Propojení položky v přehledu výkonnostních metrik s analytickou sestavu pomocí Návrháře řídicích panelů

Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete použít k propojení položky v přehledu výkonnostních metrik s analytickým grafem nebo analytickou tabulkou. Po vytvoření propojení mohou uživatelé řídicího panelu klepnutím na položku přehledu výkonnostních metrik zobrazit další informace v propojené sestavě. Jinými slovy, propojená položka slouží jako filtr pro analytickou sestavu.

V tomto článku se seznámíte s postupem pro vytváření propojení mezi položkou přehledu výkonnostních metrik a analytickým grafem nebo mřížkou. Další informace o propojení jiných typů položek přehledů výkonnostních metrik se sestavami naleznete v tématu Jak propojit položky přehledu výkonnostních metrik se sestavami v řídicím panelu?

Co chcete udělat?

Určení metody pro konfiguraci propojení

Vytvoření propojení pomocí vlastnosti MemberUniqueName

Vytvoření propojení pomocí vlastních vlastností

Určení metody pro konfiguraci propojení

Pokud vytvoříte propojení mezi položkou přehledu výkonnostních metrik a analytickým grafem nebo tabulkou, bude se použitá metoda lišit podle zdrojů dat těchto dvou koncových bodů.

Pokud má položka přehledu výkonnostních metrik tuto charakteristiku

Použijte tento postup

Položka je spojena s členem dimenze ve stejné datové krychli služby SQL Server 2005 Analysis Services, kterou analytický graf nebo tabulka používá jako svůj zdroj dat.

Vytvořte propojení pomocí vlastnosti MemberUniqueName

Položka je spojena s mírou ve stejné datové krychli služby SQL Server 2005 Analysis Services, kterou analytický graf nebo tabulka používá jako svůj zdroj dat.

NEBO

Položka je spojen s členem dimenze v jiném zdroji dat, než je datová krychle služby Analysis Services, kterou analytický graf nebo tabulka používá jako svůj zdroj dat.

Vytvořte propojení vytvořením a použitím vlastních vlastností

Položka je klíčový ukazatel výkonu (KPI), který chcete propojit s analytickým grafem nebo tabulkou, ale chcete graf či tabulku zobrazit až poté, co uživatel řídicího panelu klepne na ukazatel KPI. (Ukazatel KPI tímto způsobem propojíte pomocí funkce s názvem Podmínka zobrazení v řídicím panelu.)

Vytvoření propojení pomocí funkce Podmínka zobrazení

Další informace o přehledech výkonnostních metrik a položkách, které do nich můžete zahrnout, naleznete v tématu Přehled výkonnostních metrik nebo Přehled konfigurace ukazatele KPI.

Začátek stránky

Vytvoření propojení pomocí vlastnosti MemberUniqueName

Tímto postupem vytvoříte propojení mezi členem dimenze nebo hierarchii dimenzí, která je v přehledu výkonnostních metrik, a analytickým grafem nebo mřížkou, kdy oba koncové body používají stejnou datovou krychli služby Analysis Services. Pokud má položka přehledu výkonnostních metrik jiný typ nebo pokud si nejste jisti, který typ propojení vytvořit, vyhledejte informace v části Určení metody pro konfiguraci propojení.

Před propojením člena dimenze v přehledu výkonnostních metrik se sestavou v řídicím paneluověřte, že požadované prvky byly publikovány na Monitorovací server PerformancePoint. (Klepnutím zobrazíte další informace.)

 • Přehled výkonnostních metrik používající data uložená ve službě Analysis Services. Přehled výkonnostních metrik musí mít členy dimenze umístěny v řádcích nebo sloupcích a tyto členy musí být přidruženy k cíli nebo klíčovému ukazateli výkonu (KPI). Další informace o klíčových ukazatelích výkonu a cílech naleznete v tématu Klasifikace ukazatele KPI: úroveň listu, mimo úroveň listu nebo cíl.

 • Jeden nebo více analytických grafů nebo tabulek, které používají data ze stejné datové krychle služby Analysis Services jako přehled výkonnostních metrik. Kromě toho musí analytické sestavy obsahovat jeden nebo více členů dimenze, které jsou ve stejné hierarchii dimenzí jako členy dimenze použité v přehledu výkonnostních metrik. Členy dimenze v analytického sestavě mohou být zobrazeny jako řádek, řada nebo výběr sloupců, nebo zahrnuty jako položka na pozadí.

  Předpokládejme například, že datová krychle obsahuje hierarchii dimenzí s názvem Produkty. V hierarchii Produkty existuje několik kategorií produktů. Předpokládejme dále, že vytvoříte přehled výkonnostních metrik, který obsahuje všechny tyto kategorie produktů jako řádky, a chcete propojit tyto kategorie produktů s analytickým grafem. Před vytvořením těchto propojení musí analytický graf obsahovat tuto hierarchii Produkty v oddílu řad, sloupců nebo položek na pozadí.

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje položku přehledu výkonnostních metrik a analytickou sestavu, kterou chcete propojit s položkou přehledu výkonnostních metrik.

  Poznámka : Stránka řídicího panelu může obsahovat další prvky, které nejsou propojeny s položkami přehledu výkonnostních metrik.


Další informace o úpravách prvku řídicího panelu naleznete v tématu Aktualizace, zobrazení a úpravy prvků řídicího panelu. Další informace o vytváření přehledů výkonnostních metrik naleznete v tématu Jak vytvořím přehled výkonnostních metrik?


 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na Monitorovacím serveru.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. Zkontrolujte prvky v zónách řídicího panelu a určete přehled výkonnostních metrik a analytický graf nebo tabulku, které chcete použít.

  Poznámka : Než budete pokračovat, přesvědčte se, že jste obeznámeni s konfigurací přehledu výkonnostních metrik. Například některé přehledy výkonnostních metrik obsahují členy dimenze na řádcích i ve sloupcích, zatímco jiné přehledy výkonnostních metrik obsahují členů dimenze na řádcích nebo ve sloupcích. Ověřte, že víte, kde se nacházejí členy dimenze v přehledu výkonnostních metrik, než tyto členy propojíte s analytickým grafem nebo tabulkou.

 4. Prohlédněte si seznam Dostupná pole přehled výkonnostních metrik. Pokud je dimenze je v některém řádku přehledu výkonnostních metrik, vyhledejte oddíl Řádek členů a přetáhněte položku MemberUniqueName do pole Přetažením polí vytvořte odkazy pro analytický graf nebo mřížku. Pokud je dimenze je v některém sloupci přehledu výkonnostních metrik, vyhledejte oddíl Sloupec členů a přetáhněte položku MemberUniqueName do pole Přetažením polí vytvořte odkazy pro analytický graf nebo mřížku. Zobrazí se dialogové okno Editor odkazů filtru.

 5. Klepněte na kartu Možnosti propojení a vyhledejte seznam Koncový bod položky řídicího panelu. Pomocí seznamu vyberte hierarchii dimenzí, kterou chcete propojit s analytickou sestavou. Ujistěte se, zda člen přehledu výkonnostních metrik, který chcete propojit s analytickou sestavou, je ve stejné hierarchii jako členy dimenze použité v analytické sestavě.

  Za účelem objasnění vlivu vybrané položky na uživatele řídicího panelu předpokládejme, že máte přehled výkonnostních metrik obsahující zeměpisné oblasti jako členy dimenze a že chcete propojit tyto členy dimenze s analytickou tabulkou. Dále předpokládejme, že vaše analytická tabulka obsahuje kategorie produktů jako členy dimenze a hrubý zisk a marži hrubého zisku jako míry. Pokud vyberete možnost Kategorie produktu ze seznamu Koncový bod položky řídicího panelu, pak když uživatel řídicího panelu klepne na zeměpisnou oblast v přehledu výkonnostních metrik, analytická tabulka se automaticky aktualizuje na zobrazení informací o dané zeměpisné oblasti. To znamená, že informace o kategoriích produktů, které byly původně zobrazeny v analytické tabulce, budou nahrazeny informacemi o zeměpisné oblasti, na kterou uživatelé řídicího panelu klepli v přehledu výkonnostních metrik.

  Po zadání hodnoty pro Koncový bod položky řídicího panelu klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Editor odkazů filtru.

 6. Tento krok opakujte pro každý odkaz, který chcete vytvořit. Například chcete-li propojit jednoho člena přehledu výkonnostních metrik se třemi analytickými sestavami, je nutné tento postup opakovat třikrát.

 7. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server. Potom zobrazte náhled řídicího panelu nebo jej nasaďte na web služby SharePoint.

Začátek stránky

Vytvoření propojení pomocí vlastních vlastností

Tímto postupem vytvoříte propojení mezi položkou přehledu výkonnostních metrik a analytickým grafem nebo tabulkou, pokud platí přesně jedna z následujících podmínek:

 • Položka přehledu výkonnostních metrik je spojena s mírou ve službě Analysis Services.

 • Položka přehledu výkonnostních metrik je členem zdroje dat, který není stejný jako zdroj dat používaný analytickou sestavou.

Pokud má položka přehledu výkonnostních metrik jiný typ nebo pokud si nejste jisti, který typ propojení vytvořit, vyhledejte informace v části Určení metody pro konfiguraci propojení.

Před propojením člena dimenze v přehledu výkonnostních metrik se sestavou v řídicím paneluověřte, že požadované prvky byly publikovány na Monitorovací server PerformancePoint. (Klepnutím zobrazíte další informace.)

 • Přehled výkonnostních metrik obsahuje míry nebo klíčové ukazatele výkonu (KPI). Ujistěte se, že míry nebo ukazatele KPI v přehledu výkonnostních metrik jsou položky, které můžete logicky namapovat na člen dimenze, hierarchii dimenzí nebo míru v datové krychli služby Analysis Services, kterou používá analytická sestava.

 • Jeden nebo více analytických grafů nebo tabulek. Analytické sestavy musí obsahovat jednu nebo více dimenzí členy umístěných v oddílu řádků, řad, sloupců nebo v položek na pozadí, které jsou ve stejné hierarchii dimenzí, jaká je používána v přehledu výkonnostních metrik.

  Předpokládejme například, že datová krychle obsahuje hierarchii dimenzí s názvem Produkty. V hierarchii Produkty existuje několik kategorií produktů. Předpokládejme dále, že chcete propojit položky přehledu výkonnostních metrik s těmito kategoriemi produktů a zobrazit výsledky v analytickém grafu. Před vytvořením těchto propojení musí analytický graf obsahovat tuto hierarchii Produkty v oddílu řad, sloupců nebo položek na pozadí.

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje položku přehledu výkonnostních metrik a analytickou sestavu, kterou chcete propojit s položkou přehledu výkonnostních metrik.

  Poznámka : Stránka řídicího panelu může obsahovat další prvky, které nejsou propojeny s položkami přehledu výkonnostních metrik.

Vytváříte propojení mezi položkami přehledu výkonnostních metrik a analytickou sestavou ve dvou částech. V Části I vytvoříte vlastní vlastnost pro každou položku v přehledu výkonnostních metrik, kterou chcete propojit. V každé vlastní vlastnosti přiřadíte položce přehledu výkonnostních metrik jedinečný název. V Části IIpoužijte vytvořenou vlastní vlastnost k vytvoření propojení mezi položkou přehledu výkonnostních metrik a analytickou sestavou.

Část I: Vytvoření vlastní vlastnosti pro každou položku v přehledu výkonnostních metrik, kterou chcete propojit

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na Monitorovacím serveru.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server obsahuje všechny přehledy výkonnostních metrik, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny přehledy výkonnostních metrik, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam přehledů výkonnostních metrik, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud přehled výkonnostních metrik, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na přehled výkonnostních metrik jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. Klepněte na kartu Vlastnosti v pracovním prostoru. Ukazatelé KPI, které jsou zahrnuty v přehledu výkonnostních metrik, jsou uvedeny v podokně Podrobnosti. Klepnutím na ukazatel KPI otevřete jeho pracovního prostor.

 4. Klepněte na kartu Vlastnosti. V části Vlastní vlastnosti klepněte na možnost Nová vlastnost. Otevře se dialogové okno Výběr typu vlastnosti. Následujícím postupem vytvořte vlastní vlastnost pro vybraný ukazatel KPI.

  1. V dialogovém okně Výběr typu vlastnosti vyberte Text jako typ vlastnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. Ve sloupci Hodnota zadejte jedinečný název MDX (MultiDimensional Expressions) pro položku přehledu výkonnostních metrik. Zadaný název MDX má formát [Míry]. [Název] nebo [Dimenze]. [Hierarchie v rámci dimenze]. [Název]. Název MDX musí odpovídat míře nebo členu v datové krychli služby Analysis Services, která je používána analytickým grafem nebo tabulkou. Další informace o výrazech MDX, které je možné použít v Návrháři řídicích panelů, naleznete v tématu Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů.

  3. Ve sloupci Název klepněte na tlačítko Nová vlastnost a zadejte nový název vlastní vlastnosti. Zadejte popisný název, který se skládá pouze z alfanumerické znaků a mezer.

 5. Opakujte pro všechny položky v přehledu výkonnostních metrik které chcete propojit s analytickou sestavou. Před zahájením Části II klepněte na kartu Domů a na tlačítko Publikovat vše. Část II: Propojení položky v přehledu výkonnostních metrik s analytickou sestavou.

Část II: Propojení položky v přehledu výkonnostních metrik s analytickou sestavou

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na Monitorovacím serveru.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete upravit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. Zkontrolujte prvky v zónách řídicího panelu a určete přehled výkonnostních metrik a analytickou sestavu, které chcete použít.

 4. Prohlédněte si seznam Dostupná pole pro přehled výkonnostních metrik. Přetáhněte název vlastní vlastnosti, kterou jste vytvořili v Části I do pole Přetažením polí vytvořte odkazy v analytickém grafu nebo tabulce. Zobrazí se dialogové okno Editor odkazů filtru.

 5. Klepněte na kartu Možnosti propojení a vyhledejte seznam Koncový bod položky řídicího panelu. Pomocí seznamu vyberte hierarchii dimenzí, kterou chcete propojit s analytickou sestavou.

  Za účelem objasnění vlivu vybrané položky na uživatele řídicího panelu předpokládejme, že máte přehled výkonnostních metrik obsahující zeměpisné oblasti jako členy dimenze a že chcete propojit tyto členy dimenze s analytickou sestavou. Dále předpokládejme, že vaše analytická sestava obsahuje kategorie produktů jako členy dimenze a hrubý zisk a marži hrubého zisku jako míry. Pokud vyberete možnost Kategorie produktu ze seznamu Koncový bod položky řídicího panelu, pak když uživatel řídicího panelu klepne na zeměpisnou oblast v přehledu výkonnostních metrik, analytická sestava se automaticky aktualizuje na zobrazení informací o dané zeměpisné oblasti.

  Po zadání hodnoty pro Koncový bod položky řídicího panelu klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Editor odkazů filtru.

 6. Tento krok opakujte pro každý odkaz, který chcete vytvořit. Například pokud vytvoříte vlastní vlastnosti pro pět položek v přehledu výkonnostních metrik a chcete je propojit s analytickou sestavou, je nutné opakovat tento postup pětkrát.

 7. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server. Potom zobrazte náhled řídicího panelu nebo jej nasaďte na web služby SharePoint.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×