Sledování změn ve sdíleném sešitu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí sledování změn můžete sledovat, uchovávat a zobrazovat informace o změnách provedených ve Sdílený sešit.

Příklad zvýraznění změn a podrobností

V tomto článku

Přehled sledování změn

Zapnutí sledování změn v sešitu

Zvýrazňování změn při práci

Zobrazení sledovaných změn

Přijetí a zamítnutí změn

Zobrazení listu Historie

Změny, jež aplikace Excel nesleduje ani nezvýrazňuje

Vypnutí sledování změn v sešitu

Přehled sledování změn

Sledování změn můžete použít k protokolování podrobností o změnách sešitu při každém uložení sešitu. Pomocí této Historie změn můžete identifikovat všechny změny, jež byly s daty sešitu provedeny, a potom tyto změny přijmout nebo zamítnout. Sledování změn je zvláště užitečné při úpravách sešitu několika uživateli. Je také užitečné v případě, že odesíláte sešit pro komentáře recenzentů a potom chcete sloučit vstup, který obdržíte, do jedné kopie daného sešitu, jež bude zahrnovat změny a komentáře, které chcete zachovat.

Jak sledování změn funguje

Sledování změn je k dispozici pouze ve sdílených sešitech. Při zapnutí sledování změn se ze sešitu vlastně automaticky stane sdílený sešit. Sdílený sešit je sice obvykle uložen v umístění, do něhož mají přístup jiní uživatelé, avšak je možné sledovat změny rovněž v místní kopii sdíleného sešitu.

Po provedení změn ve sdíleném sešitu můžete historii změn zobrazit přímo na daném listu nebo na zvláštním listu historie. V obou případech můžete okamžitě zjistit podrobnosti o každé změně. Můžete například zjistit, kdo změnu provedl, jaký typ změny byl provedený, kdy byla změna provedená, které buňky byly ovlivněné a která data byla přidaná nebo odstraněná.

Při používání sledování změn zvažte následující okolnosti:

 • Rozdíl mezi sledováním změn a vrácením změn a zálohováním:    Možná byste očekávali, že sledování změn vytvoří před provedením změn záložní kopii sešitu, nebo že je možné kterékoli z těchto změn vrátit zpět. Historii změn bohužel nelze použít k vrácení změn zpět nebo k obnovení dřívější verze sešitu. List Historie však obsahuje záznam všech odstraněných dat, takže tato data je možné kopírovat zpět do původních buněk ve sdíleném sešitu. Sledování změn není určeno k umožnění návratu k dřívějším verzím sešitu, a proto byste měli sešity používající sledování změn nadále zálohovat.

 • Nesledované typy změn:    Změny prováděné v obsahu buněk jsou sledovány, avšak ostatní změny, například změny formátování, sledovány nejsou. Některé funkce aplikace Microsoft Excel nejsou k dispozici ve sdílených sešitech, a proto je nelze sledovat.

 • Interval zachování historie změn:    Po zapnutí sledování změn je historie změn uchovávána po dobu 30 dnů, aby sešit nepřekročil velikost, kterou lze spravovat. Počet dnů uchovávání historie změn však lze podle potřeby zvýšit nebo snížit. Chcete-li uchovávat historii změn po neomezenou dobu, můžete zadat velký počet dní. Můžete také pravidelně vytvářet kopie informací historie.

 • Pravidelné odstraňování historie změn:    Uchovávání historie změn je určeno odpočtem dní od aktuálního data. Aplikace Excel po každém zavření sešitu odstraní všechny části historie změn, které jsou starší než počet dní, jenž byl platný při posledním uložení sešitu.

  Pokud je uchovávání historie změn nastaveno například na 30 dní a sešit bude poprvé otevřen po dvou měsících, bude možné zobrazit historii z období před dvěma měsíci. Po zavření sešitu však bude historie starší než 30 dní (dny 31 až 60) odstraněna.

  Důležité:    Jestliže sledování změn vypnete nebo zrušíte sdílení sešitu, bude celá historie změn trvale odstraněna.

Způsoby použití sledování změn

V aplikaci Excel lze uloženou historii změn zobrazit a použít následujícími způsoby.

 • Zvýraznění na obrazovce:    V aplikaci Excel lze oblasti změněné jednotlivými uživateli označit různou barvou a ke změněným buňkám přidat základní údaje ve formě komentářů, které se zobrazí po umístění ukazatele myši nad jednotlivé buňky. Zvýraznění na obrazovce je vhodné použít, pokud sešit neobsahuje mnoho změn nebo pokud chcete provedené změny pouze zběžně prohlédnout.

 • Sledování historie:    V aplikaci Excel lze zobrazit samostatný list Historie, který obsahuje vytisknutelný seznam s podrobnostmi o změnách, v němž lze Filtr vyhledat požadované změny. List Historie je vhodné použít, pokud sešit obsahuje mnoho změn nebo pokud chcete v posloupnosti změn zjistit průběh těchto změn.

 • Revize změn:    Aplikace Excel umožňuje postupně procházet jednotlivé změny, aby bylo možné rozhodnout, zda je přijmout nebo zamítnout. Tato metoda je vhodná, pokud vyhodnocujete komentáře od ostatních uživatelů.

Začátek stránky

Zapnutí sledování změn v sešitu

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sdílet sešit.

  Skupina Změny na kartě Revize

 2. V dialogovém okně Sdílený sešit zaškrtněte na kartě Úpravy políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou.

  Tip:    Tato akce zároveň povolí sloučení sešitu.

 3. Klikněte na kartu Upřesnit.

 4. V části Sledování změn klikněte na přepínač Uchovat historii změn po dobu a do číselníku Dnů zadejte počet dní historie změn, které chcete uchovávat.

  Poznámka:    Ve výchozím nastavení aplikace Excel uchovává historii změn po dobu 30 dní a trvale smaže všechny položky historie změn, jež jsou starší než tento počet dnů. Chcete-li uchovávat historii změn po dobu delší než 30 dní, zadejte číslo, které je větší než 30.

 5. Klikněte na tlačítko OK a pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, uložte jej kliknutím na tlačítko OK.

Poznámka:    Zapnutí sledování změn nastavením možností v dialogovém okně Zvýraznit změny (pokud chcete toto dialogové okno zobrazit, klikněte na kartě Revize ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny) zároveň nastaví sdílení sešitu.

Začátek stránky

Zvýrazňování změn při práci

Při zvýrazňování změn při práci aplikace Excel označí všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazňující barvou.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

  Skupina Změny na kartě Revize

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Sledovat změny během úprav.

  Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na požadovanou možnost.

 4. Chcete-li určit uživatele, jejichž změny chcete zvýraznit, zaškrtněte políčko Kdo a potom v seznamu Kdo klikněte na požadovanou možnost.

 5. Chcete-li určit oblast listu, ve které chcete změny zvýraznit, zaškrtněte políčko Kde a potom do pole Kde zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  Tip:    Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka   v pravé části pole Kde a potom v listu vybrat oblast, kterou chcete použít. Po dokončení opětovným kliknutím na tlačítko Sbalit dialog zobrazíte celé dialogové okno.

 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud budete vyzváni, uložte sešit.

 8. Proveďte v listu požadované změny.

  Poznámka:    Některé změny, například formátování, nejsou sledovány, a proto nejsou označeny zvýrazňující barvou.

Ukončení zvýrazňování změn

Pokud již nechcete změny zvýrazňovat, můžete zvýrazňování změn vypnout.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny během úprav.

Tip:    Zvýrazňování změn lze ukončit a odebrat také vypnutím sledování změn. Další informace naleznete v části Vypnutí sledování změn vsešitu.

Začátek stránky

Zobrazení sledovaných změn

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

  Skupina Změny na kartě Revize

  Poznámka:    Pokud není políčko Sledovat změny během úprav zaškrtnuté, nebyla historie změn v sešitu aplikace Excel zaznamenávána.

 2. K výběru změn, které chcete zobrazit, použijte následující postup:

  • Chcete-li zobrazit všechny změny, které byly sledovány, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Vše a zrušte zaškrtnutí políček Kdo a Kde.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete zobrazit změny.

  • Chcete-li zobrazit změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit změny v určité oblasti buněk, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

   Tip:    Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka   v pravé části pole Kde a potom v listu vybrat oblast, kterou chcete použít. Po dokončení opětovným kliknutím na tlačítko Sbalit dialog zobrazíte celé dialogové okno.

 3. K určení způsobu zobrazení změn použijte následující postup:

  • Chcete-li zvýraznit změny na listu, zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

   Tip:    Tato možnost umožňuje zobrazovat podrobnosti o změně umístěním ukazatele myši nad zvýrazněnou buňku.

  • Chcete-li vytvořit seznam změn na zvláštním listu, zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu, čímž zobrazíte list historie.

   Poznámka:    Toto zaškrtávací políčko je k dispozici až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s alespoň jednou sledovanou změnou.

Začátek stránky

Přijetí a zamítnutí změn

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Přijmout či zamítnout změny.

  Skupina Změny na kartě Revize

 2. Pokud budete vyzváni k uložení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vybrat změny k přijmutí či zamítnutí proveďte následující kroky:

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko Kdy, klikněte v seznamu Kdy na položku Od data a zadejte počáteční datum, od kterého chcete kontrolovat změny.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko Kdo a v seznamu Kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete kontrolovat.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené všemi uživateli, zrušte zaškrtnutí políčka Kdo.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené v určité oblasti, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

   Tip:    Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka   v pravé části pole Kde a potom v listu vybrat oblast, kterou chcete použít. Po dokončení opětovným kliknutím na tlačítko Sbalit dialog zobrazíte celé dialogové okno.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny v celém sešitu, zrušte zaškrtnutí políčka Kde.

 4. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

  Tip:    Tyto informace zahrnují další změny, které jsou ovlivněny akcí provedenou pro danou změnu. Posouváním podle potřeby lze zobrazit všechny informace.

 5. Jednotlivé změny přijměte nebo zamítněte kliknutím na tlačítko Přijmout nebo Zamítnout.

  Tip:    V listu historie se zamítnutí zaznamenává do sloupce Typ akce jako údaj Zpět nebo Výsledek zamítnuté akce.

 6. Pokud budete vyzváni k výběru hodnoty pro buňku, klikněte na požadovanou hodnotu a potom na tlačítko Přijmout.

Poznámky   

 • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

 • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

Začátek stránky

Zobrazení listu Historie

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

  Skupina Změny na kartě Revize

  Poznámka:    Pokud není políčko Sledovat změny během úprav zaškrtnuté, nebyla historie změn v sešitu aplikace Excel zaznamenávána.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V listu historie kliknutím na šipky filtru u popisků sloupců vyhledejte požadované informace.

Poznámka:    Uložením sešitu se list Historie skryje. Chcete-li list Historie po uložení znovu zobrazit, zaškrtněte v dialogovém okně Zvýraznit změny políčko Zobrazit změny na novém listu.

Začátek stránky

Změny, jež aplikace Excel nesleduje ani nezvýrazňuje

Sledování změn zaznamenává změny provedené v obsahu buněk, včetně změn, které jsou způsobeny přesunutím a kopírováním dat. Vkládání a odstranění řádků a sloupců jsou také zahrnuta.

Aplikace Excel však nesleduje následující typy změn:

Nesledované změny

Alternativy

Změny názvů listů

Změny názvů listů nejsou na ouškách listů zvýrazněny, jsou však sledovány v listu historie.

Vložené nebo odstraněné listy

Změny listu provedené po jeho vložení jsou sledovány, avšak samotné vložení je sledováno pouze v listu Historie.

Formátované buňky nebo data

Žádné

Skrytí nebo zobrazení řádků nebo sloupců

Žádné

Další nebo změněné komentáře

Žádné

Buňky, které se změní, protože vzorec vypočte novou hodnotu

K vyhledání buněk, které se mění z důvodu přepočtu, lze použít nástroje závislostí na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců.

Neuložené změny

Změny můžete zvýrazňovat při jejich vzniku, ale v listu Historie se změny zobrazí až po uložení.

Poznámka:    Sledování změn je k dispozici pouze ve sdílených sešitech. V důsledku toho funkce, které nejsou k dispozici ve sdílených sešitech, nejsou sledovány jako změny. K následujícím funkcím budete mít přístup pouze v případě, že sdílení sešitu ukončíte.

Funkce, která není k dispozici

Alternativy

Vložení nebo odstranění bloku buněk

Můžete vložit celé řádky a sloupce.

Odstranění listů

Žádné

Sloučení buněk nebo rozdělení sloučených buněk

Žádné

Přidání nebo změna podmíněných formátů

Existující podmíněné formáty se budou nadále zobrazovat při změnách hodnot buněk. Nebude však možné změnit tyto formáty nebo definice podmínek.

Přidání nebo změna ověření dat

Při zadání nových hodnot budou buňky nadále ověřovány, ale nebude možné změnit existující nastavení ověření.

Vytvoření nebo změna grafů nebo kontingenčních grafů

Můžete zobrazit existující grafy a sestavy.

Vložení nebo změna obrázků nebo jiných objektů

Můžete zobrazit existující obrázky a objekty.

Vložení nebo změna hypertextových odkazů

Existující hypertextové odkazy budou i nadále funkční.

Použití nástrojů kreslení

Můžete zobrazit existující kresby a grafiku.

Přiřazení, změna nebo odebrání hesel

Existující hesla budou nadále platit.

Uzamknutí nebo odemknutí listů nebo sešitu

Existující ochrana zůstává v platnosti.

Vytvoření, změna nebo zobrazení scénářů

Žádné

Seskupení dat nebo vytvoření přehledu

Existující přehledy můžete nadále používat.

Vložení automatických souhrnů

Můžete zobrazit existující souhrny.

Vytváření tabulek dat

Můžete zobrazit existující tabulky dat.

Vytvoření nebo změna kontingenčních tabulek

Můžete zobrazit existující sestavy.

Zápis, zaznamenání, změna, zobrazení nebo přiřazení maker

Můžete spustit existující makra, která nepracují s funkcemi, jež nejsou k dispozici. Operace ve sdíleném sešitu můžete zaznamenat do makra uloženého v jiném sešitu, který sdílený není.

Přidání nebo změna listů dialogu aplikace Microsoft Excel 4.0

Žádné

Změna nebo odstranění maticových vzorců

Existující maticové vzorce budou nadále provádět správné výpočty.

Začátek stránky

Vypnutí sledování změn v sešitu

Vypnutím sledování změn odstraníte historii změn. Pokud chcete zachovat kopii těchto informací, vytiskněte list historie nebo jej zkopírujte do jiného sešitu s použitím následujícího postupu:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

  Skupina Změny na kartě Revize

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Vytiskněte list historie. Postup:

 7. Klikněte na kartu Soubor, na položku Tisk, vyberte požadované možnosti tisku a klikněte na tlačítko Tisk.

 8. Kliknutím na některou jinou kartu se vraťte ke svému souboru.

  • Chcete-li historii zkopírovat do jiného sešitu, vyberte buňky, které chcete zkopírovat, klikněte na tlačítko Kopírovat (karta Domů, skupina Schránka) nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+C, přepněte do jiného sešitu, klikněte na místo, kam chcete kopii umístit, a klikněte na tlačítko Vložit (karta Domů, skupina Schránka) nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

   Tip:    Při kopírování nebo tisku historie budete možná chtít uložit nebo vytisknout samostatnou kopii sdíleného sešitu. Pokud pracujete vy nebo jiní uživatelé se sešitem a sešit se stále mění, je možné, že historie, kterou jste zkopírovali, již není platná. Ve zkopírované historii se může například změnit umístění buněk nebo číslování řádků.

 9. Na kartě Revize ve skupině Změny proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud je sdílený sešit zamknut, klikněte na možnost Odemknout sdílený sešit. Potom v případě zobrazení výzvy zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  • V případě, že sdílený sešit zamknut není, klikněte na možnost Sdílet sešit a potom na kartě Upřesnit na možnost Neuchovávat historii změn.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×