Prezentace dat v bodovém nebo spojnicovém grafu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Bodové grafy a spojnicovým grafem vypadat velmi podobné, zvlášť když bodový graf se zobrazí s propojovacích čar. Je ale velký rozdíl způsobem každý těchto údajů pozemků typů grafu podél vodorovné osy (což je označovaná taky jako osy x) a na svislé ose (což je označovaná taky jako osu y).

Formátovaný bodový graf
Formátovaný bodový graf zobrazuje číselné hodnoty podél vodorovné a svislé osy zkombinuje tyto hodnoty do jednoho datových bodů, které jsou zobrazeny v nepravidelných intervalech.
Formátovaný spojnicový graf
Formátovaný spojnicový graf distribuuje kategorie dat (v tomto případě časový interval rovnoměrně podél vodorovné osy) a všechny číselné hodnoty jsou rozložené rovnoměrně podél svislé osy.

Než se rozhodnete jednu z těchto typech grafů, může chcete další informace o rozdílech a zjistit, kdy je lepší používat bodového grafu místo spojnicového grafu nebo naopak.

V tomto článku

Další informace o rozdílech mezi bodového a spojnicových grafů

Rozhodněte, kdy bodového nebo spojnicový graf

Prozkoumání bodového a spojnicový graf typy grafů

Vytvoření bodového grafu

Vytvoření spojnicového grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o rozdílech mezi bodového a spojnicových grafů

Hlavní rozdíl mezi bodového a spojnicových grafů způsobem budou vykreslovat data na vodorovné ose. Třeba při použití následujících dat listu k vytvoření bodový graf a spojnicový graf se zobrazí, že data distribuuje jinak.

Obrázek dat listu s denními úhrny srážek

V bodovém grafu, denní vodní srážky hodnoty ze sloupce A, jsou zobrazeny jako hodnoty x na vodorovné (ose x) a částic hodnoty ze sloupce B jsou zobrazeny jako hodnoty svislé osy (y). Někdy označovány jako XY bodový graf, bodového grafu nikdy zobrazí kategorií na vodorovné ose.

Obrázek bodového grafu

Bodový graf vždy má dvě osy hodnot zobrazíte jednu sadu číselných dat na ose vodorovné ose (hodnoty) a další dvojice číselné hodnoty na ose svislé ose (hodnoty). Graf zobrazí body v průsečíku zadaného symbolem x a y číselnou hodnotu, Diakritické znaménko tyto hodnoty do jedné datové body. Tyto datových bodů může být rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvržena vodorovnou osu v závislosti na data.

Prvním datovém bodě bodového grafu představuje hodnota y 137 (částic) a hodnotě x rovné čísla 1,9 (denní vodní srážky). Tato čísla představují hodnoty v buňce A9 a B9 na listu.

Ve spojnicovém grafu ale stejného denní vodní srážky částic hodnoty a jsou zobrazeny jako dvou samostatných datových bodů, které jsou rovnoměrně podél vodorovné osy. Je to proto spojnicový graf obsahuje jenom jeden osa (svislá osa). Vodorovná osa spojnicový graf se zobrazuje pouze seřazeným seskupení dat (kategorie). Protože kategorie nejsou poskytnuté v datech jsou byly vytvořeny automaticky, například 1, 2, 3 a tak dál.

Toto je příkladem ze kdy nepoužívat spojnicový graf.

Obrázek spojnicového grafu

Spojnicový graf distribuuje kategorie rozložené rovnoměrně podél vodorovné ose (kategorie) osy a distribuuje všechny číselné hodnoty jsou rozložené podél svislé ose (hodnoty) osy.

Hodnota y částic 137 (buňka B9) a denní hodnotu vodní srážky x části čísla 1,9 (buňku A9) jsou zobrazeny jako samostatný datových bodů v spojnicový graf. Žádné z těchto datových bodů je prvním datovém bodě zobrazených v grafu, místo toho prvním datovém bodě u každé Datová řada odkazuje na hodnoty v prvním řádku dat na listu (buněk A2 a B2).

Typ osy a stejné měřítko rozdílů

Vzhledem k tomu vodorovnou osu bodový graf s dílčí výsečí vždy osy hodnot, můžete zobrazit číselných hodnot nebo hodnot kalendářních dat (třeba dní nebo hodin), které jsou zobrazeny jako číselné hodnoty. Zobrazení číselné hodnoty pro vodorovnou osu s větší flexibilitu, můžete změnit možnosti měřítka na této osy stejným způsobem, můžete změnit možnosti měřítka svislé osy.

Vzhledem k tomu vodorovnou osu spojnicového grafu osu kategorií, může být jenom osou textu nebo osa data. Osa textu: zobrazí pouze text (není číselná data nebo číselný kategorií, které nejsou hodnoty) seřazeným intervalech. Osa data zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo základní jednotky, jako je třeba počet dní, měsíců nebo roků, i když data na listu v pořadí nebo ve stejné základní jednotka.

Možnosti měřítka osu kategorií jsou omezené ve srovnání s možnostmi změny měřítka osy hodnot. Dostupné možnosti měřítka také závisí na typu osy, který používáte.

Začátek stránky

Rozhodněte, kdy bodového nebo spojnicový graf

Spojnicové grafy se běžně používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například matematickém statistické a technickým data. Tyto grafy jsou vhodné k zobrazení vztahů mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách a jejich vykreslit dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic xy.

Spojnicové grafy můžete zobrazit data nekonečný určitou dobu, nastavte proti běžné měřítko a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech v pravidelných intervalech nebo v průběhu času. Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rozložené distribuované rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty jsou rozložené distribuované rovnoměrně podél svislé osy. Obecně, použijte spojnicový graf, pokud vaše data obsahují není číselného typu hodnoty x – pro hodnoty číselné x je vhodnější použití bodového grafu.

Zvažte použití bodového grafu namísto spojnicový graf, pokud chcete:

 • Změna měřítka vodorovné osy    Vodorovná osa bodový graf s dílčí výsečí je osy hodnot, a proto jsou k dispozici další možnosti měřítka.

 • Použití logaritmická stupnice na vodorovné ose    Logaritmická stupnice lze změnit vodorovné osy.

 • Zobrazení dat listu, který listu obsahující dvojice nebo seskupené sady hodnot    V bodovém grafu můžete nastavit nezávislá měřítka os zobrazíte další informace o seskupených hodnotách.

 • Zobrazit vzorků ve velkých sad dat    Spojnicové grafy jsou užitečné pro znázornění vzorky dat, třeba zobrazením lineárního nebo lineární trendy clusterů a odlehlé hodnoty.

 • Porovnání velkého množství datových bodů bez ohledu na čas    Čím víc dat zahrnete do bodového grafu, tím lepší můžou být jejich porovnání.

Použití spojnicového grafu namísto bodového grafu zvažte v těchto případech:

 • Použití textové popisky na vodorovné ose    Tyto textové popisky můžete představovat seřazeným hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální rok.

 • Použití malým počtem poštovních číselné popisky na vodorovné ose    Pokud používáte několik seřazeným číselné popisky, které představuje časový interval, například roky, můžete spojnicový graf.

 • Použití časového měřítka podél vodorovné osy    Pokud chcete zobrazit data chronologicky v zadaných intervalech nebo základní jednotky, jako je třeba počet dní, měsíců nebo roků, i když data na listu v pořadí nebo ve stejné základní jednotky, použijte spojnicový graf.

Začátek stránky

Prozkoumání bodového a spojnicový graf typy grafů

Bodové grafy můžete použít následující podtypy.

 • Bodový pouze se značkami    Tento typ grafu porovnává dvojice hodnot. Používejte bodový graf se značkami: data, ale bez čáry se používá velké množství datových bodů a propojovacích čar by byla data obtížnější přečtěte si. Tento typ grafu můžete použít i v případě není třeba zobrazit připojení datových bodů.

  Bodový graf pouze se značkami

 • Bodový s vyhlazenými spojnicemi a značkami a bodový graf s vyhlazenými spojnicemi    Tento typ grafu zobrazí hladké křivky, která bude propojena datových bodů. Vyhlazenými spojnicemi může být zobrazena s nebo bez nich. Řádek hladký průběh bez značek použijte, pokud existují velké množství datových bodů.

  Bodový s vyhlazenými spojnicemi se značkami a bez značek

 • Bodový graf s rovnými spojnicemi a značkami a bodový graf s rovnými spojnicemi    Tento typ grafu zobrazí přímými spojnicemi datových bodů. Rovnými spojnicemi lze zobrazit, nebo bez nich.

  Bodový s rovné čárami se značkami a bez značek

Spojnicové grafy můžete použít následující podtypy.

 • Spojnicový graf a spojnicový se značkami    Zobrazí se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty, aniž by spojnicové grafy jsou užitečné ke znázornění trendů určitou dobu nebo seřazené kategorie, zejména v případě, že máte velké množství datových bodů a pořadí, ve kterém jsou uvedeny je důležité. Pokud existuje mnoho kategorií nebo hodnoty jsou přibližné, použijte spojnicovým grafem bez nich.

  Spojnicové grafy se značkami a bez značek

 • Skládaný spojnicový a skládaný spojnicový se značkami    Zobrazí se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez Skládané spojnicové grafy mohou sloužit k zobrazují trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo seřazené kategorie, ale není snadno zjistíte, že řádky jsou navrstvené, zvažte použití Místo toho různé graf typu nebo skládaný plošný graf.

  Skládané spojnicové grafy se značkami a bez značek

 • 100 % skládaný spojnicový a 100 % skládaný spojnicový se značkami    Zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez, 100 % skládané spojnicové grafy jsou užitečné pro zobrazují trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro seřazené kategorie počet procent. Pokud existuje mnoho kategorií nebo hodnoty jsou přibližné, použijte 100 % skládaný spojnicový graf bez nich.

  Tip: Lepší prezentaci tohoto typu dat zvažte použití 100 % skládaný plošný graf.

  100% skládaný spojnicový graf se značkami a bez nich

 • 3D řádek    3D spojnicových grafech každý řádek nebo sloupec dat jako 3D pásu karet. 3D spojnicový graf má vodorovnou, svislou a hloubkovou osy, které lze upravovat.

  Prostorový spojnicový graf

Začátek stránky

Vytvoření bodového grafu

Formátovaný bodový graf

Ano jak jsme vytvořili bodový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit bodový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit do bodového grafu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Denní Rainfal l

Particulat přirozeného logaritmu e

4.1

122

4.3

117

5.7

112

5.4

114

5,9

110

5.0

114

3.6

128

1,9

137

7.3

104

 1. Vyberte data, která chcete vynést do bodového grafu.

 2. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na bodový.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na bodový pouze se značkami.

  Tip: Přesuňte ukazatel myši na libovolný typ grafu zobrazíte její název.

 4. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše bodový graf jsme použili 26 styl.

 6. Klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

  Pro naše bodový graf jsme zadali Částic úrovní v vodní srážky.

 7. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom zadejte požadovanou velikost v poli Velikost písma v místní nabídce.

  Pro naše bodový graf jsme použili 14.

 8. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 9. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na tlačítko Názvy os a pak udělejte toto:

  1. Zadání názvu vodorovné osy, kliknutím na Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na Název pod osou.

  2. Zadání názvu svislé osy, kliknutím na Název hlavní svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše bodový graf jsme použili Otočený název.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

   Pro naše bodový graf jsme zadat Denní vodní srážky vodorovné osy a částic úroveň v názvu svislé osy.

 10. Klikněte na Oblast grafu grafu nebo vyberte Zobrazovaná oblast ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 11. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše bodový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3.

  Skupina Styly obrazců na pásu karet v Excelu

 12. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 13. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše bodový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 1.

 14. Pokud chcete použít barvy motivu liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili motiv Office .

Začátek stránky

Vytvoření spojnicového grafu

Formátovaný spojnicový graf

Ano jak jsme vytvořili tento spojnicový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit spojnicový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vykreslit spojnicový graf.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Datum

Denní Rainfal l

Particulat přirozeného logaritmu e

1/1/07

4.1

122

1/2/07

4.3

117

1/3/07

5.7

112

1/4/07

5.4

114

1/5/07

5,9

110

1/6/07

5.0

114

1/7/07

3.6

128

1/8/07

1,9

137

1/9/07

7.3

104

 1. Vyberte data, která chcete vynést do spojnicového grafu.

 2. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na řádek.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na spojnicový graf se značkami.

 4. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili styl 2.

 6. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Název grafu a potom klikněte na Nad grafem.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 7. Klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme zadali Částic úrovní v vodní srážky.

 8. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom zadejte požadovanou velikost v poli velikost v místní nabídce.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili 14.

 9. V grafu klikněte na legendy nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 10. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na položku Legenda a potom klikněte na požadované umístění.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Zobrazit legendu nahoře.

 11. Vykreslování hodnot v průběhu jednu datovou řadu na vedlejší svislou osu, klikněte na datovou řadu pro vodní srážky nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 12. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 13. V části Možnosti řady vyberte Vedlejší osa a klikněte na Zavřít.

 14. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na tlačítko Názvy os a pak udělejte toto:

  1. Pokud chcete přidat název hlavní svislé osy, klikněte na Název hlavní svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Otočený název.

  2. Pokud chcete přidat název vedlejší svislou osu, klikněte na Název vedlejší svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Otočený název.

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme zadat úroveň částic v hlavní svislé osy a Denní vodní srážky Název vedlejší svislé osy.

 15. Klikněte na Oblast grafu graf s dílčí výsečí nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 16. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Jemné efekt – tmavý 1.

  Skupina Styly obrazců na pásu karet v Excelu

 17. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 18. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3.

 19. Pokud chcete použít barvy motivu liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili motiv Office .

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip: Pokud nezadáte jinou složku, uloží se soubor šablony (CRTX) do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, Ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ) i v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu uložení vlastního grafu jako šablony.

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a jsou v ní uložené barvy, které jsou použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, budou v novém grafu použity barvy šablony grafu, nikoli barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pokud chcete místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na oblast grafu a v místní nabídce klikněte na Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×