Použití editoru HTML

Funkce Editor HTML v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 představuje textový editor s velkým množstvím funkcí. Pomocí nabídky na panelu nástrojů Editor HTML můžete změnit styl textu nebo prvků obsahu. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů můžete vložit prvky, například tabulky a seznamy. Dále můžete s využitím panelu nástrojů prohledávat obsah a kontrolovat pravopis. Všechny uvedené funkce jsou rovněž dostupné přímo z klávesnice.

Co chcete udělat?

Vložení a úprava textu

Výběr textu nebo prvků HTML a použití formátování nebo vlastních stylů

Vložení a úprava tabulek a dalších prvků HTML

Použití režimu úpravy zdrojového kódu HTML

Vložení a úprava textu

Editor HTML se může zobrazit vložený nebo jako dialogové okno webové stránky v novém okně. V okně editoru HTML můžete přímo psát, stejně jako v každém jiném textovém editoru. Napsaný text se v okně editoru zobrazí tak, jak bude vypadat na publikované webové stránce. Některé funkce nebudou při vloženém zobrazení Editoru HTML k dispozici.

Kopírování a vložení

Kopírování a vložení textu funguje stejně jako ve všech jiných textových editorech. Editor HTML navíc nabízí různé možnosti vložení.

Když vložíte text ze schránky a tento text je zformátovaný, zobrazí se nabídka Možnosti vložení. V nabídce Možnosti vložení jsou následující možnosti:

 • Odebrat přiřazené styly:     Výběrem této možnosti odeberete z vloženého textu všechny přiřazené styly. Formátování, které není součásti přiřazeného stylu, bude zachováno.

 • Zachovat pouze text:     Výběrem této možnosti odeberete z vloženého textu všechny přiřazené styly i formátování.

 • Zachovat přiřazené styly:     Výběrem této možnosti zachováte ve vloženém textu všechny přiřazené styly i formátování.

Vyhledávání textu v obsahu

Klepnutím na tlačítko Najít Obrázek tlačítka můžete vyhledat text v obsahu. Když klepnete na tlačítko Najít, zobrazí se pole Najít spolu s tlačítkem Najít další. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, a potom klepněte na tlačítko Najít další. Jestliže se text zadaný do pole Najít vyskytuje v upravovaném obsahu, bude zvýrazněn jeho první výskyt v obsahu. Klepnutím na tlačítko Najít další vyhledáte další výskyt.

Poznámka : Přesunete-li kurzor mimo pole Najít, začne příkaz Najít prohledávat příslušný obsah od místa, kde byl kurzor umístěn před klepnutím na tlačítko Najít další a dojde až na konec textu, aniž by pokračoval znovu od začátku. Chcete-li si být jisti, že bude prohledán celý obsah, po klepnutí na tlačítko Najít další ponechte kurzor v poli Najít.

Poznámka : Funkce hledání není k dispozici, když se Editor HTML zobrazí jako vložený.

Kontrola pravopisných chyb v textu

Klepnutím na tlačítko Kontrola pravopisu umístěné na panelu nástrojů Obrázek tlačítka provedete kontrolu pravopisných chyb v textu. Když klepnete na tlačítko Kontrola pravopisu, otevře se nové okno a zobrazí se možné pravopisné chyby spolu s návrhem na jejich opravu.

Klávesová zkratka  Chcete-li zkontrolovat pravopis, stiskněte klávesu F7.

Poznámka : Funkce kontroly pravopisu není k dispozici, když se Editor HTML zobrazí jako vložený.

Začátek stránky

Výběr textu nebo prvků HTML a použití formátování nebo vlastních stylů

Jestliže chcete změnit vzhled textu v obsahu stránky, můžete použít formátování nebo styly.

Styly představují předdefinované sady formátovacích možností, které lze použít, jako by se jednalo o jednu formátovací možnost. Například předdefinovaný styl Nadpis článku se skládá z tučného písma typu Arial kaštanové barvy o velikosti 14 bodů. Když u vybraného textu použijete styl Nadpis článku, budou současně použity všechny uvedené možnosti formátování (tučné písmo, typ Arial, kaštanová barva, atd.).

Existují dva způsoby, jak vybrat obsah: ruční výběr nebo výběr prvků HTML včetně obsahu, který tyto prvky obsahují.

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Vybrat text pomocí myši nebo klávesnice

Vybrat prvky HTML pomocí nabídky Vybrat

Použít styly pomocí nabídky Styly

Změnit formátování pomocí tlačítek na panelu nástrojů

Výběr textu pomocí myši nebo klávesnice

Blok textu můžete vybrat pomocí myši nebo klávesnice.

Jestliže chcete vybrat blok textu pomocí myši, máte několik možností:

 • Přetáhněte ukazatel myši přes text, který chcete vybrat.

 • Chcete-li vybrat slovo, poklepejte na text. Chcete-li vybrat odstavec, položku seznamu nebo buňku tabulky, klepněte na text třikrát.

Jestliže chcete vybrat blok textu pomocí klávesnice, podržte tlačítko SHIFT, stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO a upravte výběr vždy o jeden znak. Další možností je podržení klávesy SHIFT, stisknutí klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ a úprava výběru vždy o jeden řádek. Můžete rovněž současně stisknout klávesy CTRL a SHIFT zatímco držíte stisknutou klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, čímž změníte výběr vždy o jedno slovo.

Na začátek této části

Výběr prvků HTML pomocí nabídky Vybrat

Jestliže chcete vybrat všechen text obsažený v prvku HTML, použijte nabídku Vybrat na panelu nástrojů.

Nabídka Vybrat je kontextová a její možnosti se mění v závislosti na prvku, na němž je umístěn kurzor. Klepnete-li například na nabídku Vybrat, když je kurzor umístěn na položce seznamu, zobrazí se v nabídce Vybrat následující možnosti:

 • Vybrat zformátovaný obsah (pouze text v aktuální položce),

 • Vybrat formátovací blok (text i prvek DIV obsahující text),

 • Vybrat položku seznamu (prvek položky seznamu včetně textu a formátovacího bloku, který položka obsahuje),

 • Vybrat seznam (všechny položky v aktuálním seznamu včetně textu a formátovacích bloků),

 • Vybrat veškerý obsah (veškerý obsah aktuálního okna v editoru HTML).

 • Otevřete příslušný obsah v editoru HTML a umístěte kurzor do textu prvku HTML, který chcete vybrat. Na panelu nástrojů klepněte na příkaz Vybrat.

 • Klepněte na položku nabídky Vybrat, která nejvíce odpovídá rozsahu požadovaného výběru. Jestliže je například kurzor umístěný na seznamu s odrážkami a chcete vybrat celý seznam, klepněte na možnost Seznam s odrážkami.

Použijte nabídku Vybrat a ujistěte se, že formátujete nebo měníte styl specifických prvků HTML a nikoliv pouze textu zvýrazněného v okně editoru. To pomáhá udržet jednotný styl i formátování.

Na začátek tohoto oddílu

Použití stylů pomocí nabídky Styly

Bez ohledu na to, zda byl text vybrán pomocí myši, klávesnice nebo nabídky Vybrat, můžete použít nabídku Styly a přiřadit některý ze stylů definovaných pro váš web. Několik stylů bylo nainstalováno jako součást produktu Office SharePoint Server 2007. Správce webu nebo návrhář stránek mohou definovat vlastní styly, které budou přístupné v nabídce Styly.

Nabídka Styly je kontextová. To znamená, že zobrazené styly závisí na vybraném textu, u kterého chcete styl použít.

Na začátek této části

Změna formátování pomocí tlačítek na panelu nástrojů

K formátování vybraného textu lze použít tlačítka na panelu nástrojů. Tyto příkazy jsou dostupné jak pomocí myši, tak použitím klávesových zkratek.

Použijete-li u vybraného textu formát, je přidán k ostatním, dříve použitým formátům. Výjimku představuje situace, kdy by oba formáty nebyly vzájemně slučitelné. Pokud k tomu dojde, například při zadání dvou různých barev současně, bude pro vybraný text použit druhý formát.  

Na začátek této části

Začátek stránky

Vložení a úprava tabulek a dalších prvků HTML

Pomocí tlačítek na panelu nástrojů lze vložit tabulky, seznamy, hypertextové odkazy, obrázky a opakovaně použitelný obsah.

Opakovaně použitelný obsah se skládá z bloků textu a prvků HTML, které lze vložit do obsahu stránky. Obsah nebo strukturu opakovaně použitelného obsahu není možné v editoru HTML změnit. Tento editor však lze využít ke změně stylů a formátování opakovaně použitelného obsahu.

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Vložit a upravit tabulku

Vložit seznam

Vložit hypertextový odkaz

Vložit obrázek

Vložit opakovaně použitelný obsah

Vložení a úprava tabulky

Tabulku vložíte klepnutím na tlačítko Vložit tabulku Obrázek tlačítka na panelu nástrojů. Po klepnutí na tlačítko Vložit tabulku se otevře nové okno, ve kterém můžete vybrat následující vlastnosti tabulky:

 • Vlastnosti týkající se velikosti tabulky:

  • Řádky:     Tato vlastnost určuje počet řádků.

  • Sloupce:     Tato vlastnost určuje počet sloupců.

  • Určit dimenze:     Jestliže chcete změnit šířku nebo výšku tabulky v polích Šířka a Výška, zaškrtněte toto políčko. Pokud chcete, aby rozměry tabulky byly spravovány serverem, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Šířka a Výška:     Jestliže jste zaškrtli políčko Určit dimenze, můžete k určení velikosti tabulky použít vlastnosti polí Šířka a Výška. Zadejte čísla do políček Šířka nebo Výška a potom klepněte na šipku a vyberte, zda se jedná o pixely nebo o procenta. Chcete-li například určit, že šířka tabulky bude odpovídat polovině stránky, napište hodnotu 50 do políčka Šířka a potom klepněte v seznamu na možnost procenta.

 • Vlastnosti týkající se formátu tabulky:

  • Použít předdefinovaný formát tabulky:     Chcete-li vybrat formát tabulky z rozbalovacího seznamu, zaškrtněte toto políčko. Produkt Office SharePoint Server 2007 nabízí množství předdefinovaných formátů tabulek. Správce webu může vytvořit vlastní formáty tabulek a přidat je do seznamu.

   Když vyberete ze seznamu formát tabulky, zobrazí se jeho náhled v poli Náhled.

   Zrušením zaškrtnutí políčka Použít předdefinovaný formát tabulky vypnete možnosti v části Formát a u tabulky nebude použit žádný formát.

  • Odlišně formátovat:     Každý předdefinovaný formát tabulky může obsahovat formátování, které se použije pro řádek záhlaví, poslední řádek a první a poslední sloupec. Jestliže chcete určit, zda se určité formátování použije pro řádek nebo sloupec, použijte čtyři uvedené možnosti. Chcete-li například určit, že řádek záhlaví nebude zformátován podle předdefinovaného formátu tabulky, zrušte zaškrtnutí políčka Řádek záhlaví.

   Poznámka : Uvedené možnosti jsou dostupné jedině tehdy, když je zaškrtnuté políčko Použít předdefinovaný formát tabulky.

Můžete rovněž změnit velikost, formátování, nebo jiné vlastnosti upravované tabulky. Nejlepší způsob jak upravit tabulku je pomocí Nabídky buňky. Chcete-li otevřít Nabídku buňky, klepněte na šipku na pravém okraji upravované buňky.

Nabídka buňky obsahuje následující příkazy:

 • Vložit řádek nad:     Tento příkaz vloží řádek přímo nad upravovanou buňku.

 • Vložit řádek pod:     Tento příkaz vloží řádek přímo pod upravovanou buňku.

 • Vložit sloupec vlevo:     Tento příkaz vloží sloupec přímo vlevo od upravované buňky.

 • Vložit sloupec vpravo:     Tento příkaz vloží sloupec přímo vpravo od upravované buňky.

 • Odstranit řádek:     Tento příkaz odstraní řádek obsahující upravovanou buňku.

 • Odstranit sloupec:     Tento příkaz odstraní sloupec obsahující upravovanou buňku.

 • Sloučit buňku:     Tento příkaz sloučí buňku, kterou právě upravujete, se sousední buňkou vpravo. V případě jazyků, které se píší zprava do leva, příkaz sloučí upravovanou buňku se sousední buňkou vlevo.

 • Rozdělit buňku:     Tento příkaz rozdělí buňku, kterou právě upravujete, a umístí kurzor do výsledné buňky vlevo.

 • Výška a šířka:     Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit výšku řádku a šířku sloupce u řádku nebo sloupce, v němž se nachází upravovaná buňka.

 • Upravit tabulku:     Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit libovolné vlastnosti tabulky obsahující buňku, kterou právě editujete.

Všechny akce v Nabídce buňky můžete rovněž provést pomocí tlačítek, umístěných na panelu nástrojů.

Na začátek tohoto oddílu

Vložení seznamu

Seznam vložíte klepnutím na jedno z tlačítek Číslovaný seznam Obrázek tlačítka nebo Seznam s odrážkami Obrázek tlačítka , umístěných na panelu nástrojů.

Klávesová zkratka  Chcete-li vložit číslovaný seznam, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+E. Pokud chcete vložit seznam s odrážkami, stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+L.

Na začátek této části

Vložení hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz vložíte klepnutím na tlačítko Vložit hypertextový odkaz Button image na panelu nástrojů.

Klávesová zkratka  Chcete-li vložit hypertextový odkaz, stiskněte klávesy CTRL+K.

Když vložíte hypertextový odkaz, otevře se webová stránka s dialogovým oknem Upravit vlastnosti hypertextového odkazu.

 • Do pole Vybraná adresa URL zadejte adresu URL nebo klepněte na tlačítko Procházet a přejděte k položce, či dokumentu na vašem webu.

 • Jestliže chcete otevřít hypertextový odkaz v novém okně, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně. Není-li políčko zaškrtnuté, otevře se hypertextový odkaz ve stejném okně.

 • Chcete-li zobrazit před hypertextovým odkazem ikonu, zaškrtněte políčko Zobrazit odkaz s ikonou. Přidáte tak značku obrázku (<IMG>) na začátek odkazu. Ve výchozím nastavení představuje zobrazená ikona typ použitého dokumentu, ale tento obrázek je možné později upravit tak, že změníte zdrojovou vlastnost značky obrázku (<IMG src=>). Pokud není zaškrtnuto políčko Zobrazit odkaz s ikonou, bude hypertextový odkaz zobrazen jako text.

 • Do pole Popis tlačítka zadejte text, který bude zobrazen, když ukazatel myši přesunete nad hypertextový odkaz. Text je uložen jako atribut názvu značky ukotvení hypertextového odkazu (<A název=>).

 • Do pole Název v části Záložka zadejte název hypertextového odkazu. Název je uložen jako atribut ID značky ukotvení hypertextového odkazu (<A id=>). Tento název použijte, když chcete vytvořit na stránce záložku, ke které se lze připojit z ostatních stránek nebo z jiného místa na této stránce.

Existující hypertextový odkaz můžete upravit pomocí téhož panelu nástrojů nebo výběrem odkazu, který chcete upravit, a stisknutím kláves CTRL+K.

Odstranění hypertextového odkazu

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, postupujte takto:

 1. V nabídce Vybrat vyberte odkaz, který chcete odstranit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.

  • Klepněte na tlačítko Odebrat hypertextový odkaz Tlačítko Odebrat hypertextový odkaz na panelu nástrojů.

Na začátek této části

Vložení obrázku

Obrázek vložíte klepnutím na tlačítko Vložit obrázek Obrázek tlačítka na panelu nástrojů.

Klávesová zkratka  Chcete-li vložit obrázek, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+G.

Když klepnete na tlačítko Vložit obrázek, případně stisknete klávesy CTRL+SHIFT+G, otevře se webová stránka s dialogovým oknem Upravit vlastnosti obrázku.

 • Klepnutím na tlačítko Procházet můžete procházet dostupné obrázky. Když klepnete na tlačítko Procházet, otevře se webová stránka s dialogovým oknem Vybrat obrázek a v ní se zobrazí obrázky, uložené v knihovně obrázků pro publikování, umístěné na webu, na němž se nachází obsah upravované stránky. Chcete-li vložit obrázek, klepněte nejprve na něj a potom na tlačítko OK.

 • Do pole Alternativní Text můžete zadat alternativní popis obrázku. Alternativní text bude přečten programem pro čtení obrazovky místo zobrazení obrázku. Rovněž se tento text zobrazí, jestliže se obrázek nepodařilo vykreslit ve webovém prohlížeči návštěvníka.

 • Výběrem možností v oddílu Rozložení upřesněte zarovnání, tloušťku okraje a velikost mezery kolem obrázku.

 • Výběrem možností v oddílu Velikost upřesněte velikost obrázku. Buď můžete vybrat, aby se obrázek zobrazil ve výchozí velikosti, nebo můžete zvolit velikost obrázku v pixelech. Jestliže upřesníte zobrazenou velikost, můžete zadat výšku a šířku obrázku, nebo se rozhodnout zachovat poměr stran (tzn. zachovat poměr výšky a šířky obrázku).

 • Po dokončení úprav vlastností obrázku klepněte na tlačítko OK.

Existující obrázek můžete upravit pomocí tlačítek umístěných na stejném panelu nástrojů, nebo výběrem obrázku, který chcete upravit, a stisknutím kláves CTRL+SHIFT+G.

Na začátek tohoto oddílu

Vložení opakovaně použitelného obsahu

Opakovaně použitelný odkaz vložíte klepnutím na tlačítko Vložit znovu použitelný obsah Obrázek tlačítka umístěné na panelu nástrojů.

Po vložení opakovaně použitelného obsahu můžete změnit jeho umístění na stránce, dále lze změnit velikost, použít styly a možnosti formátování.

Chcete-li změnit umístění nebo velikost opakovaně použitelného obsahu, klepněte na tento obsah a použijte zobrazený rámeček k opravě umístění a velikosti.

Jestliže chcete použít styly nebo možnosti formátování, klepněte na nabídku Vybrat a potom na příkaz Seznam s odrážkami. Následně můžete použít styly pomocí nabídky Styly, případně změnit formátování pomocí tlačítek na panelu nástrojů nebo klávesových zkratek.

Další informace o opakovaně použitelném obsahu naleznete v článku Použití opakovaně použitelného obsahu.

Na začátek této části

Začátek stránky

Použití režimu úpravy zdrojového kódu HTML

Z režimu úprav textu lze kdykoliv přepnout do režimu úprav zdrojového kódu HTML klepnutím na tlačítko Upravit zdroj HTML na panelu nástrojů. Režim úprav zdrojového kódu HTML lze použít ke změně atributů prvků HTML v obsahu.

Když jste v režimu úprav zdrojového kódu HTML, okno editoru HTML zobrazí vybraný obsah v jazyce HTML a většina tlačítek na panelu nástrojů je nedostupná. Zdrojový kód HTML lze upravit pomocí standardních značek a syntaxe jazyka HTML. Editor HTML podporuje verzi 4.01 přechodného standardu jazyka HTML.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×