Průvodce syntaxí výrazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při práci s aplikací Microsoft Office Access 2007 se můžete dostat do situace, kdy potřebujete pracovat s hodnotami, které se nenachází přímo ve vašich datech. Může se například stát, že budete potřebovat spočítat DPH objednávky nebo celkovou hodnotu samotné objednávky. Tyto hodnoty lze vypočítat pomocí výrazů.

Abyste mohli výrazy používat, je potřeba je nejdříve zapsat pomocí správné syntaxe. Syntaxe je sada pravidel, podle kterých se správně kombinují slova a symboly ve výrazu.

Dívejte se na něj tímto způsobem: Pokud chcete pracovat s aplikací Access, musíte jeho jazyk. Předpokládejme například, který chcete sdělit přístup "podívejte se DatumNarození polí v tabulce Zákazníci a Řekněte mi rok narození zákazníka." Můžete napsat tento výraz jako DatePart("yyyy", [Zákazníci]! [DatumNarození]). Tento výraz tvořeno DatePart (funkce) a dvě hodnoty argumentů – "yyyy," a [Zákazníci]! [DatumNarození].

Nyní tento výraz podrobněji prozkoumejme.

Vzorový výraz

1. DatePart je funkci, která kontroluje datum a vrátí jeho určitou část.

Tip : V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

2. argument interval Určuje Access, která část data má vrátit, v tomto případě "yyyy" taky říká Access má jenom část rok data vrácená.

3. argument datum taky říká, Access kde má hledat hodnotu data – v tomto případě [Zákazníci]! [DatumNarození], bude Access můžete vyhledávat data v poli Datum narození tabulku Zákazníci.

Jak můžete vidět, výrazy v aplikaci Access používají jazyk, který není zpočátku snadné číst. Po pochopení syntaxe výrazu a s trochou praxe to bude mnohem snadnější.

Dříve než začnete psát výrazy, měli byste pochopit několik základních principů. Tento článek vysvětluje principy, které je nutné pochopit, abyste používali správnou syntaxi, a obsahuje rozbor syntaxe používané ve výrazech.

Tento článek se nevěnuje syntaxi jazyka SQL (Structured Query Language) ani nemá sloužit jako příručka syntaxe jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

V tomto článku

Úvod

Objekty, kolekce a vlastností

Identifikátory

Funkce, operátory a konstanty

Úvod

Výraz je tvořen identifikátory zkombinovanými pomocí funkcí, operátorů a konstant. Platný výraz musí obsahovat alespoň jednu funkci nebo identifikátor a může také obsahovat konstanty a operátory. Výraz lze také použít jako součást jiného výrazu – obvykle jako argument funkce.

 • Identifikátory ve výrazech    Hlavní formulář identifikátor ve výrazu je [název kolekce]! [Název objektu]. [Název vlastnosti].

  Poznámka : Stačí zadat dostatek částí identifikátoru, aby byl jedinečný v kontextu výrazu. Není běžné pro identifikátor ve formě [název objektu].

 • Funkce ve výrazech    Hlavní formulář výraz, který používá funkci jeargument; funkce(argument), kde jeden z argumentů je obvykle identifikátor nebo výraz.

  Poznámka : Některé funkce nevyžadují argumenty.

  Před použitím určité funkce si projděte informace o syntaxi této funkce v příslušném článku nápovědy.

 • Ve výrazech    Hlavní formulář výraz, který používá operátor je identifikátor operátor identifikátor. Existují výjimky tento formulář, jak je uvedeno v tabulky uvedené v části operátory .

 • Konstanty ve výrazech    Hlavní formulář výraz, který používá konstanta je identifikátor operátor_porovnání konstanty.

Začátek stránky

Objekty, kolekce a vlastnosti

Všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a pole v databázi aplikace Access jsou známy jako objekty. Každý objekt má svůj název. Některé objekty již název mají, například tabulka Kontakty v databázi vytvořené pomocí šablony Kontakty aplikace Microsoft Office Access. Název se novému objektu přiřazuje při jeho vytvoření.

Sada všech objektů jednoho určitého typu se nazývá kolekce. Například sada všech tabulek v databázi je kolekce. Některé objekty, které jsou součástí sady v databázi, mohou zároveň obsahovat jiné objekty. Například objekt tabulka je sada objektů pole.

Objekty mají vlastnosti, které popisují vlastnosti objektů a umožňují je měnit. Například objekt dotaz má vlastnost Výchozí zobrazení, která popisuje, jak bude dotaz po spuštění vypadat a zároveň vám umožňuje vzhled dotazu změnit.

Následující diagram znázorňuje vztah mezi kolekcemi, objekty a vlastnostmi:

Vzájemné vztahy kolekcí, objektů a vlastností

1. Kolekce

2. Objekt

3. Vlastnost

Začátek stránky

Identifikátory

Při použití objektu, kolekce nebo vlastnosti ve výrazu odkazujete na daný prvek pomocí identifikátor. Identifikátor obsahuje název prvku, který identifikujete a také název prvek, ke kterému patří. Například identifikátor pole obsahuje název pole a název tabulky, ke kterému patří pole. Příklad takový identifikátor nachází v předchozím příkladu výraz: [Zákazníci]! [DatumNarození].

V některých případech bude samotný název prvku fungovat jako identifikátor. Je to možné, pokud je název prvku v kontextu vytvářeného výrazu jedinečný. Zbytek identifikátoru je dán kontextem. Pokud například navrhujete dotaz využívající pouze jednu tabulku, budou samotné názvy polí sloužit jako identifikátory, protože názvy polí v tabulce musí být v rámci dané tabulky jedinečné. Jelikož používáte pouze jednu tabulku, bude její název implikován ve všech identifikátorech, pomocí kterých budete v dotazu odkazovat na pole.

V ostatních případech musí být explicitní o částech identifikátor pro odkaz pro práci. To platí při není v kontextu výrazu jedinečný identifikátor. Po nejednoznačnosti musí zadat explicitně dostatek částí identifikátoru, aby byl jedinečný v kontextu. Předpokládejme například, jsou návrhu dotazu, který používá v tabulce s názvem produkty a v tabulce s názvem objednávky a obou tabulek mají pole s názvem Idproduktu. V takovém případě identifikátoru, který používáte v dotazu odkázat na jedno z polí KódVýrobku musí obsahovat název tabulky kromě názvu pole – například [Výrobky]! [ID produktu].

Operátory identifikátoru    Existují tři operátory, které lze použít v identifikátoru.

 • Operátor vykřičník (!)

 • Operátor tečka (.)

 • Operátor hranaté závorky ([ ])

Používat tyto operátory tak, že každá část identifikátor hranatých závorek a spojí pomocí operátoru vykřičník nebo tečka. Například identifikátor pole s názvem příjmení v tabulce s názvem Zaměstnanci může být vyjádřena [Zaměstnanci]! [Příjmení]. Operátor vykřičník sděluje přístup, že následuje objekt, který patří kolekci před vykřičníkem. V tomto případě [Příjmení] je pole objekt, který patří do kolekce [Zaměstnanci], což je samotné objekt tabulky.

Poznámka : Hranaté závorky není nutné kolem identifikátoru nebo jeho části zadávat vždy. Pokud se v identifikátoru nevyskytují mezery nebo jiné speciální znaky, aplikace Access závorky automaticky přidá při čtení výrazu. Je však vhodné závorky zadávat ručně – pomůže vám to vyhnout se chybám a zároveň závorky vizuálně indikují, že určitá část výrazu je identifikátor.

Začátek stránky

Funkce, operátory a konstanty

Pro vytvoření výrazu potřebujete kromě identifikátorů také definovat určitou akci. Akce ve výrazu lze definovat pomocí funkcí, operátorů a konstant.

Funkce

Funkce je postup, který můžete použít ve výrazu. Některé funkce, například Datum, není nutné zadávat jakýkoli vstup je pro práci. Většina funkcí, ale nevyžadují vstup, nazývaný argumenty. V příkladu na začátku tohoto článku, použije funkce DatePart dva argumenty: argument interval (s hodnotou "yyyy") a argument Datum (s hodnotou [Zákazníci]! [DatumNarození]). Funkce DatePart vyžaduje aspoň tyto dva argumenty (interval a datum), ale můžete přijímat až se čtyřmi argumenty.

Poznámka : Pokud má funkce více než jeden argument, jsou tyto argumenty odděleny čárkami.

Následující seznam obsahuje některé funkce, které se běžně používají ve výrazech. Klepnutím na odkaz funkce zobrazíte informace o syntaxi, která se v dané funkci používá.

 • Datum Funkce Date slouží k vložení aktuální systémové datum do výrazu. Běžně používaných ve spojení s funkcí Formát a taky používá ve spojení s identifikátory polí pro polí obsahujících datum nebo čas.

 • Funkce DatePart Funkce DatePart slouží k určení nebo získání část data – obvykle datum, které pochází z identifikátoru pole, ale někdy hodnotu data, který vám vrátil funkcí, například Datum.

 • Funkce DateDiff Funkce DateDiff slouží k určení rozdíl mezi dvěma daty – obvykle až datum, které pochází z identifikátoru pole datum, které je získat pomocí funkce Datum .

 • Formát Funkce Format slouží k použití formátu pro identifikátor a taky k použití formátu k výsledkům jinou funkci.

 • Funkce IIf Funkce IIf slouží k vyhodnocení výrazu jako true nebo false a pak se vraťte jeden zadanou hodnotu, pokud je výraz vyhodnocen jako jako PRAVDA a jinou zadanou hodnotu, pokud je výraz vyhodnocen jako jako NEPRAVDA.

 • Funkce InStr Funkce InStr slouží k vyhledat umístění znaku nebo Řetězec v jiném řetězci. Řetězec, který vyhledává obvykle pochází z identifikátoru pole.

 • Zleva, částnebo právo tyto funkce slouží k získání znaků z řetězce, spuštění vlevo znakem (vlevo), na určité místo uprostřed (Střední), nebo pomocí mapy znaků nejvíce vpravo (vpravo). Běžně používají ve spojení s funkcí InStr . Řetězec, ze kterého tyto funkce extrahovat znaky se obvykle získá z identifikátoru pole.

Seznam zařazené do kategorií funkcí naleznete v článku funkce (seřazené podle kategorie).

Operátory

Operátor je slovo nebo symbol označující určitý aritmetický nebo logický vztah mezi dalšími prvky výrazu. Operátory mohou být:

 • Aritmetické, například znaménko plus (+).

 • Porovnávací operátory, například znaménko rovná se (=).

 • Logické operátory, například Not.

Obecně se operátory používají k označení vztahu mezi dvěma identifikátory. Následující tabulka popisuje operátory, které lze použít ve výrazech aplikace Access

Aritmetické operátory   

Aritmetické operátory slouží k výpočtu hodnoty ze dvou či více čísel nebo ke změně záporného znaménka před číslem na znaménko kladné.

Operátor

Účel

Příklad

+

Sčítání dvou čísel.

[Mezisoučet] + [DaňZObratu]

-

Zjištění rozdílu mezi dvěma čísly nebo označení záporné hodnoty čísla.

[Cena]-[Sleva]

*

Násobení dvou čísel.

=[Množství]*[Cena]

/

Dělení prvního čísla číslem druhým.

[Celkem]/[PočetPoložek]

\

Zaokrouhlení dvou čísel na celá čísla a následné vydělení prvního čísla druhým a zaokrouhlení výsledku na celé číslo.

[Registrováno]\[Pokoje]

Mod

Vydělení prvního čísla druhým a vrácení pouze zbytku.

[Registrováno] Mod [Pokoje]

^

Umocnění čísla exponentem.

Číslo ^ Exponent

Relační operátory   

Operátory porovnání slouží k porovnání hodnot a vrácení výsledku, který má hodnotu True, False nebo Null (neznámá hodnota).

Operátor

Účel

<

Určuje, zda je první hodnota nižší než druhá hodnota.

<=

Určuje, zda je první hodnota nižší nebo se rovná druhé hodnotě.

>

Určuje, zda je první hodnota vyšší než druhá hodnota.

>=

Určuje, zda je první hodnota vyšší nebo se rovná druhé hodnotě.

=

Určuje, zda je první hodnota shodná s druhou hodnotou.

<>

Určuje, zda první hodnota není shodná s druhou hodnotou.

Ve všech případech, pokud je první nebo druhá hodnota Null, bude mít hodnotu Null i výsledek. Protože hodnota Null představuje neznámou hodnotu, nebude znám ani žádný výsledek porovnání s hodnotou Null.

Logické operátory   

Logické operátory slouží ke kombinování dvou hodnot a vrácení hodnoty True, False nebo Null. Logické operátory mohou být označovány také jako Booleovské.

Operátor

Použití

Popis

And

Výraz1 And Výraz2

True pokud Výraz1 a Výraz2 jsou pravda.

Or

Výraz1 Or Výraz2

True pokud Výraz1 nebo Výraz2 jsou pravda.

Eqv

Výraz1 Eqv Výraz2

True, pokud je pravdivý Výraz1 i Výraz2, nebo pokud je Výraz1 i Výraz2 nepravdivý.

Not

Not Výraz

True, když Výraz není pravdivý.

Xor

Výraz1 Xor Výraz2

True, pokud je pravdivý Výraz1 nebo Výraz2, nikoli však oba.

Operátory zřetězení   

Operátory zřetězení slouží ke kombinování dvou textových hodnot do jednoho řetězce.

Operátor

Použití

Popis

&

řetězec1 & řetězec2

Kombinuje dva řetězce, které vytvoří jeden.

+

řetězec1 + řetězec2

Kombinuje dva řetězce, které vytvoří jeden, a rozšíří hodnoty Null.

Speciální operátory   

Speciální operátory se používají tak, jak je popsáno v následující tabulce.

Operátor

Popis

Další informace

Is Null or Is Not Null

Určuje, jestli je hodnota Null nebo Not Null.

„Vzorec“ Like

Páruje hodnoty řetězců pomocí zástupných operátorů ? a *.

Operátor LIKE

Between hodn1 a hodn2

Určuje, zda číselná hodnota nebo hodnota data spadá do rozsahu.

Mezi... A operátor

In(řetězec1,řetězec2...)

Určuje, zda se hodnota řetězce nachází v rámci sady hodnot řetězce.

Operátor in

Konstanty

Konstanta je známá hodnota, která se nemění a kterou lze použít ve výrazu. V aplikaci Access se běžně používají čtyři konstanty:

 • PRAVDA    Označuje něco, co je logicky pravda.

 • Nepravda    Označuje něco, co je logicky nepravda.

 • Null    Označuje chybějící známé hodnoty.

 • "" (prázdný řetězec)    Označuje hodnota, která je známo prázdné.

Konstanty lze použít jako argumenty funkce a také jako součást kritéria ve výrazu. Například konstantu prázdný řetězec ("") lze použít jako součást kritéria sloupce v dotazu, sloužící k vyhodnocení hodnot pole pro tento sloupec. Kritérium by vypadalo následovně: <>"". V tomto příkladu je <> operátor a "" je konstanta. Společné použití tohoto operátoru a konstanty znamená, že identifikátor, na který jsou aplikovány, by měl být porovnán s prázdným řetězcem. Výsledkem daného výrazu bude hodnota True, pokud hodnota identifikátoru bude cokoliv kromě prázdného řetězce.

Poznámka : Při používání konstanty Null buďte obezřetní. Ve většině případů dojde při společném použití konstanty Null a porovnávacího operátoru k chybě. Pokud chcete ve výrazu porovnat hodnotu s hodnotou Null, použijte operátor Is Null nebo Is Not Null.

Další informace o používání výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×