Používání strukturovaných odkazů v tabulkách aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po Vytvoření Excelové tabulkyse Excel přiřadí název tabulky a každý sloupec v tabulce. Po přidání vzorce do tabulky Excelu tyto názvy se mohou zobrazovat automaticky zadejte vzorec a vyberte odkazy na buňky v tabulce místo ručně zadat. Tady je příklad udělá tohle Excelu:

Namísto použití explicitních odkazů

Excel použije názvy tabulky a sloupců

=Suma(C2:C7)

=SUMA(Oddělení-prodej[Prodej-částka])

Pro kombinaci názvů tabulky a sloupců se používá označení strukturovaný odkaz. Při přidání nebo odebrání dat v tabulce dochází u strukturovaných názvů ke změně.

Strukturované odkazy se zobrazují také při vytvoření vzorce mimo excelovou tabulku, který odkazuje na data tabulky. Tyto odkazy umožňují snazší lokalizaci tabulky ve velkém sešitu.

Pokud chcete do vzorce zahrnout strukturované odkazy, klikněte na buňky tabulky, na které chcete odkazovat – nemusíte odkazy zadávat do vzorce. V následujícím příkladu použijeme data k vytvoření vzorce, který automaticky používá strukturované odkazy k výpočtu provize z prodeje.

Prodejce

Oblast

Prodej-částka

Provize-%

Provize-částka

Josef

Sever

260

10 %

Robert

Jih

660

15 %

Míša

Východ

940

15 %

Emil

Západ

410

12 %

Dafna

Sever

800

15 %

Robert

Jih

900

15 %

 1. Zkopírujte ukázková data v tabulce uvedené výše včetně záhlaví sloupců a vložte je do buňky A1 nového prázdného excelového listu.

 2. Pokud chcete vytvořit tabulku, vyberte buňku A1 a stiskněte Ctrl+T.

 3. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Tabulka obsahuje záhlaví a klikněte na OK.

 4. Do buňky E2 napište rovnítko (=) a klikněte na buňku C2.

V řádku vzorců se za rovnítkem zobrazí strukturovaný odkaz [@[Prodej-částka]].

 1. Hned za pravou hranatou závorku zadejte hvězdičku (*) a klikněte na buňku D2.

V řádku vzorců se za hvězdičkou zobrazí strukturovaný odkaz [@[Provize-%]].

 1. Stiskněte Enter.

Aplikace Excel automaticky vytvoří počítaný sloupec a zkopíruje za váš vzorec do celého sloupce pro každý řádek ho upraví. Další informace o vzorcích a počítaných sloupců najdete v článku Použití vzorců v tabulce aplikace Excel.

Co se stane, pokud použiji explicitní odkazy na buňky?

Pokud ve výpočtovém sloupci nastavíte explicitní odkazy na buňky, půjde hůře poznat, co vzorec počítá.

 1. V ukázkové listu v Excelu klikněte na buňku E2.

 2. Do řádku vzorců zadejte = C2 * D2 a stiskněte klávesu Enter.

Všimněte si, že přestože Excel zkopíruje vzorec do celého sloupce, nepoužívá strukturované odkazy. Pokud třeba přidáte sloupec mezi stávající sloupce C a D, bude potřeba vzorec opravit.

Jak můžu změnit název tabulky?

Při vytvoření excelové tabulky Excel přiřadí výchozí název tabulky (Tabulka1, Tabulka2 atd.). Název ale můžete změnit, aby byl pro vás smysluplnější.

 1. Vyberte jakoukoliv buňku v excelové tabulce a zobrazte na pásu karet Nástroje tabulky.

 2. Na kartě Návrh zadejte požadovaný název do pole Název tabulky a stiskněte Enter.

V příkladu jsme použili název Oddělení-prodej.

Pro názvy tabulek použijte následující pravidla:

 • Použití v alid znaky Vždycky začínají písmenem, název znaku podtržítka (_) nebo zpětné lomítko (\). Použití písmen, čísla, tečky a podtržítka pro zbytek název.

Jako název nemůžete použít „C“, „c“, „R“ nebo „r“, protože tato písmena jsou vyhrazená jako zkratky pro výběr sloupce nebo řádku aktivní buňky, pokud je zadáváte do pole Název nebo Přejít na.

 • Nepoužívejte c odkazy na buňku Názvy nemůžou být stejné jako odkaz na buňku, třeba Z$ 100 nebo R1C1.

 • Nepoužívejte s rychlost k oddělení slov Mezery nelze použít v názvu. Můžete použít bez mezer nebo zadejte podtržítka (_) a tečka (.) jako oddělovače Wordu. Například oddělení-Prodej Daň_z_prodeje a první.čtvrtletí.

 • Nepoužívejte víc než 255 znaků Název tabulky může obsahovat maximálně 255 znaků.

 • Používejte jedinečné názvy tabulek Duplicitní názvy nejsou povolené. Excel nerozlišuje malá a velká písmena v názvech, takže pokud zadáte „Prodej“ a už máte v sešitu jinou tabulku s názvem „PRODEJ“, zobrazí se vám výzva k zadání jedinečného názvu.

Pravidla syntaxe strukturovaného odkazu

Strukturované odkazy můžete ve vzorci zadávat nebo měnit ručně. K tomu ale potřebujete pochopit syntaxi strukturovaného odkazu. Pojďme si projít následující příklad vzorce:

=SUMA(Oddělení-prodej[[#Totals],[Prodej-částka]],Oddělení-prode[[#Data],[Provize-částka]])

Strukturovaný odkaz tohoto vzorce má tyto prvky:

 • Název tabulky:   Oddělení-prodej je vlastní název tabulky. Odkazuje na data tabulky bez použití záhlaví nebo řádků souhrnů. Můžete použít výchozí název tabulky, třeba Tabulka1, nebo název změnit na vlastní.

 • Specifikátor sloupce:   [Prodej-částka] a [Provize-částka] jsou specifikátory sloupce používající názvy sloupců, které představují. Odkazují na data sloupce bez záhlaví sloupce nebo řádku souhrnů. Specifikátory vždycky uvádějte v závorkách.

 • Specifikátor položky:   [#Totals] a [#Data] jsou specifikátory zvláštních položek, které odkazují na specifické části tabulky, třeba řádek souhrnů.

 • Specifikátor tabulky:   [#Totals], [Prodej-částka] a [#Data], [#Provize-částka] jsou zvláštní specifikátory tabulky, které zastupují vnější části strukturovaného odkazu. Vnější odkazy následují za názvem tabulky a jsou uzavřené do hranatých závorek.

 • Strukturované odkazy:   (Oddělení-prodej[[#Totals],[Prodej-částka]] a Oddělení-prodej[[#Data],[Částka-provize]] jsou strukturované odkazy představované řetězcem, který začíná názvem tabulky a končí specifikátorem sloupce.

Pokud chcete ručně vytvořit nebo upravit strukturované odkazy, řiďte se následujícími pravidly syntaxe:

 • Kolem specifikátorů používejte hranaté závorky    Všechny specifikátory tabulek, sloupců a zvláštních položek musí být uzavřené do dvojice závorek ([ ]). V případě specifikátoru obsahujícího další specifikátory je potřeba použít dvojici vnějších závorek, do kterých je uzavřená dvojice vnitřních závorek těchto dalších specifikátorů. Příklad: =Oddělení-prodej[[Prodejce]:[Oblast]]

 • Všechna záhlaví sloupců jsou textové řetězce    Ale nevyžadují nabídek, byli zvyklí na strukturovaného odkazu. Čísla nebo kalendářní data, například 2014 nebo 1/1/2014 jsou také považované za textové řetězce. Nelze používat výrazy se záhlavími sloupců. Příklad výrazu DeptSalesFYSummary [[2014]: [2012]] nebude fungovat.

Kolem záhlaví sloupců se speciálními znaky používejte závorky    V případě speciálních znaků je potřeba celé záhlaví sloupce uzavřít do závorek, což znamená, že ve specifikátoru sloupce se vyžadují hranaté závorky. Příklad: =Souhrn-fisk.-roku-Oddělení-prodej[[Celková-částka-v-$]]

Tady je seznam speciálních znaků, které potřebují ve vzorci závorky navíc:

 • Tab

 • Posun řádku

 • Návrat na začátek řádku

 • Čárka (,)

 • Dvojtečka (:)

 • Tečka (.)

 • Levá hranatá závorka ([)

 • Pravá hranatá závorka (])

 • Křížek (#)

 • Jednoduchá uvozovka (')

 • Dvojitá uvozovka (")

 • Levá složená závorka ({)

 • Pravá složená závorka (})

 • Znak dolaru ($)

 • Stříška (^)

 • Ampersand (&)

 • Hvězdička (*)

 • Znaménko plus (+)

 • Rovnítko (=)

 • Znaménko minus (-)

 • Symbol větší než (>)

 • Symbol menší než (<)

 • Znaménko dělení (/)

 • Pro některé speciální znaky v záhlavích sloupců používejte řídicí znak    Některé znaky mají zvláštní význam a vyžadují použití jednoduchých uvozovek (') jako řídicího znaku. Například: =Souhrn-fisk.-roku-Oddělení-prodej['#Položek]

Tady je seznam speciálních znaků, které potřebují ve vzorci řídicí znak ('):

 • Levá hranatá závorka ([)

 • Pravá hranatá závorka (])

 • Křížek (#)

 • Jednoduchá uvozovka (')

Používejte znak mezery ke zlepšení čitelnosti ve strukturovaném odkazu    Pomocí znaků mezery můžete zlepšit čitelnost strukturovaného odkazu. Například: =Oddělení-prodej[ [Prodejce]:[Oblast] ] nebo =Oddělení-prodej[[#Headers], [#Data], [Provize-%]]

Doporučujeme použít jednu mezeru:

 • Po první levé hranaté závorce ([)

 • Před poslední pravou hranatou závorkou (])

 • Za čárkou.

Odkazovací operátory

Rozsahy buněk můžete přidávat ještě flexibilněji použitím následujících odkazovacích operátorů ke kombinování specifikátorů sloupců.

Strukturovaný odkaz

Odkazovaná položka

Použitý operátor

Odpovídající oblast buněk:

=Oddělení-prodej[[Prodejce]:[Oblast]]

Všechny buňky ve dvou či víc sousedních sloupcích

: (dvojtečka) – operátor oblasti

A2:B7

=Oddělení-prodej[Prodej-částka],Oddělení-prodej[Provize-částka]

Spojení dvou či víc sloupců

, (čárka) – operátor sjednocení

C2:C7, E2:E7

=Oddělení-prodej[[Prodejce]:[Prodej-částka]] Oddělení-prodej[[Oblast]:[Provize-%]]

Průnik dvou či víc sloupců

 (mezera) operátor průniku

B2:C7

Specifikátory zvláštních položek

Pokud chcete odkazovat na specifické části tabulky, třeba na řádek souhrnů, můžete ve strukturovaných odkazech použít kterýkoli z následujících specifikátorů zvláštních položek.

Specifikátor zvláštní položky

Odkazovaná položka

#All

Celá tabulka, včetně záhlaví sloupců, dat a součtů (pokud existují)

#Data

Jenom řádky dat

#Headers

Jenom řádek záhlaví

#Totals

Jenom řádek součtů. Pokud žádný neexistuje, vrátí hodnotu Null.

#This Row

nebo

@

nebo

@[Název sloupce]

Jenom buňky ve stejném řádku jako vzorec Tyto specifikátory nejde kombinovat s žádným jiným specifikátorem zvláštních položek. Můžete pomocí nich vynutit implicitní chování průniku pro odkaz a přepsat implicitní chování průniku a odkazovat na jednotlivé hodnoty ze sloupce.

V tabulkách, které mají víc než jeden řádek dat, Excel automaticky mění specifikátor #This Row na krátký specifikátor @. Pokud má ale vaše tabulka jenom jeden řádek, Excel specifikátor #This Row nebude nahrazovat, což může mít v případě, že přidáte další řádky, za následek neočekávané výsledky výpočtů. Pokud chcete problémům s výpočty předejít, před zadáním jakýchkoli vzorců se strukturovaným odkazem vložte do tabulky několik řádků.

Kvalifikování strukturovaných odkazů v počítaných sloupcích

U počítaného sloupce budete často používat k vytvoření vzorce strukturovaný odkaz. Tento strukturovaný odkaz může být nekvalifikovaný nebo plně kvalifikovaný. Pokud chcete vytvořit třeba výpočtový sloupec s názvem Provize-částka, ve kterém se bude vypočítávat částka provize v dolarech, můžete použít následující vzorce:

Typ strukturovaného odkazu

Příklad

Komentář

Nekvalifikovaný

=[Prodej-částka]*[Provize-%]

Vynásobí odpovídající hodnoty z aktuálního řádku.

Plně kvalifikovaný

=Oddělení-prodej[Prodej-částka]*Oddělení-prodej[Provize-%]

Vynásobí odpovídající hodnoty pro každý řádek pro oba sloupce.

Obecně platí toto pravidlo: Pokud v rámci tabulky používáte strukturované odkazy, třeba při vytváření výpočtového sloupce, můžete použít nekvalifikovaný strukturovaný odkaz. Pokud ale strukturovaný odkaz použijete mimo tabulku, musíte použít plně kvalifikovaný strukturovaný odkaz.

Příklady použití strukturovaných odkazů

Následuje několik příkladů použití strukturovaných odkazů.

Strukturovaný odkaz

Odkazovaná položka

Odpovídající oblast buněk:

=Oddělení-prodej[[#All],[Prodej-částka]]

Všechny buňky ve sloupci Prodej-částka

C1:C8

=Oddělení-prodej[[#Headers],[Provize-%]]

Záhlaví sloupce Provize-%

D1

=Oddělení-prodej[[#Totals],[Oblast]]

Součet sloupce Oblast. Pokud neexistuje řádek součtů, vrátí hodnotu Null.

B8

=Oddělení-prodej[[#All],[Prodej-částka]:[Provize-%]]

Všechny buňky ve sloupcích Prodej-částka a Provize-%

C1:D8

=Oddělení-prodej[[#Data],[Provize-%]:[Provize-částka]]

Jenom data ze sloupců Provize-% a Provize-částka

D2:E7

=Oddělení-prodej[[#Headers],[Oblast]:[Provize-částka]]

Jenom záhlaví sloupců mezi buňkami Oblast a Provize-částka

B1:E1

=Oddělení-prodej[[#Totals],[Prodej-částka]:[Provize-částka]]

Součty sloupců Prodej-částka až Provize-částka. Pokud neexistuje řádek součtů, vrátí hodnotu Null.

C8:E8

=Oddělení-prodej[[#Headers],[#Data],[Provize-%]]

Jenom záhlaví a data sloupce Provize-%

D1:D7

=Oddělení-prodej[[#This Row], [Provize-částka]]

nebo

=Oddělení-prodej[@Provize-částka]

Buňka na průsečíku aktuálního řádku a sloupce Provize-částka. Pokud ji použijete na stejném řádku jako záhlaví nebo řádek součtů, vrátí chybu #HODNOTA!.

Pokud zadáte delší podobu tohoto strukturovaného odkazu (#This Row) do tabulky s víc řádky dat, Excel ji automaticky nahradí kratší podobou (@). Obě fungují stejně.

E5 (pokud je aktuální řádek 5)

Strategie pro práci se strukturovanými odkazy

Při práci se strukturovanými odkazy je potřeba zvážit následující:

 • Použití automatického dokončování vzorce    Můžete zjistit pomocí funkce Automatické dokončování vzorce je velmi užitečná při zadávání strukturovaných odkazů a k zajištění použití správné syntaxe. Další informace najdete v tématu Použití funkce Automatické dokončování vzorce.

 • Rozhodnutí, jestli generovat strukturované odkazy pro tabulky v polovičním výběru    Pokud při vytváření vzorce kliknete na oblast buněk v tabulce, dojde k polovičnímu výběru buněk a do vzorce se místo oblasti buněk automaticky zadá strukturovaný odkaz. Toto chování (poloviční výběr) do značné míry usnadňuje zadání strukturovaného odkazu. Toto chování můžete zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Používat názvy tabulek ve vzorcích v části Práce se vzorci kategorie Vzorce v dialogu Možnosti aplikace Excel.

 • Použití sešitů obsahujících externí odkazy na excelové tabulky v jiných sešitech    Pokud sešit obsahuje externí propojení na excelovou tabulku v jiném sešitu, musí být tento zdrojový sešit otevřený v Excelu, aby se v cílovém sešitu s odkazy nezobrazily chyby #REF!. Pokud jako první otevřete cílový sešit a zobrazí se chyba #REF!, otevřením zdrojového sešitu odstraníte chyby a odkazy budou znova funkční. Pokud jako první otevřete zdrojový sešit, neměly by se zobrazit žádné chybové kódy.

 • Převedení rozsahu na tabulku a tabulky rozsah    Po převedení tabulky na oblast všechny odkazy na buňky změnit jejich odpovídající absolutní odkazy ve stylu A1. Převést oblast na tabulku aplikace Excel všechny odkazy na buňky z této oblasti automaticky nezmění k jejich odpovídající strukturované odkazy.

 • Vypnutí záhlaví sloupců    Pokud vypnete záhlaví sloupců tabulky (na kartě Návrh zrušte ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtnutí políčka Se záhlavím), nebude to mít vliv na strukturované odkazy, ve kterých se používají názvy sloupců, a budete je moct dál používat ve vzorcích. Strukturované odkazy, ve kterých se používají přímo záhlaví tabulky (třeba =Oddělení-prodej[[#Záhlaví],[Provize-%]]) způsobí chybu #ODKAZ.

 • Přidání nebo odstranění sloupců a řádků v tabulce    Vzhledem k tomu, že se rozsahy dat tabulky často mění, odkazy na buňku ve strukturovaných odkazech se automaticky upravují. Pokud třeba použijete název tabulky ve vzorci pro výpočet všech datových buněk v tabulce a přidáte řádek dat, odkaz na buňku se automaticky upraví.

 • Přejmenování tabulky nebo sloupce    Pokud přejmenujete sloupec nebo tabulku, aplikace Excel automaticky změní použití záhlaví sloupce a tabulky ve všech strukturovaných odkazech, které se v sešitě používají.

 • Přesunout, zkopírovat a vyplnění strukturovaných odkazů    Všechny strukturované odkazy, zůstávají stejné při kopírování nebo přesunutí vzorce používajícího strukturovaného odkazu.

  Poznámka : Kopírování strukturovaného odkazu a udělat výplň strukturovaného odkazu není totéž. Když zkopírujete, všech strukturovaných odkazech, zůstane, při při vyplnit vzorcem, plně kvalifikovaný strukturované odkazy nastavit specifikátory sloupců jako řady popsaná v následující tabulce.

Směr vyplňování

Klávesa stisknutá během vyplňování :

Výsledek

Nahoru nebo dolů

Žádná

Nedojde k žádné úpravě specifikátoru sloupce.

Nahoru nebo dolů

Ctrl

Specifikátory sloupců jsou upraveny jako řady.

Doprava nebo doleva

Žádné

Specifikátory sloupců jsou upraveny jako řady.

Nahoru, dolů, doprava nebo doleva

SHIFT

Místo přepisování hodnot v aktuálních buňkách jsou hodnoty aktuálních buněk přesunuté a jsou vložené specifikátory sloupců.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Pokud chcete získat přehled vzorců v Excelu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×