Práce offline v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud se připojíte ke sdílené databázi uložené ve vzdáleném počítači, můžete si vzít svoje obchodní data s sebou v přenosném počítači nebo pokračovat v práci po dobu, kdy vzdálená databáze nebude k dispozici. Abyste mohli přistupovat k datům, kdykoli potřebujete, můžete přejít do offline režimu.

Před přechodem do offline režimu je nutné vytvořit místní kopii sdílené databáze aplikace Business Contact Manager. Místní (neboli offline) kopii můžete používat, pokud nebudete mít k hlavní databázi přístup nebo pokud bude tato databáze nedostupná.

V offline databázi můžete upravovat záznamy a přidávat nové stejným způsobem jako v hlavní databázi aplikace Business Contact Manager. Po opětovném připojení k hlavní databázi se změny sesynchronizují.

Tento článek popisuje práci offline – vytvoření místní kopie databáze, volbu nastavení synchronizace a řešení konfliktů mezi sdílenou a místní databází.

Co chcete udělat?

Vytvořit místní kopii databáze

Přepínat mezi offline a online databází

Zvolit nastavení synchronizace

Vyřešit konflikty mezi sdílenou a místní databází

Zkontrolovat online nebo offline stav databáze

Uvolnit offline databázi

Vytvoření místní kopie databáze

Pokud si chcete vzít svoje obchodní data s sebou nebo pokud přistupujete ke sdíleným obchodním datům ve vzdáleném počítači, který občas není k dispozici, vytvořte si ve svém počítači místní kopii databáze (říká se jí taky offline databáze), k níž budete moct přistupovat kdykoli.

 1. Povolte sdílení hlavní databáze aplikace Business Contact Manager nebo požádejte jejího vlastníka, aby povolil její sdílení. Sdílená databáze je na vzdáleném (nebo jiném) počítači.

 2. Připojte se ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

 3. Když se připojujete ke sdílené databázi, klikněte v Průvodci spuštěním nebo v průvodci Vytvořit nebo vybrat databázi na Vytvořit offline kopii databáze.

Kopii databáze můžete vytvořit při připojení ke sdílené databázi nebo ji můžete vytvořit později. Pokud jste při připojování ke sdílené databázi nezvolili možnost offline, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Povolit offline režim.

  Poznámka :  Tlačítko Offline je k dispozici, jenom pokud je počítač připojený ke sdílené databázi.

Začátek stránky

Přepínání mezi offline a online databází

I když vytvoříte kopii databáze pro použití offline, nemusíte ji používat, dokud to nebude nutné. Dokud na offline databázi nepřepnete, bude aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook dál připojená k hlavní, sdílené databázi po dobu, kdy bude tato databáze k dispozici.

Pokud aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ztratí spojení se sdílenou databází, automaticky přepne na místní, offline databázi, dokud sdílená databáze nebude opět k dispozici. Až bude sdílená databáze zase k dispozici, zobrazí se výzva k opětovnému připojení. Jakmile se aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook znovu připojí ke sdílené databázi, všechny změny dat ve sdílené databázi a místní databázi se sesynchronizují.

Přepnutí na offline databázi

Pokud se připravujete na odchod z kanceláře, přepněte do offline režimu, abyste zajistili, že offline databáze bude kopmletně sesynchronizovaná s hlavní databází.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Pracovat offline.

  Poznámka :  Tlačítko Offline je k dispozici, jenom pokud je počítač připojený ke sdílené databázi.

Přepnutí na online databázi

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části Offline klikněte na tlačítko Připojit.

  Poznámka :  Tlačítko Připojit je k dispozici, jenom pokud pracujete offline a sdílená databáze je k dispozici.

Začátek stránky

Volba nastavení synchronizace

Když je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook připojená ke sdílené databázi, data se automaticky aktualizují mezi sdílenou databází a místní kopií databáze. Můžete použít výchozí nastavení synchronizace nebo můžete zvolit vlastní nastavení, včetně frekvence synchronizace, a vybrat požadované akce pro případ, že sdílená databáze nebude k dispozici.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Offline nastavení.

  Poznámka :  Tlačítko Offline je k dispozici, jenom pokud je počítač připojený ke sdílené databázi.

 4. Na kartě Synchronizace klikněte v části V režimu online na časový interval v seznamu, a zvolte tak, jak často se budou data synchronizovat.

  Poznámka :  Pokud k synchronizaci budete používat pomalé připojení, nastavte delší interval. V opačném případě může dojít ke snížení výkonnosti vaší místní databáze.

 5. V části Připojení ke sdílené databázi není dostupné klikněte na jednu z následujících možností:

  • Přepnout automaticky na místní databázi, pokud chcete v případě ztráty spojení se sdílenou databází automaticky používat offline databázi.

   -nebo-

  • Nepřepínat automaticky, přepnu databázi ručně, pokud chcete v případě ztráty spojení se sdílenou databází sami přepnout na offline databázi. Informace o ručním přepnutí najdete dřív v tomto článku v části Přepnutí na offline databázi.

Poznámka :  Pokud sdílenou databázi používá víc lidí, můžou se ve stejném poli záznamu udělat konfliktní změny. Můžete nastavit pravidla pro snadné vyřešení těchto konfliktů. Další informace najdete dál v tomto článku v části Vyřešení konfliktů mezi sdílenou a místní databází.

Začátek stránky

Vyřešení chyb synchronizace

Po připojení ke sdílené databázi může dojít k chybě, která ukončí nebo zabrání synchronizaci. Protože je příčina chyby neznámá, nejlepším řešením je přejít do offline režimu, čímž ukončíte synchronizaci, a pak se znovu připojit ke sdílené databázi, a synchronizaci tak spustit znovu. Jakmile se offline databáze znovu připojí, synchronizace se hned zase spustí a pak bude probíhat podle frekvence určené v nastavení synchronizace.

Přepnutí na práci offline

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Pracovat offline.

  Poznámka :  Tlačítko Offline je k dispozici, jenom pokud je počítač připojený ke sdílené databázi, která je na vzdáleném počítači.

Opětovné připojení ke sdílené databázi

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části Offline klikněte na Připojit.

  Poznámka :  Tlačítko Připojit je k dispozici, jenom pokud pracujete offline a sdílená databáze je k dispozici.

 4. Jakmile se offline databáze znovu připojí, synchronizace se hned zase spustí a pak bude probíhat podle frekvence určené v nastavení synchronizace.

Začátek stránky

Vyřešení konfliktů mezi sdílenou a místní databází

Po opětovném připojení ke sdílené databázi se místní (offline) kopie databáze připojí ke sdílené databázi, aby se mohla synchronizovat data. Pokud existují konfliktní změny dat, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je vyhledá.

Ke konfliktu dojde, pokud se v jednom poli záznamu provedly různé změny současně ve sdílené databázi i v offline databázi.

Konflikt například vznikne, pokud se obsah pole Funkce v záznamu obchodního kontaktu Jiřího Buriana změnil ve sdílené databázi na hodnotu Správce klientů, ale v offline databázi na hodnotu Hlavní správce klientů. V nastavení řešení konfliktů můžete zvolit, jak se mají řešit konflikty mezi sdílenou databází a vaší kopií databáze.

Ke konfliktu ale nedojde, pokud se obsah pole Funkce v záznamu obchodního kontaktu Jiřího Buriana změnil ve sdílené databázi na hodnotu Správce klientů, ale v offline databázi se změnilo jiné pole, například služební telefonní číslo Jiřího Buriana. Tyto změny se budou automaticky synchronizovat.

Začátek stránky

Volba nastavení řešení konfliktů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Offline nastavení.

Poznámka :  Tlačítko Offline je k dispozici, jenom pokud je počítač připojený ke sdílené databázi.

 1. Klikněte na kartu Vyřešení konfliktů a pak klikněte na jednu z následujících možností:

  • Dotázat se:     Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se vám vždycky, když budou existovat konfliktní změny, zobrazil dotaz. Při každém výskytu konfliktu můžete rozhodnout, jestli se mají zachovat změny ze sdílené databáze nebo z místní, offline kopie databáze.

  • Vždy přijmout poslední změny:     Na tuto možnost klikněte, pokud chcete konflikt vyřešit přijetím nejaktuálnějších změn.

  • Vždy přijmout změny provedené ve sdílené databázi:     Na tuto možnost klikněte, pokud chcete zachovat změny provedené v hlavní databázi. Změny z hlavní databáze přepíšou změny v místní, offline kopii databáze.

  • Vždy přijmout změny provedené v místní databázi:     Na tuto možnost klikněte, pokud chcete zachovat změny provedené v místní, offline kopii databáze. Změny z vaší kopie přepíšou změny ve sdílené (hlavní) databázi.

Začátek stránky

Co se stane, pokud je pro možnost Vyřešení konfliktů nastavená hodnota Dotázat se: Kontrola a vyřešení konfliktů dat

Když se aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook znovu připojí ke sdílené databázi, musí se všechny změny provedené v offline databázi sladit se sdílenou databází.

Tyto změny zahrnují všechny změny provedené ve vaší místní databázi i změny provedené jinými uživateli používajícími sdílenou databázi.

Pokud je jako nastavení vyřešení konfliktů vybraná možnost Dotázat se, budete požádáni o kontrolu každé konfliktní změny v dialogovém okně Vyřešení konfliktů, které se zobrazí po připojení ke sdílené databázi.

Pokud jste vybrali jinou metodu vyřešení konfliktů, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky vyřeší konflikty pomocí metody, kterou jste zvolili.

 1. V dialogovém okně Vyřešení konfliktů klikněte na jednu z následujících možností:

  • Místní:     Změna provedená v tomto záznamu v místní kopii databáze přepíše informace ve sdílené databázi.

  • Sdílená:     Změna provedená v záznamu ve sdílené databázi přepíše informace v místní kopii databáze.

 2. Pokud chcete opakovat provedený výběr u zbývajících konfliktů, zaškrtněte políčko Použít stejný výběr pro všechny následující konflikty.

  Poznámka :  Pokud chcete zkontrolovat jednotlivé konfliktní změny a rozhodnout, kterou změnu u jednotlivých záznamů přijmout, nezaškrtávejte políčko Použít stejný výběr pro všechny následující konflikty.

Začátek stránky

Kontrola online nebo offline stavu databáze

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části Offline se zobrazí stav databáze.

  Pokud jste připojení ke sdílené databázi, zobrazí se stav Aplikace Business Contact Manager je připojena ke vzdálené databázi. Pokud používáte offline databázi, zobrazí se stav Aplikace Business Contact Manager používá místní databázi s informací o tom, jestli je vzdálená databáze k dispozici.

  Poznámka :  Online stav databáze nemusí záviset na online stavu Outlooku. Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může být ke sdílené databázi připojená i v případě, že Outlook není připojený k e-mailovému serveru.

Začátek stránky

Uvolnění offline databáze

Můžete mít jenom jednu místní kopii databáze, která se připojuje ke sdílené databázi v jiném počítači a synchronizuje se s ní. Pokud se vaše offline databáze z nějakého důvodu nemůže znovu připojit ke sdílené databázi, například proto, že je sdílená databáze poškozená, můžete spojení uvolnit a vytvořit novou databázi nebo se připojit k jiné sdílené databázi.

Před vytvořením nové databáze nebo připojením k jiné sdílené databázi (včetně databáze, která se obnovila) je nutné nejdřív uvolnit offline databázi.

Offline databázi je možné uvolnit, jenom pokud pracujete offline. Pokud chcete uložit data z offline databáze, vyexportujte je. Pak vytvořte nebo vyberte jinou databázi. Potom můžete importovat data z původní offline databáze.

Následující postup popisuje uvolnění offline databáze, uložení dat jejich vyexportováním a pak vytvoření databáze nebo připojení k jiné databázi.

 • Uvolnění offline databáze

 • Klikněte na kartu Soubor.

 • Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 • Klikněte na tlačítko Offline a pak klikněte na Odpojit offline databázi.

  Důležité :  Uvolnění offline databáze nejde vrátit zpátky.

 • Klikněte na Ano.

  Důležité :  Při uvolnění offline databáze se všechny změny udělané od okamžiku, kdy databáze přešla do offline režimu, ztratí, pokud data během tohoto procesu uvolnění nevyexportujete.

 • V dialogovém okně Uvolnění databáze v režimu offline zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Exportovat a zachovat místní data před uvolněním offline databáze.

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, uloží se data z místní kopie databáze, včetně všech dat vytvořených nebo uložených od poslední synchronizace databází, do souboru na počítači. Pokud si jste jistí, že už tato data nebudete potřebovat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Důležité :  Uvolnění offline databáze nejde vrátit zpátky. Pokud data vyexportujete, uloží se jejich kopie do vybraného umístění na počítači.

 • Klikněte na OK.

  Dojde k jedné z těchto věcí:

  • Pokud jste zaškrtli políčko Exportovat a zachovat místní data před uvolněním offline databáze, otevře se dialogové okno Export obchodních dat. Informace o exportu dat najdete v další části.

  • Spustí se průvodce Vytvořit nebo vybrat databázi. Viz část Vytvoření nebo výběr databáze dál v tomto postupu.

 • Export dat

 • V dialogovém okně Export obchodních dat zvolte informace, které chcete vyexportovat, zadejte umístění a název souboru pro export a klikněte na Exportovat.

  Další informace o exportu dat najdete v článku Export obchodních záznamů z aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka :  Vzhledem k tomu, že se data exportují do souboru .bcm, můžete je naimportovat do jiné databáze aplikace Business Contact Manager, aby je bylo možné prohlížet v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Další informace o importu dat najdete v článku Import dat do aplikace Business Contact Manager.

 • Klikněte na Ano.

  Spustí se průvodce Vytvořit nebo vybrat databázi. Informace o dokončení tohoto průvodce najdete v dalším postupu.

 • Vytvoření nebo výběr jiné databáze

 • V průvodci Vytvořit nebo vybrat databázi klikněte na některou z následujících možností:

  • Připojit k místní databázi

  • Připojit ke vzdálené databázi

  • Vytvořit novou místní databázi

 • Dokončete průvodce. Informace o vytvoření nebo výběru databáze najdete v článku Vytvoření nebo výběr nové databáze aplikace Business Contact Manager.

 • Import dat

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×