Použití Tvůrce výrazů

K vytváření výrazů lze použít Tvůrce výrazů. Tvůrce výrazů poskytuje snadný přístup k názvům polí a ovládacích prvků v databázi a k řadě integrovaných funkcí, které jsou k dispozici při zadávání výrazů.

V tomto článku

Princip Tvůrce výrazů

Spuštění Tvůrce výrazů z tabulky

Spuštění Tvůrce výrazů z formuláře nebo sestavy

Spuštění Tvůrce výrazů z dotazu

Princip Tvůrce výrazů

Tvůrce výrazů si lze představit jako prostředek pro vyhledávání a vkládání částí výrazu, které by mohlo být obtížné pamatovat si, jako jsou názvy identifikátorů (například pole, tabulky, formuláře a dotazy) a názvy funkcí a jejich argumenty.

Pomocí Tvůrce výrazů lze vytvořit nový výraz nebo můžete vybrat některý z předdefinovaných výrazů, k nimž patří výrazy pro zobrazení čísel stránek, aktuálního data a aktuálního data a času.

Tvůrce výrazů je možné spustit na většině míst v aplikaci Microsoft Office Access 2007, kde lze výrazy zadat ručně, například u vlastnosti ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku nebo vlastnosti pole tabulky Ověřovací pravidlo. Obvykle platí, že pokud je zobrazeno tlačítko Sestavit Builder button , můžete kliknutím na něj spustit Tvůrce výrazů.

Tvůrce výrazů

1. Pole výrazu

Horní část okna tvůrce obsahuje pole výrazu, které slouží k vytvoření výrazu. Výraz můžete do pole zadat ručně nebo můžete ze tří sloupců v dolní části Tvůrce výrazů vybrat prvky a přidat je do pole výrazu. Chcete-li přidat prvek, dvakrát na něj klikněte a potom klikněte na tlačítko Vložit.

2. Tlačítka operátorů

Ve střední části okna Tvůrce výrazů jsou zobrazena tlačítka pro vložení běžných aritmetických a logických operátorů do výrazu. Chcete-li vložit operátor, klikněte na příslušné tlačítko. Delší seznam operátorů, které lze ve výrazech použít, zobrazíte kliknutím na složku Operátory v levém dolním sloupci obsahujícím prvky výrazu a výběrem požadované kategorie v prostředním sloupci. V pravém sloupci jsou potom zobrazeny všechny operátory ve vybrané kategorii. Operátor vložíte dvojitým kliknutím na něj.

3. Prvky výrazu

Dolní část obsahuje tři sloupce:

 • V levém sloupci jsou zobrazeny složky s tabulkami, dotazy, formuláři a sestavami v databázi a také s dostupnými integrovanými funkcemi, uživatelem definovanými funkcemi, konstantami, operátory a běžnými výrazy.

 • V prostředním sloupci jsou uvedeny specifické prvky nebo kategorie prvků pro složku vybranou v levém sloupci. Kliknete-li v levém sloupci například na položku Vestavěné funkce, budou ve středním sloupci zobrazeny kategorie funkcí.

 • Pravý sloupec obsahuje případné hodnoty pro prvky vybrané v levém a středním sloupci. Kliknete-li v levém sloupci například na položku Vestavěné funkce a potom kliknete ve středním sloupci na kategorii funkce, budou v pravém sloupci zobrazeny všechny integrované funkce ve vybrané kategorii.

Při vytváření výrazu můžete zadat text do pole výrazu a vložit prvky z ostatních oblastí okna Tvůrce výrazů. Kliknutím na levý dolní sloupec například zobrazíte všechny objekty v databázi vedle funkcí, konstant, operátorů a běžných výrazů k dispozici. Při kliknutí na položku v levém sloupci se obsah zbývajících sloupců odpovídajícím způsobem změní. Dvojitým kliknutím na položku Tabulky v levém sloupci a následným kliknutím na název tabulky například ve středním sloupci zobrazíte seznam polí v dané tabulce. Jestliže dvakrát kliknete na položku Funkce v levém sloupci a potom kliknete na položku Vestavěné funkce, zobrazí se ve středním sloupci všechny kategorie funkcí a v pravém sloupci funkce v těchto kategoriích. Pokud dvakrát kliknete na funkci, kterou chcete vložit do výrazu, zobrazí se v poli výrazu zástupný text pro vybranou funkci a text označující potřebné argumenty pro danou funkci. Pokud dvakrát kliknete například na funkci IIf, přidá Tvůrce výrazů do pole výrazu následující zástupný text:

IIf («expr», «truepart», «falsepart») (IIf («výraz», «pravdivá_část», «nepravdivá_část»))

Text «expr» («výraz»), «truepart» («pravdivá_část») a «falsepart» («nepravdivá_část») je nutné nahradit skutečnými hodnotami argumentů. Lze to provést přímo v poli výrazu, a to kliknutím na jednotlivé zástupné symboly a následným zadáním argumentu nebo výběrem argumentu pomocí tří seznamů prvků výrazu.

Jestliže postupně dvakrát kliknete na dvě nebo více funkcí, například na funkci IIf a poté na funkci Round, přidá Tvůrce výrazů do pole výrazu obě funkce oddělené zástupným textem «Výraz»:

IIf («expr», «truepart», «falsepart») «Výraz» Round («number», «precision») (IIf («výraz», «pravdivá_část», «nepravdivá_část») «Výraz» Round («číslo», «přesnost»))

Kromě nahrazení zástupných symbolů pro argumenty funkcí je nutné nahradit zástupný symbol «Výraz» operátorem, po jehož zadání se celý výraz stane platným.

Jestliže do výrazu vložíte identifikátor (název pole tabulky nebo ovládacího prvku), vloží Tvůrce výrazů pouze části identifikátoru, které jsou požadovány v aktuálním kontextu. Pokud například spustíte Tvůrce výrazů ze seznamu vlastností formuláře Zákazníci a potom do výrazu vložíte identifikátor pro vlastnost Zobrazit formuláře, vloží Tvůrce výrazů pouze název vlastnosti Zobrazit. Použijete-li tento výraz mimo kontext daného formuláře, je nutné zahrnout úplný identifikátor: Forms![Zákazníci].Zobrazit.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů z tabulky

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole klikněte na pole, které chcete změnit.

 3. Ve skupinovém rámečku Vlastnosti pole klikněte na kartu Obecné.

 4. Klikněte na vlastnost, která bude obsahovat výraz, a klikněte na tlačítko Sestavit Builder button vedle vlastnosti.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů z formuláře nebo sestavy

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. V seznamu vlastností vyhledejte vlastnost, která bude obsahovat výraz, a klikněte na tlačítko Sestavit Builder button vedle vlastnosti.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů z dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte v návrhové mřížce na buňku, v níž má být výraz umístěn. Klikněte například na buňku Kritéria pro sloupec, ve kterém chcete zadat kritéria, nebo klikněte na buňku Pole pro sloupec, ve kterém chcete vytvořit vypočítané pole.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×