Průvodce nahrazením zdrojů

Díky Průvodci nahrazením zdrojů může aplikace Microsoft Office Project automaticky přiřadit pracovníky na Projekt organizace na základě kvalifikací požadovaných pro úkoly v rámci projektu, kvalifikací zdrojů ve fondu zdrojů organizace a Dostupnost těchto zdrojů. Průvodce nahrazením zdrojů spolupracuje s identifikovanou RBS (RBS). Strukturu rozpisu zdrojů nastavuje Administrativní uzavření a po nastavení se používá pro všechny zdroje organizace. Přidejte pole Kód RBS do zobrazení Používání úkolů a potom u každého přiřazení, pro které by měl Průvodce nahrazením zdrojů najít zdroje, zadejte příslušný kód RBS. Můžete provést následující akce:

  • nahradit Obecné zdroje skutečnými zdroji;

  • nahradit stávající zdroje jinými zdroji;

  • najít kvalifikované a dostupné zdroje a přiřadit je na úkoly;

  • najít zdroje z vybraných projektů nebo z celého fondu Zdroje organizace.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nahradit zdroje. Na úvodní stránce klepněte na tlačítko Další.

Podrobnosti

Krok 1: Zvolit projekty

Vyberte projekty organizace, na které chcete přiřadit zdroje pomocí Průvodce nahrazením zdrojů.

Zaškrtávací políčko:     Určuje, že na příslušný projekt budou přiřazeny zdroje pomocí Průvodce nahrazením zdrojů.

Název projektu:     Zobrazuje názvy všech projektů organizace, které jsou aktuálně v počítači uživatele otevřeny.

Verze:     Označuje název Verze projektu, například Publikovaný nebo Archivovaný. Pokud chcete současně přiřadit zdroje na více projektů, musí mít všechny stejnou verzi. Společně s libovolnou verzí lze použít nové neuložené projekty.

Krok 2: Zvolit zdroje

Vyberte skupinu zdrojů, kterou chcete použít při přiřazování pracovníků na vybrané projekty.

Ve vybraných projektech:     Určuje, že při přiřazování pracovníků na projekty budou použity zdroje na projektech vybraných na stránce průvodce Krok 1: Zvolit projekty. Tyto zdroje nemusí být aktuálně přiřazeny na žádný úkol. Jedná se o výchozí možnost.

Na následující úrovni struktury rozpisu zdrojů nebo na nižší úrovni:     Určuje, že zdroje by měly být na určité úrovni struktury rozpisu zdrojů nebo na nižší úrovni. Strukturu rozpisu zdrojů (RBS) v organizaci definuje správce. Pokud vyberete tuto možnost, bude k dispozici pole Kód RBS s nadefinovanými kódy. Vyberte požadovanou úroveň struktury rozpisu zdrojů podle toho, které zdroje chcete zahrnout.

Zadány zde:     Určuje, že při přiřazování pracovníků na vybrané projekty by měly být použity zdroje uvedené v tabulce. Zdroje můžete do tabulky zahrnout tak, že klepnete na tlačítko Přidat a vyberete požadované zdroje v dialogovém okně Vytvořit fond pro nahrazování zdrojů, ve kterém lze zobrazit všechny dostupné zdroje v organizaci.

Přidat:     Otevře dialogové okno Vytvořit fond pro nahrazování zdrojů. V případě potřeby můžete použít filtry, které vám pomohou najít v organizaci zdroje, které splňují vaše požadavky na kvalifikaci nebo dostupnost. Vyberte zdroje v tabulce Filtrované zdroje organizace nalevo a potom klepněte na tlačítko Přidat. Zdroje budou přidány do tabulky Zdroje projektového týmu napravo. Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko OK. Zdroje v tabulce Zdroje projektového týmu budou vybrány do tabulky na stránce průvodce Zvolit projekty.

Odebrat:     Odebere vybraný zdroj z tabulky. Toto tlačítko se používá, pokud jste vybrali možnost Zadány zde a vytváříte a dolaďujete seznam zdrojů, které budou použity při nahrazování.

Povolit zdrojům s navrženým typem rezervace přiřazení k úkolům:     Určuje, že Průvodce nahrazením zdrojů by měl přiřadit také Navržený zdroj, nejen zdroje Pověřený prostředek. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Horizont zmrazení zdrojů:     Určuje počáteční datum úkolů, na které by měl Průvodce nahrazením zdrojů začít přiřazovat zdroje. To je užitečné v případě, že chcete Přiřazení v nejbližší době ponechat beze změny, ale chcete od průvodce získat návrh přiřazení pro vzdálenější budoucnost. Horizontem zmrazení zdrojů je ve výchozím nastavení aktuální datum.

Krok 3: Zvolit související projekty

Zkontrolujte související projekty a určete, zda by tyto projekty měly být zahrnuty do sady projektů, na které průvodce přiřadí zdroje. Související projekty jsou takové, u kterých existují vazby mezi projekty, které sdílejí zdroje organizace s vámi vybranými projekty nebo které využívají libovolný ze zdrojů vybraných v kroku 2. V tabulce na této stránce jsou uvedeny pouze projekty, které mají vztah k vybraným projektům.

Zaškrtávací políčko pro zahrnutí:     Určuje, že daný související projekt bude přidán do seznamu projektů, na které budou přiřazeni pracovníci Průvodcem nahrazením zdrojů. Pokud na této stránce zaškrtnete políčko u určitého projektu, bude daný projekt přidán k projektům, u kterých bude možné nahradit zdroje. Průvodce při výpočtu zbývající dostupnosti zdrojů vždy bere v úvahu přiřazení v rámci souvisejících projektů, a to bez ohledu na to, zda zde související projekty vyberete nebo ne.

Název:     Zobrazuje název souvisejícího projektu.

Vztah:     Označuje povahu vztahu mezi vybranými projekty a daným souvisejícím projektem. Může se jednat například o sdílené zdroje nebo vazby mezi úkoly.

Související projekt:     Označuje název souvisejícího projektu, který sdílí fond zdrojů nebo používá některý ze zdrojů vybraných v kroku 2.

Krok 4: Zvolte možnosti plánování

Určete Priorita všech projektů, na které by měli být přiřazeni pracovníci, a označte skupinu zdrojů, která by při tom měla být použita.

Název:     Zobrazuje název vybraného projektu, na který budou pomocí průvodce přiřazeny zdroje.

Priorita:     Určuje relativní prioritu, která se používá při přiřazování zdrojů na projekty. Ve výchozím nastavení mají všechny projekty prioritu 500, což je střední hodnota na škále od 0 do 1000. Projekty s vyššími čísly budou mít při přiřazování zdrojů vyšší prioritu a přiřazování bude dále pokračovat k projektům s nižšími hodnotami.

Možnosti:     Určují, které zdroje by měly být použity při přiřazování pracovníků na vybraný projekt. Je možné zvolit mezi zdroji na samotném projektu a zdroji ve fondu zdrojů vybraném v kroku 2.

Vyrovnat zdroje s navrhovaným typem rezervace:     Označuje, že Navržený zdroj by měly být Vyrovnání společně s Pověřený prostředek. Po dokončení nahrazení zdrojů se doporučuje vyrovnat zdroje na projektu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Krok 5: Nahraďte zdroje

Zkontrolujte souhrnné informace o volbách, které jste nastavili. Pokud chcete nastavení změnit, klepněte na tlačítko Zpět a vraťte se na příslušnou stránku.

Souhrnné informace o konfiguraci:     Zobrazuje názvy projektů, na které budou přiřazeni pracovníci, vybrané možnosti týkající se zdrojů, fond zdrojů, který bude použit, a datum sloužící jako horizont zmrazení zdrojů.

Spustit:     Spustí Průvodce nahrazením zdrojů, který vyhledá zdroje ve vybraném fondu a přiřazení v rámci vybraných projektů. Po dokončení tohoto procesu klepněte na tlačítko Další.

Krok 6: Projděte si výsledky

Zkontrolujte výsledky procesu nahrazení zdrojů. Na této stránce se zobrazují přiřazení a zdroje, které byly pro daná přiřazení nalezeny na základě požadovaných kvalifikací. Ke změně přiřazení zatím ještě nedošlo – jedná se o navrhované výsledky. Zobrazené změny můžete dle potřeby seřadit, filtrovat nebo seskupit.

Úkol:     Zobrazuje úkol, pro který byl zdroj nalezen.

Profil kvalifikace:     Zobrazuje seznam kvalifikací nadefinovaný ve struktuře rozpisu zdrojů (RBS) nebo v Kódy osnovy zdroje organizace. Jedná se o kvalifikace, které pro přiřazení nastavujete v zobrazení Používání úkolů nebo pomocí přiřazených obecných zdrojů. Tyto kvalifikace používá Průvodce nahrazením zdrojů při hledání vhodných zdrojů.

Přiřazený zdroj:     Zobrazuje jméno zdroje, který průvodce nalezl jako vhodný pro přiřazení na daný úkol.

Požadovaný zdroj:     Zobrazuje jméno zdroje, který byl původně přiřazen na úkol pomocí dialogového okna Přiřadit zdroje.

Požadavek či poptávka:     Určuje, zda byl zdroj požadován nebo se jednalo o poptávku v dialogovém okně Přiřadit zdroje.

Krok 7: Zvolte možnosti aktualizace

Určete, zda chcete projekty aktualizovat podle výsledků navržených průvodcem. Můžete také konfiguraci průvodce a výsledky nahrazení uložit do souboru a použít je později. Projekty nebudou aktualizovány, dokud výsledky z této stránky nepoužijete.

Aktualizovat projekty o výsledky průvodce:     Určuje, že výsledky průvodce by měly být použity k aktualizaci projektů. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Uložit výsledky průvodce:     Určuje, že výsledky průvodce budou namísto použití na vybrané projekty uloženy do souboru jako sestava. Výsledky budou uloženy do souboru ve formátu HTML a budou zahrnovat informace o projektech, vybraných zdrojích, horizontu zmrazení zdrojů, možnostech plánování a zdrojích nalezených průvodcem. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Pokud nebude zaškrtnuto ani políčko Aktualizovat projekty o výsledky průvodce, ani políčko Uložit výsledky průvodce, budou výsledky průvodce zahozeny. Na druhé straně je také možné zaškrtnout obě políčka.

Složka:     Určuje složku, do které bude uložen soubor s výsledky průvodce. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Uložit výsledky průvodce.

Procházet:     Otevře dialogové okno Procházet, ve kterém můžete vyhledat složku, do které chcete uložit soubor s výsledky průvodce. Po vyhledání požadované složky klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno se zavře a cesta ke složce se zobrazí v poli Složka. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Uložit výsledky průvodce.

Krok 8: Dokončení

Přečtěte si doporučení na této stránce. Jakmile klepnete na tlačítko Dokončit, bude projekt aktualizován výsledky průvodce nebo budou výsledky uloženy do souboru.

Aktualizovat projekty o výsledky průvodce:     Použije nahrazení zdrojů doporučená průvodcem na vybrané projekty nebo uloží výsledky do souboru HTML ve vybrané složce.

Ukazatel průběhu:     Zobrazuje aktuální stav aktualizace. Po dokončení se zobrazí zpráva oznamující dokončení průvodce.

Zastavit:     Zruší aktualizace projektů.

Dokončit:     Dokončí proces nahrazení zdrojů a zavře průvodce. Nyní budete moci zkontrolovat výsledky změn přiřazení.

Poznámka : 

  • Po dokončení a zavření průvodce zkontrolujte Přiřazení pomocí zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Informace o nahrazených zdrojích můžete zkontrolovat také v zobrazení Seznam zdrojů. Jestliže jste se změnami spokojeni, můžete je natrvalo použít tím, že uložíte dané projekty. Chcete-li změny zahodit, zavřete příslušné projekty bez uložení změn. Projekty také můžete pomocí příkazu Uložit jako uložit jako samostatné soubory projektů.

  • Po dokončení a zavření průvodce doporučujeme zvážit možnost Vyrovnání zdrojů na projektech. Díky tomu získáte lepší představu o tom, jaký vliv mají přiřazení nastavená průvodcem na Přidělení zdrojů a data dokončení projektů.

  • Průvodce nahrazením zdrojů je možné využít pouze v případě, že správce serveru nastavil fond zdrojů organizace a vytvořil strukturu rozpisu zdrojů (RBS) nebo podobné schéma kódů pracovních kvalifikací. Podmínkou je také to, aby správce serveru přidělil zdrojům organizace kódy RBS.

  • Kódy RBS zdrojů na projektu můžete zkontrolovat následujícím způsobem. V zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů přidejte pole Kód RBS. To lze provést tak, že klepnete na záhlaví sloupce a potom v nabídce Vložit klepnete na příkaz Sloupec. Dále klepněte na název pole s kódem RBS vytvořeného správcem serveru a potom na tlačítko OK. Příslušný kód RBS můžete použít pro každé přiřazení, pro které by měl Průvodce nahrazením zdrojů najít pracovníky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×