele, může se tento uživatel přihlásit do Office 365 a pak ze spouštěče aplikací přejít do Yammeru. Potom se uživatel vytvoří i v Yammeru.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce Office 365 vytvoří uživatele v Office 365.

 2. Uživatel se přihlásí k Office 365 pomocí zprostředkovatele identity, který je nakonfigurovaný pro tenanta.

 3. Uživatel kliknutím na dlaždici Yammer ve spouštěči aplikací přejde na Yammer.

  Snímek obrazovky s Yammerem ve spouštěči aplikací Office 365
 4. Pro uživatele Office 365 se vytvoří nový uživatel sítě Yammer.

Odstranění uživatele

Pokud zaměstnanec opustí organizaci, můžete ho jako uživatele odstranit z Office 365. Když se uživatel odstraní z Office 365, deaktivuje se odpovídající uživatel (tj. pozastaví se mu účet) v síti Yammer. V následujícím diagramu vidíte, jak to funguje:

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 odstraní uživatele, tak se uživatel deaktivuje v Yammeru. Po 30 dnech se data uživatele odstraní z Office 365 a po 90 dnech se uživatel trvale odstraní z Yammeru, ale jeho zprávy z Yammeru zůstanou zachované.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Uživatel se odstraní z Office 365, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky ukazující příkaz k odstranění uživatele ve správě Office 365
 2. Odstranění uživatele v Office 365 se projeví v síti Yammer, kde se deaktivuje odpovídající uživatel sítě Yammer. Konkrétně je operace ekvivalentní přechodu do prostředí správy sítě Yammer, zvolení možnosti Odebrat uživatele a následně výběru možnosti Deaktivovat tohoto uživatele, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky znázorňující postup, jak deaktivovat uživatele v Yammeru

  Uživatelé, kteří jsou deaktivovaní (mají pozastavený účet) tímto způsobem, se zobrazí na stránkách správy sítě Yammer jako uživatelé deaktivovaní správcem systému, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky ukazující odebrání uživatele správcem systému
 3. Když odstraníte uživatele v Office 365, stane se neaktivním. Přibližně po 30 dnech se trvale odstraní data uživatele. Další informace najdete v tématu Odebrání nebo obnovení uživatelů.

 4. Podobně platí, že když se uživatel deaktivuje v síti Yammer, přestane být aktivní v síti Yammer. Přibližně po 90 dnech se deaktivovaní uživatelé trvale odeberou, ale zprávy v síti Yammer se jim zachovají. Další informace najdete v části Odebrání uživatelů.

Obnovení uživatele

Správce může obnovit uživatele v Office 365. Ten se pak znova aktivuje v síti Yammer. V následujícím diagramu vidíte, jak to funguje:

Diagram, který ukazuje, že když správce Office 365 obnoví uživatele, tak se tento uživatel znovu aktivuje v Yammeru.

Tento postup zahrnuje tyto kroky:

 1. Správce Office 365 můžete obnovit odstraněného uživatele v Office 365, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky:

  Snímek obrazovky s příkazem k obnovení uživatele ve správě Office 365
 2. Tato akce se projeví v síti Yammer, kde se pak deaktivovaný uživatel znova aktivuje.

Mám používat Synchronizaci adresáře Yammeru?

Doporučujeme zákazníkům využívajícím síť Yammer přejít na používání tohoto jednotného prostředí mezi Office 365 a sítí Yammer pro správu životního cyklu všech svých uživatelů. Je to pohodlnější než spravovat uživatele samostatně a je to i z dlouhodobého hlediska doporučovaný směr pro Yammer. Pokud aktuálně používáte nástroj Synchronizace adresáře Yammeru, zvažte, jestli nebude vhodnější začít uživatele spravovat v Office 365. Až si převedete správu uživatelů do Office 365, vypněte pak nástroj Synchronizace adresáře Yammeru.

Poznámka : Životní cyklus uživatelů můžete spravovat v Office 365 pouze v případě, že pro přístup k síti Yammer používají svoje přihlašovací údaje pro Office 365.

Následující tabulka uvádí některé klíčové aspekty nástroje Synchronizace adresáře Yammeru a také porovnání tohoto nástroje se správou životního cyklu uživatelů pomocí Office 365. Další informace o nástroji Synchronizace adresáře Yammeru najdete v článku Plánování používání nástroje Synchronizace adresáře Yammeru.

Úkol

Synchronizace adresáře Yammeru

Office 365

Hromadná správa uživatelů

Pomocí nástroje Synchronizace adresáře Yammeru můžete uživatele spravovat hromadně. Ze sítě Yammer ale nemůžete spravovat uživatele Office 365.

Pomocí služby Azure Active Directory Connect(Azure AD Connect) můžete integrovat svůj místní adresář s adresářem služby Azure Active Directory a Office 365 a spravovat tak svoje uživatele hromadně. Azure AD Connect obsahuje pokročilé funkce, například synchronizaci hesel, Azure Multi-Factor Authentication a podporu aplikací třetích stran. Nejdůležitější je ale to, že Azure AD Connect vám nabízí jeden centrální nástroj pro integraci místního adresáře Active Directory s Office 365, včetně sítě Yammer.

Vytvoření uživatele

Uživatel se vytvoří jako nepotvrzený uživatel v síti Yammer a tomuto uživateli se pošle e-mailem pozvánka k připojení k síti Yammer.

Uživatel se může přihlásit k síti Yammer pomocí svého účtu Office 365. Při přihlášení se uživatel vytvoří v síti Yammer.

Odstranění uživatele

Uživatel se deaktivuje v síti Yammer. Odstraní se nepotvrzení uživatelé.

Uživatel se deaktivuje v síti Yammer.

Konfigurace vlastních e-mailových pozvánek

Když použijete nástroj Synchronizace adresáře Yammeru, umožní vám tento nástroj vytvořit vlastní e-mailové pozvánky.

Office 365 nepodporuje vlastní e-mailové pozvánky. Do budoucna se ale bude Yammer těsněji integrovat s Office 365, takže očekáváme, že budou uživatelé postupně Yammer objevovat a využívat ho ve větší míře při používání Office 365, takže nebudou jednorázový úvodní e-mail potřebovat.

Aktualizace profilů uživatelů

Profily uživatelů Yammer můžete aktualizovat z nástroje Synchronizace adresáře Yammeru.

Pomocí Azure AD Connect můžete synchronizovat pole profilu mezi místním adresářem Active Directory, adresářem Azure Active Directory a Office 365. V současné době se vlastnosti profilu Office 365 nesynchronizují se sítí Yammer. Dál budeme vyrovnávat vlastnost sítě Yammer důležitou pro uživatele (kterou je snadná aktualizace jejich profilů) s výhodami konzistentního profilu napříč Office 365.

Časté otázky

Otázka: Jaký vliv má jednotné přihlašování (SSO) sítě Yammer na správu životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365?

Odpověď: Jednotné přihlašování sítě Yammer usnadňuje správu identit a umožňuje zajistit, aby se uživatelé k Yammeru přihlašovali se stejnými přihlašovacími údaji jako ve svém místním prostředí. Alternativou k tomu je používání jednotného přihlašování Office 365 pro Yammer, které umožňuje uživatelům přihlašovat se k síti Yammer pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365 (i Office 365 podporuje jednotné přihlašování). Při přihlášení uživatelů vytvoříme mapování mezi uživateli v Office 365 a síti Yammer. Správa životního cyklu uživatelů v síti Yammer z Office 365 je přímo závislá na tomto mapování uživatelů mezi Office 365 a sítí Yammer. To znamená, že když použijete jednotné přihlašování sítě Yammer, nebudete moct využívat výhod správy životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365.

Důležité :  Jednotné přihlašování Yammer je zastaralé a po 1. prosinci 2016 přestane fungovat. Po 1. dubnu 2016 už nepůjde v jednotném přihlašování Yammer nastavovat nové konfigurace. Místo jednotného přihlašování Yammer doporučujeme použít Přihlášení k Office 365 pro Yammer.

Další informace o tomto zrušení a přechodu z jednotného přihlašování Yammer najdete v článku Plánování zrušení jednotného přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru.

Otázka: Jak se správa životního cyklu uživatelů sítě Yammer liší od přihlášení Office 365 pro Yammer?

Odpověď: Jednotné přihlašování sítě Yammer a přihlášení Office 365 pro Yammer jsou dva různé způsoby správy identit. Tato změna se týká správy životního cyklu uživatelů. Souvisí spolu, ale zároveň se od sebe liší. Přihlášení Office 365 pro Yammer je nutným předpokladem pro správu životního cyklu uživatelů.

Otázka: Můžeme nástroj Synchronizace adresáře Yammeru deaktivovat, jakmile budeme mít k dispozici správu životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365?

Odpověď: Z dlouhodobého hlediska směřuje produkt ke správě životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365. Ale rozhodnutí vypnout Synchronizaci adresáře Yammeru záleží na tom, jak ji vaše společnost využívá. Pokud je například aktualizace polí profilu pro vaši společnost zásadní nebo pokud vaše společnost používá jednotné přihlašování Yammer, můžete chtít Synchronizaci adresářů Yammeru používat i nadále. Také doporučujeme Synchronizaci adresářů Yammeru dál používat v případě, že používáte přihlášení Office 365 pro Yammer, ale nebudete mít všechny svoje uživatele v Office 365.

Důležité :  Synchronizace adresáře Yammer je zastaralá a po 1. prosinci 2016 přestane fungovat. Po 1. dubnu 2016 už nepůjde v Synchronizaci adresáře Yammer nastavovat nové konfigurace. Místo Synchronizace adresáře Yammer doporučujeme použít připojení Azure AD Connect. Další informace najdete v článku o integraci místních identit se službou Azure Active Directory a v článku s vysvětlením identity Office 365 a služby Azure Active Directory.

Další informace o tomto zrušení a přechodu z jednotného přihlašování Yammer a Synchronizace adresáře Yammer najdete v článku Plánování zrušení jednotného přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru.

Otázka: Nástroj Synchronizace adresáře Yammeru v současné době aktualizuje pole profilů. Bude pole profilu aktualizovat i správa životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365?

Odpověď: Ne. Pomocí Azure AD Connect můžete synchronizovat pole profilu mezi místním adresářem Active Directory, adresářem Azure Active Directory a Office 365. V současné době se vlastnosti profilu Office 365 nesynchronizují se sítí Yammer. Dál budeme vyrovnávat vlastnost sítě Yammer důležitou pro uživatele (kterou je snadná aktualizace jejich profilů) s výhodami konzistentního profilu napříč Office 365.

Otázka: Co se stane při změně e-mailové adresy v Office 365? Aktivuje se při tom také změna e-mailové adresy v síti Yammer?

Odpověď: Změny e-mailové adresy a aktualizace profilů nejsou součástí aktuální správy životního cyklu uživatelů sítě Yammer v Office 365; zvažujeme to ale pro budoucí aktualizace.

Otázka: Naše společnost má konfiguraci, v rámci které ještě nejsou všichni uživatelé sítě Yammer v Office 365. Jak bude správa životního cyklu uživatelů fungovat v takovém případě?

Odpověď: Uživatele, kteří se přihlásí k síti Yammer pomocí přihlašovacích údajů Office 365, je možné spravovat v Office 365. Ve správě uživatelů, kteří nepoužívají svoje přihlašovací údaje Office 365, můžete pokračovat stejným způsobem jako v současnosti. Až pak přesunete všechny uživatele do Office 365, budete mít jedno centrální místo, ze kterého budete spravovat všechny svoje uživatele (včetně těch, kteří používají Yammer).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×