Rozdíly mezi formáty souborů ACCDB a MDB

V tomto tématu jsou popsány rozdíly mezi novým formátem souborů ACCDB aplikace Microsoft Office Access 2007 a formátem souborů MDB starší verze. V aplikaci Office Access 2007 byl Databázový stroj Microsoft Jet upraven pro aplikace sady Microsoft Office 2007. Tato verze databázového stroje Jet, uzpůsobená pro sadu Office a označovaná zkratkou ACE (Access Database Engine), umožňuje integraci se službou Windows SharePoint Services 3.0 a aplikací Microsoft Office Outlook 2007, vytváření vyhledávacích polí s více hodnotami a poskytuje další zdokonalení.

V tomto článku

Nové funkce formátu souborů aplikace Office Access 2007

Přípony souborů

Informační soubory pracovní skupiny (MDW)

Zamykání souborů

Soubory ACCDE

Propojené tabulky

Replikace

Nové funkce formátu souborů aplikace Office Access 2007

Vyhledávací pole s více hodnotami:     Většina databázových programů, včetně starších verzí aplikace Access, umožňuje ukládat v každém poli pouze jednu hodnotu. V aplikaci Office Access 2007 lze však vytvořit vyhledávací pole, do kterého je možné uložit více hodnot. V poli vlastně vznikne relace M:N, přičemž jsou pomocí systémových tabulek skryty podrobnosti implementace.

Předpokládejme například, že existuje tabulka úkolů s vyhledávacím polem, které bylo použito k přidělení úkolu zaměstnanci. Co uděláte v případě, že potřebujete přidělit úkol několika zaměstnancům? Ve starších verzích aplikace Access by bylo pro uložení každé kombinace úkolu a zaměstnance potřeba vytvořit novou tabulku s křížovými odkazy a poté upravit formuláře a sestavy pro novou strukturu dat. V aplikaci Office Access 2007 je tento postup zjednodušen pomocí implementace vyhledávacího pole s více hodnotami. Namísto možnosti výběru jediné položky z rozevíracího seznamu se nyní u každé položky nachází zaškrtávací políčko, takže lze vybrat libovolný počet položek. Vícenásobné výběry jsou zobrazeny v poli a odděleny čárkou.

Odkazy na články s dalšími informacemi o vyhledávacích polích s více hodnotami naleznete v části Viz také.

Nový typ dat Příloha:     Nový typ dat Příloha umožňuje do databáze snadno ukládat všechny typy dokumentů a binárních souborů, aniž by došlo k nadměrnému nárůstu velikosti databáze. Přílohy jsou v případě potřeby automaticky komprimovány, aby bylo využití místa maximální. K záznamu můžete připojit dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 nebo uložit řadu digitálních obrázků. K jednomu záznamu lze připojit i několik příloh.

Další informace o připojování souborů k záznamům získáte po klepnutí na odkazy uvedené v části Viz také.

Integrace se službou Windows SharePoint Services 3.0 a aplikací Microsoft Office Outlook 2007:     Soubory aplikace Access byly v minulosti blokovány pro službu Windows SharePoint Services 3.0 a aplikaci Office Outlook 2007, protože databáze aplikace Access mohly obsahovat nebezpečný kód. Aplikace Office Access 2007 používá nový formát, který umožňuje kód ověřit nebo zakázat. To umožňuje lepší integraci databází aplikace Access se službou Windows SharePoint Services 3.0 a aplikací Office Outlook 2007 a také snadnější kontrolu databázových souborů aplikace Access antivirovými programy.

Práce s daty služby SharePoint v offline režimu:     Aplikace Office Access 2007 umožňuje pracovat se seznamy služby SharePoint v offline režimu po jediném klepnutí myší. Můžete pracovat s daty v aplikaci Access a potom změny synchronizovat, neboli se později znovu připojit k serveru SharePoint.

Sledování historie polí typu Memo:     Pole typu Memo jsou užitečná při ukládání velkého množství informací. Počínaje verzí Office Access 2007 je možné nastavit vlastnost (PouzePřipojit), která v aplikaci Access vynutí ukládání historie všech změn do pole typu Memo. Historii změn je pak možné zobrazit. Tato funkce podporuje také funkci správy verzí ve službě Windows SharePoint Services 3.0, takže je možné pomocí aplikace Access sledovat změny ve více řádcích textového pole uloženého v seznamu služby SharePoint (za předpokladu, že je možnost Připojit změny ke stávajícímu textu pro dané pole nastavena na hodnotu Ano).

Začátek stránky

Přípony souborů

Aplikace Office Access 2007 zavádí několik nových přípon souborů:

  • ACCDB:    Přípona souboru pro nový formát souboru aplikace Office Access 2007. Nahrazuje příponu souboru MDB.

  • ACCDE:    Přípona pro soubory aplikace Office Access 2007, které se nacházejí pouze v režimu spuštění. U všech souborů ACCDE byl odebrán zdrojový kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Uživatel souboru ACCDE může kód jazyka VBA pouze spouštět, ale nemůže jej měnit. Přípona ACCDE nahrazuje příponu souborů MDE.

  • ACCDT:    Přípona souboru pro šablony databází Access.

  • ACCDR:    ACCDR je nová přípona souborů, která umožňuje otevřít databázi v režimu runtime. Změnou přípony ACCDB souboru databáze na příponu ACCDR můžete jednoduše vytvořit uzamčenou verzi databáze aplikace Office Access 2007. Opětovnou změnou této přípony souborů na příponu ACCDB lze obnovit úplnou funkčnost.

Začátek stránky

Informační soubory pracovní skupiny (MDW)

V informačních souborech pracovní skupiny jsou uloženy informace pro zabezpečené databáze. Ve formátu souborů MDW nebyly v aplikaci Office Access 2007 učiněny žádné změny. Správce pracovní skupiny aplikace Office Access 2007 vytvoří soubory MDW, které jsou shodné se soubory vytvořenými ve všech verzích od Access 2000 až po Access 2003, přičemž soubory MDW vytvořené v těchto starších verzích lze použít v databázích aplikace Office Access 2007.

Začátek stránky

Zamykání souborů

Je-li databáze otevřená, je zamykání souborů řízeno zamykacím souborem. Při otevření souboru MDB je v aplikaci Access vytvořen a otevřen zamykací soubor LDB. To platí i v případě, že k otevření databázového souboru MDB použijete aplikaci Office Access 2007. Například při otevření souboru Databáze1.mdb je v aplikaci Access vytvořen a otevřen soubor s názvem Databáze1.ldb. Tento soubor LDB řídí zamykání. U souborů vytvořených ve formátu souborů aplikace Office Access 2007 (soubory ACCDB) je zamykání v aplikaci Access řízeno vytvořením a otevřením souboru s příponou názvu souboru LACCDB. Pokud například otevřete soubor Databáze1.accdb, aplikace Access vytvoří a otevře zamykací soubor s názvem Databáze1.laccdb. Stejně jako soubory LDB jsou i soubory LACCDB po zavření databáze všemi uživateli automaticky odstraněny.

Díky tomu, že jsou zachovány samostatné zamykací soubory pro soubory aplikace Office Access 2007 a pro soubory vytvořené ve starších verzích aplikace Access, může být v aplikaci Office Access 2007 otevřen současně soubor Databáze1.mdb i soubor Databáze1.accdb, aniž by došlo ke konfliktům v zamykacím souboru, protože jsou vytvořeny dva různé zamykací soubory. Je možné, aby byl stejný soubor MDB otevřen současně ve verzi Office Access 2007 i ve starší verzi aplikace Access, přičemž obě verze budou používat stejný zamykací soubor LDB.

Začátek stránky

Soubory ACCDE

Soubor ACCDE v aplikaci Office Access 2007 je verzí souboru MDE z předchozích verzí aplikace Access. Soubor ACCDE je uzamčenou verzí původního souboru ACCDB. Obsahoval-li soubor ACCDB kód jazyka VBA, je do souboru ACCDE zahrnut pouze zkompilovaný kód – a v důsledku toho nebude moci uživatel kód jazyka VBA zobrazit ani měnit. Uživatelé souboru ACCDE také nemají oprávnění k provádění změn návrhu formulářů a sestav. Soubory ACCDE lze vytvořit ze souborů ACCDB následujícím postupem:

Vytvoření souboru ACCDE v aplikaci Office Access 2007

  1. V aplikaci Office Access 2007 otevřete databázi, kterou chcete uložit jako soubor ACCDE.

  2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

  3. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Propojené tabulky

Tabulku ze staršího formátu aplikace Access je možné propojit s databází v novější verzi aplikace Access, ale není možné propojit tabulku z novější verze aplikace Access s databází ve starší verzí aplikace Access. Je například možné vytvořit v databázi ACCDB propojení s tabulkami v jiné databázi ACCDB nebo s tabulkami v databázi MDB. Není ovšem možné vytvořit v databázi MDB propojení s tabulkami v databázi ACCDB.

Replikace

Replikace není u formátu souboru aplikace Office Access 2007 podporována. Aplikaci Office Access 2007 je možné použít k replikaci databáze, která byla vytvořena ve starším formátu souboru, nikoli však ve formátu aplikace Office Access 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×