Použití automatické archivace k zálohování, obnovení nebo odstranění položek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvoření a přijímání položky se poštovní schránky Microsoft Outlook zvětšuje. Ke správě místa v poštovní schránce nebo na poštovním serveru, kterou používáte, můžete zkusit jiné místo pro ukládání – archivu – starých položek, které jsou důležité, ale jen zřídka použitých. Automatická archivace zpracovává tento proces úložiště automaticky, přesunutí položek do archivu umístění, Outlook Soubor osobních složek (PST), ale je možné upravit většina výchozí nastavení, aby vám nevyhovuje úložiště.

Poznámka : U položek v poštovní schránce mohou být uplatňovány zásady uchovávání informací nebo správa záznamů zpráv v dané organizaci. Tyto zásady omezují možnosti uživatele související s uchováním zpráv a dalších záznamů po uplynutí určitého časového období, které je definováno organizací. Pokud jsou zásady použity, mají přednost před nastavením automatické archivace a funkce Automaticky archivovat je odebrána z profilů aplikace Outlook, u nichž je nastaveno použití serveru Microsoft Exchange.

V tomto článku

Zkontrolovat nebo změnit výchozí nastavení automatické archivace

Změnit nastavení automatické archivace u jednotlivé složky

Kontrola nebo změna výchozího nastavení automatické archivace

Při automatické archivaci jsou položky přesunuty z původního umístění v aplikaci Outlook do složky souboru archivu, jakmile vyprší jejich platnost, tj. uplyne jejich doba stárnutí. Je také možné nastavit možnosti odstranění položek po vypršení platnosti.

Důležité : Další informace o ukládání a odstraňování položek

 • Položky jsou uloženy v umístění archivu, pokud změnou nejméně jedné hodnoty nastavení automatické archivace nezvolíte odstranění položek po vypršení jejich platnosti. Položky nejsou odstraňovány z umístění archivu, mohou být pouze automaticky odstraněny před přesunutím do umístění archivu. Jakmile jsou archivovány, lze je odstranit pouze ručně.

 • Po volbě možnosti trvalého odstranění položek jsou položky, jejichž platnost vypršela, automaticky odstraněny. Tyto položky nejsou archivovány. Pokud například klepnete na možnost Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek), jsou po dosažení konce doby stárnutí odstraněny všechny zprávy ve všech vašich e-mailových složkách, například ve složce Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Koncepty. Zprávy nejsou archivovány.

Různé typy položek aplikace Outlook, jako jsou zprávy, události a úkoly, mají různé doby stárnutí. Tyto výchozí doby stárnutí se nemění, pokud jejich nastavení nezměníte ručně.

Další informace o vypršení platnosti určité položky aplikace Outlook

Výchozí doba stárnutí, která určuje, kdy vyprší platnost položek ve složkách aplikace Outlook nebo kdy jsou položky odstraněny, je následující:

Složka

Doba stárnutí

Doručená pošta a Koncepty

6 měsíců

Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

2 měsíce

Pošta k odeslání

3 měsíce

Kalendář

6 měsíců

Úkoly

6 měsíců

Poznámky

6 měsíců

Deník

6 měsíců

Kontakty

Platnost nevyprší.

Poznámka : Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složky Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, PoznámkyDeník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí.

Stáří položky je určeno jejím typem:

Typ položky

Začátek doby stárnutí

E-mailová zpráva

Datum a čas přijetí nebo poslední změny a uložení zprávy. V úvahu je bráno pozdější datum.

Schůzka, zvláštní událost nebo událost

Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

Úkol

Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

Poznámka:

Doba poslední změny a uložení poznámky

Položka složky Deník

Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

Kontakt

Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

Při prvním spuštění aplikace Outlook je automatická archivace ve výchozím nastavení zapnuta a spouští se každých 14 dnů. Můžete změnit frekvenci spouštění automatické archivace, zadat datový soubor aplikace Outlook (PST) sloužící k ukládání archivovaných položek a zvolit, za jakých podmínek jsou položky ve složkách aplikace Outlook archivovány.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu.

 2. Klikněte na tlačítko automatické archivace.

  Poznámka : V závislosti na nastavení počítače a doplňcích se v dialogovém okně Možnosti mohou zobrazit různé karty.

  Funkce Automaticky archivovat v dialogovém okně Možnosti otevřeném z nabídky Nástroje

 3. Zaškrtněte políčko Spustit automatickou archivaci každých n dnů a potom zadejte, jak často má být automatická archivace spouštěna.

 4. Vyberte požadované možnosti.

  Další informace o nastavení automatické archivace a možnosti 1 9 na následujícím obrázku, klikněte sem.

  1. Spustit automatickou archivaci každých.  Zvolte, jak často chcete spouštět automatickou archivaci. Archivace množství položek současně může zpomalit výkon počítače. Je proto vhodné zvolit časové období, které proces automatické archivace zkrátí. Vezměte v úvahu množství položek, které obvykle během určité doby přijmete, a odpovídajícím způsobem upravte časový rámec. Před spuštěním automatické archivace zobrazit dotaz.  Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby aplikace Outlook před zpracováním automatické archivace položek aplikace Outlook zobrazila zprávu s připomenutím. Po zobrazení zprávy můžete klepnutím na tlačítko Ne zrušit danou relaci automatické archivace.

  2. Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek).  Tato možnost není ve výchozím nastavení vybrána. Můžete zvolit odstranění e-mailových zpráv po vypršení jejich doby stárnutí. Výchozí doba je šest měsíců u položek ve složkách Koncepty a Doručená pošta a tři měsíce u složky Odeslaná pošta, tuto dobu je však možné změnit pomocí možnosti Uklidit položky starší než.

  3. Archivovat nebo odstranit staré položky.  Tuto možnost je nutné zvolit, pokud chcete při automatické archivaci odstranit některé nebo všechny položky, jejichž platnost vypršela. Tato možnost aktivuje další možnosti sloužící k rozhodnutí o tom, které položky jsou archivovány a které jsou odstraněny, jakmile je dosažen konec doby stárnutí. Potom zvolte další nastavení, jež bude použito u archivace i odstranění.

  Poznámka : V dialogovém okně Automaticky archivovat se označení „složky“ vztahuje na hlavní oblasti funkcí aplikace Outlook, jako je složka Kalendář a složka Úkoly a jednotlivé složky e-mailů. Důvodem je skutečnost, že položky typu Kalendář a Úkol jsou uloženy v příslušných složkách Kalendář a Úkoly.

  4. Zobrazit složky archivu v seznamu složek zvolte mít složku pro archivaci společně s další pracovní složky v navigačním podokně. V hlavním složku pro archivaci můžete otevřít podsložky a zobrazit archivované položky. Při prohlížení archivovaných položek, můžete ověřit, že byly archivovány správné položky a všechny položky, které potřebujete, můžete taky přetáhnout zpátky na pracovní složku.

  5. Uklidit položky starší než.  Zvolte výchozí nastavení doby ve dnech, týdnech nebo měsících, kdy mají být položky archivovány. Je možné nastavit období od jednoho dne až do období 60 dnů. „Uklidit“ znamená archivovat (uložit) položky. Nejedná se o odstranění, pokud jste na jiném místě neurčili u složek příslušné nastavení.

  6. Přesunout staré položky do.  Výchozí nastavení tohoto umístění se liší u počítačů s operačními systémy Microsoft Windows Vista a Windows XP.

  Windows Vista: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst.

  Windows XP: C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Pokud chcete nastavit jiné cílové umístění archivovaných položek, můžete procházením vybrat a nastavit jiné umístění. Po uplynutí doby stárnutí budou položky přesunuty do tohoto umístění.

  Poznámka : Položky archivované ve vlastním umístění nebudou odstraněny, pokud neotevřete složky a neodstraníte je ručně.

  7. Trvale odstranit staré položky.  Tato možnost okamžitě odstraní položky, jejichž platnost vypršela. Nebudou přesunuty do výchozího umístění, do jiné složky, kterou jste určili, ani do složky Odstraněná pošta.

  8. Použít toto nastavení u všech složek.  Tato možnost určí, že nastavení automatické archivace včetně provedených změn bude použito u všech složek. Chcete-li u některých složek zadat jiné nastavení, tuto možnost nevybírejte. Použijte pokyny uvedené pod tlačítkem, které vysvětlují, jak zadat nastavení pro jednotlivé složky. Tyto pokyny jsou uvedeny také v následujícím oddílu, který se zabývá změnou nastavení automatické archivace u jednotlivé složky. Změny provedené u určitých složek platí pouze u těchto složek.

  9. Informace o zásadách uchovávání informací:    Správce systému v organizaci může nastavit zásady uchovávání informací, které určují, kdy a jak jsou položky poštovní schránky automaticky archivovány. Zásady je možné zobrazit, bez příslušných oprávnění je však nelze změnit.

  Nastavení automatické archivace

 5. Klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • Pokud změníte soubor archivu uvedený v poli pod přepínačem Přesunout staré položky do, bude tento nový soubor použit při každém spuštění automatické archivace.

  • Nejprve nastavte výchozí možnosti složky a potom upravte individuální nastavení složky. Opačným postupem byste mohli neúmyslně změnit výchozí nastavení.

Začátek stránky

Změna nastavení automatické archivace u jednotlivé složky

 1. V seznamu složek v Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Automatická archivace.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  Poznámka : Další informace týkající se nastavení najdete v kroku 4 v předchozím oddílu s názvem Kontrola nebo změna výchozího nastavení automatické archivace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×