Práce s webem Centrum sestav

Microsoft Office SharePoint Server 2007 nabízí šablonu pro web Centrum sestav. Pomocí této šablony mohou organizace vytvořit web pro správu sestav a pro práci s daty business intelligence. Díky webu Centrum sestav může organizace zajistit přístup k datům z jednoho místa. Weby vytvořené na základě této šablony mají vlastnosti, které usnadňují:

  • Uspořádání a správu tabulek, sestav a datových připojení

  • Vytváření klíčových ukazatelů výkonu (KPI), které měří stupeň dosažení podnikatelských cílů

  • Zobrazení obchodních dat na dynamických, personalizovaných řídicích panelech

Web Centrum sestav můžete přizpůsobit potřebám své firmy. Můžete vytvořit web, který poskytne data business intelligence všem zaměstnancům organizace, nebo přístup na web omezíte pouze pro ty týmy či skupiny, které s obchodními daty pracují.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Obchodní oddělení společnosti Adventure Works pomocí webu Centrum sestav vytváří, sleduje a sdílí svá obchodní a finanční data. Členové týmu pracují se sešity aplikace Microsoft Office Excel 2007 publikovanými na webu jako s interaktivními sestavami. Používají přitom technologii Excel Services serveru Office SharePoint Server 2007. Úspěšnost prodeje sledují na personalizovaných řídicích panelech, kde monitorují klíčové ukazatele výkonu a vyhodnocují informace o prodeji. Na následujícím obrázku je znázorněna domovská stránka tohoto webu. Je upravena tak, aby zobrazovala webovou část klíčových ukazatelů výkonu s údaji o prodeji za čtvrtletí.

Centrum sestav obchodního oddělení

Správa tabulek, sestav a datových připojení

Centrum sestav nabízí několik funkcí, pomocí nichž lze uspořádat nejenom sestavy, ale také připojení k externím zdrojům dat použitým v sestavách.

Knihovna sestav

Knihovna sestav na webu Centrum sestav je místo, kde můžete centrálně vytvořit a ukládat jak sestavy (sešity aplikace Office Excel 2007), tak i stránky řídicích panelů. Sestavy a řídicí panely jsou standardní typy obsahu Knihovny sestav. Pokud publikujete sešit aplikace Excel v Knihovně sestav v Centru sestav, umožníte uživateli, aby pouhým kliknutím otevřel sestavu v okně prohlížeče. Toto představuje praktický způsob prohlížení sešitu, a přitom není potřeba sešit přidávat na stránku webové části. Na následujícím obrázku je znázorněna sestava v okně prohlížeče.

Sestava v okně prohlížeče

Stránky řídicích panelů obsahují jednu nebo více webových částí, jako jsou webové části pro obchodní data, webové části Excel Web Access nebo webové části pro klíčové ukazatele výkonu. Tyto části můžete filtrovat a získat tak jednotné a zároveň pružné zobrazení dat z několika různých zdrojů. Knihovna sestav usnadňuje uspořádání velkého množství sestav a řídicích panelů. Následující obrázek zachycuje nabídku Zobrazit, která dovolí filtrovat data a zobrazit pouze sestavy nebo stránky řídicích panelů. Samozřejmě můžete zobrazit i veškerý obsah knihovny.

Zobrazení aktuálních sestav

Knihovna datových připojení

Web Centrum sestav obsahuje také Knihovnu datových připojení. Jde o speciální knihovnu dokumentů služby SharePoint, která umožňuje snadné uložení, zabezpečení, sdílení a uspořádání souborů datových připojení systému Office (ODC). Soubor ODC je typ souboru datového připojení, ve kterém jsou uloženy informace o propojení s externími zdroji dat (například aplikacemi nebo databázemi) ve formátech HTML a XML. Obsah tohoto souboru můžete prohlížet a upravit v libovolném textovém editoru.

Řekněme, že vaše organizace má sešity aplikace Excel, ke kterým jsou připojena data z jednoho nebo více externích zdrojů dat (například databáze nebo datové krychle OLAP). Datová připojení obsahují informace o tom, kde je zdroj umístěn, jak se k němu přihlásit, jak se dotazovat a jak ke zdroji přistupovat. Ačkoliv tyto informace mohou být uloženy v sešitu samotném, často se ukládají do souboru ODC, zvláště pokud data sdílí mnoho uživatelů a informace o připojení je potřeba aktualizovat. Uložíte-li soubory ODC do Knihovny datových připojení na webu Centrum sestav, máte jistotu, že všechna datová připojení používaná v sestavách jsou uložena na jednom místě. Zde je můžete uspořádat, aktualizovat a používat v nových sestavách. Na následujícím obrázku jsou znázorněny soubory v Knihovně datových připojení.

Knihovna datových připojení

Kalendář sestav a Knihovna odkazů

Web Centrum sestav nabízí také další nástroje pro správu sestav a dat business intelligence. Pomocí Kalendáře sestav naplánujete vytvoření nové sestavy nebo informujete o frekvenci vytváření či aktualizace sestav. Knihovna odkazů slouží k uchování informací o procesech a ke sdílení těchto informací s uživateli webu.

Vyjádření cílů a stupně jejich dosažení prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonu

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je snadno srozumitelný grafický ukazatel, který sděluje úroveň dosažení předem definovaného stupně nebo cíle. Tyto ukazatele jsou užitečnými nástroji, které pomáhají skupinám, vedoucím a firmám rychle vyhodnotit postup směrem k měřitelným cílům.

Například překročení, dosažení nebo nesplnění určitého podnikatelského cíle označí klíčové ukazatele výkonu pomocí ikon dopravních světel. Obchodní oddělení společnosti Adventure Works sleduje pomocí seznamu ukazatelů plnění čtvrtletního plánu prodeje. Překročí-li celkový prodej v určitém čtvrtletí stanovený cíl, zobrazí se ikona ukazatele pro toto čtvrtletí jako zelené světlo. Nedosáhne-li celkový čtvrtletní prodej určené minimum, zobrazí se ukazatel pomocí červené ikony. V ostatních případech se zobrazí jako žlutá ikona. Následující obrázek zachycuje webovou část Klíčové ukazatele výkonu, která zobrazuje informace o klíčových ukazatelích pro čtvrtletní prodeje na domovské stránce Centra sestav obchodního oddělení.

Klíčové ukazatele výkonu pro čtvrtletní prodeje

Klíčové ukazatele výkonu zvyšují rychlost a účinnost procesu vyhodnocení růstu vzhledem ke klíčovým podnikatelským cílům. Bez nich by museli zaměstnanci a obchodní ředitelé pracně získávat výkonnostní data, porovnávat je s vytyčenými cíly a trávit čas zpracováním těchto dat do podkladů pro rozhodování. Je těžké zjišťovat aktuální stav, pokud neexistuje možnost ve vhodné chvíli rychle a automaticky vyhodnotit dynamická data. Díky klíčovým ukazatelům výkonu stačí, aby uživatel prohlédl sestavu na firemní stránce nebo dokonce jen odpovídající ukazatele na svých osobních stránkách.

Klíčové ukazatele výkonu se připojují k datům z různých zdrojů. Potom pomocí webových částí zobrazují tato data v seznamu ukazatelů nebo v detailním náhledu pro jednotlivý ukazatel. Tyto webové části lze přidat na řídicí panely na webu Centrum sestav nebo je lze zobrazit v dalších seznamech či na jiných webech. Každý ukazatel získá ze zdroje dat údaj, který je buď jednoduchou hodnotou, nebo průměrem spočítaným z vybraných dat. Tento údaj potom porovná s předvolenou hodnotou. Hodnoty ukazatelů se počítají nad určitou množinou dat, proto jsou při měření výkonnosti týmů nebo projektů ukazatele obvykle užitečnější než zobrazení původních dat ve formě seznamu. Pokud si zvolíte data individuální osoby, například seznam prodejů jednoho zaměstnance, dovolí ukazatele vyhodnotit také výkonnost jednotlivce.

Chcete-li vytvořit klíčový ukazatel výkonu, vytvořte nejdříve seznam ukazatelů. Potom do něj přidejte jeden nebo více ukazatelů. Při vytváření nového ukazatele můžete použít některý z následujících zdrojů:

  • Data v seznamech služby SharePoint

  • Data v sešitech aplikace Excel

  • Data získaná ze služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

  • Ručně zadané údaje

Vytvoření dynamických grafických řídicích panelů

Řídicí panely jsou speciální stránky pro webové části, které zobrazují obchodní data z nejrůznějších zdrojů. Mohou zobrazit sestavy i klíčové ukazatele výkonu týkající se obchodních dat nebo procesů ve vaší organizaci. Zobrazená data lze filtrovat buď automaticky, nebo pomocí vlastností zvolených uživateli. Toto umožňuje provádět komparativní analýzu dat celé organizace.

Řídicí panely jsou vytvořeny z webových částí obchodních dat a z webových částí Filtr, přičemž webové části Filtr jsou připojeny k webovým částem obchodních dat. Některé filtry filtrují data automaticky. Jiné dovolují uživatelům zadat údaje nebo vybrat hodnoty ze seznamu a tyto použít jako filtr (kliknutím na tlačítko Použít filtr na stránce). Tlačítko Použít filtr je implementováno jako samostatná webová část, která je neviditelná. Na řídicím panelu se zobrazí až ve chvíli, kdy je na web přidán filtr s hodnotou definovanou uživatelem. Tlačítko Použít filtr a uživatelsky definované filtry se zobrazí ve speciální zóně filtrů šablony řídicího panelu.

Na následujícím obrázku je znázorněn řídicí panel prodeje na webu Centrum sestav společnosti Adventure Works. Tento řídicí panel zobrazí ve webové části Excel Web Access jak údaje sestav, tak i webovou část klíčových ukazatelů výkonu.

Řídicí panel prodeje

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×