Použití projektových úkolů v aplikaci Business Contact Manager

Aby bylo možné obchodní projekt lépe zpracovat, můžete ho rozdělit na několik projektových Úkol, které můžete uspořádat podle pořadí, ve kterém mají být provedeny, a přidělit je členům týmu.

Ke každému úkolu můžete přiřadit datum zahájení a termín splnění. V průběhu dokončování úkolu můžete aktualizovat úroveň dokončení. Pomocí těchto informací můžete zobrazit obchodní projekt jako pruhový graf rozložený na časové ose. To vám pomůže vizuálně znázornit, kde se v procesu nacházíte a jakou část ještě zbývá dokončit.

Tento článek vysvětluje, jak projektové úkoly vytvářet, přiřazovat, aktualizovat a sledovat.

Informace o tom, jak odstranit záznamy, včetně projektových úkolů, naleznete v tématu Odstranění záznamů aplikace Business Contact Manager.

Co chcete udělat?

Vytvoření a přidělení projektového úkolu

Vytvoření nového projektového úkolu

Vyplnění formuláře projektového úkolu

Přidělení projektového úkolu

Aktualizace projektového úkolu, který vám byl přidělen

Aktualizace projektového úkolu

Sledování projektových úkolů propojených na obchodní projekt

Zobrazení projektových úkolů v individuálním obchodním projektu

Vykreslení projektových úkolů v grafu na časové ose

Vytvoření a přidělení projektového úkolu

Obchodní projekt, který vytvoříte, například obchodní prezentace, může obsahovat více projektových úkolů. Například:

 • Zajištění místa konání prezentace

 • Zajištění občerstvení

 • Vytvoření a dodání obchodních materiálů

Tyto úkoly můžete přidělit komukoli, s kým svou Databáze aplikace Business Contact Manager sdílíte.

Poznámka : Na projektové úkoly nelze propojovat soubory nebo e-mailové soubory, můžete však připojovat položky, jako jsou soubory a e-mailové zprávy v části Komentáře záznamu projektového úkolu.

Vytvoření nového projektového úkolu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nový na možnost Nový úkol projektu.

Vyplnění formuláře projektového úkolu

Formulář projektového úkolu obsahuje stránku Obecné a Podrobnosti. Ve výchozím nastavení se zobrazuje stránka Obecné.

Stránka Obecné

Toto zobrazení se používá k záznamu informací o projektovém úkolu, včetně údaje o tom, komu byl projektový úkol přidělen, propojeného obchodního projektu, termínu dokončení a stavu.

Část Informace o úkolu projektu
 1. Do pole Předmět zadejte název projektového úkolu (požadováno).

 2. Přidělení projektového úkolu členovi týmu nebo zaměstnanci:    Klikněte na jméno osoby v seznamu Přiděleno.

  Poznámka :  Jména v seznamu Přiděleno jsou zaměstnanci, se kterými sdílíte databázi aplikace Business Contact Manager. Informace o tom, jak databázi sdílet, naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli.

Část Propojený projekt
 1. Kliknutím na tlačítko Propojit s vyberte obchodní projekt, s nímž má být tento projektový úkol propojen (požadováno).

  Poznámka :  Projektový úkol lze propojit pouze na jeden obchodní projekt. Pokud jste tento formulář projektového úkolu vytvořili z formuláře Obchodní projekt, byly již tyto informace zadány.

Část Nastavení úkolu projektu
 1. Do pole Datum zahájení a Termín splnění zadejte počáteční datum a termín splnění úkolu.

  Datum zahájení je přidáno do horní části záznamu pod pásem karet.

 2. Klikněte na popis stavu projektového úkolu v poli Stav.

 3. V poli Dokončeno % zadejte číslo v rozmezí od 0 do 100.

 4. Pokud tento projektový úkol vyžaduje pozornost od osoby, které je přidělen, zaškrtněte políčko Vyžaduje pozornost.

Úkol je přidán do seznamu úkolů osoby na panelu úkolů aplikace Outlook.

 1. V poli Priorita vyberte úroveň priority projektového úkolu: Nízká, Normální nebo Vysoká.

Chcete-li seznam upravit, klikněte na možnost Upravit tento seznam. Další informace o tom, jak seznam přizpůsobit, naleznete v části Vytvoření nebo úprava seznamů v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

 1. Zaškrtnutím políčka Připomenutí nastavte připomenutí pro vlastníka tohoto úkolu projektu a potom klikněte na šipku a vyberte datum a čas.

Část Komentář
 1. Do pole Komentář zadejte nebo vložte komentář nebo připojte soubory či jiné položky aplikace Outlook, například e-mailové zprávy.

  Poznámka :  Připojené soubory a položky aplikace Outlook jsou uvedeny v poli Komentář. Položky nejsou uvedeny na stránce Historie propojeného obchodního projektu.

 2. Kliknutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke svým komentářům datum a čas.

 3. Pokud jste zadali všechny potřebné informace o projektovém úkolu, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. V opačném případě pokračujte další částí tohoto článku.

Stránka Podrobnosti

Pomocí této stránky můžete zaznamenat datum dokončení, počet hodin dokončené práce a vzdálenost, kterou lze fakturovat nebo kterou je třeba sledovat.

 1. Chcete-li stránku Podrobnosti zobrazit, klikněte na pásu karet ve skupině Zobrazit na možnost Podrobnosti.

 2. Do pole Datum dokončení zadejte datum, kdy byl projektový úkol dokončen.

 3. Do pole Celková práce zadejte celkový počet hodin, které bude nutné na tomto úkolu pracovat.

 4. Do pole Skutečná práce zadejte počet hodin skutečné práce.

 5. Do pole Vzdálenost zadejte fakturovatelnou vzdálenost pro tento projektový úkol.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip :  Po uložení projektového úkolu se zobrazí podrobnosti tohoto úkolu v části Informace o úkolu projektu propojeného obchodního projektu.

Začátek stránky

Přidělení projektového úkolu

Poznámka :  Projektový úkol můžete přidělit jiné osobě pouze v případě, že je vaše databáze aplikace Business Contact Manager sdílena s ostatními. Další informace o tom, jak databázi sdílet, naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. V podokně seznamu klikněte na kartu Úkoly projektu a potom dvojitým kliknutím projektový úkol otevřete.

 3. V záznamu projektového úkolu klikněte na jméno v seznamu Přiděleno.

  Poznámka :  Jména v seznamu Přiděleno se zobrazí pouze v případě, že jste svou databázi nasdíleli pro ostatní uživatele.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Aktualizace projektového úkolu, který vám byl přidělen

Aby byl průběh obchodního projektu aktuální, je nutné projektové úkoly, které vy a vaši spolupracovníci dokončujete, průběžně aktualizovat. Přidělený úkol projektu lze zobrazit na panelu úkolů aplikace Outlook.

Jak?

 1. V aplikaci Outlook klikněte na pásu karet na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Rozložení klikněte na možnost Panel úkolů a potom postupujte takto:

 3. Pokud panel úkolů není zobrazen, klikněte na možnost Normální.

 4. Pokud panel úkolů neobsahuje seznam úkolů, opakujte předchozí kroky a potom klikněte na možnost Seznam úkolů.

Aktualizace projektového úkolu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. V podokně seznamu klikněte na kartu Úkoly projektu a dvojitým kliknutím projektový úkol otevřete.

 3. V části Nastavení úkolu projektu aktualizujte aktuální stav, procentuální hodnotu dokončení a údaj, zda úkol vyžaduje pozornost vlastníka obchodního projektu.

 4. Do části Komentáře můžete vložit Komentáře z jiných souborů nebo do tohoto pole můžete komentáře přímo zadat. Kliknutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke svým komentářům datum a čas.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka :  Po uložení záznamu projektového úkolu se zobrazí nejnovější informace z tohoto úkolu v části Informace o úkolu projektu záznamu propojeného obchodního projektu.

Začátek stránky

Sledování projektových úkolů propojených na obchodní projekt

Pokud jste vlastníkem obchodního projektu, můžete sledovat průběh projektových úkolů zobrazením miniaplikací projektových úkolů, například Úkoly projektu-další podle termínu splnění, nebo zobrazením projektových úkolů v části Informace o úkolech projektu záznamu obchodního projektu.

Miniaplikace projektových úkolů zobrazují informace o všech projektových úkolech pro všechny vaše obchodní projekty.

Informace o tom, jak zobrazit miniaplikace v pracovním prostoru Řízení projektů, naleznete v tématu Použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Zobrazení projektových úkolů v individuálním obchodním projektu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. V podokně seznamu klikněte na kartě Obchodní projekty dvakrát na obchodní projekt, který chcete zkontrolovat.

  V části Informace o úkolech projektu se zobrazují informace o každém projektovém úkolu. Dvojitým kliknutím můžete libovolný projektový úkol otevřít a zobrazit podrobnější informace.

Začátek stránky

Vykreslení projektových úkolů v grafu na časové ose

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Řízení projektů.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavy.

 3. Ve skupině Řízení projektů klikněte na možnost Úkoly projektu a vyberte možnost Úkoly projektu – všechny.

 4. V okně sestavy klikněte na pásu karet ve skupině Seřadit a filtrovat na možnost Filtr.

 5. V dialogovém okně Filtrovat úkoly projektu klikněte na kartu Rozšířený filtr.

 6. V seznamu Název pole vyberte možnost Propojeno s. V seznamu Porovnání klikněte na možnost Rovná se a potom do pole Porovnat s zadejte název obchodního projektu, který sledujete.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Graf.

Projektové úkoly obchodního projektu se na časové ose zobrazují jako zelené pruhy úkolů. Černá čára uvnitř pruhu úkolu označuje, do jaké míry je úkol dokončen.

Tip :  Podle potřeby můžete zobrazit další prvky grafu. Na pásu karet klikněte ve skupině Graf na možnost Popisky a potom vyberte popisky, které chcete zobrazit.

Další informace o sestavách a filtrech získáte v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager a Filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×