Rozdělení databáze

U všech databází, které sdílí více lidí v síti, je vhodné zvážit jejich rozdělení. Rozdělení sdílené databáze může zvýšit výkon databáze a snížit riziko poškození souboru databáze.

Po rozdělení databáze se můžete rozhodnout přesunout databázi back-end nebo použít odlišnou databázi back-end. Ke změně databáze back-end, kterou používáte, můžete použít Správce propojených tabulek.

Poznámky : 

 • Rozdělení databáze není totéž jako její archivace. V tomto tématu není probírán postup archivace dat. Data se archivují pravidelným přesouváním starších záznamů do jiné databáze, a to buď z toho důvodu, že se soubor databáze příliš rychle zvětšuje a blíží se limitní velikosti, nebo protože v danou chvíli potřebujete, aby byl soubor databáze malý a data byla dobře uspořádána. Za určitých okolností můžete data archivovat rozdělením databáze. Další informace naleznete v online článku Archivace dat aplikace Access.

 • Pokud rozdělíte webovou databázi, nedojde k přesunu žádných tabulek z takové databáze do databáze back-end a nebude možné k nim přistupovat z výsledné databáze front-end.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Rozdělení databáze

Distribuce databáze front-end

Změna používané databáze back-end

Přehled

Při rozdělení databáze databázi přeskupíte do dvou souborů: databáze back-end, která obsahuje tabulky dat, a databáze front-end, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie databáze front-end.

K rozdělení databáze použijte Průvodce rozdělováním databáze. Po rozdělení databáze je nutné distribuovat všem uživatelům databázi front-end.

Výhody rozdělení databáze

Mezi výhody rozdělení databáze patří:

 • Zvýšený výkon:    Výkon databáze se obvykle výrazně zvýší, protože se sítí přenáší pouze data. U sdílené databáze, která není rozdělená, se sítí kromě dat přenáší i vlastní databázové objekty – tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

 • Vyšší dostupnost:    Vzhledem k tomu, že sítí jsou přenášena pouze data, jsou databázové transakce (například úpravy záznamů) prováděny rychleji a je k dispozici více času pro úpravy dat.

 • Zvýšené zabezpečení:    Pokud uchováváte databázi back-end v počítači, který používá systém souborů NTFS, můžete použít funkce zabezpečení systému souborů NTFS k zlepšení ochrany dat. Protože uživatelé přistupují k databázi back-end pomocí propojených tabulek, je méně pravděpodobné, že by narušitel získal neoprávněný přístup k datům krádeží databáze front-end nebo vydáváním se za autorizovaného uživatele. Operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2003 používají systém souborů NTFS jako výchozí. Pokud si nejste jisti, jaký systém souborů váš souborový server používá, obraťte se na správce systému. Pokud máte oprávnění správce souborového serveru, můžete si zjistit systém souborů sami spuštěním příkazu msinfo32.

  Jak zjistit systém souborů pomocí příkazu msinfo32

  1. Klikněte tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Spustit.

  2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz msinfo32 a klikněte na tlačítko OK.

  3. V části Souhrn systémových informací klikněte na symbol plus u položky Součásti.

  4. V části Součásti klikněte na symbol plus u položky Úložiště a potom klikněte na položku Jednotky. V panelu napravo se zobrazí informace o dostupných jednotkách.

 • Zvýšená spolehlivost:    V případě, že uživatel narazí na potíže s databází a databáze se neočekávaně zavře, omezí se možné poškození souboru databáze obvykle pouze na kopii databáze front-end, kterou měl uživatel otevřenu. Protože uživatel přistupuje k datům v databázi back-end pouze pomocí propojených tabulek, je databáze back-end mnohem méně náchylná na poškození.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Jelikož každý uživatel pracuje s místní kopií databáze front-end, může každý uživatel nezávisle vytvářet dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to mělo vliv na ostatní uživatele. Stejně tak můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi databáze front-end bez přerušení přístupu k datům, která jsou uložena v databázi back-end.

Začátek stránky

Než začnete

Před rozdělením databáze zvažte následující:

 • Před rozdělením je vhodné databázi vždy zálohovat. Pokud rozdělíte databázi a potom se rozhodnete, že databázi rozdělit nechcete, můžete původní databázi obnovit ze záložní kopie.

 • Rozdělení databáze může trvat delší dobu. Měli byste upozornit uživatele, aby databázi v průběhu rozdělování nepoužívali. Pokud by uživatel provedl změnu dat při rozdělování databáze, změny se neprojeví do databáze back-end.

  Tip : Pokud by uživatel přesto provedl změnu dat při rozdělování databáze, lze nová data po dokončení rozdělení importovat do databáze back-end.

 • Rozdělení databáze je sice jedním ze způsobů, jak sdílet data, ovšem každý uživatel databáze musí mít nainstalovánu verzi aplikace Microsoft Office Access, která je kompatibilní s formátem souboru databáze back-end. Pokud například databáze back-end používá formát souboru ACCDB, uživatelé s aplikací Access 2003 k datům v této databázi nemohou získat přístup.

 • Pokud se rozhodnete používat funkce, které již nejsou podporovány, je vhodné pro databázi back-end použít starší formát souboru aplikace Access. Pokud například používáte datové stránky, můžete je nadále používat, pokud je databáze back-end uložena ve starším formátu souboru, který podporuje datové stránky. Nový formát souboru můžete použít pro databázi front-end, aby uživatelé databáze mohli využít výhody nového formátu. Mějte na paměti, že data v datové stránce nelze pomocí aplikace Access 2010 změnit. Další informace naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozdělení databáze

 1. V místním počítači vytvořte kopii databáze, kterou chcete rozdělit. Použijte soubor databáze na místním pevném disku, nikoli v sdílené síťové složce. Pokud je soubor databáze sdílen z místního pevného disku, můžete jej ponechat v původním umístění.

 2. Otevřete kopii databáze, která se nachází na místním pevném disku.

 3. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Přesunout data klikněte na příkaz Databáze aplikace Access. Spustí se Průvodce rozdělováním databáze.

 4. Klikněte na tlačítko Rozdělit databázi.

 5. V dialogovém okně Vytvoření databáze back-end zadejte název, typ a umístění souboru databáze back-end.

  Poznámky : 

  • Zvažte použití názvu, který navrhuje aplikace Access. Tento název zachovává původní název souboru a určuje, že databáze je databází typu back-end, vložením řetězce _be za vlastní název před příponou souboru.

  • Neměňte typ souboru, pokud nebudou někteří uživatelé pro přístup k datům používat starší verzi aplikace Access.

  • Do pole Název souboru můžete před název souboru zadat cestu k síťovému umístění. Pokud například síťové umístění pro databázi back-end je \\server1\sdílená_složka1\ a název souboru databáze back-end je Databáze1_be.accdb, můžete do pole Název souboru zadat \\server1\sdílená_složka1\Databáze1_be.accdb.

  • Zvolené umístění musí být dostupné pro všechny uživatele databáze. Vzhledem k tomu, že připojení jednotek se může lišit, je vhodnější k zadání umístění použít cestu UNC, nikoli písmeno připojené jednotky.

 6. Po dokončení zobrazí průvodce zprávu s potvrzením.

Databáze je nyní rozdělena. Databáze front-end je soubor, se kterým se začínalo (kopie původní sdílené databáze). Databáze back-end je umístěna v síťovém umístění, které bylo určeno v kroku 5 tohoto postupu.

Omezení změn v návrhu databáze front-end

Chcete-li omezit změny databáze front-end, kterou distribuujete, zvažte možnost uložit ji jako kompilovaný binární soubor (soubor ACCDE). Kompilovaný binární soubor v aplikaci Access 2010 je soubor databázové aplikace, který byl uložen s kompletně kompilovaným kódem jazyka VBA. Ve zkompilovaném binárním souboru aplikace Access nezůstane žádný zdrojový kód jazyka VBA. Uživatelé nemohou měnit návrh objektů v souboru ACCDE.

 1. Otevřete soubor databáze front-end (ACCDB), který chcete uložit jako kompilovaný binární soubor (ACCDE).

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Distribuce databáze front-end

Po rozdělení databáze je třeba distribuovat databázi front-end uživatelům, aby mohli začít používat databázi.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Odešlete e-mailovou zprávu uživatelům databáze a ke zprávě připojte soubor databáze front-end. Ve zprávě uveďte pokyny, které uživatelům umožní co nejrychleji začít používat databázi front-end.

 • Uložte soubor databáze front-end do síťové složky, ke které mají přístup všichni uživatelé databáze, a potom odešlete uživatelům e-mailovou zprávu, která bude obsahovat informace o umístění síťové složky společně s dalšími pokyny potřebnými pro zajištění přístupu k databázi.

 • Distribuujte databázi front-end pomocí vyměnitelného média, například disku CD-ROM nebo jednotky USB. Pokud soubor instalujete sami, můžete ověřit, zda funguje. Pokud soubor instalují uživatelé, je vhodné přiložit dokument s vysvětlením, jaké kroky je třeba provést při instalaci souboru a na koho se lze obrátit v případě potíží.

Začátek stránky

Změna používané databáze back-end

K přesunutí nebo použití odlišné databáze back-end můžete použít Správce propojených tabulek.

Pokud chcete přesunout databázi back-end, nejprve ji zkopírujte do nového umístění a potom postupujte následujícím způsobem.

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na tlačítko Správce propojených tabulek.

 2. Ve Správci propojených tabulek vyberte tabulky, které jsou obsaženy v aktuální databázi back-end.

  Tip : Pokud jste nevytvořili propojení s žádnou jinou databází, klikněte na možnost Vybrat vše.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit dotaz na zadání umístění a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Vyhledejte a vyberte novou databázi back-end.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×