Průvodce syntaxí výrazu

Při práci s aplikací Microsoft Office Access 2007 se můžete dostat do situace, kdy potřebujete pracovat s hodnotami, které se nenachází přímo ve vašich datech. Může se například stát, že budete potřebovat spočítat DPH objednávky nebo celkovou hodnotu samotné objednávky. Tyto hodnoty lze vypočítat pomocí výrazů.

Abyste mohli výrazy používat, je potřeba je nejdříve zapsat pomocí správné syntaxe. Syntaxe je sada pravidel, podle kterých se správně kombinují slova a symboly ve výrazu.

Na tuto problematiku můžete nahlížet následovně: chcete-li pracovat s aplikací Access, musíte mluvit jejím jazykem. Předpokládejme například, že chcete aplikaci Access dát pokyn: "Podívej se do pole DatumNarození v tabulce Zákazníci a řekni mi rok narození zákazníka." Výraz lze zapsat následovně: DatePart("rrrr",[Zákazníci]![DatumNarození]). Tento výraz je složen z funkce DatePart a dvou argumentů – "rrrr," a [Zákazníci]![DatumNarození].

Nyní tento výraz podrobněji prozkoumejme.

Vzorový výraz

1. Funkce DatePart je funkce, která prověří datum a vrátí jeho určitou část.

2. Argument interval informuje aplikaci Access, kterou část data má vrátit – v tomto případě "rrrr" informuje aplikaci Access, že požadujete pouze rok.

3. Argument datum informuje aplikaci Access, kde má hodnotu data vyhledat – v tomto případě argument [Zákazníci]![DatumNarození] informuje aplikaci Access, že má datum vyhledat v tabulce Zákazníci v poli DatumNarození.

Jak můžete vidět, výrazy v aplikaci Access používají jazyk, který není zpočátku snadné číst. Po pochopení syntaxe výrazu a s trochou praxe to bude mnohem snadnější.

Dříve než začnete psát výrazy, měli byste pochopit několik základních principů. Tento článek vysvětluje principy, které je nutné pochopit, abyste používali správnou syntaxi, a obsahuje rozbor syntaxe používané ve výrazech.

Tento článek se nevěnuje syntaxi jazyka SQL (Structured Query Language) ani nemá sloužit jako příručka syntaxe jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

V tomto článku

Úvod

Objekty, kolekce a vlastnosti

Identifikátory

Funkce, operátory a konstanty

Úvod

Výraz je tvořen identifikátory zkombinovanými pomocí funkcí, operátorů a konstant. Platný výraz musí obsahovat alespoň jednu funkci nebo identifikátor a může také obsahovat konstanty a operátory. Výraz lze také použít jako součást jiného výrazu – obvykle jako argument funkce.

 • Identifikátory ve výrazech    Obvyklá forma identifikátoru ve výrazu je [Název kolekce]![Název objektu].[Název vlastnosti].

  Poznámka : Součástí identifikátoru je nutné zadat pouze tolik, aby identifikátor byl v kontextu výrazu jedinečný. Nezřídka má identifikátor formu [Název objektu].

 • Funkce ve výrazech    Obecná forma výrazu využívajícího funkci je Funkce(argument, argument), kde jeden z argumentů je obvykle identifikátor nebo výraz.

  Poznámka : Některé funkce nevyžadují argumenty.

  Před použitím určité funkce si projděte informace o syntaxi této funkce v příslušném článku nápovědy.

 • Operátory ve výrazech    Obecná forma výrazu využívajícího operátor je Identifikátor operátor identifikátor. V této formě existují i výjimky, jak je podrobně ukázáno v tabulkách v části Operátory.

 • Konstanty ve výrazech    Obecná forma výrazu využívajícího konstantu je Identifikátor operátor_porovnání konstanta.

Začátek stránky

Objekty, kolekce a vlastnosti

Všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a pole v databázi aplikace Access jsou známy jako objekty. Každý objekt má svůj název. Některé objekty již název mají, například tabulka Kontakty v databázi vytvořené pomocí šablony Kontakty aplikace Microsoft Office Access. Název se novému objektu přiřazuje při jeho vytvoření.

Sada všech objektů jednoho určitého typu se nazývá kolekce. Například sada všech tabulek v databázi je kolekce. Některé objekty, které jsou součástí sady v databázi, mohou zároveň obsahovat jiné objekty. Například objekt tabulka je sada objektů pole.

Objekty mají vlastnosti, které popisují vlastnosti objektů a umožňují je měnit. Například objekt dotaz má vlastnost Výchozí zobrazení, která popisuje, jak bude dotaz po spuštění vypadat a zároveň vám umožňuje vzhled dotazu změnit.

Následující diagram znázorňuje vztah mezi kolekcemi, objekty a vlastnostmi:

Vzájemné vztahy kolekcí, objektů a vlastností

1. Kolekce

2. Objekt

3. Vlastnost

Začátek stránky

Identifikátory

Při použití objektu, kolekce nebo vlastnosti ve výrazu se na daný prvek odkazuje pomocí identifikátoru. Identifikátor obsahuje název prvku, který identifikujete, a také název prvku, ke kterému patří. Například identifikátor pole obsahuje název pole a název tabulky, do které pole patří. Příklad takového identifikátoru lze nalézt v předchozím vzorovém výrazu: [Zákazníci]![DatumNarození].

V některých případech bude samotný název prvku fungovat jako identifikátor. Je to možné, pokud je název prvku v kontextu vytvářeného výrazu jedinečný. Zbytek identifikátoru je dán kontextem. Pokud například navrhujete dotaz využívající pouze jednu tabulku, budou samotné názvy polí sloužit jako identifikátory, protože názvy polí v tabulce musí být v rámci dané tabulky jedinečné. Jelikož používáte pouze jednu tabulku, bude její název implikován ve všech identifikátorech, pomocí kterých budete v dotazu odkazovat na pole.

V jiných případech je nutné explicitně zadat názvy částí identifikátoru, aby odkaz fungoval. Platí to pro případy, kdy identifikátor není v kontextu výrazu jedinečný. Vyskytne-li se ve výrazu nejednoznačnost, je třeba explicitně zadat dostatek částí identifikátoru a zajistit tak jeho jedinečnost v kontextu. Předpokládejme například, že navrhujete dotaz, který používá tabulku s názvem Výrobky a tabulku s názvem Objednávky a obě tabulky obsahují pole s názvem KódVýrobku. V tomto případě je nutné aby identifikátor, pomocí kterého v dotazu odkazujete na jedno z polí KódVýrobku, obsahoval kromě názvu pole také název příslušné tabulky – například [Výrobky]![KódVýrobku].

Operátory identifikátoru    Existují tři operátory, které lze použít v identifikátoru.

 • Operátor vykřičník (!)

 • Operátor tečka (.)

 • Operátor hranaté závorky ([ ])

Tyto operátory se používají tak, že každá část identifikátoru se uzavře do hranatých závorek a tyto částí se spojí buď pomocí operátoru vykřičník nebo pomocí operátoru tečka. Například identifikátor pole s názvem Příjmení v tabulce s názvem Zaměstnanci lze vyjádřit [Zaměstnanci]![Příjmení]. Operátor vykřičník sděluje aplikaci Access, že to co následuje je objekt patřící do kolekce uvedené před vykřičníkem. V tomto případě je [Příjmení] objekt typu pole, který patří do kolekce [Zaměstnanci], což je objekt typu tabulka.

Poznámka : Hranaté závorky není nutné kolem identifikátoru nebo jeho části zadávat vždy. Pokud se v identifikátoru nevyskytují mezery nebo jiné speciální znaky, aplikace Access závorky automaticky přidá při čtení výrazu. Je však vhodné závorky zadávat ručně – pomůže vám to vyhnout se chybám a zároveň závorky vizuálně indikují, že určitá část výrazu je identifikátor.

Začátek stránky

Funkce, operátory a konstanty

Pro vytvoření výrazu potřebujete kromě identifikátorů také definovat určitou akci. Akce ve výrazu lze definovat pomocí funkcí, operátorů a konstant.

Funkce

Funkce je procedura, kterou lze použít ve výrazu. Některé funkce, například Date, nevyžadují vstup. Většina funkcí však vyžaduje vstup, nazývaný argumenty. V příkladu uvedeném na začátku tohoto článku používá funkce DatePart dva argumenty: argument interval (s hodnotou "rrrr") a argument datum (s hodnotou [Zákazníci]![DatumNarození]). Funkce DatePart vyžaduje alespoň tyto dva argumenty (interval a datum), ale umí pracovat až se čtyřmi.

Poznámka : Pokud má funkce více než jeden argument, jsou tyto argumenty odděleny čárkami.

Následující seznam obsahuje některé funkce, které se běžně používají ve výrazech. Klepnutím na odkaz funkce zobrazíte informace o syntaxi, která se v dané funkci používá.

 • Date Funkce Date se používá ke vložení aktuálního systémového data do výrazu. Často se používá ve spojení s funkcí Format a také s identifikátory polí u polí obsahujících data typu datum a čas.

 • DatePart Funkce DatePart se používá k určení nebo získání části data – většinou se jedná o datum získané z identifikátoru pole, ale někdy také o hodnotu data vrácenou jinou funkcí, například Date.

 • DateDiff Funkce DateDiff se používá k určení intervalu mezi daty – obvykle mezi datem získaným z identifikátoru pole a datem získaným pomocí funkce Date.

 • Format Funkce Format se používá k formátování identifikátoru a také k formátování výsledků jiné funkce.

 • IIf Funkce IIf vyhodnotí výraz na hodnotu True nebo False a na základě toho vrátí jednu nebo druhou zadanou hodnotu.

 • InStr Funkce InStr se používá k vyhledání umístění znaku nebo Řetězec v jiném řetězci. Prohledávaný řetězec se obvykle získá z identifikátoru pole.

 • Left, Mid a Right Tyto funkce se používají k získání znaků z řetězce a to znaků zcela vlevo (Left), z určité pozice ve středu (Mid) nebo znaků zcela vpravo (Right). Často jsou používány spolu s funkcí InStr. Řetězec, ze kterého tyto funkce získávají znaky, je obvykle získán z identifikátoru pole.

Seznam funkcí seřazených do kategorií naleznete v článku Funkce (seřazené podle kategorie).

Operátory

Operátor je slovo nebo symbol označující určitý aritmetický nebo logický vztah mezi dalšími prvky výrazu. Operátory mohou být:

 • Aritmetické, například znaménko plus (+).

 • Porovnávací operátory, například znaménko rovná se (=).

 • Logické operátory, například Not.

Obecně se operátory používají k označení vztahu mezi dvěma identifikátory. Následující tabulka popisuje operátory, které lze použít ve výrazech aplikace Access

Aritmetické operátory    

Aritmetické operátory slouží k vypočítání hodnoty ze dvou nebo více čísel nebo ke změně znaménka čísla z kladného na záporné.

Operátor

Účel

Příklad

+

Sčítání dvou čísel.

[Mezisoučet] + [DaňZObratu]

-

Zjištění rozdílu mezi dvěma čísly nebo označení záporné hodnoty čísla.

[Cena]-[Sleva]

*

Násobení dvou čísel.

=[Množství]*[Cena]

/

Dělení prvního čísla číslem druhým.

[Celkem]/[PočetPoložek]

\

Zaokrouhlení dvou čísel na celá čísla a následné vydělení prvního čísla druhým a zaokrouhlení výsledku na celé číslo.

[Registrováno]\[Pokoje]

Mod

Vydělení prvního čísla druhým a vrácení pouze zbytku.

[Registrováno] Mod [Pokoje]

^

Umocnění čísla exponentem.

Číslo ^ Exponent

Operátory porovnání    

Operátory porovnání slouží k porovnání hodnot a vrácení výsledku, který má hodnotu True, False nebo Null (neznámá hodnota).

Operátor

Účel

<

Určuje, zda je první hodnota nižší než druhá hodnota.

<=

Určuje, zda je první hodnota nižší nebo se rovná druhé hodnotě.

>

Určuje, zda je první hodnota vyšší než druhá hodnota.

>=

Určuje, zda je první hodnota vyšší nebo se rovná druhé hodnotě.

=

Určuje, zda je první hodnota shodná s druhou hodnotou.

<>

Určuje, zda první hodnota není shodná s druhou hodnotou.

Ve všech případech, pokud je první nebo druhá hodnota Null, bude mít hodnotu Null i výsledek. Protože hodnota Null představuje neznámou hodnotu, nebude znám ani žádný výsledek porovnání s hodnotou Null.

Logické operátory    

Logické operátory slouží ke kombinování dvou hodnot a vrácení hodnoty True, False nebo Null. Logické operátory mohou být označovány také jako Booleovské.

Operátor

Použití

Popis

And

Výraz1 And Výraz2

True pokud Výraz1 a Výraz2 jsou pravda.

Or

Výraz1 Or Výraz2

True pokud Výraz1 nebo Výraz2 jsou pravda.

Eqv

Výraz1 Eqv Výraz2

True, pokud je pravdivý Výraz1 i Výraz2, nebo pokud je Výraz1 i Výraz2 nepravdivý.

Not

Not Výraz

True, když Výraz není pravdivý.

Xor

Výraz1 Xor Výraz2

True, pokud je pravdivý Výraz1 nebo Výraz2, nikoli však oba.

Operátory zřetězení    

Operátory zřetězení slouží ke kombinování dvou textových hodnot do jednoho řetězce.

Operátor

Použití

Popis

&

řetězec1 & řetězec2

Kombinuje dva řetězce, které vytvoří jeden.

+

řetězec1 + řetězec2

Kombinuje dva řetězce, které vytvoří jeden, a rozšíří hodnoty Null.

Speciální operátory    

Speciální operátory se používají tak, jak je popsáno v následující tabulce.

Operátor

Popis

Další informace

Is Null or Is Not Null

Určuje, jestli je hodnota Null nebo Not Null.

„Vzorec“ Like

Páruje hodnoty řetězců pomocí zástupných operátorů ? a *.

Operátor Like

Between hodn1 a hodn2

Určuje, zda číselná hodnota nebo hodnota data spadá do rozsahu.

Operátor Between...And

In(řetězec1,řetězec2...)

Určuje, zda se hodnota řetězce nachází v rámci sady hodnot řetězce.

Operátor In

Konstanty

Konstanta je známá hodnota, která se nemění a kterou lze použít ve výrazu. V aplikaci Access se běžně používají čtyři konstanty:

 • True    Označuje něco, co je logicky pravda.

 • False    Označuje něco, co je logicky nepravda.

 • Null    Označuje chybějící hodnotu.

 • "" (prázdný řetězec)    Označuje hodnotu, o které je známo, že je prázdná.

Konstanty lze použít jako argumenty funkce a také jako součást kritéria ve výrazu. Například konstantu prázdný řetězec ("") lze použít jako součást kritéria sloupce v dotazu, sloužící k vyhodnocení hodnot pole pro tento sloupec. Kritérium by vypadalo následovně: <>"". V tomto příkladu je <> operátor a "" je konstanta. Společné použití tohoto operátoru a konstanty znamená, že identifikátor, na který jsou aplikovány, by měl být porovnán s prázdným řetězcem. Výsledkem daného výrazu bude hodnota True, pokud hodnota identifikátoru bude cokoliv kromě prázdného řetězce.

Poznámka : Při používání konstanty Null buďte obezřetní. Ve většině případů dojde při společném použití konstanty Null a porovnávacího operátoru k chybě. Pokud chcete ve výrazu porovnat hodnotu s hodnotou Null, použijte operátor Is Null nebo Is Not Null.

Další informace o použití výrazů získáte v článcích Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×