Predikáty ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP

Tyto predikáty určují záznamy vybrané pomocí dotazů Jazyk SQL (Structured Query Language).

Syntaxe

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]
FROM tabulka

Příkaz SELECT obsahující tyto predikáty má následující části:

Část

Popis

ALL

Tento predikát je použit, pokud není v příkazu určen jiný predikát. Databázový stroj Microsoft Access vybere všechny záznamy, které vyhovují podmínkám v Příkaz nebo řetězec SQL. Následující dva příklady jsou rovnocenné a vrátí všechny záznamy z tabulky Zaměstnanci:

SELECT ALL *
FROM Zaměstnanci
ORDER BY KódZaměstnance;

SELECT * FROM Zaměstnanci ORDER BY KódZaměstnance;

DISTINCT

Ve vráceném výsledku budou vynechána data obsahující ve vybraných polích shodné hodnoty. Ve výsledku dotazu budou vráceny pouze záznamy s jedinečnými hodnotami ve všech polích určených v příkazu SELECT. Několik zaměstnanců z tabulky Zaměstnanci může mít například shodné příjmení. Pokud dva záznamy obsahují v poli Příjmení hodnotu Novák, následující příkaz SQL vrátí pouze jeden z těchto záznamů:

SELECT DISTINCT LastName
FROM Employees;

Pokud predikát DISTINCT nepoužijete, budou vráceny oba záznamy s hodnotou Novák.

Pokud klauzule SELECT obsahuje více než jedno pole, budou do výsledků zahrnuty pouze záznamy s jedinečnou kombinací hodnot všech polí.

Výstup dotazu, ve kterém je použit predikát DISTINCT, není možné aktualizovat a neprojeví se v něm pozdější změny provedené jinými uživateli.

DISTINCTROW

Ve vráceném výsledku budou vynechány duplicitní záznamy, nikoli pouze pole se shodnými hodnotami. Můžete například vytvořit dotaz spojující tabulky Zákazníci a Objednávky podle pole KódZákazníka. Tabulka Zákazníci neobsahuje žádná duplicitní pole KódZákazníka, tabulka Objednávky však ano, neboť každý zákazník může mít mnoho objednávek. V následujícím příkladu příkazu SQL je predikát DISTINCTROW použit k vytvoření seznamu společností, pro které existuje alespoň jedna objednávka, ale bez podrobností o těchto objednávkách:

SELECT DISTINCTROW NázevSpolečnosti
FROM Zákazníci INNER JOIN Objednávky
ON Zákazníci.KódZákazníka = Objednávky.KódZákazníka
ORDER BY NázevSpolečnosti;

Pokud predikát DISTINCTROW vynecháte, vrátí tento dotaz více řádků pro každou společnost, která má více než jednu objednávku.

Predikát DISTINCTROW se projeví pouze v případě, kdy jsou vybírána pole z některých, ale nikoli všech, tabulek použitých v dotazu. Predikát DISTINCTROW je ignorován, pokud dotaz zahrnuje pouze jednu tabulku nebo pokud výstup obsahuje pole ze všech tabulek.

TOP n [PERCENT]

Vrácen bude určitý počet prvních nebo posledních záznamů ze seznamu seřazeného podle klauzule ORDER BY. Chcete-li například vrátit 25 studentů s nejlepším studijním výsledkem z ročníku, který maturoval v roce 1994, použijte následující příkaz:

SELECT TOP 25
FirstName, LastName
FROM Students
WHERE GraduationYear = 2003
ORDER BY GradePointAverage DESC;

Pokud nepoužijete klauzuli ORDER BY, dotaz vrátí libovolnou sadu 25 záznamů z tabulky Studenti, které vyhovují klauzuli WHERE.

Predikát TOP nerozlišuje rovnocenné hodnoty. Pokud budou mít v předchozím příkladu dvacátý pátý a dvacátý šestý student stejný průměr známek, dotaz vrátí 26 záznamů.

Chcete-li vrátit určitý podíl záznamů z počátku nebo konce seznamu seřazeného podle klauzule ORDER BY, můžete použít vyhrazené slovo PERCENT. Pokud například namísto 25 nejlepších studentů chcete vrátit 10 procent studentů s nejhorším výsledkem, použijte příkaz:

SELECT TOP 10 PERCENT
FirstName, LastName
FROM Students
WHERE GraduationYear = 2003
ORDER BY GradePointAverage ASC;

Predikát DESC určuje, že budou vráceny hodnoty s nevyšším průměrem známek. Hodnota určená za predikátem TOP musí být zadána jako Datový typ Integer bez znaménka.

Predikát TOP nemá vliv na to, zda je možné dotaz aktualizovat.

tabulka

Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×