Poznámky k verzi aplikace Microsoft Office Communicator 2007

Poslední aktualizace: 10. července 2007

Vítejte v Poznámkách k verzi aplikace Microsoft® Office Communicator 2007. V tomto článku naleznete informace o známých problémech s verzí aplikace Office Communicator 2007.

Obsah článku

Články znalostní báze Knowledge Base o známých problémech

Poznámky k verzi

Začátek stránky

Články znalostní báze Knowledge Base o známých problémech

Začátek stránky

Poznámky k verzi

Tento dokument obsahuje důležité informace, které byste měli znát před nasazením a použitím klienta Office Communicator 2007.

V těchto poznámkách

Hlasové volání

Audiovizuální konference

Nastavení zvuku a videa

Historie konverzace

Položka řízení přístupu (ACE) k veřejnému připojení k Internetu

Integrace se sadou Office

Integrace aplikace

Instalace

Sada vícejazyčného uživatelského rozhraní (MUI Pack)

Jazyková podpora

Spolupráce s aplikací Communicator 2005

Spolupráce s programem Windows Messenger 5.1

Spolupráce s programem Windows Live Messenger

Hlasové volání

Po připojení k síti VPN nemůže aplikace Office Communicator uskutečnit volání VoIP externím uživatelům

PROBLÉM:     Pokud má uživatel nakonfigurovaný zároveň interní i externí server SIP a přihlásí se k aplikaci Office Communicator z domova bez použití sítě VPN a poté prostřednictvím sítě VPN, aplikace Office Communicator se automaticky odhlásí a opět přihlásí. V tomto stavu nemůže uživatel uskutečnit volání VoIP, protože nelze zjistit plně kvalifikovaný název domény serveru Media Relay.
ŘEŠENÍ:     Jediné známé řešení je ručně se odhlásit a poté znovu přihlásit opětovným zadáním přihlašovacích údajů.

Pokud má volající osoba nastavené přesměrování volání, nemusí být aplikace Office Communicator schopná určitým typům systémů IVR (Interactive Voice Response) odpovědět prostřednictvím vícefrekvenční duální tónové volby (DTMF)

PROBLÉM:     Pokud uživatel zavolá jinému uživateli a ten v aplikaci Communicator nastavil Nastavení přesměrování volání tak, aby bylo volání ihned přesměrováno nebo aby byla nepřijatá volání přesměrována do systému IVR, který očekává vstup tónové volby (tj. vícefrekvenční duální tón [DTMF]), není aplikace Communicator schopná odpovědět, protože komunikace Early Media je prováděna ve vstupním směru (tj. není k dispozici odchozí mediální spojení, které by mohlo přenést signál DTMF). Volající může slyšet výzvu systému IVR k výběru možnosti stisknutím klávesy 1 nebo 2, ale stisknutím těchto kláves se ve skutečnosti nic neodešle. V tomto stavu bude v okně Konverzace aplikace Communicator nadále zobrazen text „Volá <uživatelské_jméno>...“
ŘEŠENÍ:     K tomuto problému by mělo docházet pouze u několika systémů IVR. V některých případech lze problém vyřešit tím, že před stisknutím tlačítek volby DTMF počkáte na úplné spojení volání (tj. stav v okně Konverzace se změní z „Volání uživatele <uživatelské_jméno>...“ na „Připojování uživatele <uživatelské_jméno>...“ a zobrazí se ovládací prvky volání). V některých případech problém obejít nelze. Volání nemusí stavu Spojeno dosáhnout nikdy. 

Blokované kontakty se s vámi mohou spojit, pokud jsou přepojeny jiným kontaktem

PROBLÉM:     Pokud Ondřej nastaví Martinovi přístup na úroveň Blokováno, nemůže Martin Ondřeje kontaktovat přímo. Pokud však Martin kontaktuje Marii a Marie Martina přepojí Ondřejovi, aplikace Communicator přepojení nezablokuje, ačkoli Ondřej Martinovi nastavil úroveň přístupu na Blokováno.
ŘEŠENÍ:     V současné době není k dispozici žádné řešení.

Zpět na začátek

Audiovizuální konference

Po připojení ke konferenci spustí audiovizuální konference automaticky video

PROBLÉM:     Upozornění na pozvání k audiovizuální konferenci oznamuje, že některý kontakt uživatele zve ke konferenčnímu volání, ale nerozlišuje, zda se jedná o hlasové nebo audiovizuální konferenční volání. Uživatel se může připojit ke konferenci a neuvědomit si, že se jedná o audiovizuální konferenci a že po připojení ke konferenci bude odesíláno video z kamery.
ŘEŠENÍ:     Pokud uživatel kameru nepoužívá, může ji zakrýt nebo nasměrovat směrem od sebe. Po otevření podokna videa s informací, že dojde k odeslání datového proudu videa, může uživatel odchozí datový proud videa zastavit stisknutím klávesy PAUSE.

Zpět na začátek

Nastavení zvuku a videa

V aplikaci Communicator nelze přehrát vlastní zvukový soubor

PROBLÉM:     Upozornění na pozvání k audiovizuální konferenci oznamuje, že některý kontakt uživatele zve ke konferenčnímu volání, ale nerozlišuje, zda se jedná o hlasové nebo audiovizuální konferenční volání. Uživatel se může připojit ke konferenci a neuvědomit si, že se jedná o audiovizuální konferenci a že po připojení ke konferenci bude odesíláno video z kamery.
ŘEŠENÍ:     Pokud uživatel kameru nepoužívá, může ji zakrýt nebo nasměrovat směrem od sebe. Po otevření podokna videa s informací, že dojde k odeslání datového proudu videa, může uživatel odchozí datový proud videa zastavit stisknutím klávesy P.

Po odpojení a opětovném připojení zařízení standardu HID v krátkém časovém intervalu nejsou aktualizována data zařízení

PROBLÉM:     Pokud uživatel zařízení standardu HID odpojí a opět připojí v krátkém časovém intervalu (jedné až tří sekund), nedojde v zařízení k aktualizaci oznamovacího tónu a indikátorů LED.
ŘEŠENÍ:     Mezi odpojením a opětovným připojením zařízení počkejte 10 sekund.

Změny výchozího zvukového zařízení systému při spuštěné aplikaci Communicator vyžadují její restart

PROBLÉM:    Pokud je aplikace Communicator spuštěná a uživatel v ovládacích panelech systému Windows změní výchozí zvukové zařízení systému, projeví se změny až po ukončení aplikace Communicator a jejím opětovném spuštění.
ŘEŠENÍ:     Ukončete aplikaci Communicator a poté ji znovu spusťte.

Pokud uživatel připojí zvukové zařízení nebo videozařízení do jiného portu USB, rozpoznání tohoto zařízení v systému Windows Vista selže

PROBLÉM:    Pokud uživatel vybere zařízení jako upřednostňované zvukové zařízení nebo videozařízení pro konverzace pomocí aplikace Communicator a poté zařízení odpojí a připojí k jinému portu USB, nemusí ho aplikace Communicator rozpoznat, protože systém Windows zařízení přiřadí jiný název. Tento problém se týká pouze systému Windows Vista®.
ŘEŠENÍ:     Uživatel může zařízení znovu připojit k portu, ke kterému bylo připojeno původně.

Známé problémy s médii v konkrétních zařízeních

PROBLÉM:    Může dojít ke snížení kvality médií z důvodu známých problémů s některými hardwarovými zařízeními.
ŘEŠENÍ:     V následujícím článku znalostní báze Knowledge Base naleznete seznam známých problémů s konkrétními zařízeními.

V počítači se systémem Windows Vista dojde na začátku audiovizuálního volání k selhání webové kamery

PROBLÉM:    Je-li v počítači spuštěn systém Windows Vista, může u některých notebooků a monitorů s webovou kamerou integrovanou na panelu obrazovky webová kamera na začátku volání zobrazit prázdný výstup videa. Je to způsobeno chybou v ovladači USB Video Class v systému Windows Vista.
ŘEŠENÍ:     Uživatelé mohou problém vyřešit stažením opravy hotfix. Informace o opravě hotfix naleznete v článku znalostní báze Knowledge Base číslo 931812 o aplikaci Office Communicator 2007. Po použití opravy hotfix se webová kamera spustí normálně. Za určitých okolností může dojít k prodlevě až pět sekund, během níž dojde k zamrznutí uživatelského rozhraní, ale po této prodlevě by webová kamera měla pracovat normálně.

K uskutečnění audiovizuálních volání point-to-point pomocí webové kamery kompatibilní se standardem VGA je třeba nastavit hodnoty klíčů registru

PROBLÉM:    Chcete-li s webovou kamerou kompatibilní se standardem VGA uskutečnit audiovizuální volání point-to-point, je třeba, aby odesílatel i příjemce volání měli v počítači nastavené správné hodnoty klíčů registru.
ŘEŠENÍ:     Chtějí-li uživatelé v audiovizuálním volání povolit video VGA, je třeba provést následující:

 1. Je třeba, aby uživatelé používali počítač se dvěma jádry nebo vyšší. V počítačích nižší kategorie může dojít k problémům s výkonem, jako je špatná kvalita zvuku.

 2. Připojte k počítači kameru kompatibilní se standardem VGA, jako je kamera Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Nastavte u odesílatele i příjemce audiovizuálního volání následující klíče registru.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Poté, co odesílatel i příjemce nastaví klíče registru, je třeba obě aplikace Communicator restartovat.

Poznámka: Režim videa VGA lze použít pouze při audiovizuálních voláních point-to-point, nikoli při vícestranných audiovizuálních konferencích. Pokud je povolen režim videa VGA, není možná spolupráce s žádným klientem serveru Live Communications Server 2005.

Zpět na začátek

Historie konverzace

Když aplikace Communicator archivuje historii konverzace do zprávy aplikace Outlook, nejsou uloženy emotikony

PROBLÉM:    V archivované zprávě s historií konverzace ve složce Historie konverzace v aplikaci Outlook nejsou zobrazeny emotikony použité v relaci rychlých zpráv.
ŘEŠENÍ:     V současné době není k dispozici žádné řešení.

U konference naplánované z aplikace Outlook jsou odesílatel a účastníci v položce historie konverzace uvedeni jako neznámí

PROBLÉM:    Při připojení ke konferenci naplánované v aplikaci Outlook nejsou po ukončení konverzace a jejím uložení do aplikace Outlook uložena jména účastníků.
ŘEŠENÍ:     V současné době není k dispozici žádné řešení.

Zpět na začátek

Položka řízení přístupu (ACE) k veřejnému připojení k Internetu

Uživatelé provádějící upgrade z aplikace Office Communicator Public Beta, kteří položku řízení přístupu k veřejnému připojení k Internetu nepřesunuli z blokovaného kontejneru, by tuto položku měli odebrat

PROBLÉM:    V aplikaci Office Communicator 2007 (Public Beta) byla položka řízení přístupu k veřejnému připojení k Internetu ve výchozím nastavení umístěna v kontejneru Blokováno. Pokud tato položka nebyla odebrána ručně, bude přítomná i ve verzi RTM aplikace Office Communicator 2007.
ŘEŠENÍ:    Chtějí-li uživatelé od veřejných kontaktů služby rychlých zpráv obdržet oznámení, když si je tyto kontakty přidají na seznam kontaktů, je třeba položku řízení přístupu pro veřejný přístup odebrat z kontejneru Blokováno. To umožní přijímat oznámení od kontaktů veřejných systémů rychlých zpráv.

Zpět na začátek

Integrace se sadou Office

Při spuštění aplikace Outlook 2007 v režimu s mezipamětí se nezobrazí položky Hlasová pošta a Zmeškané konverzace a indikátor čekání zprávy není aktualizován

PROBLÉM:    Pokud má uživatel aplikaci Outlook 2007 spuštěnou v režimu s mezipamětí a obdrží novou položku hlasové pošty nebo zmeškaného volání, dojde v některých případech k selhání aktualizace indikátoru čekající zprávy v okně aplikace Office Communicator. Také se vyskytly případy, kdy se při spuštění aplikace Outlook 2007 v režimu s mezipamětí ve složkách Hlasová pošta a Zmeškané konverzace aplikace Outlook nezobrazily položky hlasové pošty a zmeškaných konverzací. ŘEŠENÍ:    Pokud se ve složce Hlasová pošta nebo Zmeškané konverzace v aplikaci Office Outlook 2007 nachází nějaká položka, můžete funkci indikátoru čekající zprávy povolit rozbalením uzlu složky výsledků hledání v aplikaci Outlook 2007. Klepněte na příslušnou složku výsledků hledání, Zmeškané konverzace nebo Hlasová pošta, poté vyberte položku v jedné ze složek a označte ji jako přečtenou nebo nepřečtenou. Pro případ, že se ve složce Hlasová pošta nebo Zmeškané konverzace žádné položky nenacházejí, není v současné době řešení k dispozici. Týmy aplikací Office Communicator a Office Outlook pracují na opravě.

Po přidání grafiky k poznámce nemůže aplikace Office Communicator poznámku z programu OneNote otevřít pro konverzaci

PROBLÉM:    Aplikace Office Communicator nemůže otevřít poznámku vytvořenou pomocí programu Microsoft® Office OneNote™, pokud k ní byla přidána grafika.
ŘEŠENÍ:    Do souborů programu OneNote, které jsou propojené s konverzacemi aplikace Office Communicator, nepřidávejte grafické obrázky.

V aplikaci Office Outlook nebo SharePoint se nezobrazují informace o stavu z aplikace Office Communicator

PROBLÉM:    V aplikaci Office Outlook nebo Office SharePoint nejsou zobrazeny informace o stavu z aplikace Office Communicator.
ŘEŠENÍ:    Nastavením následujících klíčů registru nastavte aplikaci Communicator jako výchozí aplikaci pro informace o stavu v aplikacích sady Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Zastaralé informace o stavu v aplikaci Office Outlook

PROBLÉM:    Když se uživatel odhlásí z aplikace Office Communicator, mohou být u kontaktů v seznamu kontaktů aplikace Communicator zobrazeny informace o stavu, které jsou zastaralé.
ŘEŠENÍ:     Restartujte aplikaci Office Communicator nebo Office Outlook.

V aplikaci Office Outlook se nezobrazuje stav

PROBLÉM:    Když se uživatel odhlásí z aplikace Office Communicator, mohou kontakty v seznamu kontaktů aplikace Communicator zobrazovat informace o stavu, které jsou zastaralé.
ŘEŠENÍ:    Pokud uživatel aplikaci Office Communicator ukončí a během jejího ukončování prochází v aplikaci Outlook e-maily, může se aplikace Outlook od aplikace Communicator odpojit a nezobrazovat stav ani v případě opětovného spuštění aplikace Communicator.

V aplikaci Office Outlook je stav některých kontaktů neznámý

PROBLÉM:    Pokud e-mailovou adresu uživatele zadanou v e-mailu aplikace Outlook nelze v Adresáři aplikace Outlook nebo prostřednictvím aplikace Office Communicator převést na adresu SIP, nelze stav tohoto uživatele zjistit.
ŘEŠENÍ:    Nastavte klíč registru SetOnlineStatusLevel tak, aby aplikaci Outlook povoloval zavolat na server Microsoft Exchange o pomoc při rozpoznávání adresy SIP uživatelů. Natavení tohoto klíče může pomoci zejména v případě, kdy e-mail obsahuje adresu serveru Exchange uživatele (x400/X500).
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Zpět na začátek

Integrace aplikace

Po instalaci konzoly služby Live Meeting nejsou v uživatelském rozhraní aplikace Office Communicator zobrazeny vstupní body služby Live Meeting

PROBLÉM:    Po instalaci konzoly služby Live Meeting se v uživatelském rozhraní aplikace Office Communicator nezobrazí nabídky Sdílet informace pomocí služby Live Meeting a Zahájit schůzku pomocí služby Live Meeting. Tyto položky nabídky by se měly zobrazit v nabídce aplikace Communicator, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na kontakt v Seznamu kontaktů. Nabídky služby Live Meeting by měly být dostupné také pomocí tlačítka Možnosti v okně Konverzace aplikace Communicator. Instalace konzoly služby Live Meeting zapíše do registru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\ klíče registru pro rozšíření aplikace Office Communicator. Pokud je konzola služby Live Meeting nainstalována s uživatelskými oprávněními, nejsou klíče registru pro rozšíření aplikace Office Communicator do registru zapsány. Uživatel nebude moci provést rozšíření na server služby Live Meeting nebo na schůzky služby Live Meeting ani přijímat pozvání služby Live Meeting odeslané prostřednictvím aplikace Communicator. Pokud uživatel nebo správce nenakonfiguruje server nebo účty služby Live Meeting, nezobrazí se také nabídky služby Live Meeting v uživatelském rozhraní aplikace Communicator. Další informace o klíčích registru sdílených aplikacemi Office Communicator a Office Live Meeting naleznete v Příloze C dokumentu Příručka nasazení klienta Microsoft Office Live Meeting 2007 se serverem Office Communications Server 2007.
ŘEŠENÍ:    Je třeba, aby uživatel nebo správce instalovali konzolu služby Live Meeting s oprávněními správce. V systému Windows Vista je třeba, aby uživatel nebo správce aplikaci Live Meeting nainstaloval jako správce v režimu režimu schválení správcem. Po instalaci konzoly služby Live Meeting musí uživatel nebo správce nakonfigurovat uživatelské účty služby Live Meeting. Chcete-li službu Live Meeting nakonfigurovat pomocí klienta Live Meeting, spusťte aplikaci Live Meeting, klepněte na šipku dolů v záhlaví aplikace Live Meeting, klepněte na položku Otevřít uživatelské účty v dialogovém okně Uživatelské účty, zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Testovat připojení. Klíče registru může také nastavit správce. Přístupové body služby Live Meeting se v uživatelském rozhraní aplikace Office Communicator zobrazí až po odhlášení z aplikace Communicator a opětovném přihlášení. Uživatel to může provést tak, že klepne pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Communicator na hlavním panelu systému a potom vybere příkaz Ukončit, znovu spustí aplikaci Communicator a poté se do aplikace Communicator znovu přihlásí. Chce-li uživatel zjistit, zda jsou nabídky služby Live Meeting k dispozici, může klepnout pravým tlačítkem myši na kontakt v seznamu kontaktů aplikace Communicator. V závislosti na tom, co bylo zadáno pomocí klíčů registru nebo nakonfigurováno v dialogovém okně Uživatelské účty aplikace Live Meeting, by se měla zobrazit dialogová okna Sdílet informace pomocí služby Live Meeting a Zahájit schůzku pomocí služby Live Meeting.

Aplikace Communicator 2007 ignoruje pozvání služby Live Meeting odeslaná z aplikace Communicator 2005

PROBLÉM:    Pokud uživatel služby Communicator 2005 odešle pozvání ke sdílení aplikace pro službu nebo server Live Meeting 2005, zobrazí se uživateli aplikace Communicator 2007 pozvání, které vypadá jako pozvání k relaci rychlých zpráv. Uživatel aplikace Communicator 2005 neobdrží chybovou zprávu, že se uživatel aplikace Communicator 2007 ke konferenci nemůže připojit, a platnost pozvání vyprší. Uživateli aplikace Communicator 2007 se nikdy nezobrazí pozvání ke konferenci.
ŘEŠENÍ:    Aplikace Communicator 2007 nepodporuje obsah pozvání aplikace Communicator 2005 ke sdílení aplikací. V současné době není k dispozici žádné řešení.

Na webu služby SharePoint není vedle jména uživatele zobrazen indikátor stavu

PROBLÉM:    Uživatel aplikace Office Communicator, jehož jméno je uvedeno na webu na serveru Windows SharePoint Server 3.0 (např. je uveden jako vlastník dokumentu), nemusí mít na webu služby SharePoint u jména indikátor stavu. Obvykle je to způsobeno nesprávnou nebo chybějící adresou SIP nastavenou pro daného uživatele na serveru služby SharePoint.
ŘEŠENÍ:    Uživatel nebo správce webu služby SharePoint může nesprávnou nebo chybějící adresu SIP ve službě SharePoint opravit tak, že klepnutím na jméno uživatele otevře jeho profil, klepne na příkaz Upravit položku, zadá správnou adresu SIP a klepne na tlačítko OK.

Zpět na začátek

Instalace

Zrušení instalace aplikace Communicator selže

PROBLÉM:    Pokud se uživatel pokusí zrušit instalaci aplikace Office Communicator po zobrazení zprávy Zápis hodnot do systémového registru, zdá se, že aplikace Communicator instalaci zrušila, a zobrazí se zpráva, že instalace aplikace Microsoft Office Communicator nebyla dokončena úspěšně. Ačkoli se zdá, že aplikace Communicator instalaci zrušila, instalace zrušena není.
ŘEŠENÍ:    V současné době není k dispozici žádné řešení.

Zpět na začátek

Sada vícejazyčného uživatelského rozhraní (MUI Pack)

Pokud je sada MUI Pack nainstalována do jiné složky než aplikace Communicator, není funkční

PROBLÉM:    Pokud sada MUI Pack a aplikace Communicator nejsou nainstalovány ve stejné složce, nebude sada MUI Pack funkční
ŘEŠENÍ:    Vždy zajistěte, aby sada MUI Pack a aplikace Communicator byly nainstalovány ve stejné složce.

Zpět na začátek

Jazyková podpora

Složitá písma a jazyky se zápisem zprava doleva vyžadují doplňkovou jazykovou podporu

PROBLÉM:    Pokud nainstalujete aplikaci Communicator lokalizovanou pro jazyky, jako je arabština, hebrejština, hindština a thajština, nebo sadu vícejazyčného uživatelského rozhraní (MUI Pack) a operační systém nepodporuje složitá písma nebo jazyky se zápisem zprava doleva, mohou se vyskytnout problémy.
ŘEŠENÍ:    Uživatelé mohou nainstalovat doplňkové soubory jazykové podpory. K tomu je třeba otevřít Ovládací panely, klepnout na položku Místní a jazykové nastavení a na kartu Jazyky a poté zaškrtnout políčko Instalovat soubory jazyků se složitým písmem nebo psaním zprava doleva.

Zpět na začátek

Spolupráce s aplikací Communicator 2005

PROBLÉM:    Existují následující problémy se spoluprácí mezi klienty Office Communicator 2005 a Office Communicator 2007.

 • V aplikaci Office Communicator 2007 již není k dispozici sdílení aplikací pomocí programu NetMeeting. Pokud uživatel aplikace Communicator 2005 odešle uživateli aplikace Communicator 2007 pozvání ke sdílení aplikace, nebude toto pozvání uživateli aplikace Communicator 2007 doručeno.

 • V aplikaci Office Communicator 2007 již není k dispozici sdílení aplikací pomocí programu NetMeeting. Pokud uživatel aplikace Communicator 2005 odešle uživateli aplikace Communicator 2007 pozvání ke sdílení aplikace, nebude toto pozvání uživateli aplikace Communicator 2007 doručeno.

 • Předávání kontaktů na stránce s kartami pomocí metody GET/POST protokolu HTTP již není podporováno. V aplikaci Office Communicator 2007 mohou vývojáři kontextové informace na stránku s kartami předávat vyvoláním skriptu na stránce s kartami. Další informace o vlastních kartách naleznete v příručce Microsoft Office Communicator 2007 Deployment Guide.

 • Rozšířené stavy v aplikaci Microsoft Office Communicator 2007 nejsou pro klienty Office Communicator 2005 viditelné.

 • V aplikaci Office Communicator 2007 již není k dispozici přesměrování podle umístění.

 • Datový proud videa se při audiovizuálních voláních mezi aplikacemi Office Communicator 2005 a Office Communicator 2007 přerušovaně zastavuje.

 • Pokud uživatel aplikace Office Communicator 2005 zavolá na číslo aplikace Office Communicator 2007 s povolenou podnikovou hlasovou službou, uživatel aplikace Office Communicator 2007 k volání nemůže přidat video.

 • Pokud je šifrování v klientu Communicator 2005 nastaveno zásadami domény na úroveň „požadováno“ nebo „zamítnout“, není při volání klienta Communicator 2005 klientem Communicator 2007 podporováno přidání nebo odebrání hlasových a vizuálních režimů.

 • Pokud uživatel aplikace Communicator 2007 uskuteční konverzaci pomocí rychlých zpráv s uživatelem aplikace Communicator 2005, klient Communicator 2007 přidá uživatele do seznamu naposledy použitých kontaktů. V důsledku toho se uživateli klienta Communicator 2005 zobrazí upozornění, že byl přidán na Seznam kontaktů klienta Communicator 2007. Ve skutečnosti je uživatel přidán pouze na seznam naposledy použitých kontaktů, nikoli na Seznam kontaktů. V současné době neexistuje žádný způsob, jak by uživatel klienta Communicator 2005 mohl upozornění generované přidáním do seznamu naposledy použitých kontaktů a upozornění generované přidáním na Seznam kontaktů rozlišit.


ŘEŠENÍ:    V současné době není k dispozici žádné řešení.

Zpět na začátek

Spolupráce s programem Windows Messenger 5.1

Omezení

PROBLÉM:    Program Windows Messenger 5.1 nepodporuje rozšířené stavy aplikace Office Communicator 2007.
ŘEŠENÍ:    V současné době není k dispozici žádné řešení.

Zpět na začátek

Spolupráce s programem Windows Live Messenger

Omezení

PROBLÉM:     Služba Windows Live nepodporuje účast uživatele programu Windows Live Messenger v konferenci aplikace Office Communicator 2007.
ŘEŠENÍ:    Podpora této funkce službou Windows Live je plánována v budoucnosti.

Zpět na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×