Promítání hodnot v řadě

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ať už potřebujete vytvořit prognózu výdajů na další rok nebo promítnout očekávané výsledky posloupnosti ve vědeckém experimentu, můžete pomocí aplikace Microsoft Excel automaticky vygenerovat budoucí hodnoty, které jsou založeny na výpočtu lineárního nebo geometrického trendu.

Pomocí Úchyt nebo příkazu Řady můžete vyplnit řadu hodnot, které odpovídají jednoduchému lineárnímu trendu nebo exponenciálnímu geometrickému trendu. K rozšíření složitých a nelineárních dat lze použít funkce listu nebo Regresní analýza z Doplněk Analytické nástroje.

Co chcete udělat?

Automaticky vyplnit řady přizpůsobeného lineárního trendu

Automatické vyplnění řady geometrického trendu

Ruční vyplnění hodnot lineárního nebo geometrického trendu

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Promítnutí hodnot pomocí funkce listu

Provést regresní analýzy pomocí doplňku Analytické nástroje

Automatické vyplnění řady přizpůsobeného lineárního trendu

V lineární řadě se hodnota kroku, neboli rozdíl mezi první a následující hodnotou v řadě, přičítá k počáteční hodnotě a dále ke každé následující hodnotě.

Počáteční výběr

Rozšířená geometrická řada

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

2, 3

90, 85

Chcete-li vyplnit řadu pro přizpůsobený lineární trend, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Přetažením úchytu v požadovaném směru doplníte rostoucí nebo klesající hodnoty.

  Pokud jsou například v buňkách C1:E1 vybrány počáteční hodnoty 3, 5 a 8, přetažením úchytu doprava doplníte rostoucí hodnoty trendu nebo přetažením doleva klesající hodnoty.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řady nebo k jejímu vyplnění použít klávesnici, klikněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Automatické vyplnění řady geometrického trendu

U geometrické řady je další hodnota v řadě určena násobkem počáteční hodnoty a hodnoty kroku. Výsledný součin a každý následný součin je poté vynásoben hodnotou kroku.

Počáteční výběr

Rozšířená geometrická řada

1, 2

3, 4, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Chcete-li vyplnit řadu geometrického trendu, postupujte takto:

 1. Vyberte nejméně dvě buňky, které obsahují počáteční hodnoty trendu.

  Chcete-li zvýšit přesnost řady trendu, vyberte další počáteční hodnoty.

 2. Podržením pravého tlačítka myši a přetažením úchytu požadovaným směrem vyplníte řadu rostoucími nebo klesajícími hodnotami. Potom uvolněte tlačítko myši a klikněte na příkaz Geometrický trend v Místní nabídka.

Pokud jsou například v buňkách C1:E1 vybrány počáteční hodnoty 3, 5 a 8, přetažením úchytu doprava doplníte rostoucí hodnoty trendu nebo přetažením doleva klesající hodnoty.

Tip : Chcete-li ručně ovládat způsob vytvoření řady nebo k jejímu vyplnění použít klávesnici, klikněte na příkaz Řady (karta Domů, skupina Úpravy, tlačítko Vyplnit).

Začátek stránky

Ruční vyplnění hodnot lineárního nebo geometrického trendu

Kliknutím na příkaz Řady můžete ručně ovládat způsob vytvoření lineárního nebo geometrického trendu a poté vyplnit hodnoty pomocí klávesnice.

 • Při generování lineární řady jsou počáteční hodnoty dosazeny do algoritmu nejmenších čtverců (y=mx+b).

 • Při generování geometrické řady jsou počáteční hodnoty dosazeny do algoritmu exponenciální křivky (y=b*m^x).

V obou případech je hodnota kroku ignorována. Vytvořená řada odpovídá hodnotám vráceným funkcemi LINTREND a LOGLINTREND.

Chcete-li hodnoty vyplnit ručně, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku, kterou má řada začínat. Tato buňka musí obsahovat první hodnotu řady.

  Při kliknutí na příkaz Řady jsou původní vybrané hodnoty nahrazeny výslednou řadou. Chcete-li původní hodnoty zachovat, zkopírujte je do jiného řádku nebo sloupce a potom vytvořte řadu výběrem kopírovaných hodnot.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vyplnit a potom na příkaz Řady.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem dolů, klikněte na přepínač Sloupce.

  • Chcete-li v listu vyplnit řadu směrem vpravo, klikněte na přepínač Řádky.

 4. Do pole Velikost kroku zadejte hodnotu, o kterou má být řada zvětšena.

Typ řady

Výsledky hodnoty kroku

Lineární

Hodnota kroku je přičtena k první počáteční hodnotě a potom ke každé následující hodnotě.

Geometrická

První počáteční hodnota je vynásobena hodnotou kroku. Hodnotou kroku je potom vynásoben tento a každý následující součin.

 1. Ve skupinovém rámečku Typ klikněte na přepínač Lineární nebo Geometrický.

 2. Do pole Konečná hodnota zadejte hodnotu, kterou má řada končit.

Poznámka : Pokud existuje více než jedna počáteční hodnota a aplikace Excel má vygenerovat trend, zaškrtněte políčko Trend.

Začátek stránky

Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu

Máte-li k dispozici data, jejichž trend chcete předpovědět, můžete v grafu vytvořit Spojnice trendu. Pokud aplikace Excel obsahuje například graf znázorňující prodejní údaje za několik prvních měsíců v roce, můžete do grafu přidat spojnici trendu, která znázorní obecný trend prodeje (růst, pokles nebo stagnaci) nebo ukáže promítnutý trend na další měsíce.

Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili graf na základě existujících dat.

 1. Kliknutím graf vyberte.

 2. Klikněte na Datová řada, ke které chcete přidat Spojnice trendu nebo Klouzavý průměr.

 3. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu a pak klikněte na požadovaný typ regresní spojnice trendu nebo klouzavého průměru.

 4. Chcete-li nastavit možnosti a formát regresní spojnice trendu nebo klouzavého průměru, klikněte na tuto spojnici pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Formát spojnice trendu.

 5. Vyberte požadované možnosti, čáry a efekty spojnice trendu.

  • Vyberete-li typ Polynomický, zadejte do číselníku Pořadí nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Jestliže vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Období počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavého průměru.

Poznámka : 

 • V seznamu Řady tvoří jsou uvedeny všechny datové řady grafu, které podporují spojnice trendů. Chcete-li spojnici trendu přidat k jiné řadě, klikněte na její název v tomto seznamu a vyberte požadované možnosti.

 • Přidáte-li klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot X vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním klouzavého průměru hodnoty X seřadit.

Začátek stránky

Promítnutí hodnot pomocí funkce listu

Funkce FORECAST:    funkce FORECAST vypočítá (odhadne) budoucí hodnotu na základě existujících hodnot. Odhadovaná hodnota je hodnota Y pro danou hodnotu X. Známé hodnoty jsou existující hodnoty X a Y, přičemž nová hodnota je odhadnuta pomocí lineární regrese. Tuto funkci lze použít k odhadu budoucích tržeb, skladových zásob a spotřebitelských trendů.

Funkce LINTREND nebo LOGLINTREND:    funkce LINTREND a LOGLINTREND dokážou extrapolovat budoucí hodnoty Y, které prodlužují přímku nebo exponenciální křivku, jež nejlépe popisuje existující data. Zároveň mohou vracet pouze hodnoty Y na základě známých hodnot X přizpůsobené přímky nebo křivky. K vynesení přímky nebo křivky, která popisuje existující data, použijte existující hodnoty X a hodnoty Y vrácené funkcí LINTREND nebo LOGLINTREND.

Funkce LINREGRESE nebo LOGLINREGRESE:    funkce LINREGRESE nebo LOGLINREGRESE lze použít k výpočtu přímky nebo exponenciální křivky z existujících dat. Funkce LINREGRESE a LOGLINREGRESE vracejí různé regresní statistiky včetně směrnice a průsečíku přizpůsobené přímky.

Následující tabulka obsahuje odkazy na další informace týkající se uvedených funkcí listu.

Funkce

Popis

FORECAST

Promítání hodnot

LINTREND

Promítání hodnot, které odpovídají přímce trendu

LOGLINTREND

Promítání hodnot, které odpovídají exponenciální křivce

LINREGRESE

Výpočet přímky z existujících dat

LOGLINREGRESE

Výpočet exponenciální křivky z existujících dat

Začátek stránky

Provedení regresní analýzy pomocí doplňku Analytické nástroje

Potřebujete-li provést složitější regresní analýzu, včetně výpočtu a zakreslení reziduí, můžete použít nástroj pro regresní analýzu obsažený v doplňku Analytické nástroje.

 1. Na kartě Data ve skupině Analýza na tlačítko Analýza dat

  Pokud nejsou k dispozici karta Doplňky nebo příkaz Analýza dat, načtěte analýz.

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

  2. V seznamu Spravovat vyberte položku Doplňky aplikace Excel a pak klikněte na tlačítko Přejít.

  3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u položky Analytické nástroje a pak klikněte na tlačítko OK.

  4. V případě potřeby postupujte podle pokynů instalačního programu.

 2. V dialogovém okně Analýza dat vyberte název analytického nástroje, který chcete použít, a pak klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně vybraného nástroje nastavte požadované možnosti analýzy.

Další informace o těchto možnostech získáte kliknutím na tlačítko Nápověda v dialogovém okně.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×