Použití vzorce v tabulce ve Wordu 2016 pro Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tabulce pomocí vzorců můžete provádět výpočty a logické porovnání. Word automaticky aktualizuje na výsledky vzorců v dokumentu, když otevřete dokument. Word taky automaticky aktualizuje výsledky při použití příkazu Aktualizovat pole.

Poznámka: Vzorce v tabulkách jsou typ kódu pole. Další informace o kódech polí najdete v tématu kódy polí ve Wordu.

V tomto článku

Otevření dialogového okna vzorce

Vložit vzorec v buňce tabulky

Aktualizace výsledků vzorců

Příklady: Sčítání čísel v tabulce pomocí argumentů umístění.

Dostupných funkcí

Použití bookmarknames nebo odkaz na buňku ve vzorci

RnCn odkazy

Odkazy na a1

Otevření dialogového okna vzorce

Pokud chcete přidat nebo upravit vzorce v Word, musíte otevřít dialogové okno vzorec. V dialogovém okně vzorec můžete upravovat vzorce, vyberte formáty čísel, vyberte funkcí a vložte do vzorce, vložte záložky.

Přidání a úprava vzorce v dialogovém okně vzorce.

Postupy uvedené v tomto tématu popsat pomocí nabídky tabulce otevřete dialogové okno vzorec, ale dialogové okno vzorec můžete otevřít taky kliknutím na tlačítko vzorec na kartě rozložení.

 1. Umístěte kurzor do buňky tabulky, ve které chcete vytvářet nebo upravovat vzorce.

  Pokud umístěte kurzor do buňky tabulky nebo vyberte text v tabulce, zobrazí se Word karty Tabulky – návrh a rozložení, které jsou obvykle skryté.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je Word okno široké, klikněte na vzorec, který se objeví přímo na pásu karet.

   Po šířce okna se zobrazí na kartě rozložení samotné a ne v nabídce Data vzorec.
  • Při úzké okna Word prvním kliknutí na dat otevřete nabídku a klikněte na vzorce.

   Na kartě rozložení klikněte na Data, která chcete zobrazit nabídku a pak na vzorec.
  • V nabídce tabulky klikněte na vzorce.

Vložení vzorce do buňky v tabulce

 1. Vyberte buňku tabulky místo, kam chcete mít výsledek.

  Pokud buňka není prázdné, odstraňte obsah.

 2. Na kartě rozložení klikněte na vzorce.

  Můžete taky na nabídka pro tabulku, klikněte na vzorce.

 3. Pomocí dialogu vzorce vytvořit vzorec.

  Zadejte do pole vzorec, vyberte číselný formát ze seznamu Formát čísla a vložte do funkce a záložky se počítá pomocí Funkce Vložit a Vložte záložku seznamy.

Aktualizace výsledku vzorce

Word počítá výsledek vzorce při vložení do dokumentu a Word otevře dokument, který obsahuje vzorec.

Můžete také způsobit Word přepočtěte výsledek jedné nebo více konkrétních buněk.

 1. Vyberte vzorců, které chcete aktualizovat.

  Stiskněte a podržte stisknutou klávesu PŘÍKAZ a vyberte požadované nastavení můžete vybrat více vzorců.

 2. Ovládací prvek + klikněte na vzorec a potom klikněte na Aktualizovat pole.

Příklady: Sčítání čísel v tabulce pomocí argumentů pozice

Argumenty pozice (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) můžete používat s těmito funkcemi:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Jako příklad si ukážeme postup sčítání čísel pomocí funkce SUM a argumentů pozice.

Důležité informace:  Aby při sčítání v tabulce s použitím argumentů pozice nedošlo k chybě, zadejte do všech prázdných buněk zahrnutých do výpočtu číslo nula (0).

 1. Vyberte buňku tabulky místo, kam chcete mít výsledek.

 2. Pokud buňka není prázdné, odstraňte obsah.

 3. Na kartě rozložení klikněte na vzorce.

  Můžete taky na nabídka pro tabulku, klikněte na vzorce.

 4. Rozpoznání která čísla, které chcete přidat a pak zadejte odpovídající vzorec uvedené v následující tabulce.

  Přidání čísla...

  Zadejte do pole Vzorec

  Nad buňkou

  =SUM(ABOVE)

  Pod buňkou

  =SUM(BELOW)

  Nad a pod buňkou

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  Nalevo od buňky

  =SUM(LEFT)

  Napravo od buňky

  =SUM(RIGHT)

  Nalevo a napravo od buňky

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  Nalevo od buňky a nad ní

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  Napravo od buňky a nad ní

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  Nalevo od buňky a pod ní

  =SUM(LEFT,BELOW)

  Napravo od buňky a pod ní

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. Klikněte na OK.

Dostupné funkce

Poznámka: Vzorce, které používají argumentů umístění (například vlevo) nezahrnujte hodnoty v záhlaví řádků.

Funkce popsané v následující tabulce jsou k dispozici pro použití ve vzorcích tabulky.

Funkce

Činnost

Příklad

Výsledek

ABS()

Vypočítá absolutní hodnotu hodnoty v závorkách.

=ABS(-22)

22

AND()

Vyhodnotí, jestli mají všechny argumenty v závorkách hodnotu TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

1, pokud je součtem hodnot nalevo od vzorec (ve stejném řádku) menší než 10 a součet hodnot nad vzorec (ve stejném sloupci, s výjimkou libovolnou buňku záhlaví) je větší než nebo rovno 5; 0 jinak.

AVERAGE()

Vypočítá průměr položek uvnitř závorek.

=AVERAGE(RIGHT)

Průměr všech hodnot napravo od buňky se vzorcem na stejném řádku

COUNT()

Spočítá počet položek uvnitř závorek.

=COUNT(LEFT)

Počet hodnot nalevo od buňky se vzorcem na stejném řádku

DEFINED()

Vyhodnotí, jestli je argument v závorkách definovaný. 1, pokud byl argument definován a vyhodnocen bez chyb, 0, pokud nebyl definován nebo vrátil chybu.

=DEFINED(gross_income)

1, byl-li argument gross_income definován a nevrací chybu. V opačném případě je výsledek 0.

FALSE

Nepoužívá žádné argumenty. Výsledkem je vždy 0.

=FALSE

0

IF()

Vyhodnotí první argument. Vrátí druhý argument, pokud má první argument hodnotu True. Vrátí třetí argument, pokud má první argument hodnotu False.

Poznámka:  Vyžaduje přesně tři argumenty.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

10, pokud součet hodnot nalevo od vzorce je minimálně 10. V opačném případě je výsledek 0.

INT()

Zaokrouhlí hodnotu v závorkách dolů na nejbližší celé číslo.

=INT(5,67)

5

MAX()

Vrátí maximální hodnotu položek uvnitř závorek.

=MAX(ABOVE)

Maximální hodnota nalezená v buňkách nad vzorcem (s výjimkou řádků záhlaví).

MIN()

Vrátí minimální hodnotu položek uvnitř závorek.

=MIN(ABOVE)

Minimální hodnota nalezená v buňkách nad vzorcem (s výjimkou řádků záhlaví).

MOD()

Používá dva argumenty, které musí být čísla nebo musí být možné z nich čísla vypočítat. Vrací zbytek po podělení druhého argumentu prvním. Pokud je tímto zbytkem 0 (nula), má výsledek hodnotu 0,0.

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Používá jeden argument. Vyhodnotí, jestli má tento argument hodnotu True. V takovém případě je výsledek 0, v opačném případě (False) je výsledek 1. Obvykle se používá v rámci vzorce IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Používá dva argumenty. Pokud mají oba hodnotu True, je výsledek 1. Pokud mají oba hodnotu False, je výsledek 0. Obvykle se používá v rámci vzorce IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Spočítá součin položek uvnitř závorek.

=PRODUCT(LEFT)

Součin vzniklý vynásobením všech hodnot nalezených v buňkách nalevo od vzorce.

ROUND()

Používá dva argumenty (první argument musí být číslo nebo musí být možné z něj číslo vypočítat, druhý argument musí být celé číslo nebo musí být možné z něj celé číslo vypočítat). Zaokrouhlí první argument na počet číslic specifikovaný druhým argumentem. Pokud je druhý argument větší než nula (0), první argument se zaokrouhlí dolů na zadaný počet číslic. Pokud je druhý argument nula (0), první argument se zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Pokud je druhý argument záporný, první argument se zaokrouhlí dolů nalevo od desetinné čárky.

=ROUND(123,456, 2)

=ROUND(123,456, 0)

=ROUND(123,456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Používá jeden argument, který musí být číslo (nebo musí být možné z něj číslo vypočítat). Vyhodnotí, jestli je položka uvnitř závorek větší, menší nebo rovna nule (0). Pokud je větší než nula, vrátí hodnotu 1, je-li rovna nule, vrátí hodnotu 0, je-li menší než nula, vrátí hodnotu -1.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Spočítá součet položek uvnitř závorek.

=SUM(RIGHT)

Součet hodnot buněk napravo od vzorce

TRUE()

Používá jeden argument. Vyhodnotí, jestli má tento argument hodnotu True. V takovém případě je výsledek 1, v opačném případě (False) je výsledek 0. Obvykle se používá v rámci vzorce IF.

=TRUE(1=0)

0

Použití názvů záložek a odkazů na buňky ve vzorci

Můžete odkazujete označeného záložkou buňky pomocí jeho název záložky ve vzorci. Řekněme, že prohlížením záložek buňky, která obsahuje nebo je vyhodnocen jako číslo s záložku název gross_income, vzorec = ZAOKROUHLIT (gross_income, 0) zaokrouhlí hodnota této buňky dolů na nejbližší celé číslo.

Kromě toho můžete ve vzorci používat odkazy na sloupce a řádky. Existují dva typy odkazů: RnCn a A1.

Poznámka:  Buňka obsahující vzorec se nezahrne do výpočtu, při kterém se používá odkaz. Pokud je taková buňka součástí odkazu, ignoruje se.

Odkazy typu RnCn

Můžete odkazujete řádek tabulky, sloupce nebo buňky ve vzorci pomocí názvů RnCn odkaz. V tomto názvů Rn odkazuje ntém řádku a Cn odkazuje na ntém sloupci. Například R1C2 odkazuje na buňku, která je v prvním řádku a druhém sloupci.

Následující tabulka obsahuje příklady stylu referencí RnCn.

Pokud chcete odkázat na...

...použijte tento styl odkazů

Celý sloupec

Cn

Celý řádek

Rn

Konkrétní buňku

RnCn

Řádek obsahující vzorec

R

Sloupec obsahující vzorec

C

Všechny buňky mezi dvěma zadanými buňkami

RnCn: RnCn

Buňku v tabulce označené záložkou

Bookmark_name RnCn

Rozsah buněk v tabulce označené záložkou

Bookmark_name RnCn: RnCn

Odkazy typu A1

Pomocí názvů odkazu A1 může odkazovat na buňku, sadu buňky nebo oblasti buněk. V tomto názvů písmeno odkazuje na buňku sloupec a číslo odkazuje na buňku řádek. První sloupec v tabulce je sloupec A; první řádek je řádku 1.

Následující tabulka obsahuje příklady odkazy typu A1.

Pokud chcete odkázat na...

...použijte tento odkaz

Buňku v prvním sloupci a druhém řádku

A2

První dvě buňky v prvním řádku

A1,B1

Všechny buňky v prvním sloupci a první dvě buňky ve druhém sloupci

A1:B2

Viz taky

Kódy polí ve Wordu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×