Prezentace dat v bublinovém grafu

Bublinový graf je variantou bodového grafu, ve kterém budou Datové bodynahrazeny bublinami a další dimenze dat je vyjádřena velikostí bublin. Stejně jako bodový graf ani bublinový graf nepoužívá osu kategorií  – vodorovná i svislá osa jsou osy hodnot. Kromě hodnot x a hodnot y, které jsou zakreslené v bodovém grafu, zobrazuje bublinový graf hodnoty x, hodnoty y a hodnoty z (velikosti).

Formátovaný bublinový graf

V tomto článku

Další informace o vykreslení dat v bublinovém grafu

Vytvoření složitějšího bublinového grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslení dat v bublinovém grafu

Bublinový graf můžete použít namísto bodového grafu, pokud mají data tři datové řady, z nichž každá obsahuje sadu hodnot dat. Velikosti bublin jsou určeny hodnotami třetí datové řady.

Bublinové grafy se často používají k prezentaci finančních údajů. Různé velikosti bublin jsou užitečné pro vizuální zvýraznění určitých hodnot.

Chcete-li vytvořit bublinový graf, uspořádejte data v řádcích nebo sloupcích v listu tak, aby hodnoty x byly uvedeny v prvním řádku nebo sloupci a odpovídající hodnoty y a hodnoty velikosti bublin (z) byly uvedeny v sousedních řádcích nebo sloupcích. Uspořádejte například data listu tak, jak je znázorněno následujícím obrázku.

Bublinový graf

V tomto bublinovém grafu je podél vodorovné osy zobrazen počet produktů, prodejní částky se zobrazí souběžně se svislou osou a velikost bublin představuje procenta podílu na trhu.

Použití bublinového grafu zvažte, pokud data obsahují následující položky:

 • Tři hodnoty na jeden datový bod    Pro každou bublinu jsou požadovány tři hodnoty. Tyto hodnoty mohou být v řádcích nebo sloupcích v listu, ale musí být v následujícím pořadí: hodnota x, hodnota y a potom hodnota z.

 • Více datových řad    Vykreslení více datových řad v bublinovém grafu (více řad bublin) je podobné vykreslení více datových řad v bodovém grafu (více řad bodů). Bodové grafy používají sady hodnot x a hodnot y, avšak bublinové grafy používají sady hodnot, hodnoty y a hodnoty z.

Při vytváření bublinového grafu můžete zvolit jeden z následujících podtypů bublinového grafu:

 • Bublinový nebo Bublinový s prostorovým efektem    Oba typy bublinového grafu porovnávají sady tří hodnot namísto dvou. Třetí hodnota určuje velikost značky bubliny. Bubliny je možné zobrazit ve formátu 2-D nebo s efektem 3-D .

  Bublinový graf a bublinový graf s prostorovým efektem

Začátek stránky

Vytvoření složitějšího bublinového grafu

Formátovaný bublinový graf

Jak jsme tedy tento bublinový graf vytvořili? Následující postup vám pomůže vytvořit bublinový graf s podobnými výsledky. V tomto grafu jsou použita data ukázkového listu. Tato data můžete zkopírovat do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Zkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete v bublinovém grafu zobrazit.

  Jak zkopírovat data z ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Počet produktů

Prodej

Procento podílu na trhu

5

5 500 Kč

3%

14

12 200 Kč

12%

20

60 000 Kč

33%

18

24 400 Kč

10%

22

32 000 Kč

42%

Poznámka : Přesvědčte, zda má list alespoň čtyři řádky nebo sloupce dat. Pokud bublinový graf vytvoříte z maximálně tří řádků nebo sloupců dat, graf nezobrazí bubliny správně.

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v bublinovém grafu.

  Poznámka : Je vhodné nezahrnovat do výběru záhlaví řádků nebo sloupců. Pokud vyberete nadpisy s daty, graf může zobrazit nesprávný výsledek.

 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Grafy na tlačítko Další grafy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Ve skupinovém rámečku Bublinový, klepněte na položku Bublinový s prostorovým efektem.

 4. Klepněte na Oblast grafu v grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pro náš bublinový graf jsme použili Styl 29.

 6. V grafu klepněte na legendu a poté stiskněte klávesu DELETE.

 7. Chcete-li změnit velikost grafu, na kartě Formát ve skupině Velikost vyberte požadovanou velikost obrazce v polích Výška obrazce a Šířka obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Tip : Pro náš bublinový graf jsme použili 3,5" pro výšku i šířku obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 8. Chcete-li přidat, formátovat a umístit název grafu v grafu, klepněte na Oblast grafu a poté proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Popisky na položku Název grafu a pak klepněte na položku Nad grafem.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V grafu klepněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

   Tip : Pro náš bublinový graf jsme zadali Studie podílu na trhu v odvětví.

  3. Pokud chcete zmenšit název grafu, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom zadejte požadovanou velikost do pole Velikost v místní nabídce.

   Tip : Pro náš bublinový graf jsme nastavili hodnotu 12.

  4. Chcete-li zarovnat název grafu se Oblast grafu , klepněte na název grafu a přetáhněte jej do požadovaného umístění.

 9. Chcete-li přidat nadpis vodorovné osy, klepněte na oblast grafu a potom proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Popisky klepněte na tlačítko Názvy os, klepněte na možnost Název hlavní vodorovné osy a potom klepněte na možnost Název pod osou.

  2. Klepněte na název vodorovné osy, zadejte požadovaný text a potom stiskněte klávesu ENTER.

   Tip : Pro náš bublinový graf jsme zadali Počet produktů .

 10. Klepněte na svislou osu nebo ji vyberte ze seznam prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr pole Prvky grafu ).

 11. Na kartě Formát klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

 12. Ve skupinovém rámečku Možnosti osy proveďte následující kroky:

  1. V poli Minimální vyberte možnost Pevné a potom zadejte hodnotu 0 (nula) do pole Pevné.

  2. V poli Maximum vyberte možnost Pevné a zadejte požadované číslo do pole Pevné.

   Tip : Pro náš bublinový graf jsme zadali 80000.

 13. V dialogovém okně Formát osy klepněte na tlačítko Číslo.

 14. Ve skupinovém rámečku Číslo zadejte do pole Desetinná místa hodnotu 0 (nula) a klepněte na tlačítko Zavřít.

 15. Chcete-li použít speciální efekt formátování u zobrazované oblasti, oblasti grafu, názvu grafu nebo svislé osy grafu, klepněte na prvek grafu nebo jej vyberte ze seznamu prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu) a pak proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Formát klepněte ve skupině Styly obrazce na tlačítko Více Obrázek tlačítka a poté klepněte na požadovaný efekt

   Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

   Tip : Pro náš bublinový graf jsme použili možnost Jemný efekt - Zvýraznění 4 pro zobrazovanou oblast, Silný efekt - Zvýraznění 4 pro oblast grafu, Jemný efekt - Zvýraznění 4 pro název grafu a Silná čára - Zvýraznění 6 pro svislou osu.

 16. Pokud chcete použít odlišné barvy motivu od výchozího motivu použitého u sešitu, proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Motivy na položku Motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované vyberte motiv, který chcete použít.

   Tip : V našem bublinovém grafu je použit motiv Lití písma.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a jsou v ní uloženy barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, budou v novém grafu použity barvy šablony grafu, nikoli barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Chcete-li místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na příkaz Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×