Průvodce rolí vedoucího projektu pro aplikaci Project Web Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vedoucí projektů zodpovídají za každodenní úkoly správy projektu, jako je vytváření, údržba a aktualizace plánů a koordinace s ostatními vedoucími projektů, správci zdrojů a členy týmu.

Tento článek popisuje činnosti, které jsou pro vás jako vedoucího projektu nebo vedoucího týmu na projektu k dispozici, když používáte Microsoft Office Project Web Access. Nabízí rozsáhlý přehled aplikace Project Web Access z pohledu vedoucího projektu nebo vedoucího týmu v rámci projektu.

Podle toho, do jaké skupiny zabezpečení vás správce zařadil, můžete pracovat s funkcemi Project Web Accessu pomocí aplikace Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 nebo obou dvou.

Co se dá dělat s oprávněními vedoucího projektu?

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Práce se zdroji

Práce v Centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Práce s aplikací Project Professional

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Domovská stránka Project Web Accessu je primární vstupní místo pro uživatele, kteří pracují s daty uloženými v databázi serveru Microsoft Office Project Server 2007. Když se přihlásíte k Project Web Accessu, zobrazí se nevyřízené položky, které budou vyžadovat nějakou akci (například aktualizace úkolů, které se musí schválit), a položky, které se od vašeho posledního přihlášení změnily. Z domovské stránky máte přístup k funkcím Project Web Accessu, například na stránky Úkoly, Centrum projektů, Centrum zdrojů, Aktualizace, Zprávy o stavu, Dokumenty, Problémy a Rizika.

Poznámka :  Obsah, který se zobrazuje na domovské stránce Project Web Accessu, závisí na funkcích dostupných na serveru, na roli uživatele, na oprávněních přiřazených uživateli, na kategoriích zabezpečení, do kterých uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazených k této kategorii zabezpečení), a na případných přizpůsobeních domovské stránky.

Činnosti na domovské stránce Project Web Accessu

Začátek stránky

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Správa úkolů

Správa aktualizací úkolů

Správa časových rozvrhů

Integrace s aplikací Outlook

Aby mohli členové týmu zaznamenávat hodiny do časového rozvrhu nebo stavu úkolů, musí správce nastavit časové rozvrhy, stavy úkolů nebo obojí. Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času. Členové týmu mohou pomocí stránek Moje úkoly zadávat stav úkolů, což správci umožňuje přesně sledovat stav nebo průběh dokončování úkolů v projektech.

Pokud vaše organizace sleduje průběh projektů vytvořených v aplikaci Office Project Professional 2007, budete chtít sledovat stav úkolů.

Vedoucí týmů zodpovídají za dozor nad spoustou úkolů přiřazených členům týmu na jednom nebo víc projektech. Vedoucí týmů taky můžou být přidělovaní na projektové úlohy a může se po nich požadovat, aby vykazovali skutečnou práci u úkolů projektů ve svých časových rozvrzích, vedli zprávy o stavu a reagovali na tyto zprávy od projektových vedoucích a spolupracovali s ostatními v organizaci. Některé organizace se úkoly projektu přiřazují vedoucím týmů, kteří je pak delegují na příslušné členy týmu.

Začátek stránky

Správa úkolů

Členové týmu mají možnost na stránce Moje úkoly v Project Web Accessu prohlížet, upravovat, delegovat a aktualizovat úkoly a pracovní doby, které jim nebo jejich týmu přiřadil projektový vedoucí pomocí Projectu Professional 2007. Na stránku Moje úkoly se dostanete tak, že na panelu Snadné spuštění kliknete na tlačítko Moje úkoly.

Činnosti při správě úkolů

Začátek stránky

Správa aktualizací úkolů

Na stránce Aktualizace úkolu v Project Web Accessu můžete kontrolovat změny úkolů a pracovních časů, které členové týmu odesílají ze svých stránek Moje úkoly. Pomocí stránky Aktualizace úkolu můžete taky aktualizovat projekty nejnovějšími informacemi.

Projekty můžete pomocí stránky Aktualizace úkolu aktualizovat informacemi dvěma způsoby:

 • Ručně:    Jednotlivé změny úkolů můžete na stránce Aktualizace úkolu přijímat kliknutím na tlačítko Přijmout. Pokud před přijetím požadavku na změnu úkolu na tento požadavek odpovíte, bude požadavek na změnu ze seznamu na stránce Aktualizace úkolů odebraný, dokud člen týmu neodpoví. Můžete aktualizovat a odpovídat na požadavky na nové úkoly a delegování úkolů současně.

 • Automaticky (pomocí pravidel):    Můžete vytvořit a spouštět pravidla, která automaticky aktualizují projekty změnami, které se nemusí před schválením kontrolovat. Můžete vytvořit pravidla, která se spouštějí pro určité projekty, pro všechny projekty, pro určité Zdroje nebo pro skupiny zdrojů v určitém místě hierarchické struktury zdrojů (RBS) vaší organizace.

Činnosti při správě aktualizací úkolů

Začátek stránky

Správa časových rozvrhů

Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času

Časový rozvrh byste měli vytvořit, když:

 • vaše organizace chce sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny,

 • potřebujete zajistit integraci s účetním systémem pro účely mzdové evidence a fakturace,

 • vedení podniku potřebuje znát podrobnosti o počtu a charakteru hodin odpracovaných zdroji (fakturovatelná přesčasová práce, běžná fakturovatelná práce a nefakturovatelná práce).

Činnosti při správě časových rozvrhů

Začátek stránky

Integrace s aplikací Outlook

Project Web Access je integrovaný s aplikací Microsoft Outlook, aby členové týmů mohli aktualizovat úkoly pomocí aplikace Office Outlook 2007, 2003 nebo XP. Aby členové týmu mohli používat funkce integrace Outlooku, musí:

 • mít platný účet pro Project Web Access, aby měli přístup na stránku, na které se konfigurují funkce integrace Outlooku,

 • používat Office Outlook 2007, 2003 nebo XP,

 • stáhnout a nainstalovat doplněk aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook.

Činnosti související s aplikací Outlook

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdrojích

Personální zajištění projektů

Plánování kvalifikací

Práce s administrativními projekty

Vedoucí projektů a správci zdrojů používají Centrum zdrojů v Project Web Accessu k zobrazení, úpravě a analýze informací pro Zdroje přiřazené k úkolům v projektech, které jsou publikované v databázi Project Serveru. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v podnikovém fondu Fond zdrojů. Oprávnění k zobrazení položek v Centru zdrojů uděluje správce Project Serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdrojích

V Centru zdrojů můžete upravovat informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtech a skupinách, do kterých zdroje patří. Můžete taky zobrazit informace o jejich přiřazení a dostupnosti.

Poznámka : Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře, je možné změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě informací o zdrojích

Začátek stránky

Personální zajištění projektů

Vedoucí projektů můžou vytvářet projektové týmy na základě různých parametrů, například podle kvalifikace a dostupnosti zdrojů. K vytvoření projektového týmu můžete v Project Web Accessu použít funkci Vytvořit tým.

Při použití funkce Vytvořit tým pamatujte na toto:

 • Vedoucí nemusí mít možnost zobrazit všechny zdroje nebo je všechny přiřadit k projektům.

 • Abyste našli zdroje, které mají potřebné sady dovedností, musí vaše organizace aplikovat hierarchickou strukturu zdrojů (RBS) a jiné Kódy osnovy podnikových zdrojů, které definují různé vztahy kvalifikací a zdrojů v organizaci.

 • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů a jednotliví členové týmu si pak můžou vybrat ty úkoly, které chtějí mít přiřazené.

 • Vedoucí můžou používat oba typy rezervování zdrojů – navrhované i potvrzované. Přiřazováním zdrojů k projektům bez potvrzování můžou vedoucí sledovat potenciální přiřazení zdrojů pro navržené nové projekty. Organizace poskytující služby například často používají návrhy rezervování, aby mohly porovnat různé scénáře přiřazení a spravovat navržená i schválená přiřazení. Správci zdrojů v organizacích používajících centralizovaný Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří se sami starají o personální zajištění, používají navrhované rezervování ke sledování a správě personálních požadavků.

Vedoucí týmů můžou pomáhat s personálním zajištěním projektů a často zodpovídají za dozor nad spoustou úkolů přiřazených členům týmu na jednom nebo víc projektech. Vedoucí týmů taky můžou být přidělovaní na projektové úlohy a může se po nich požadovat, aby vykazovali skutečnou práci u úkolů projektů ve svých časových rozvrzích, vedli zprávy o stavu a reagovali na tyto zprávy od projektových vedoucích a spolupracovali s ostatními v organizaci. Některé organizace se úkoly projektu přiřazují vedoucím týmů, kteří je pak delegují na příslušné členy týmu.

Poznámka : Některé atributy a nastavení zdrojů, například nastavení kalendáře a nahrazené zdroje, je možné změnit jenom v Projectu Professional 2007.

Činnosti při personálním zajišťování projektů

Začátek stránky

Plánování kvalifikací

Když chcete najít nejlepší zdroj pro danou práci, používejte funkce plánování kvalifikací, které jsou k dispozici v aplikacích Project Web Access a Project Professional 2007 jako součást řešení řízení podnikových projektů (EPM) vaší organizace. K nahrazení zdrojů Obecné zdroje skutečnými zdroji použijte Průvodce nahrazením zdrojů v aplikaci Project Professional 2007. K vyhledání zdrojů, které mají pro danou práci ty správné kvalifikace, použijte funkci Vytvořit tým v Project Web Accessu.

Poznámka : Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů, je možné změnit jenom v aplikaci Project Professional 2007.

Činnosti při plánování kvalifikací

Začátek stránky

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Project Web Access umožňuje sledovat nepracovní čas (administrativní čas), jako jsou dovolené, schůzky týmu, interní projekty a jiný neprojektový čas. Členové týmu zadávají administrativní čas na svých stránkách Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace by měla sledovat administrativní čas v těchto případech:

 • Integrace s účetním systémem vyžaduje údaje o výjimkách.

 • Vedení požaduje vykazování sestav o výjimkách.

 • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů vyžadují od členů týmu zadávání doby nepřítomnosti v kanceláři, aby se tato doba projevila jako nedostupná pro přiřazení projektů.

Činnosti při správě administrativního času

Začátek stránky

Práce v Centru projektů

Centrum projektů nabízí vedoucím projektů, členům týmů a dalším osobám zainteresovaných na projektech pohodlný způsob, jak zobrazit podrobné informace o jednotlivých projektech a návrzích projektu nebo souhrnné informace o projektech v rámci organizace. Každý uživatel, který má oprávnění pro přístup k Centru projektů v aplikaci Project Web Access nebo Project Professional 2007, může pomocí Centra projektů pracovat na libovolném projektu, který má přiřazený. V Centru projektů jsou dostupné jenom projekty, které jsou publikované v databázi serveru Project Server 2007.

Činnosti v Centru projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Project Web Access nabízí spoustu možností vytváření sestav a umožňuje tak co nejefektivnější týmovou spolupráci. Zdroje můžou vytvářet zprávy o stavu, ve kterých vykazují pokrok na úkolech. Vedoucí projektu může taky vytvářet podrobné online sestavy OLAP.

Poznámka : Nezapomínejte, že některé úkoly můžou dělat jenom uživatelé, kteří patří do skupiny správců Project Web Accessu. Pokud na panelu Snadné spuštění v Project Web Accessu nevidíte odkaz Nastavení serveru, znamená to, že nepatříte do skupiny správců a nemůžete dělat věci jako přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav a časových rozvrhů nebo odstranění projektů.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisují průběh přiřazených úkolů. Vedoucí projektů můžou proces vyžadování a přijímání informací o stavu automatizovat – můžou posílat členům týmu žádosti o zprávy o stavu a členové týmu na ně odpovídají poskytnutím požadovaných informací. Předání zpráv o stavu můžou iniciovat i členové týmu. Vedoucí projektů můžou zprávy o stavu nakonfigurovat tak, aby dostávali jednotlivé zprávy i souhrnnou zprávu, která shrnuje odpovědi.

Činnosti při správě zpráv o stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Vedoucí na různých úrovních můžou používat celou řadu sestav k analýze výsledků projektů a výkonů zdrojů u jednoho nebo několika projektů. Pokud chcete pracovat se sestavami interaktivně a měnit některá z polí tvořících strukturu sestavy, můžete použít zobrazení Kontingenční tabulka a Kontingenční graf. Všechny tyto sestavy pomáhají hodnotit stav organizace z hlediska výsledků projektů a výkonů zdrojů.

Poznámka : Některé sestavy, například vizuální sestavy, se dají vytvářet a zobrazovat jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě sestav OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Project Web Access nabízí spoustu funkcí, které umožňují zdrojům vaší organizace spolupracovat na úkolech, problémech, rizicích a dalších oblastech projektů, které ovlivňují úspěch projektu.

Činnosti při spolupráci

Začátek stránky

Práce s aplikací Project Professional

Pomocí aplikace Project Professional 2007 můžete provádět mnoho úkolů řízení projektů v rámci řešení řízení podnikových projektů (EPM) ve vaší organizaci.

Poznámka :  K provádění různých úkolů řízení podnikových projektů pomocí aplikace Project Professional jsou potřeba oprávnění na serveru Project Server 2007.

Činnosti související s aplikací Project Professional

Začátek stránky

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×