Použití sdíleného sešitu ke spolupráci

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit Sdílený sešit a jeho umístění v síti, kde několika lidem můžete upravovat obsah současně. Například pokud lidmi ve vaší pracovní skupině každý pracovat s několika projektů a potřeba vědět o stavu projektů dalších uživatelů, skupiny můžete ve sdíleném sešitu sledování stavu projektů a aktualizovat informace.

Vlastník může sdílený sešit spravovat pomocí kontroly přístupu uživatelů k sešitu a řešením konfliktních změn. Po začlenění všech změn lze sdílení sešitu ukončit.

Sdílení dat aplikace

V tomto článku

Sdílet sešit

Úpravy sdíleného sešitu

Odebrání uživatele ze sdíleného sešitu

Řešení konfliktních změn ve sdíleném sešitu

Ukončit sdílení sešitu

Sdílení sešitu

Chcete-li sdílet sešit, vytvořte nový sešit nebo otevřete existující sešit, který chcete zpřístupnit pro úpravy více uživatelům.

Poznámka:    Některé funkce nejsou ve sdílených sešitech plně podporovány. Jestliže chcete zahrnout některé z následujících funkcí, měli byste je přidat před tím, než sešit uložíte jako sdílený. Tyto funkce nelze při sdílení sešitu měnit.

Funkce, které nejsou podporovány ve sdíleném sešitu   

Akce, které nelze provádět ve sdíleném sešitu:

Tato funkce však je k dispozici:

Vytvoření tabulky aplikace Excel

Vložení nebo odstranění bloku buněk

Můžete vložit celé řádky a sloupce.

Odstranění listů

Sloučení buněk nebo rozdělení sloučených buněk

Řazení nebo filtrování podle formátování

Můžete řadit nebo filtrovat podle čísla, textu nebo data, používat předdefinované filtry a filtrovat pomocí vyhledávacího pole

Přidání nebo změna podmíněných formátů

Při změnách hodnot v buňkách můžete použít podmíněné formátování.

Přidání nebo změna ověření dat

Při zadání nových hodnot lze použít ověřování dat.

Vytvoření nebo změna grafů nebo kontingenčních grafů

Můžete zobrazit existující grafy a sestavy.

Vložení nebo změna obrázků a jiných objektů

Můžete zobrazit existující obrázky a objekty.

Vložení nebo změna hypertextových odkazů

Můžete použít existující hypertextové odkazy.

Použití nástrojů kreslení

Můžete zobrazit existující kresby a grafiku.

Přiřazení, změna nebo odebrání hesel

Můžete použít existující hesla.

Uzamknutí nebo odemknutí listů nebo sešitu

Můžete použít existující ochranu.

Vytvoření, změna nebo zobrazení scénářů

Seskupení dat nebo vytvoření přehledu

Můžete použít existující osnovy.

Vložení automatických souhrnů

Můžete zobrazit existující souhrny.

Vytváření tabulek dat

Můžete zobrazit existující tabulky dat.

Vytvoření nebo změna kontingenčních tabulek

Můžete zobrazit existující sestavy.

Vytvoření a použití průřezů

Existující průřezy v sešitu jsou po sdílení sešitu viditelné, nelze je však změnit pro samostatné průřezy nebo opakovaně použít pro data kontingenční tabulky nebo funkce datové krychle. Veškeré filtrování použité u průřezu zůstává nedotčeno, ať už se jedná o samostatný průřez nebo je použit daty kontingenční tabulky či funkcemi datové krychle ve sdíleném sešitu.

Vytvoření nebo změna křivek

Existující minigrafy v sešitu se po sdílení sešitu zobrazí a mění se podle aktualizace dat. Nelze však vytvářet nové minigrafy, měnit jejich zdroj dat nebo vlastnosti.

Zápis, zaznamenání, změna, zobrazení nebo přiřazení maker

Můžete spustit existující makra, která nevyžadují přístup k funkcím, které nejsou k dispozici. Operace ve sdíleném sešitu můžete také zaznamenat do makra uloženého v sešitu, který sdílený není.

Přidání nebo změna listů dialogů z aplikace Microsoft Excel  4

Změna nebo odstranění maticových vzorců

V aplikaci Excel budou správně vypočteny existující maticové vzorce.

Práce s daty XML, včetně následujících funkcí:

 • import, aktualizace a export dat XML,

 • přidání, přejmenování nebo odstranění mapování XML,

 • mapování buněk na prvky XML,

 • použití podokna úloh Zdroj XML, panelu nástrojů XML nebo příkazů XML v nabídce Data

Přidání nových dat pomocí datového formuláře

Můžete vyhledat záznam pomocí datového formuláře.

Sdílení sešitu

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině změny na sdílet sešit
  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Sdílení sešitu na kartě Úpravy zaškrtněte políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou; tato možnost rovněž povoluje slučování sešitů.

 3. Na kartě Upřesnit vyberte požadované možnosti sledování a aktualizace změn a klikněte na tlačítko OK.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jedná-li se o nový sešit, zadejte do textového pole Název souboru jeho název.

  • Pokud se jedná o existující sešit, uložte ho kliknutím na tlačítko OK.

 5. V počítači s Windows Vista    

  • V adresním řádku vyberte umístění v síti, ke kterému budou mít přístup příslušní uživatelé, a klikněte na tlačítko Uložit.

   V počítači s Microsoft Windows XP    

  • V poli Uložit do vyberte umístění v síti, ke kterému budou mít přístup příslušní uživatelé, a klikněte na tlačítko Uložit.

   Poznámka:    Použijte sdílenou síťovou složku, nikoli webový server.

 6. Obsahuje-li sešit odkazy na jiné sešity nebo dokumenty, ověřte je, aktualizujte přerušené odkazy.

 7. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves CTRL + S uložte sešit.

Ověření a aktualizace odkazů na jiné sešity nebo dokumenty

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině připojení klikněte na Upravit odkazy.
  Skupina Připojení na kartě Data
  Poznámka:    příkaz Upravit odkazy je k dispozici, pokud soubor neobsahuje propojené informace.

 2. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat stav ověřte stav všech propojení v seznamu.

  Poznámka:    Pokud sešit obsahuje více propojení nebo pokud je zdrojový sešit pro odkazy umístěn v síti s pomalým výkonem, může tato operace trvat déle.

 3. Zkontrolujte stav ve sloupečku Stav, klikněte na propojení a proveďte potřebné akce.

Stav:

Potřebná akce:

OK

Propojení funguje a je aktualizováno, není potřeba provést žádnou akci.

Neznámý

Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat stav aktualizujte stav všech propojení v seznamu.

Není k dispozici

NENÍ K DISPOZICI. Propojení je použit Object Linking and technologie OLE nebo Dynamic Data (Exchange DDE). Excel nemůže zkontrolovat stav těchto typů propojení.

Chyba: Zdroj nebyl nalezen

Klikněte na tlačítko Změnit zdroj a vyberte jiný sešit.

Chyba: Sešit nebyl nalezen

Klikněte na tlačítko Změnit zdroj a vyberte jiný sešit. Zdroj byl pravděpodobně přesunut nebo přejmenován.

Upozornění: Hodnoty nebyly aktualizovány

Klikněte na tlačítko Aktualizovat hodnoty. Propojení nebylo při otevření sešitu aktualizováno.

Upozornění: Klikněte na tlačítko Otevřít zdroj a stisknutím klávesy F9 proveďte v sešitu potřebné výpočty

Nastavte v sešitu automatický výpočet. Postup:

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. V kategorii Vzorce klikněte v části Možnosti výpočtů na možnost Automaticky.

Upozornění: Některé názvy nelze určit, dokud neotevřete zdrojový sešit

Klikněte na Otevřít zdroj, přepněte se zpátky do cílový sešit a potom klikněte na Zkontrolovat stav. Pokud problém nevyřeší, ověřte, že není špatně napsaný název nebo chybějící. Přejděte do sešitu zdroj a potom na kartě vzorce klikněte ve skupině Definované názvy klikněte na Správce názvů a vyhledejte název.

Upozornění: Klikněte na tlačítko Otevřít zdroj

Není k dispozici. Propojení nelze aktualizovat, pokud není otevřen zdroj.

Zdroj je otevřen

Není k dispozici. Stav propojení nelze zkontrolovat.

Hodnoty byly aktualizovány z název souboru

Není potřeba provést žádnou akci, hodnoty byly aktualizovány.

Upozornění: Nelze určit stav odkazu

Aktualizujte hodnoty. Zdroj pravděpodobně neobsahuje žádné listy nebo je uložen v nepodporovaném formátu souboru. Klikněte na možnost Aktualizovat hodnoty.

Poznámky   

 • Pokud neuzamknete buňky a neomezíte přístup k listu, budou mít všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané sdílené síťové složce, také úplný přístup ke sdílenému sešitu. Chcete-li zajistit ochranu sdíleného sešitu, klikněte na kartě Revize na tlačítko Zamknout sdílený sešit ve skupině Změny. Při uzamčení sdíleného sešitu lze nastavit heslo, které budou muset všichni uživatelé zadat před otevřením sešitu.

 • Sdílené sešity nepodporují některé funkce aplikace Excel. Další informace naleznete v části Funkce, které nejsou podporovány ve sdíleném sešitu dříve v tomto článku.

Začátek stránky

Úpravy sdíleného sešitu

Po otevření můžete ve sdíleném sešitu zadávat a měnit data stejným způsobem jako v běžném sešitu.

Otevření sdíleného sešitu

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

 2. V počítači s Windows Vista    

  • V adresním řádku vyhledejte umístění v síti, ve kterém je uložen sdílený sešit, a potom na tento sdílený sešit klikněte.

   V počítači s Microsoft Windows XP    

  • V poli Oblast hledání vyhledejte síťové umístění, ve kterém je uložen sdílený sešit, a klikněte na něj.

 3. Klikněte na tlačítko Otevřít.

  Tip:    Máte také možnost přejít do umístění v síti, kde je uložen síťový sešit, a otevřít ho odsud.

 4. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 5. V kategorii Obecné zadejte do pole Uživatelské jméno v části Vlastní nastavení systému Microsoft Office uživatelské jméno, které chcete použít k označení své práce ve sdíleném sešitu, a klikněte na tlačítko OK.

Úpravy sešitu

 1. Zadejte a upravte data obvyklým způsobem.

  Poznámka:    Při sdílení sešitu nelze přidávat ani měnit následující funkce: sloučené buňky, podmíněné formáty, ověření dat, grafy, obrázky, objekty včetně nakreslených objektů, hypertextové odkazy, scénáře, přehledy, souhrny, tabulky dat, kontingenční tabulky, zámky sešitů a listů a makra.

  Sdílené sešity nepodporují některé funkce aplikace Excel. Další informace naleznete v části Funkce, které nejsou podporovány ve sdíleném sešitu dříve v tomto článku.

 2. Proveďte nastavení Filtr a tisku, které chcete používat. Standardně je nastavení jednotlivých uživatelů uloženo samostatně.

  Tip:    Nastavení filtru a tisku provedené vlastníkem sešitu lze použít při každém otevření sešitu.

  Použití původního nastavení filtru a tisku   

  1. Na kartě Revize klikněte ve skupině změny na Sdílet sešit.
   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Na kartě Upřesnění zrušte v části Do vlastního zobrazení zahrnout zaškrtnutí políčka Nastavení tisku nebo Nastavení filtru a poté klikněte na tlačítko OK.

 3. Chcete-li uložit změny a zobrazit změny ostatních uživatelů provedené od posledního uložení sešitu, klikněte na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Vyřešit konflikty, vyřešte konflikty.

  Tip:    Informace o řešení konfliktů naleznete dále v tomto článku v části Řešení konfliktních změn ve sdíleném sešitu.

Poznámky   

 • Na kartě Úpravy v dialogovém okně Sdílení sešitu (karta Revize, skupina Změny, tlačítko Sdílet sešit) lze zobrazit další uživatele, kteří sešit otevřeli.

 • Ve skupinovém rámečku Aktualizace změn na kartě Upřesnění v dialogovém okně Sdílení sešitu můžete určit, zda mají být automaticky pravidelně získávány aktuální informace o změnách provedených jinými uživateli, a to jak po uložení sešitu, tak bez jeho uložení.

Začátek stránky

Odebrání uživatele ze sdíleného sešitu

V případě potřeby lze uživatele od sdíleného sešitu odpojit.

Důležité    Než odpojíte uživatele, ujistěte se, že jste dokončili svoji práci v sešitu. Pokud odeberete aktivní uživatelé neuložené změny ze svých kontaktů budou ztraceny.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na tlačítko Sdílet sešit.

 2. Na kartě Úpravy zkontrolujte v seznamu Tento sešit nyní používají následující uživatelé jména uživatelů.

  • Vyberte jméno uživatele, kterého chcete odpojit a potom klikněte na Odebrat uživatele.
   Poznámku    sice tím odpojíte uživatele od sdíleného sešitu, nezabrání tomuto uživateli opětovné úpravě sdíleného sešitu.

 3. Chcete-li odstranit všechna osobní nastavení odebraného uživatele, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na Vlastní zobrazení.
   Obrázek pásu karet v Excelu

  2. V seznamu Zobrazení můžete vybrat zobrazení ostatních uživatelů a odebrat je kliknutím na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Řešení konfliktních změn ve sdíleném sešitu

Ke konfliktu dojde v případě, že dva uživatelé provádějí úpravy ve stejném sdíleném sešitu a ukládají změny, které mají vliv na stejnou buňku. V aplikaci Excel lze uchovat jenom jednu z těchto změn. Při ukládání sešitu druhým uživatelem se zobrazí dialogové okno Vyřešit konflikty.

 1. V dialogovém okně Vyřešit konflikty projděte informace o jednotlivých změnách a konfliktních změnách jiných uživatelů.

 2. Chcete-li zachovat vlastní změnu nebo změnu jiného uživatele a přejít k další konfliktní změně, klikněte na možnost Přijmout své nebo Přijmout ostatní.
  Pokud chcete zachovat všechny vlastní zbývající změny nebo všechny změny ostatních uživatelů, klikněte na tlačítko Přijmout všechny své nebo Přijmout všechny ostatní.

 3. Chcete-li, aby vaše změny přepsaly všechny ostatní změny bez opakovaného zobrazení dialogového okna Vyřešit konflikty, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na tlačítko Sdílet sešit.

  2. Na kartě Upřesnit v oddílu Konfliktní změny mezi uživateli klikněte na možnost Přijmout ukládané změny a klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li zjistit řešení minulých konfliktů, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

  2. V rozevíracím seznamu Kdy klepněte na položku Vše.

  3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu a potom klepněte na tlačítko OK.

  5. Na List Historie se přesuňte doprava tak, aby byly zobrazeny sloupce Typ akce a Zamítnutá akce.

   U zachovaných konfliktních změn se ve sloupci Typ akce zobrazí hodnota Přijato. Čísla ve sloupci Zamítnutá akce označují řádky obsahující informace o konfliktních změnách, které nebyly zachovány, včetně všech odstraněných dat.

   Tip:    Chcete-li zachovat kopii sešitu se všemi změnami, klikněte na možnost Storno v dialogovém okně Vyřešit konflikty. Potom uložte novou kopii souboru, která vyžaduje zadání nového názvu souboru.

Začátek stránky

Ukončení sdílení sešitu

Než zrušíte sdílení sešitu, ujistěte se, že všichni uživatelé dokončili svoji práci. Neuložené změny budou ztraceny. Protože budou odstraněny také Historie změn, je vhodné spustit tisk nebo kopírování listu Historie do jiného sešitu.

Uchování kopie informací o historii změn

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sledování změn a potom na možnost Zvýraznit změny.

 2. V rozevíracím seznamu Kdy klepněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Vytiskněte list Historie.

  • Zkopírujte historii do jiného sešitu pomocí následujícího postupu:

   1. Vyberte buňky, které chcete kopírovat, a klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na tlačítko Kopírovat Obrázek tlačítka .

   2. Přejděte do jiného sešitu, klikněte na místo, kam chcete umístit zkopírovaná data, a klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na tlačítko Vložit Obrázek tlačítka .

Poznámka:    Data této historie nebudou pravděpodobně platná pro pozdější verze sešitu, a proto je vhodné uložit nebo vytisknout aktuální verzi sešitu. Například umístění buněk, včetně čísel řádků, již nemusí být ve zkopírované historii aktuální.

Ukončení sdílení sešitu

 1. Ve sdíleném sešitu klikněte na kartě Revize na tlačítko Sdílet sešit ve skupině Změny.

 2. Na kartě Úpravy se přesvědčte, že jste jediná osoba, uvedená v seznamu Tento sešit nyní používají následující uživatelé.

  Tip:    Informace o odebrání dalších uživatelů naleznete v části Odebrání uživatele ze sdíleného sešitu.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy více uživatelům najednou; tato možnost rovněž povoluje slučování sešitů.

  Poznámka:    Pokud není toto zaškrtávací políčko k dispozici, je nutné nejdříve zrušit uzamčení sešitu. Při odstranění zámku sdíleného sešitu postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Sdílení sešitu.

  2. Na kartě Revize klepněte ve skupinovém rámečku Změny na položku Odemknout sdílený sešit.

  3. Budete-li vyzváni, zadejte Heslo a klepněte na tlačítko OK.

  4. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na možnost Sdílet sešit.

  5. Na kartě Úpravy zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy více uživatelům najednou; tato možnost rovněž povoluje slučování sešitů.

  6. Po zobrazení upozornění o účincích na jiné uživatele klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×