Problémy s kompatibilitou vzorců

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících se vzorci.

Důležité:    Než budete pokračovat uložením sešitu ve starším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy způsobující menší ztráty přesnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete v dřívější verzi aplikace Microsoft Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Další informace o nástroji Kontrola kompatibility naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je počet maticových vzorců v sešitu, které odkazují na jiné listy, omezen pouze dostupnou pamětí, ale v aplikaci Excel 97-2003 mohou listy obsahovat maximálně 65 472 maticových vzorců, které odkazují na jiné listy. Maticové vzorce v sešitu přesahující tento limit budou převedeny a zobrazí chybu #HODNOTA!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují matice s více prvky, než je podporováno ve vybraném formátu souboru. Matice s více než 256 sloupci nebo 65 536 řádky nebudou uloženy a mohou mít různé výsledky.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze použít maticové vzorce obsahující prvky pro více než 256 sloupců a 65 536 řádků. Tento počet překračuje limit prvků matice v aplikaci Excel 2007, takže mohou být vráceny odlišné výsledky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které mají více prvků, než je podporováno ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny.

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je maximální délka obsahu vzorce 8 192 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. V aplikaci Excel 97-2003 je maximální délka obsahu vzorce 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 1 800 bajtů. Přesáhne-li kombinace argumentů vzorce (včetně hodnot, odkazů a názvů) maximální omezení aplikace Excel 97-2003, budou při uložení sešitu ve formátu souboru starší verze aplikace Excel výsledkem těchto vzorců chyby #HODNOTA!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující maximální omezení délky vzorce aplikace Excel 97-2003 a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale v aplikaci Excel 97-2003 lze použít maximálně sedm úrovní vnoření.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale v aplikaci Excel 97-2003 je počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze ve vzorcích použít až 1 024 Operand, ale v aplikaci Excel 97-2003 lze ve vzorcích použít maximálně 40 operandů.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 mohou uživatelem definované funkce, které byly vytvořeny pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications), obsahovat až 60 argumentů, ale v aplikaci Excel 97-2003 je počet argumentů v těchto funkcích omezen jazykem VBA na 29.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které používají více než 29 argumentů, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude zřejmě nutné použít kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Význam:    Aplikace Excel 2010 poskytuje nové a přejmenované funkce. Protože tyto funkce nejsou k dispozici v aplikaci Excel 97-2003 nebo Excel 2007, při otevření sešitu ve starší verzi aplikace Excel bude namísto očekávaných výsledků vrácena chyba #NÁZEV?.

V některých případech je ke vzorci přidána předpona _xlfn, například =_xlfn.CHYBHODN (1;2).

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které nejsou k dispozici ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Pro všechny přejmenované funkce jsou dostupné funkce pro zachování kompatibility. Chcete-li zabránit chybám, můžete použít tyto funkce.

Nové funkce mohou být nahrazeny příslušnými funkcemi dostupnými ve starších verzích aplikace Excel. Můžete také odebrat vzorce, které používají nové funkce, a nahradit je výsledky vzorce.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není v aplikaci Excel 97-2003 podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkazy na list.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 lze k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není v aplikaci Excel 97-2003 podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky. Pokud však strukturované odkazy odkazují na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny, budou převedeny na chyby #REF.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a změňte je, aby nedocházelo k chybám #REF.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tato pravidla ověření dat nebudou uložena.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 mohou pravidla ověření dat odkazovat na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. V aplikaci Excel 2007 a Excel 97-2003 není tento typ pravidla ověření dat podporován a nebude k dispozici.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze implementovat pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech. Tato funkce není v aplikaci Excel 97-2003 a Excel 2007 podporována.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny, aby tato pravidla ověření dat odkazovala na hodnoty ve stejném listu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze použít pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech. V aplikaci Excel 2007 a Excel 97-2003 není tento typ ověření dat podporován a nelze ho v listu zobrazit.

Všechna pravidla ověření dat však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 97–2003 upravena, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použita.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny na kartě Nastavení v dialogovém okně Ověření dat (karta Data, skupina Datové nástroje).

Tento sešit obsahuje oblast sloučení dat s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Odkazy vzorců na data v této oblasti budou upraveny a pravděpodobně se nezobrazí správně v dřívější verzi aplikace Excel.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 mohou oblasti sloučení dat obsahovat vzorce, které odkazují na data mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souboru. V aplikaci Excel 97–2003 je velikost listu pouze 256 sloupců krát 65 536 řádků. Odkazy na data v buňkách, které jsou nad tímto limitem sloupců a řádků, budou upraveny a nemusí být správně zobrazeny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte oblasti sloučení dat obsahující vzorec, který odkazuje na data mimo limit řádků a sloupců aplikace Excel 97–2003, a proveďte potřebné změny.

Tento sešit obsahuje vlastní popisy funkcí jazyka VBA definovaných uživatelem. Všechny vlastní popisy budou odebrány.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications) vytvořit uživatelem definované funkce s vlastními popisy. Vlastní popisy nejsou v aplikaci Excel 2007 a Excel 97-2003 podporovány a budou odebrány.

Akce:    Není nutná žádná akce, protože všechny vlastní popisy budou odebrány.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Význam:    Maticové vzorce, které v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007 odkazují na celý sloupec, budou při přepočtu v aplikaci Excel 97-2003 převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NUM.

Jeden nebo více definovaných názvů v tomto sešitě obsahuje více než 255 znaků povolených ve vybraném formátu souborů. Tyto vzorce budou uloženy, při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel však budou zkráceny.

Význam:    Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Význam:    Pokud jsou vzorce v sešitě propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, při jejich přepočtu v aplikaci Excel 97-2003 se zobrazí maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Akce:    Vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné zavřené sešity. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců v aplikaci Excel 97–2003.

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Význam:    Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v aplikaci Excel 97-2003.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×