Použití diagramů a grafů v e-mailové zprávě

Důležité : Jestliže je do počítače nainstalována aplikace Microsoft Office Excel 2007, budete moci využít výhod rozšířených možností vytváření grafů v sadě Microsoft Office 2007. Pokud není aplikace Office Excel 2007 nainstalována při vytváření nového grafu v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, spustí se aplikace Microsoft Graph. Poté se zobrazí graf s přidruženými daty v tabulce nazývané datový list. Do datového listu můžete zadat vlastní data, importovat data z textového souboru nebo vložit data z jiného programu.

V tomto článku

Diagramy a grafy v aplikaci Outlook 2007

Volba typu diagramu nebo grafu a vložení dat

Uspořádání dat diagramu nebo grafu

Diagramy a grafy v aplikaci Outlook 2007

Aplikace Office Outlook 2007 zahrnuje různé typy diagramů a grafů, které můžete použít k informování cílové skupiny o stavu zásob, organizačních změnách, hodnotách prodejů a dalších údajích. Grafy jsou plně integrovány s aplikací Office Outlook 2007. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Excel, můžete vytvářet grafy aplikace Excel v aplikaci Outlook klepnutím na tlačítko Graf na pásu karet, jenž je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office (karta Vložit, skupina Ilustrace), a potom vytvořený graf upravit nebo zformátovat pomocí nástrojů grafu. Vytvořené grafy budou vloženy do aplikace Outlook a data grafu budou uložena na listu aplikace Excel, který je vložen do souboru aplikace Outlook.

Můžete také graf zkopírovat z aplikace Excel do aplikace Outlook. Při kopírování můžete graf vložit jako statická data nebo jej propojit se sešitem. U grafu, který je propojen se sešitem, k němuž máte přístup, můžete nastavit automatické provádění kontroly změn v propojeném sešitu při každém otevření grafu.

Diagram a graf můžete do e-mailové zprávy přidat dvěma různými způsoby:

 • Vložení grafu do e-mailové zprávy:    Pokud do aplikace Outlook Vložený objekt data z grafu aplikace Excel, můžete tato data upravovat v aplikaci Outlook a list bude uložen s e-mailovou zprávou.

 • Vložení grafu aplikace Excel do zprávy a jeho propojení s daty v aplikaci Outlook:    Pokud graf z aplikace Outlook zkopírujete a vložíte do e-mailové zprávy, budou data v grafu propojena s listem aplikace Excel. List aplikace Excel je samostatný soubor a neukládá se s e-mailovou zprávou. Pokud chcete data v grafu změnit, je nutné provést změny v propojeném listu v aplikaci Outlook, protože v tomto případě list aplikace Excel není součástí e-mailové zprávy.

Graf ze vzorových dat

Graf v aplikaci Outlook, který je vytvořen ze vzorových dat listu aplikace Excel

Poznámky : 

Začátek stránky

Volba typu diagramu nebo grafu a vložení dat

Vložení grafu do zprávy

Chcete-li spravovat data spojená s grafem v aplikaci Outlook, postupujte takto:

 1. Klepněte v aplikaci Outlook na místo, kam chcete vložit graf.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf.

 3. V dialogovém okně Vložit graf vyberte graf a klepněte na tlačítko OK.

  V rozděleném okně se spustí aplikace Office Excel 2007 se vzorovými daty v listu.

  Vzorová data pro graf

 4. V aplikaci Excel nahraďte vzorová data klepnutím na buňku v listu a zadáním požadovaných dat.

  Můžete také nahradit popisky os vzorových dat ve sloupci A a název položky v legendě v řádku 1.

  Poznámka : Po aktualizaci listu automaticky proběhne aktualizace dat grafu v aplikaci Outlook.

 5. V aplikaci Excel klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na příkaz Uložit jako.

 6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit do složku nebo jednotku, do které chcete list uložit.

  Tip : Chcete-li list uložit do nové složky, klepněte na příkaz Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka .

 7. Do pole Název souboru zadejte nový název souboru.

 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

 9. V aplikaci Excel klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na příkaz Zavřít.

Vložení grafu aplikace Excel do e-mailové zprávy a jeho propojení s daty v aplikaci Excel

Můžete vytvořit list aplikace Excel, který je propojen s e-mailovou zprávou. Při aktualizaci dat v listu aplikace Excel budou rovněž aktualizována data v e-mailové zprávě.

Chcete-li propojit data obsažená v externím listu aplikace Office Excel 2007, postupujte následovně. Vytvořte graf aplikace Office Excel 2007 a poté jej zkopírujte a vložte do e-mailové zprávy. Při aktualizaci dat v aplikaci Office Excel 2007 bude rovněž aktualizován graf v aplikaci Outlook.

 1. V aplikaci Excel vyberte graf klepnutím na jeho okraj a na kartě Domů ve skupině Schránka klepněte na příkaz Vyjmout.

  Graf bude odebrán, ale data zůstanou v aplikaci Excel.

 2. V aplikaci Outlook klepněte v e-mailové zprávě na místo, kam chcete vložit graf.

 3. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Schránka na příkaz Vložit.

  Tlačítko Možnosti vložení označuje, že graf je propojen s daty v aplikaci Excel.

 4. Uložte e-mailovou zprávu s grafem, který jste propojili s daty v aplikaci Excel.

  Při opětovném otevření e-mailové zprávy aktualizujte data z aplikace Excel klepnutím na tlačítko Ano.

Poznámka : Informaci můžete také vizualizovat pomocí obrázků SmartArt. Další informace naleznete v tématu Tvorba obrázků SmartArt.

Začátek stránky

Uspořádání dat diagramu nebo grafu

U většiny grafů, například sloupcových nebo pruhových, lze v grafu zobrazit data uspořádaná na listu aplikace Excel do řádků či sloupců. Některé typy grafů, například výsečové nebo bublinové, vyžadují speciální uspořádání dat.

Typ grafu

Uspořádání dat

Sloupcový

Pruhový

Spojnicový

Plošný

Povrchový

Paprskový

Do sloupců nebo řádků, například:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Nebo:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Výsečový

Prstencový

(s jednou řadou)

Do jednoho sloupce nebo řádku dat a jednoho sloupce nebo řádku popisků, například:

A

1

B

2

C

3

Nebo:

A

B

C

1

2

3

Výsečový

Prstencový

(s více řadami)

Do více sloupců nebo řádků dat a jednoho sloupce nebo řádku popisků, například:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Nebo:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (bodový)

Bublinový

Do sloupců, přičemž hodnoty X budou v prvním sloupci a odpovídající hodnoty Y nebo hodnoty velikostí bublin budou v sousedních sloupcích, například:

X

Y

Velikost bublin

1

2

3

4

5

6

Burzovní

Do sloupců nebo řádků v následujícím pořadí, s použitím názvů nebo dat jako popisků:

Maximální hodnoty, minimální hodnoty a konečné hodnoty, například:

Datum

Maximum

Minimum

Závěr

1. 1. 2002

46,125

42

44,063

Nebo:

Datum

1. 1. 2002

Maximum

46,125

Minimum

42

Závěr

44,063

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×