Seznámení s aplikací Návrhář řídicích panelů PerformancePoint

Aplikace Návrhář řídicích panelů PerformancePoint umožňuje vytvářet, upravovat a ukládat jednotlivé položky řídicího panelu. Tyto položky lze potom uložit do určených seznamů a knihoven dokumentů SharePoint a použít je k sestavení řídicích panelů. Potom můžete řídicí panely nasadit do produktu SharePoint Server 2010.

Řídicí panely mohou svým uživatelům v rámci celé organizace poskytovat informace nezbytné ke sledování a analýze výkonu. Tento článek obsahuje informace, které vám pomohou seznámit se s aplikací Návrhář řídicích panelů.

Co chcete udělat?

Instalace nebo otevření aplikace Návrhář řídicích panelů

Typy položek řídicího panelu, které lze vytvářet v aplikaci Návrhář řídicích panelů

Procházení aplikace Návrhář řídicích panelů

Instalace nebo otevření aplikace Návrhář řídicích panelů

Jestliže jsou ve vaší organizaci nakonfigurovány služby služby PerformancePoint v serveru Microsoft SharePoint Server 2010 a vy máte potřebná oprávnění, můžete nainstalovat nebo spustit aplikaci Návrhář řídicích panelů.

 1. Pomocí aplikace Internet Explorer přejděte do Centra Business Intelligence. Centrum Business Intelligence je web služby SharePoint, který slouží jako portál pro služby služby PerformancePoint a další aplikace. Centrum Business Intelligence může vypadat jako na následujícím obrázku:

  The Business Intelligence Center, a site in SharePoint Server 2010

  V Centru Business Intelligence naleznete informace o řešeních Business Intelligence služby SharePoint, včetně služeb Excel Services, indikátorů stavu a služeb služby PerformancePoint. Naleznete zde také odkazy, které lze použít k otevření nápovědy nebo vyhledání aplikací, jako je Návrhář řídicích panelů.

  Tip : Jestliže nemůžete Centrum Business Intelligence najít, kontaktujte správce webu SharePoint.

 2. V Centru Business Intelligence klikněte na část, jako je například Monitorovat klíčový výkon, Vytvářet a sdílet sestavy nebo Vytvořit řídicí panely. Další informace o jednotlivých oblastech jsou zobrazeny ve středovém podokně, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

  Link to PerformancePoint Services from the Business Intelligence Center

  Klikněte na volbu Začít používat služby PerformancePoint.

 3. Otevře se šablona webu PerformancePoint, která bude vypadat jako na následujícím obrázku:

  Button to run Dashboard Designer in the PerformancePoint site template

  V šabloně webu PerformancePoint klikněte na volbu Spustit Návrháře řídicích panelů.

 4. Jestliže máte přiřazená potřebná oprávnění, aplikace služby PerformancePointNávrhář řídicích panelů se nainstaluje a spustí. Aplikace Návrhář řídicích panelů vypadá jako na následujícím obrázku:

  PerformancePoint Dashboard Designer

Po prvním spuštění aplikace Návrhář řídicích panelů můžete tuto aplikaci spouštět jinými způsoby, například:

 • Na ploše vytvořte zástupce webu služby SharePoint, který obsahuje položky řídicího panelu. Potom dvojitým kliknutím na zástupce na ploše spusťte aplikaci Návrhář řídicích panelů. Informace o vytvoření zástupce na ploše získáte v tématu Vytvoření zástupce na ploše.

 • Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy. Vyhledejte položku SharePoint a klikněte na volbu Návrhář řídicích panelů PerformancePoint.

Důležité :  Aplikaci Návrhář řídicích panelů lze používat, pouze pokud jste připojeni k produktu SharePoint Server 2010.

Začátek stránky

Typy položek řídicího panelu, které lze vytvářet v aplikaci Návrhář řídicích panelů

Aplikaci Návrhář řídicích panelů lze použít k vytvoření řady položek aplikace webu PerformancePoint, jako jsou například datové zdroje, řídicí panely, přehledy výkonnostních metrik, klíčové ukazatele výkonu (KPI), indikátory, filtry a sestavy.

V následující tabulce je uveden souhrn těchto položek:

Položky

Popis

Zdroje dat

Zdroje dat jsou připojení k databázi, které slouží pro přehledy výkonnostních metrik, sestavy a filtry vytvářené v aplikaci Návrhář řídicích panelů.

Řídicí panely

Řídicí panely jsou kontejnery, které slouží k zobrazení přehledů výkonnostních metrik a sestav. Při sestavování řídicích panelů přidáváte sestavy, přehledy výkonnostních metrik a filtry do zón, které představují oddíly na stránce řídicího panelu.

Jeden řídicí panel může obsahovat více stránek. Jednotlivé stránky můžete navrhovat pomocí stejné šablony rozložení stránky, nebo můžete použít různé šablony. Můžete také přizpůsobit velikosti zón řídicího panelu. Každá ze zón může obsahovat jednu či více položek, například sestavy, přehledy výkonnostních metrik nebo filtry.

Přehledy výkonnostních metrik

Přehledy výkonnostních metrik jsou položky řídicího panelu, které zobrazují výkon jedné či více metrik. Porovnávají skutečné výsledky se zadanými cíly a výsledky vyjadřují pomocí grafických indikátorů. Přehled výkonnostních metrik vypadá podobně jako tabulka a obvykle obsahuje sloupce cílových a skutečných hodnot a několik klíčových ukazatelů výkonu.

Klíčové ukazatele výkonu

Klíčové ukazatele výkonu jsou metriky, které se používají v přehledech výkonnostních metrik. Klíčové ukazatele výkonu obvykle zahrnují cílové a skutečné hodnoty, a také grafické indikátory, které znázorňují, zda výkon odpovídá cíli či nikoli.

Indikátory

Indikátory jsou grafické symboly, které se používají v klíčových ukazatelích výkonu ke znázornění, zda výkon odpovídá cíli či nikoli.

Běžně používanými indikátory jsou symboly semaforu, kdy zelený kroužek označuje, že výkon odpovídá cílovým hodnotám, žlutý trojúhelník označuje, že výkon téměř odpovídá cíli, a červený čtvereček označuje slabý výkon.

Filtry

Filtry jsou jednotlivé položky řídicího panelu, které uživatelům řídicího panelu umožňují zaměřit se na konkrétní informace.

Uživatel například může vytvořit filtr Zeměpisná poloha a potom tento filtr spojit se sestavou nebo přehledem výkonnostních metrik. Poté lze zobrazit informace týkající se konkrétní zeměpisné oblasti.

Sestavy

Sestavy jsou položky řídicího panelu, které zobrazují informace v podobě grafů nebo tabulek.

V aplikaci Návrhář řídicích panelů je možné vytvářet nejrůznější sestavy. Jako příklady lze uvést pruhové grafy, spojnicové grafy, výsečové grafy a tabulky. Kromě toho lze některé sestavy vytvářet přímo v aplikaci Návrhář řídicích panelů a pro účely zobrazení sestav, které hostí jiné servery lze použít webové části.

Začátek stránky

Místo uložení položek řídicího panelu

Všechny položky řídicího panelu PerformancePoint se ukládají do určených seznamů a knihoven dokumentů SharePoint, které nastavíte při konfiguraci služeb služby PerformancePoint. Na následujícím obrázku vidíte seznamy služby SharePoint a knihovny dokumentů, které obvykle uvidíte ve službách služby PerformancePoint:

Dialogové okno Přidat seznamy a nasadit na web

V následující tabulce je uveden popis seznamů a knihoven služby SharePoint, kde je uložen obsah řídicího panelu a další soubory.

Položky

Popis

Datová připojení

Zdroje dat používané pro klíčové ukazatele výkonu, přehledy výkonnostních metrik, sestavy a filtry jsou ukládány do knihovny dokumentů datových připojení, která obsahuje zdroje dat spolu s dalšími informacemi, například nastaveními serveru a zabezpečení.

Tato knihovna dokumentů se obvykle nazývá Datová připojení, ale správce služby SharePoint může její název při konfiguraci produktu služby PerformancePoint změnit.

Jednotlivé prvky řídicího panelu:

 • Indikátory

 • Klíčové ukazatele výkonu

 • Přehledy výkonnostních metrik

 • Sestavy

 • Filtry

 • Stránky řídicího panelu

Přehledy výkonnostních metrik, filtry, stránky řídicího panelu a další položky řídicího panelu jsou ukládány do seznamu Obsah PerformancePoint.

Poznámka : Zde jsou ukládány stránky řídicího panelu. Živé řídicí panely, které jsou nasazeny na webu služby SharePoint, jsou však ukládány do jiné knihovny dokumentů.

Tento seznam se obvykle nazývá Obsah PerformancePoint, ale správce služby SharePoint může jeho název při konfiguraci produktu služby PerformancePoint změnit.

Řídicí panely

Po nasazení je řídicí panel uložen v knihovně dokumentů Řídicí panely, která obsahuje pouze řídicí panely. V této knihovně nejsou uloženy jednotlivé položky řídicího panelu.

Tento seznam se obvykle nazývá Řídicí panely, ale správce služby SharePoint může jeho název při konfiguraci produktu služby PerformancePoint změnit.

Vzhledem ke skutečnosti, že položky řídicího panelu jsou ukládány přímo v produktu SharePoint Server 2010, mohou je tvůrci řídicích panelů opakovaně použít, a ušetřit si tak práci. Můžete například vytvořit analytický graf a potom tuto sestavu použít ve více řídicích panelech.

Jednotlivým prvkům řídicího panelu také můžete přiřadit oprávnění serveru SharePoint, jejichž prostřednictvím lze řídit, kteří uživatelé mohou obsah řídicího panelu zobrazit nebo použít.

Začátek stránky

Procházení aplikace Návrhář řídicích panelů

Součástí uživatelského rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů je pás karet, podokno Prohlížeč pracovních prostorů, středové podokno a podokno Podrobnosti, v nichž můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat položky řídicího panelu. V pracovním prostoru se také nachází nabídka tlačítka Microsoft Office, kterou můžete využít k uložení souborů pracovního prostoru, nasazení řídicího panelu a změně připojení k serveru.

PerformancePoint Dashboard Designer

Pás karet

Pás karet obsahuje tlačítko Microsoft Office Backstage a tři karty: Domů, Upravit a Vytvořit.

Tlačítko Microsoft Office Backstage

Po kliknutí na tlačítko Microsoft Office získáte přístup k nastavení aplikace Návrhář řídicích panelů a dalším možnostem uložení. Nabídka Backstage vypadá jako na následujícím obrázku:

The Microsoft Office Backstage view

Po kliknutí na položku Možnosti Návrháře se otevře dialogové okno Možnosti. V dialogovém okně Možnosti naleznete tři karty: Přizpůsobit, Server a Zdroje.

 • Karta Přizpůsobit slouží k zadání výchozího umístění souborů pracovního prostoru a nastavení informací o tom, zda se pro vytváření přehledů výkonnostních metrik mají používat průvodci. Karta Přizpůsobit vypadá jako na následujícím obrázku:

  The Personalize tab in Dashboard Designer Options

 • Na kartě Server můžete zobrazit nebo změnit server, k němuž se připojujete při použití aplikace Návrhář řídicích panelů. Karta Server vypadá jako na následujícím obrázku.

  The Server tab in Dashboard Designer Options.

 • Na kartě Zdroje je uvedena verze aplikace Návrhář řídicích panelů, kterou používáte. Karta Zdroje vypadá jako na následujícím obrázku.

  The Resources tab in Dashboard Designer Options

Začátek stránky

Karta Domů na pásu karet

Karta Domů na následujícím obrázku obsahuje příkazy panelu nástrojů, které slouží k zobrazení a otevření položek řídicího panelu.

The Home tab in the ribbon in Dashboard Designer

V části Pracovní prostor můžete například kliknutím na tlačítko Obnovit aktualizovat seznam položek řídicího panelu, které byly publikovány v produktu SharePoint Server 2010.

Karta Upravit na pásu karet

Karta Upravit obsahuje příkazy panelu nástrojů, pomocí nichž lze změnit položky řídicího panelu, které jste vytvořili vy sami nebo jiní tvůrci.

Karta Upravit je dynamická. Zobrazuje pouze příkazy panelu nástrojů, které se vztahují ke konkrétním položkám řídicího panelu, jež chcete upravit. To znamená, že se obsah karty Upravit mění podle typu položky řídicího panelu, která je otevřena ve středovém podokně pracovního prostoru.

Jestliže například otevřete klíčový ukazatel výkonu, zobrazí se na kartě Upravit příkazy panelu nástrojů, které umožňují změnit číselný formát, například počet desetinných míst zobrazených v číselných hodnotách. Karta Upravit pro klíčové ukazatele výkonu je zobrazena na následujícím obrázku.

The Edit tab for a KPI

Otevřete-li přehled výkonnostních metrik, zobrazí se na kartě Upravit různé příkazy panelu nástrojů, které můžete použít. Patří mezi ně například příkaz Aktualizovat. Příkaz Aktualizovat slouží k obnovení informací, které se zobrazí po změně přehledu výkonnostních metrik. Karta Upravit pro přehled výkonnostních metrik je uvedena na následujícím obrázku.

The Edit tab for a scorecard

Pokud pro úpravy otevřete analytickou tabulku, zobrazí se na kartě Upravit různé příkazy panelu nástrojů, pomocí nichž můžete změnit písmo, číslo, zobrazení sestavy a další nastavení. Karta Upravit pro analytickou sestavu je uvedena na následujícím obrázku.

The Edit tab for an analytic grid

A pokud otevřete řídicí panel pro úpravy, zobrazí se na kartě Upravit příkazy panelu nástrojů specifické pro práci se zónami řídicího panelu nebo položkami v zónách. Karta Upravit pro řídicí panel je uvedena na následujícím obrázku.

The Edit tab for a dashboard

U některých položek řídicího panelu, například u filtrů, se na kartě Upravit nezobrazují žádné příkazy panelu nástrojů. U takových položek použijte kartu Editor a Vlastnosti ve středovém podokně pracovního prostoru, kde můžete provádět změny.

Začátek stránky

Karta Vytvořit na pásu karet

Karta Vytvořit obsahuje příkazy panelu nástrojů, které slouží k vytváření položek řídicího panelu. Karta Vytvořit vypadá jako na následujícím obrázku.

The Create tab in Dashboard Designer

Kliknutím na jednotlivé příkazy panelu nástrojů spustíte průvodce, který vás provede procesem vytvoření položky. Jestliže například kliknete na příkaz Řídicí panel, otevře se dialogové okno Vybrat šablonu stránky řídicího panelu. V tomto dialogovém okně vyberete šablonu pro první stránku řídicího panelu a potom začnete sestavovat svůj řídicí panel.

Podokno prohlížeče pracovního prostoru

Podokno Prohlížeč pracovních prostorů se v aplikaci Návrhář řídicích panelů nachází v levé části obrazovky. Podokno Prohlížeč pracovních prostorů slouží k zobrazení, otevření a uložení položek řídicího panelu. Podokno Prohlížeč pracovních prostorů můžete také využít k nasazení řídicích panelů. Na následujícím obrázku vidíte zvýrazněné podokno Prohlížeč pracovních prostorů:

The Workspace Browser in Dashboard Designer

Prohlížeč pracovních prostorů obsahuje dvě kategorie položek řídicího panelu: Obsah PerformancePoint a Datová připojení.

 • Kategorii Obsah PerformancePoint vyberte, chcete-li vytvořit, zobrazit nebo otevřít indikátory, klíčové ukazatele výkonu, přehledy výkonnostních metrik, sestavy, filtry a řídicí panely.

 • Kategorii Datová připojení vyberte, chcete-li vytvořit, zobrazit nebo otevřít zdroje dat.

K provádění mnoha úkolů Prohlížeč pracovních prostorů využívá funkcí místní nabídky. Jestliže například vytvoříte položku a chcete ji uložit, klikněte v Prohlížeči pracovních prostorů pravým tlačítkem myši na položku a potom klikněte na příkaz Uložit.

Podobně, chcete-li nasadit řídicí panel, klikněte v Prohlížeči pracovních prostorů pravým tlačítkem myši na řídicí panel a potom klikněte na příkaz Nasadit na web SharePoint.

Středové podokno pracovního prostoru

Středové podokno slouží k zobrazení, vytváření a změně položek řídicího panelu. Obsah středového okna se mění v závislosti na tom, kde se v Prohlížeči pracovních prostorů nachází fokus. Na následujícím obrázku je zvýrazněno středové podokno:

The center pane of the workspace

Pokud například v Prohlížeči pracovních prostorů kliknete na položku Obsah PerformancePoint nebo Datová připojení, zobrazí se ve středovém podokně karty SharePoint a Pracovní prostor. Jestliže v Prohlížeči pracovních prostorů kliknete na konkrétní položku, zobrazí se ve středovém podokně dvě, tři nebo čtyři karty. Tyto karty se liší v závislosti na typu položky řídicího panelu, se kterou pracujete.

Začátek stránky

Karty SharePoint a Pracovní prostor

Karty SharePoint a Pracovní prostor jsou k dispozici, když vyberete položku v Prohlížeči pracovních prostorů. Tyto karty slouží k zobrazení seznamů položek řídicího panelu, které jste vytvořili vy sami nebo jiní tvůrci řídicích panelů.

Karta

Popis

Karta SharePoint

Na kartě SharePoint se zobrazuje seznam položek řídicího panelu, které jste vy sami nebo jiní tvůrci řídicího panelu uložili v produktu SharePoint Server 2010. V závislosti na tom, zda je v Prohlížeči pracovních prostorů vybrána položka Obsah PerformancePoint nebo Datová připojení, můžete zobrazit buď všechny zdroje dat nebo všechny ostatní druhy položek řídicího panelu, které jsou k dispozici a jsou zobrazeny ve středovém podokně.

Karta Pracovní prostor

Karta Pracovní prostor zobrazuje kolekci položek řídicího panelu, které jsou uloženy v produktu SharePoint Server 2010. Na kartě Pracovní prostor jsou zobrazeny zejména položky řídicího panelu, které jste vytvořili nebo otevřeli pro úpravy.

Při prvním spuštění aplikace Návrhář řídicích panelů pracujete v nepojmenovaném a neuloženém souboru pracovního prostoru. S tím, jak vytváříte a otevíráte položky řídicího panelu, se tyto položky postupně zobrazují na kartách SharePoint a Pracovní prostor ve středovém podokně.

Uložením souboru pracovního prostoru vytvoříte seznam položek řídicího panelu, které lze poté zobrazit na kartě Pracovní prostor. Položky, které jsou zahrnuty v souboru pracovního prostoru, můžete měnit pomocí příkazů panelu nástrojů, které jsou k dispozici v oddílu Pracovní prostor na kartě Domů na pásu karet.

Důležité : Položky řídicího panelu se vždy ukládají přímo do produktu SharePoint Server 2010, a nikoli do počítače. Při uložení souboru pracovního prostoru (tato akce je volitelná) se však tyto položky uloží do počítače.

Začátek stránky

Karty Editor, Vlastnosti, Návrh, Dotaz, Čas a Zobrazení

Poznámka : Karty Editor, Vlastnosti, Návrh, Dotaz, Čas a Zobrazení slouží ke konfiguraci a změně jednotlivých položek řídicího panelu. Tyto karty jsou k dispozici při výběru položky v Prohlížeči pracovních prostorů nebo při vytváření položky řídicího panelu. U konkrétní položky řídicího panelu nejsou k dispozici současně všechny karty uvedené níže. Ve středovém podokně jsou zobrazeny pouze karty, které se týkají dané položky.

Karta Vlastnosti

Karta Vlastnosti je k dispozici u všech typů položek řídicího panelu. Na kartě Vlastnosti můžete zadat název, popis a vlastníka položky, který je označován jako Zodpovědná osoba. Také můžete zadat složku pro zobrazení dané položky v seznamu nebo knihovně dokumentů SharePoint. Karta Vlastnosti pro řídicí panel je zvýrazněna na následujícím obrázku:

The Properties tab for a dashboard

Poznámka : V aplikaci Návrhář řídicích panelů můžete vytvořit a použít složky pro zobrazení položek řídicího panelu. V seznamech a knihovnách dokumentů SharePoint, které obsahují položky řídicího panelu, jsou tyto složky pro zobrazení uvedeny ve sloupci Složka pro zobrazení. Ve sloupci Složka pro zobrazení můžete filtrovat a seskupovat položky řídicích panelů.

Karta Vlastnosti

Karta Editor je k dispozici u většiny typů položek řídicích panelů. Mezi ně patří:

 • Řídicí panely

 • Přehledy výkonnostních metrik

 • Klíčové ukazatele výkonu

 • Filtry

 • Indikátory

 • Sestavy (kromě analytických grafů a tabulek, které mají kartu Návrh)

Na kartě Editor můžete přidávat a měnit data, která jsou použita v položkách řídicího panelu. Dále můžete na kartě Editor zobrazit náhled některých typů položek řídicího panelu, například přehledů výkonnostních metrik nebo sestav. Na následujícím obrázku je zvýrazněna karta Editor pro přehled výkonnostních metrik:

The Editor tab in the center pane for a scorecard

Začátek stránky

Karta Návrh

Karta Návrh je k dispozici u analytických grafů a tabulek. Na kartě Návrh lze přidávat a měnit data služby Analysis Services, která používáte v analytickém grafu nebo tabulce. Kartu Návrh můžete také využít k zobrazení náhledu sestavy. Karta Návrh je zvýrazněna na následujícím obrázku:

The Design tab for an analytic report

Karta Dotaz

Karta Dotaz je k dispozici u analytických grafů a tabulek. Na kartě Dotaz můžete zobrazit, zapsat a změnit dotaz MDX (Multidimensional Expressions), který slouží k zobrazení informací v analytické sestavě. Karta Dotaz je zvýrazněna na následujícím obrázku:

The Query tab for an analytic chart or grid

Důležité : Vytvoříte-li analytický graf nebo tabulku pomocí vlastního dotazu, nebude sestava interaktivní. To znamená, že uživatelé řídicího panelu nebudou moci procházet data a zobrazovat tak vyšší nebo nižší úrovně podrobností v sestavě.

Začátek stránky

Karta Čas

Karta Čas je k dispozici u zdrojů dat. Na kartě Čas můžete zadat úrovně časových období, například let, měsíců a dnů, a nakonfigurovat tak zdroje dat, aby fungovaly s časovým měřítkem. Karta Čas je zvýrazněna na následujícím obrázku:

The Time tab for a data source

Karta Zobrazení

Karta Zobrazení je k dispozici u některých typů zdrojů dat, například u tabulkových zdrojů dat. Na kartě Zobrazení můžete zobrazit náhled dat nebo zadat definice sloupců. Karta Zobrazení je zvýrazněna na následujícím obrázku:

The View tab for a data source

Začátek stránky

Podokno Podrobnosti

Podokno Podrobnosti se v aplikaci Návrhář řídicích panelů nachází po straně obrazovky. Karta Podrobnosti je zobrazena pouze při vytváření, zobrazení nebo změně konkrétní položky řídicího panelu. To znamená, že karta Podrobnosti je viditelná, pouze pokud v Prohlížeči pracovních prostorů vyberete konkrétní položku řídicího panelu. Podokno Podrobnosti je zvýrazněno na následujícím obrázku:

The Details pane for a dashboard

V podokně Podrobnosti můžete přidávat nebo měnit obsah zobrazený v položce řídicího panelu. Položky, které jsou dostupné v podokně Podrobnosti, se liší v závislosti na položce řídicího panelu, s níž pracujete.

Pokud například otevřete analytický graf nebo tabulku, zobrazí se v podokně Podrobnosti položky, jako jsou dimenze, míry a pojmenované sady. Tyto položky jsou k dispozici v datové krychli služby SQL Server Analysis Services, kterou sestava využívá.

Otevřete-li přehled výkonnostních metrik, zobrazí se v podokně Podrobnosti klíčové ukazatele výkonu, metriky, agregace, dimenze a další položky, které se vztahují k danému přehledu výkonnostních metrik.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×