Použití vzorce v tabulce ve Wordu 2016 pro Mac

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tabulce pomocí vzorců můžete provádět výpočty a logické porovnání. Word automaticky aktualizuje na výsledky vzorců v dokumentu, když otevřete dokument. Word taky automaticky aktualizuje výsledky při použití příkazu Aktualizovat pole.

Poznámka : Vzorce v tabulkách jsou typ kódu pole. Další informace o kódech polí najdete v tématu kódy polí ve Wordu.

V tomto článku

Otevření dialogového okna vzorce

Vložit vzorec v buňce tabulky

Aktualizace výsledků vzorců

Příklady: Sčítání čísel v tabulce pomocí argumentů umístění.

Dostupných funkcí

Použití bookmarknames nebo odkaz na buňku ve vzorci

RnCn odkazy

Odkazy na a1

Otevření dialogového okna vzorce

Pokud chcete přidat nebo upravit vzorce v Word, musíte otevřít dialogové okno vzorec. V dialogovém okně vzorec můžete upravovat vzorce, vyberte formáty čísel, vyberte funkcí a vložte do vzorce, vložte záložky.

Přidání a úprava vzorce v dialogovém okně vzorce.

Postupy uvedené v tomto tématu popsat pomocí nabídky tabulce otevřete dialogové okno vzorec, ale dialogové okno vzorec můžete otevřít taky kliknutím na tlačítko vzorec na kartě rozložení.

 1. Umístěte kurzor do buňky tabulky, ve které chcete vytvářet nebo upravovat vzorce.

  Pokud umístěte kurzor do buňky tabulky nebo vyberte text v tabulce, zobrazí se Word karty Tabulky – návrh a rozložení, které jsou obvykle skryté.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud je Word okno široké, klikněte na vzorec, který se objeví přímo na pásu karet.

   Po šířce okna se zobrazí na kartě rozložení samotné a ne v nabídce Data vzorec.
  • Při úzké okna Word prvním kliknutí na dat otevřete nabídku a klikněte na vzorce.

   Na kartě rozložení klikněte na Data, která chcete zobrazit nabídku a pak na vzorec.
  • V nabídce tabulky klikněte na vzorce.

Vložit vzorec v buňce tabulky

 1. Vyberte buňku tabulky místo, kam chcete mít výsledek.

  Pokud buňka není prázdné, odstraňte obsah.

 2. Na kartě rozložení klikněte na vzorce.

  Můžete taky na nabídka pro tabulku, klikněte na vzorce.

 3. Pomocí dialogu vzorce vytvořit vzorec.

  Zadejte do pole vzorec, vyberte číselný formát ze seznamu Formát čísla a vložte do funkce a záložky se počítá pomocí Funkce Vložit a Vložte záložku seznamy.

Aktualizace výsledků vzorců

Word počítá výsledek vzorce při vložení do dokumentu a Word otevře dokument, který obsahuje vzorec.

Můžete také způsobit Word přepočtěte výsledek jedné nebo více konkrétních buněk.

 1. Vyberte vzorců, které chcete aktualizovat.

  Stiskněte a podržte stisknutou klávesu COMMAND a vyberte požadované nastavení můžete vybrat více vzorců.

 2. Ovládací prvek + klikněte na vzorec a potom klikněte na Aktualizovat pole.

Příklady: Sčítání čísel v tabulce pomocí argumentů umístění.

Můžete použít argumentů umístění (vlevo, vpravo, nad níže) pomocí těchto funkcí:

 • PRŮMĚR

 • POČET

 • MAX

 • MIN

 • SOUČIN

 • SUMA

Jako příklad zvažte následující postup pro přidání čísel pomocí funkce SUMA a argumentů umístění.

Důležité : Chcete-li předejít chybu při sčítání v tabulce pomocí argumentů umístění, zadejte do prázdné buňky, které budou zahrnuty do výpočtu nula (0).

 1. Vyberte buňku tabulky místo, kam chcete mít výsledek.

 2. Pokud buňka není prázdné, odstraňte obsah.

 3. Na kartě rozložení klikněte na vzorce.

  Můžete taky na nabídka pro tabulku, klikněte na vzorce.

 4. Rozpoznání která čísla, které chcete přidat a pak zadejte odpovídající vzorec uvedené v následující tabulce.

  Chcete-li přidat čísla...

  Zadané v poli vzorec

  Nad buňku

  =SUM(ABOVE)

  Pod aktuální buňkou

  =SUM(BELOW)

  Nad a pod aktuální buňkou

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  V buňce vlevo

  =SUM(LEFT)

  Vpravo od aktuální buňky

  =SUM(RIGHT)

  Levé a pravé straně buňky

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  Vlevo a nad buňku

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  Doprava a nad buňku

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  Vlevo od a pod aktuální buňkou

  =SUM(LEFT,BELOW)

  Vpravo od a pod aktuální buňkou

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Dostupných funkcí

Poznámka : Vzorce, které používají argumentů umístění (například vlevo) nezahrnujte hodnoty v záhlaví řádků.

Funkce popsané v následující tabulce jsou k dispozici pro použití ve vzorcích tabulky.

Funkce

Činnost

Příklad

Vrátí

ABS()

Vypočítá hodnotu absolutní hodnotu do závorek

=ABS(-22)

22

AND()

Vyhodnotí, zda jsou splněny všechny argumenty v závorkách.

=AND(SUM(LEFT) < 10,SUM(ABOVE) > = 5)

1, pokud je součtem hodnot nalevo od vzorec (ve stejném řádku) menší než 10 a součet hodnot nad vzorec (ve stejném sloupci, s výjimkou libovolnou buňku záhlaví) je větší než nebo rovno 5; 0 jinak.

AVERAGE()

Vypočítá průměr položky identifikované v závorkách.

=AVERAGE(RIGHT)

Průměr všech hodnot napravo od buňku vzorce do stejného řádku.

COUNT()

Vypočítá počet položky identifikované v závorkách.

=COUNT(LEFT)

Počet hodnot a ty pak vlevo buňku se vzorcem, do stejného řádku.

DEFINED()

Vyhodnotí, jestli je definován argument v závorkách. Vrátí hodnotu 1, pokud je argument byla definována a vyhodnotí bez chyby 0-li argument nebyla definována jinak funkce vrátí chybu.

=DEFINED(gross_income)

1, pokud gross_income byla definována a vyhodnotí bez chybu. 0 jinak.

NEPRAVDA

Nemá žádné argumenty. Vždy vrátí hodnotu 0.

= FALSE

0

IF()

Vyhodnotí první argument. Vrátí druhý argument, pokud je první argument PRAVDA; třetí argument vrátí, pokud je první argument NEPRAVDA.

Poznámka : Vyžaduje přesně tři argumenty.

=If(SUM(LEFT) > = 10,10,0)

10, pokud je součtem hodnot nalevo od vzorec aspoň 10; 0 jinak.

INT()

Zaokrouhlí hodnotu v závorkách dolů na nejbližší celé číslo.

=INT(5.67)

5

MAX()

Vrátí maximální hodnotu položky identifikované v závorkách.

=MAX(ABOVE)

Maximální hodnota součástí buňky nad vzorce (s výjimkou všechny řádky záhlaví).

MIN()

Vrátí minimální hodnotu položky identifikované v závorkách.

=MIN(ABOVE)

Minimální hodnota součástí buňky nad vzorce (s výjimkou všechny řádky záhlaví).

MOD()

Se zadávají dva argumenty (musí být čísla nebo jsou vyhodnoceny jako čísla). Vrátí zbytek po dělení druhým argumentem tak, že první. Pokud zbytek hodnotu 0 (nula), vrátí funkce 0,0

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Má jeden argument. Vyhodnotí, jestli argument je PRAVDA. Vrátí hodnotu 0, pokud má argument hodnotu PRAVDA, 1, pokud má argument hodnotu NEPRAVDA. Většinou používána v případě vzorec.

=NOT(1=1)

0

OR()

Se zadávají dva argumenty. Pokud platí některá, vrátí hodnotu 1. Pokud jsou obě NEPRAVDA, vrátí hodnotu 0. Většinou používána v případě vzorec.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Vypočítá součinu položky identifikované v závorkách.

=PRODUCT(LEFT)

Součin součin všech hodnot v buňkách nalevo od vzorec.

ROUND()

Se zadávají dva argumenty (první argument musí být čísla nebo jsou vyhodnoceny jako číslo, druhý argument musí být celé číslo nebo jsou vyhodnoceny jako celé číslo). Zaokrouhlí číslo první argument počet číslic nastavil druhý argument. Pokud druhý argument je větší než nula (0), první argument zaokrouhlena dolů na zadaný počet číslic. Pokud druhý argument je nula (0), první argument zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. Pokud druhý argument je záporný, první argument zaokrouhlena dolů doleva od desetinné čárky.

= ROUND(123.456, 2)

= ROUND(123.456, 0)

= ROUND(123.456,-2)

123,46

123

100

SIGN()

Má jeden argument, který musí být čísla nebo jsou vyhodnoceny jako číslo. Vyhodnotí, jestli položky identifikované do závorky-li větší než, rovna nebo menší než nula (0). Vrátí hodnotu 1-li větší než nula, 0-li nulové hodnoty -1, pokud je menší než nula.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Vypočítá součet položky identifikované v závorkách.

=SUM(RIGHT)

Součet hodnot v buňkách napravo od vzorec.

PRAVDA()

Má jeden argument. Vyhodnotí, jestli argument je PRAVDA. Vrátí hodnotu 1, pokud je argument hodnota true, 0, pokud má argument hodnotu NEPRAVDA. Většinou používána v případě vzorec.

=TRUE(1=0)

0

Použití bookmarknames nebo odkaz na buňku ve vzorci

Můžete odkazujete označeného záložkou buňky pomocí jeho název záložky ve vzorci. Řekněme, že prohlížením záložek buňky, která obsahuje nebo je vyhodnocen jako číslo s záložku název gross_income, vzorec = ROUND (gross_income, 0) zaokrouhlí hodnota této buňky dolů na nejbližší celé číslo.

Odkazy sloupců a řádků lze také použít ve vzorci. Existují dva odkaz styly: RnCn a A1.

Poznámka : Na buňku obsahující vzorec není součástí výpočet, který používá odkaz. Pokud buňce je součástí odkaz, je ignorován.

RnCn odkazy

Můžete odkazujete řádek tabulky, sloupce nebo buňky ve vzorci pomocí názvů RnCn odkaz. V tomto názvů Rn odkazuje ntém řádku a Cn odkazuje na ntém sloupci. Například R1C2 odkazuje na buňku, která je v prvním řádku a druhém sloupci.

Následující tabulka obsahuje příklady stylu referencí RnCn.

Pokud chcete sledovat...

.. .pracovat tento styl odkazu

Na celý sloupec

Cn

Celý řádek

Rn

Určitá buňka

RnCn

Řádek, který obsahuje vzorec

R

Sloupec obsahující vzorec

C

Všechny buňky mezi dvěma určitých buněk

RnCn: RnCn

Buňky v tabulce označeného záložkou

Bookmark_name RnCn

Oblast buněk v tabulce označeného záložkou

Bookmark_name RnCn: RnCn

Odkazy na a1

Pomocí názvů odkazu A1 může odkazovat na buňku, sadu buňky nebo oblasti buněk. V tomto názvů písmeno odkazuje na buňku sloupec a číslo odkazuje na buňku řádek. První sloupec v tabulce je sloupec A; první řádek je řádku 1.

Následující tabulka obsahuje příklady odkazy typu A1.

Pokud chcete sledovat...

.. .pracovat tento odkaz

Buňky v prvním sloupci a v druhém řádku

A2

První dvě buňky v prvním řádku

A1 A B1

Všechny buňky v prvním sloupci a prvních dvou buněk ve druhém sloupci

A1: B2

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Kódy polí ve Wordu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×